Kelet-Magyarország, 1987. január (44. évfolyam, 1-26. szám)

1987-01-05 / 3. szám

|_____________ Gyakori ellenőrzések az utakon főbb figyelmet a járművekre! A korábbinál is jobban ér­demes ezentúl odafigyelni járműveink műszaki állapo­tára. Egyre gyakoribb lesz, hogy a közlekedési felügye­let munkatársai és a rend­őrök azért állítják meg a gépkocsikat és motorkerék­párokat, mert a műszaki ál­lapotot kívánják megvizsgál­ni. Szaszala László, a megyei közlekedési felügyelet igaz­gatója arról tájékoztatta la­punkat, hogy már feltérké­pezték azokat a parkolókat, ahol például a környezetvé­delmi vizsgálatok, a fékha­­tásmérés, a fényszóró-beállí­tás ellenőrzése elvégezhető. Ha súlyos, a közlekedés biz­tonságát veszélyeztető hibá­kat találnak, akkor akár a helyszínen leszerelhetik a rendszámtáblát, vagy pedig a jármű műszaki vizsgára be­rendelését kezdeményezhe­tik, s természetesen helyszí­ni bírságolásra is joguk van. Élesben... Két rendelet szabályaira különösen érdemes odafi­gyelni. Január elsejétől ugyanis már ,,élesben megy” a környezetvédelmi ellenőr­zés is. A kipufogógáz szén­­monoxid-, illetve kor­omtar­­talmát vizsgálják, s ha a tí­pusonként meghatározott gyá­ri értéket meghaladó a szennyezettség, akkor annak kellemetlen következményei lehetnek. Sok embert érint (és ter­mészetesen a közületiket­ is) annak a rendeletnek a mó­dosítása, amely a közúti jár­művek műszaki vizsgálatának rendjét módosította. Gépjár­műből például ezentúl nem lehet lassú járművet (tipiku­san kerti traktort) barkácsol­ni, mint ahogyan motorke­rékpárt sem alakíthatunk át segédmotorrá. (Ez elsősor­ban a Simson-tulajdonosokat érinti, mert ennek az átala­kítása volt gyakori.) Új sza­bály, hogy a 11 kilowattnál (hozzávetőleg 15 lóerőnél) nagyobb teljesítményű lassú­ járművek műszaki vizsgára kötelezettek. Az elsőt még ebben az esztendőben el kell végeztetni, mert 1988-tól nem vehetnek másként részt a forgalomban, utána pedig öt­évenként szükséges ez a vizs­gálat. Megszűnt az a lehetőség is, hogy gépjármű alvázat hasz­náljunk fel kerti traktor ké­szítésére. Az átalakított las­sú járművek teljesítménye pedig nem lehet nagyobb 26 kilowattnál, mintegy 35 ló­erőnél. Mennyit fogyaszt? Hamarosan várható, hogy a közlekedési felügyelet Luj­za utcai telepén elvégezhető lesz — a közületek számára évente kötelező — üzem­anyagfogyasztás-mérés a sze­mélygépkocsiknál és a kis­teherautóknál. Az új vizs­gálósor átadása annak is megteremti a lehetőségét, hogy magánszemélyek is el­végeztethessék — díjazás el­lenében — ezt a mérést, és apróbb javításokra, beszabá­lyozásokra is megbízást ad­hassanak. A szolgáltatások színvona­lának emelését s a munka­­időalap védelmét szolgáló változásokat is bevezetett et­től az évtől kezdődően a me­gyei közlekedési felügyelet. 103 ezer, rendszámmal ellá­tott gépjármű fut megyénk útjain, így sok embert érin­tenek a módosítások. A Luj­za utcai telepen ezentúl hét­főn, szerdán és pénteken reg­gel hat órától este tízig vég­zik a műszaki vizsgáztatást, s arra is lehetőség van, hogy ebben az időben telefonon is tájékozódjanak az ügyfe­lek a 11-273-as számon. Újdonságok Az ügyfélszolgálat csü­törtökönként este hat óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig (egyéb munkanapokon délután négyig) áll a gépjár­mű-tulajdonosok rendelke­zésére Nyíregyházán. Újdonság, hogy tavasztól a motorkerékpárosoknak nem kell előre bejelentkezniük a vizsgáztatásra, hanem­­a ne­kik leginkább megfelelő idő­pontban kereshetik fel a Tempó Szövetkezet telepét, természetesen munkanapo­kon. A közlekedési felügye­let és a Tempó megegyezése szerint ugyanis mindig a szükséges létszámot biztosít­ják a vizsgáztatáshoz. Mátészalkán hasonló válto­zásra számíthatunk, ott a Szatmár Autójavító Kisszö­vetkezet vállalta el ezt a te­vékenységet. (P. d.) Műszaki vizsgán a „Zsiga” Kelet-Magyarország Tévéből a színpadra Négyszemközt Csenterics Ágnes rendezőre! Színházi premier volt va­sárnap este a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház­ban. A Fekete Péter című darab sikerében nagy része volt Csenterics Ágnes rende­zőnek. A televízió berkeiben is­mert személyiség a fiatal­­hölgy. A színművészeti főis­kolán film- és tv-rendezői szakot végzett. Eddigi mun­kásságát komolyzenei műso­rok, operaportrék, show ké­szítése fémjelzi. Legutóbbi tv-műsora a Látta-e már Budapestet éjjel? című ösz­­szeállítás volt. —Hogy került kapcsolat­ba a nyíregyházi színházzal? — Még a múlt év nyarán történt, hogy felhívott Léner Péter igazgató és felajánlot­ta a Fekete Péter rendezésé­nek lehetőségét. A csábító feladat ellenére rövid gon­dolkodási időt kértem. Utó­lag bevallom, féltem a vidé­ki rendezéstől, meg attól is hogy színpadon ez az első igazi nagy munkám. — Ezt a népszerű operet­tet évtizedek óta nem ját­szották színházaink, mi le­het az oka? — Véleményem szerint nem találtak a főszerepre megfelelő színészeket. — És itt? — Schlanger András, Ju­hász György és Varjú Olga egy évfolyamon végezte a főiskolát. Simon Mari ugyan­ebben az időben tanult ott. A tehetséges fiatal művé­szek összeszokottak, jól tán­colnak és énekelnek. A töb­biekkel együtt jó szereposz­tást sikerült kialakítani. Azt lehet mondani, itt minden jól összejött. Amit itt csinál­tunk, az nem is operett, in­kább zenés játék. — Most már mondhatjuk, hogy színpadon is sikeres rendező. — Nyíregyházán rá­adásul először rendezett szín­házi előadást a „gyengébb­ nem” egy képviselője. — Mi­lyen további feladatok vár­ják a tv-ben? — Hétfőn már visszauta­zom Budapestre, hamarosan megkezdjük egy orosz balett előkészítését. Elek Emil Csenterics Ágnes A Legfelsőbb Bíróság döntéseiből Dróthálós per • Az egyik vidéki áfész dróthá­lóval körülvett tárolójába betör­tek. A szövetkezet az Állami Biztosítót kérte az elvitt áru ér­tékének megtérítésére, de azzal az indokkal utasították el, hogy a kockázatvállalás csak lezárt épületben elhelyezett vagyon­tárgyakra terjed ki, a zároló pe­dig ilyennek nem tekinthető. Az áfész az Állami Biztosító me­gyei igazgatósága ellen kártérí­tési pert indított. Az első­ fajtó bíróság a­­ keresetet elutasította. Az ítélet elleni fellebbezésében az áfész arra hivatkozott, hogy a szóban forgó tároló két mé­ter magas dróthálóval körülvett, oszlopokon álló tetőzettel fe­dett, lakattal zárható építmény, tehát a „lezárt épület” fogalma alá vonható. Ezt az érvelést a Legfelsőbb Bíróság nem fogadta el, és az első fokú ítéletet jog­erőre emelte. TV döntés iránymutató indok­lása szerint téves az áfész érve­lése, hogy a biztosítási szerző­dési feltételek szempontjából a „lezárhatóságnak” van döntő jelentősége. Az Állami Biztosító fizetési kötelezettsége megálla­pításához ugyanis két együtte­sen érvényesülő feltétel szüksé­ges: 1. „lezárt”, 2. „épület”. Eb­ben az esetben az utóbbi felté­tel hiányzik, mert a drótháló­val körülvett tároló még akkor sem minősül épületnek, ha la­kattal lezárták. Az épület fogal­mát — a­­ biztosítási kockázat szempontjából — az általános szóhasználatnak megfelelően kell meghatározni. Eszerint épü­letnek tekinthető — egyebek közt — az emberi , tartózkodás­­ra, anyagok, áruk stb. elhelye­zésére alkalmas, szilárd anya­gokból készült építmény. Az áfész tárolója ennek a követel­ménynek sem felel meg, ezért a biztosító a kárt nem köteles megtéríteni. 1987. január 5. Érdekünk, hogy tudjuk A gyanúsított vevő jogai A kereskedelemben dol­gozók kötelessége, hogy vigyázzanak azokra az ér­tékekre, amelyek a bolt­ban vannak és megakadá­lyozzák, ha valaki fizetés nélkül akar elvinni vala­mit. Ugyanígy kötelessé­gük azonban az is, hogy ne gyanúsítsák alaptala­nul a vásárlókat, s még ha fel is merül a gyanú, hogy valaki fizetés nélkül akar elvinni valamit, nem szégyeníthetik meg a töb­bi vásárló előtt. A vásárlókat sértő helyte­len eljárások megelőzésére a belkereskedelmi miniszter rendeletet adott ki, erről kér­tünk tájékoztatást Várad­i Istvántól, a megyei tanács vb. kereskedelmi osztályának helyettes vezetőjétől, a ke­reskedelmi felügyelőség ve­zetőjétől, aki május óta ha­vonta segít olvasóinknak ab­ban, hogy jogaikat minél jobban megismerhessék. Ha a bolti dolgozó azt ta­pasztalja, hogy valaki fizetés nélkül akar árut elvinni, fel­tűnés nélkül fel kell hívnia hogy menjen a bolt irodájá­ba, raktárába, vagy olyan helyre, ahol a vásárlók nevi, látják. A bolti alkalmazot­ ilyenkor nem lehet egyedül csak másodmagával tárgyal­hat a vevővel. A vásárló ré­szére is lehetőséget kell ad­ni, hogy vele maradjon aki addig vele volt, vagy ha ké­ri, akkor egy idegen is velük lehet. A kereskedelmi dolgo­zónak udvariasan kell közöl­ni a vásárlóval, hogy m­ivel gyanúsítják és fel kell kérni, önként mutassa meg cso­magja, vagy zsebe tartalmát. Ha a vásárló az árut elő­adja, továbbá személyazo­nosságát is hajlandó igazol­ni, akkor, nem kell rendőrt hívni. Ha azonban nem él a felkínált lehetőséggel, vagy az áru nem kerül elő és a bolti dolgozó kétségei to­vábbra is megmaradnak, rendőrt kell hívni. Fontos szabály, hogy motozáshoz csak rendőrnek van joga. Előfordulhat, hogy a kere- , e­sett árját nem találják meg a vásárlónál. Ilyenkor az alaptalan gyanúsítás miatt a bolt vezetője és dolgozói kö­telesek bocsánatot kérni. Ha a vásárlót ez nem elégíti ki, kívánságára oda kell adni neki a vásárlók könyvét. Ha a gyanúsított vásárló­tól az áru­­ előkerül, akkor két példányban jegyzőköny­vet kell felvenni, amelyben a pontos adatokon kívül azt is rögzíteni kell, mit mond a vásárló arról, hogyan került hozzá az áru. Természetesen az ügynek ezzel még nincs vége: vagy a rendőrség, vagy a vállalat központja szabály­sértési, vagy büntető felje­lentést tesz a vásárló ellen. Az is ide tartozik még, hogy a kereskedelmi dolgo­zóknak udvariasan kell bán­ni a gyanúsítottal akár iga­zolódott a gyanú, akár nem. Fizikai erőszakot még akkor sem szabad alkalmazni, ha nem akarja megvárni a rendőr megérkezését. Távo­zását nem fizikai erővel, ha­nem a bolt bezárásával sza­bad megakadályozni. A nyíregyházi rádió hullámhosszán Mától: Kállai kettős 6:20-kor is Az új esztendővel újabb fejezet kezdődött a nyíregy­házi rádió immár több mint három évtizedes történetében: a rt­árciusi kísérleti adások tapasztalatait felhasználva má­tól a reggeli órákban is sugároz műsort a stúdió. A rész­letekről érdeklődve a következőket tudtuk meg Samu And­rás stúdióvezetőtől: — A kétszer tízperces in­formációs összeállítás „első kiadása” 6,20-kor, a második pedig 7,20-kor kezdődik. Eb­ben a kis­ magazinban a munkába indulókat vagy a műszakból már hazafelé tar­tókat szeretnénk tájékoztat­ni a közlekedési viszonyokról, az időjárásról, a nap esemé­nyeiről, ma, az első adásna­pon például a munkásgyűlé­sekről, amelyekre több üzemben most kerül sor. Ál­landó kapcsolatban leszünk az ügyeletekkel, és „élni fog” az a telefonvonal is, amin keresztül a hallgatók közöl­hetik észrevételeiket, javas­lataikat. Mi ezeknek termé­szetesen­ utánajárunk, s az eredményről beszámolunk a „második kiadásban", vagy ha erre nincs mód, akkor esti műsorunkban. — A reggeli adások beve­zetése más változásokat is hozott a rádió programjá­ban . .. — Igen, fél órával rövi­­debb lesz, tehát nem 17-kor, hanem 17.30-kor kezdődik a műsor, véleményünk szerint kedvezőbb időpontban, hi­szen ekkor már többnyire hazaértek az emberek a munkából. Programunk élén továbbra is a hírcsokor sze­repel, és általában helyükön maradnak az ún. „kisrova­­tok", tehát pl. az Egészsé­günk sorozat, a filmlevél, a könyvajánlat, viszont a jogi tanácsokat hétfőről át kellett tennünk szombatra, mert a hét első napján fórum tölti majd ki a műsor első fél órájának jó részét. A többi napon a rovatműsoron kívül még egy fajsúlyosabb riport­nak, interjúnak tudunk he­lyet szorítani, hiszen a kró­­nika továbbra is 18 órakor kezdődik. A hallgatók egy része bi­zonyára rosszallja majd, hogy valamelyest csorbul a zenés kívánságok teljesítésé­re fordítható idő — a szer­kesztők ígérete szerint az egy-egy Vasárnapon hallható Lemezespolc című összeállí­tással igyekeznek majd kár­pótolni a zenekedvelők né­pes táborát. A hétvégi adásrend nem változik, tehát szombaton és vasárnap továbbra is 2, illet­ve 2 és fél órás műsort su­gároz a nyíregyházi rádió. (g. m.) Vasárnapi pillanatkép a stúdióból. (1. 1.) Örökzöldek...M­ ár napok óta fe­k­­szenek a ház előtti fagyos hóban a kopár örökzöldek, szere­­tetünnepünk kiszolgált jelképei. Az új év első napjai­ban kerültek az utcára­­a díszefosztott fácskák, er­kélyről zuhanva, lépcső­­házból kidobva. Ágaikról lezúduló száraz tűleveleik apró foltokban megfes­tették a havat. Égnek me­redő csupasz gallyaikon néhány gyűrött szaloncu­­korpapírt­ lobogtat a szél, körülöttük ezüstszál hul­lámzik. Rideg csillogásuk az elmúlt ünnep melegsé­gét idézi. Igen, a lakásokban egy karácsony­f­a-melegség­­nyivel hűvösebb van. A fenyők eleget tettek rövid küldetésüknek, feldíszített szépségükkel, ■ illatukkal tették teljessé a karácsony hangulatát békességet su­gározva, ajándékot rejtve szobánk közepén. S most szemétként fek­szenek a hóban, ágaik őr­zik a gyertyák fényének melegét, a csillagszórók szikrát hányó sercegését, gyermekek örömét, a sze­retet mosolyát, s néhány halk karácsonyi dallamot. (szoboszlai) M FEHÉRGYARMAT: Tanácstagi alap A tanácsi értállóság és a társadalmi összefogás kiszé­lesítése céljából tanácstagi alapot hoztak létre Fehér­­gyarmaton. Éves összege há­­romszáz­ötven ezer forint. Választókerületenként 10— 10 ezer forint áll majd egy­­egy tanácstag rendelkezésére. A tervek szerint járda, út­alap és lefolyócsatorna épül ezekből az összegekből a la­kosság segítségével.

Next