Kelet-Magyarország, 1987. január (44. évfolyam, 1-26. szám)

1987-01-05 / 3. szám

1987. január 5. EGY Hez KÉRDÉS A kistelepülések ellátásáról Szabol­cs-Szatm­­árban min­­­­den ötödik ember kis falu­ban, külterületen vagy ta-­­­nyán la­k — kereskedelmi alapellátásuk a fogyasztási­­ és értékesítő szövetkezetekre­­ hárul. Erről kérdeztük Nagy I Jánost, a MÉSZÖV titkár- s ságvezető-helyettesét. — Hároméves program indult az ÁFÉSZ-boltok rekontrukció­­jára — ez már véget ért. Ezzel be is fejeződött a korszerűsí­tés? Az elmúlt három évben a tervezett 171 helyett 174 üze­­­­etet korszerűsítettek a me­gye ÁFÉSZ-ei — ám ezzel nem ért véget a program. Még legalább ennyi bolt vár­­ arra, hogy kívül-belül meg­újuljon, főképp a kisebb te­lepüléseken. A szövetkeze­tek most arra keresik a mó­dot, hogy ötven százalékos központi támogatás mellett miképp tudnak minél több üzletet felújítani. — Lényegében meddig tekin­tik kistelepülésnek a helysé­get? — Ezerötszáz lakóig — de persze, ez a fogalom ma­gában foglalja a két— háromszázas kis falut épp­úgy, mint a sok-sok tanyát. — Ahol kevesen élnek, ott ke­vesebben is vásárolnak. Éppen ezért a magánkereskedő se szívesen nyit boltot ilyen he­lyen. Az ÁFÉSZ-eknek erről mi a véleményük? — Természetesen a szö­vetkezetek se a kistelepülé­sek boltjain „gazdagszanak meg”. Az viszont tény: az ilyen helyen forgalmazott áruk után preferenciát él­veznek — ez egyfajta ösz­tönzés is. Az ÁFÉSZ-eknél mindenesetre alapvető cél a kistelepülések ellátásának biztosítása alapfokon — nem vonulhatnak ki ezekről a helyekről! — A tanyák ellátásában hasz­nálnak-e mozgóboltokat? — Két mozgóbolt van a megyében: a Nyíregyházi és a Nagykállói ÁFÉSZ-nél. Ezek igen hasznosak, hiszen a tanyák közötti „túrák"­­ mellett alkalmasak arra, hogy a kis boltok leltára,­­ vagy szabadság miatti zárva­­ tartása idején pótolják a­­ boltot a tanyán. Most vizsg­­­gáljuk annak lehetőségét,­­ hogy a Balkány környéki tanyavilágban is bendul­­hatna-e egy mozgóbolt — a tanács, a szövetkezet, a MESZÖV összefogásával. — Alapellátást említett az előbb. Ez főképp élelmiszerek­re vonatkozik. Iparcikkeknél mi a helyzet? — Ez már nehezebben járható út, de van megol­dás. A példa: a legtöbb­­ apnófal­uval rendelkező­­ ÁFÉSZ a jánkmajtisi, hu-­­­szonegy kistelepülést lát- t nak el. Itt a Vasvill Válla- I lattal közösen egy „háttér -raktárat” nyitottak, ahol kü­lönféle vas-műszaki cikkek­­ megvehetők, illetve a kis­­­boltokba kivihetők. — Sok helyen van már hűtő­­pult is — áru kerül-e ezekbe? — A húsiparral és a tej­iparral külön megállapodá­sunk van a szállítások ja­­j­vítására, rendszerességére.­­ — 1987 nem lesz könnyű év • — várhatják-e mégis a kistele­pülések lakói a kereskedelmi feltételek javítását? — Ha nem is rohamlép­tekkel, de sok helyen javul a helyzet. Az ÁFÉSZ-ek most mérlegelik lehetőségeiket, s akár célrészjegyet bocsát­hatnak ki arra, hogy előte­remtsék a rekonstrukcióra szánt pénzt, amit az említett 50 százalékos támogatás mellé tehetnek. (így) NAGY JÁNOS VÉRADÁST SZERVEZTEK szombaton Nyíregyházán az MSZMP és a KISZ megyei, városi apparátusában, vala­mint a Kelet-Magyarország szerkesztőségében, összesen kilencvenen jelentkeztek, s a végeredmény: közel 25 li­ter életmentő vér. KITÜNTETÉS: Kiváló Mun­káért miniszteri kitüntetést kapott több évtizedes munká­ja elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából Sarvai János, a SZÁÉV tervosztály vezetője. A kitüntetést ben­sőséges ünnepségen január 3-án adták át. FOGADÓÓRA: Lakatos András, a megyei tanács el­nökhelyettese 1987. január 5- én, hétfőn délután 4 órától 6 óráig tart fogadóórát hivatali helyiségében. MEGKEZDTÉK AZ ELSZA­KADT FENYŐFÁK ÖSSZEGYŰJ­TÉSÉT a Nyíregyházi­ Közterü­let Fenntartó Vállalat dolgozói. A vállalat kéri a lakosságot, hogy a karácsony eme elenged­hetetlen kellékeit jól látható, gépkocsival könnyen megközelít­hető helyen, lehetőleg nagyobb kupacokban rakják le. Ha a ker­tes házak lakói a kukák mellé, a bérházakban élők pedig par­kolók és szerviz utak közelébe helyezik el a száraz fenyőket, sokat segítenek a köztér dolgo­zóinak. FÉL ÉVSZÁZADA, hogy Tiszakóródon örök hűséget esküdött egy­másnak Dán Károly és Kovács Irén. Hat gyereket neveltek, akik közül az 50. házassági évfordulón 3 fiú , leány és 9 unoka ünne­pelt 1986. végén a tiszaháti családi házban. A közös tanács anya­könyvvezetője ugyanis az aranylakodalom alkalmából „házhoz jött”, s itt pecsételte meg az ötven évvel ezelőtti házasságkötés újbóli megerősítését. A helyi tsz nyugdíjasa és felesége örömmel fogadták a hozzátartozók, s a község képviselőinek gratulációját. Csupasz csirkék­­ a trópusokra A nyugat-berlini szabadegyetem és technikai egye­­­-­­tem tudósai csupasz csirkéket tenyésztenek ki, amelyek a trópusi országokban különösen nagy tojásokat tojnak. Mint azt Klaus Manner, a nyugat­berlini szabadegyetem takarmányozási intézetének mun­katársa közölte, a csirke, amely olyan, mintha meg­­kopasztották volna, 15—20 százalékkal nagyobb teljesít­ményt ér el, mint a normális trópusi csirkék. Az állat Tjij­aka teljesen csupasz, és testén csak néhány toll van. A teljesítmény növekedésének oka a jobb anyagcsere és a jobb hőleadás. A kiritkított tollazat azonkívül job­ban elvezeti a felesleges hőt, ami által az állat szerve­zete a felvett táplálékot inkább a szervezet fenntartá­sára és a tojásra használja fel. Kelet-Magyarország ­ Új életet n­ em tudom ki hogy van vele: nekem mindig gyanús, ha valaki szil­veszterkor bejelenti, hogy új életet kezd. Gondo­lom nem lehetek egyedül ez­zel a véleményemmel, így lehet vele a sütőipar,­­a tej­ipar és a kereskedelem is. S hogy gyorsan be is bizonyít­sák ezt: már az új év első szombat délutánján nem le­hetett kenyeret és tejet kap­ni. Az már csak természetes, hogy ilyen helyzetben a tej és kenyér nélkül maradt csa­ládok vasárnap korán meg­rohanták az árusításra kije­lölt vendéglátóhelyeket, s aki fél kilenc után próbálkozott, már itt sem járt eredmény­nyel. Tudom nem könnyű kiszá­mítani egyetlen boltosnak sem, hogy mennyit eszünk, nem könnyű megsaccolni a tejiparnak és a sütőiparnak, hogy mennyi tartaléktej, il­letve­­kenyér legyen, de hát ha egyszer rendelet van ar­ra, hogy az alapvető élelmi­szereknek nyitástól zárásig lenni kell, akkor valahogy tartani is kellene magukat ehhez. Talán abban nem ártana 1987-ben új életet kezdeni, hogy egyszer az ilyen rende­letek betartását is számon­­kérnék. Mégpedig úgy, hogy következménye egész évben normális ellátás legyen. (b. j.) Lottó­nyeremények A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint az 1. játékhéten 5 találatos szel­vény nem volt. A lottónyere­mények a nyereményilleték levonása után a következők: 4 találatos szelvény 23 da­rab, nyereményük egyenként 467 387 forint, 3 találatos szel­vény 2977 darab, nyeremé­nyük egyenként 1805 forint, 2 talála­tos szelvény 104 387 da­rab, nyereményük egyenként 51 forint. A közölt adatok tá­jékoztató jellegűek. HATÁR GYŐZŐ írta a Pat­kánykirály című darabot, me­lyet január 3-án mutatott be a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Stúdió­színháza, s a szerző nevét egy sajnálatos el­írás miatt hibásan közöltük la­punkban. A nyíregyházi cipőipari SZÖVETKEZET felvesz szabász szakmunkásokat, felsőrész-készí­tőket. Jelentkezni lehet: a Nyír­egyházi Cip. Szöv. munkaügyi osztályán, Csályi F. u. 55. sz. alatt. (9) Megyeszerte megkezdődtek az év eleji leltározások. Képünk Nyíregyházán, a Bethlen Gábor utcai papír- és írószerbolt­­ban készült. (Farkas Zoltán felvétele) KÉRDEZZEN— VÁLASZOLUNK A HÉTEN KOVÁCS GYÖRGY ÚJSÁGÍRÓTÓL KÉRDEZHETNEK AZ OLVASÓK Ezen a héten lapunk sport­ törtök délig. Elsősorban a rovatának vezetője. Kovács sport területét érintő kérdés György várja olvasóink kéré­sekre számítunk. A válasza­­déseit telefonon (11­ 277, vagy hát lapunk jövő hétfői szá- 10-329), vagy levélben cso­­mában közöljük. A TÉVÉTÜZEK UTÁN VIDEOTON-ÍGÉRET Megoldás a Color Starra Az elmúlt 14 hónapban csak Budapesten 56 esetben okoztak tüzet televíziók, s ebből harminckettőt a Video­ton gyártmánya, a Color Star okozott. A legutóbbi, a karácsony második napi 1,2 millió forintos kárt okozó tü­zet egy még súlyosabb kö­vette, amikor Mátyásföldön leégett egy egész lakás. Ezek az esetek arra inspirálták a Videoton gyárat, hogy mó­dosítsanak a Color Star konstrukcióján. Korábban a Magyar Elektrotechnikai El­lenőrző Intézet is tett erre javaslatokat. Mindezek azt eredményez­ték — mondta el az Ipari Minisztériumban szombaton tartott sajtótájékoztatóján Kázsmér János, a Videoton vezérigazgatója —, hogy két hónapon belül országszerte megkezdik minden tíz évnél fiatalabb Color Star felül­vizsgálatát. Ezek költségeit a Videoton magára vállalja, s kedvező feltételeket terem­tenek ahhoz, hogy az ilyen készülékek tulajdonosai egy éven belül új televíziót vá­sárolhassanak. Erre a célra olcsóbb kategóriájú színes te­levíziót gyártanak, a leadott tévéket pedig visszavásárol­ják, s átvállalják az áruvá­sárlási hitel kamatterheit is. Keresik a lehetőséget arra is, hogy a tv-cseréhez nyúj­tandó kölcsönhöz is hozzájá­rulhassanak. Az Állami Biz­tosító támogatást ígér az ak­cióhoz. Nyereménybetétkönyv-sorsolás Az Országos Takarékpénztár szombaton Budapesten rendezte meg a nyereménybetétkönyvek 1986. negyedik negyedévi sorso­lását. Mindazok az 1986. decem­ber 29-ig váltott és a sorsolás napján forgalomban volt nyere­ménybetétkönyvek, amelyek sor­számának utolsó három számje­gye (számvégződése) megegyezik az alább felsorolt számokkal, az 1986. negyedik negyedévi átlag­betétjüknek a számok mellett feltüntetett százalékát nyerték. A nyereményösszeget a betét­könyvet kiállító takarékpénztári fiók, takarékszövetkezet, vagy postahivatal 1987. január 19-től fizeti ki. Szám- Nyeremény­végződés százalék 132 100 162 50 185 25 AZ ÜGYELETEK JELENTÉSEIBŐL Tehervonatnak ütközött a mozdony Csendes volt és jól zárult az év első hétvégéje a mentők, a tűzoltók és a rendőrség ügyele­tén. Egy kis, mintegy háromezer forint értékű kárt okozó tűzről kaptak értesítést a kisvárdai tűzoltók, mert Nyírkárászban a cserépkályhán szárított ruhane­mű tüzet fogott. A család és a szomszédok hamar el is oltot­ták. A mentőktől és a rendőrségtől ugyanarról az eseményről­­ kap­tunk hírt. Fényeslitkén az esti műszakváltáshoz szállították ki a személypályaudvarról a rendező­­pályaudvarra a munkásokat. A mozdony és a munkásszállító kocsi szabad jelzést kapott, de rossz vágányra irányították és belehajtott egy álló teherszerel­­vénybe. Nyolc munkást szállítot­tak a mentők kórházba, de — szerencsére — sérülésük nem volt komoly, így nyomban haza is engedték őket. A LEGHIDEGEBB VÁROS Viharos szél Nyíregyházán Szombaton este 72 km óra sebességű, viharos erejű szél fújt Nyíregyházán, s ettől jóval hidegebbnek éreztük a mínusz nyolc fokot. Csak es­te fél kilenc tájban enyhült az idő. Vasárnap reggel a mínusz tíz­ fokkal Nyíregy­házán mérték a leghidegeb­bet hazánkban. A déli órák­ban mínusz három fok volt, estére mínusz hét fokra süllyedt a hőmérséklet — tudtuk meg Rácz Istvántól, a sóstói meteorológiai állomás ügyeletesétől. A Magyar Posztógyár Nagy­kállói Gyára felvételre keres ka­zánfűtő, vízvezeték-szerelő, vil­lanyszerelő, elektroműszerész szakmunkásokat legalább 3 éves szakmai gyakorlattal. Jelentke­zés: Magyar Posztógyár Nagykál­­lói Gyára, munkaügy. I 5., hétfő KRÓNIKA SIMON NAPJA A Nap kél 7 óra 32 perc­kor, nyugszik 16 óra 7 perckor. A Hold kél 10 óra 50 perc­kor, nyugszik 22 óra 55 perckor. Száztíz éve született Pi­­lisborosjenőn Bárdi Ödön (1877—1958) színész, rende­ző, színész-pedagógus, évti­zedeken át kiváló epizodis­­ta, az első vígszínházi tár­sulat egyik jelentős alak­ja. Előrejelzés ma estig: nyu­gat felől beborul az ég,­­­­ egyre tö­bbfelé várható — estig már keleten is való­színű — havazás. A nyu­gati, északnyugati szél­­éj­szakára mérséklődik. Majd napközben ismét élénk, gyakorta erős lesz. A leg­magasabb nappali hőmér­séklet ma általában 0 fok közelében alakul. — Miért vagy olyan rosszkedvű? — Nem szeretnék ha­zamenni. Már unom hallgatni a feleségemet. Egy fél éve mindig ugyanazt ismételgeti! — És mit mond? — Hogy vigyem ki a szemétbe a karácsony­fát! * * * — Van gyereke, Leh­man úr? — Igen, öt fiú és hét lány. — Hű, akkor jó nagy rumli van önöknél? — Nem, dehogy. Min­degyik gyerek a mamá­jánál lakik. Olvasószolgálat Hírek, információk kö­zölhetők délelőtt a bel­politikai rovatnál Telefon: 11-277 A délutáni és esti hírügyeletes: ÉSIK SÁNDOR Esti ügyelet: 15-124

Next