Kelet-Magyarország, 1987. április (44. évfolyam, 77-101. szám)

1987-04-07 / 82. szám

1987. április 7. Dörgés örög és villámlik! MB Nagyon helyes, így *~ stílszerű, hiszen egy hete van már nyári időszámításunk és még nem volt nyári zápor. (Ta­vasz sem volt, de mind­egy.) Szóval dörög és villám­lik és elered az ég. Kerek és kövér az eső minden cseppje, karikába hull. Az emberek élvezik. Nem ke­vésbé a természet. Úgy tűnik, ez az április 5-i égiháború volt a nyitány, az ébresztő. A szomorúfűz másnap reggelre már egérfüles leveleket ereszt, a pázsitfű is nő és a hír­lapkézbesítő rám moso­lyog. — Mit szól hozzá, mi­lyen hamar kizöldültünk? Nem lesz ebből baj? Baj? Baj a természet dolgából soha sem lehet. Ha lépést tartunk vele. Erre intett a vasárnapi nyári jelenség is. Egyéb­ként a dörgés lehet zaj és lehet zene. Most zene volt füleinknek. Jön már a jó idő. S. E. FOGADÓÓRA. Április 8- án (szerdán) Kisvárdán Rá­kóczi András, a városi tanács elnökhelyettese fogadja az ügyfeleket hivatali helyisé­gében. SZLAMENICZKI IST­VÁN, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a SZÖ­­VOSZ főtitkára hétfőn két­napos látogatásra Szabolcs- Szatmár megyébe érkezett. Találkozott Varga Gyulával, a megyei pártbizottság első titkárával, ellátogatott a Zöldért vállalathoz, ismerke­dett a Nyíregyházi Lakásszö­vetkezet és a Rakamazi Ta­karékszövetkezet nyíregyházi kirendeltségének munkájá­val, ma pedig a fogyasztási szövetkezetek megyei kül­döttközgyűlésén vesz részt. Kelet-Magyarország MEDOSZ: Tsi-szakszervezeti titkárok tanfolyama Sóstón A termelőszövetkezetek V. kongresszusa után az ország­ban elsőként Nyíregyháza- Sóstón tartja a MEDOSZ a termelőszövetkezeti alapszer­vezeti titkárok egyhetes to­vábbképző tanfolyamát. A hétfőn kezdődött eseményen Szabolcs-Szatmár és Hajdú- Bihar megye 60 alapszerve­zetéből vesznek részt hallga­tók, akik országos és megyei vezetőktől kapnak tájékoz­tatást a termelőszövetkezete­ket és a szakszervezeti moz­galmat érintő időszerű té­mákból, valamint a termelő­szövetkezeti törvény várható módosításáról. A SZAKSZERVEZET AKCIÓJA­­ tiszta, szép munkahelyért „Rendet, tisztaságot a munka­helyen és környékén május else­jére!” — ez a jelmondata és cél­ja annak az akciónak, melyet évről évre meghirdet megyénk­ben az SZMT elnöksége. Immár nyolc esztendeje, hogy a felhívás rendre meghallgatásra talál sok munkahelyen, egyre több válla­lat, szövetkezet, üzem csatlako­zik. Idén április 15-ig nyújthatják be jelentkezésüket a részvételt vállalók — ebben be kell mutat­niuk, mit tettek az akció céljá­nak megvalósítása érdekében. Többek között a hulladékok el­takarítása (rendszeresen!), a gépek, járművek rendben, tisz­tán tartása, a szociális helyisé­gek, a zöldterületek, utak tisz­tasága, rendezettsége szerepel a feltételek között, de arról is szá­mot kell adniuk, hogy fizetett-e a vállalat környezetszennyezésért bírságot, volt-e valamilyen ható­sági intézkedés területükön emiatt. A jelentkezéshez csatolt „önér­tékelést” az SZMT szakemberei ellenőrzik, saját benyomásaikat is rögzítik, s a kettő alapján ke­rül sor a végső értékelésre. A legjobbak elnyerhetik a SZOT Dicsérő Oklevelét, melyet a kör­nyezetvédelmi világnap alkalmá­val nyújtanak majd át. A Magyar Közlöny különszáma Megjelent a Magyar Köz­löny különszáma, amely a gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztésével kapcso­latos, 1987. január 1. napján hatályba lépett fontosabb jo­gszabályokat tartalmazza. 210 oldalon közli a témához kapcsolódó törvényerejű ren­deleteket,­ a Miniszteri­a­nács rendeleteit, illetve határoza­tait, valamint miniszterek és országos főhatóságok rendel­kezéseit. A kiadvány — amelynek nyomása,­ kötése egyébként a Nyírségi Nyom­dában készült — az újságos­­pavilonokban, Nyíregyházán a Posta melletti Hírlapbolt­ban kapható. DR. CSÁKI CSABA, a Marx Károly Közgazdaság­­tudományi Egyetem rektora hétfőn Szabolcs-Szatmár me­gyében járt. Találkozott a megye vezetőivel és Világ­­gazdasági folyamatok — ma­gyar agrárpolitika címmel előadást tartott a Tudomány és Technika Házában. TAVASZI—NYÁRI DIVAT. Vasárnap délután két műsor­ban nézhették meg az érdeklődők az idei tavaszi—nyári modelleket Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond Színházban. A SKÁLA-COOP és a Kelet Áruház termékeit mutatták be. (Jávor László felvételei) ■■■■■■ HHHMBE HBM SHH SM 4 Új tantárgy: a kynológia Keszthelyi Agrártudományi Egyetem kaposvári kihelyezett állattenyésztési karán a hallgatók kérésére felvették a tantárgyak sorába a kyno­­lógiát, a kutyával kapcsolatos tudományos ismeretek oktatását. Minthogy a téma iránt széles körű érdeklő­dés mutatkozott, az intézmény lehetővé tette, hogy a kynológiai előadásokat kívülállók is meghallgathassák. A nyilvános egyetemi előadásokon így nagy számban vettek részt tenyésztők, vadászok és kutyakedvelők is. A kynológiát nemcsak elméleti tárgyként oktatják Ka­posváron, hanem gyakorlati kérdésekkel is foglalkoz­nak, így például a kutyák táplálkozásával, gondozásá­val és ápolásával kapcsolatos tudnivalókat is oktatják. Harmincötezer tulipán Felkészült a tavaszra a Nyíregyházi Közterületfenn­tartó Vállalat. A város park­jaiban, kertjeiben, terein 85 ezer kétnyári virág várja az igazi meleg napokat, s ha a nap sem csak visszajáró ven­dégünk lesz, hamarosan 35 ezer tulipán virágzásában gyönyörködhetünk. Ezeken kívül 90 ezer egynyári virá­got ültetnek ki a kertészek, munkások a tavasz folyamán áprilisban folyamatosan Nyíregyháza és Sóstógyógy­fürdő közkertjeibe és park­jaiba. ÉRTESÍTJÜK T. FOGYASZ­TÓINKAT, hogy hálózatrekonst­rukciós munkák miatt a víz­szolgáltatást 1987. április 07-én 22.00 órától, 1987. április 08-án 06.00 óráig az alább felsorolt te­rületen szüneteltetjük: az Árpád utcán, a Vécsey utcából a Hu­szár sorig, a Huszár soron, a Szamuely lakótelepen és a Ma­karenko utcai toronyházakban. Kérjük­­. Fogyasztóink szíves türelmét és megértését. SZAVI­­CSAV NYÍREGYHÁZI ÜZEM­­MÉRNÖKSÉG: (829) NÖVÉNYVÉDELMI SZIM­PÓZIUMOT tartanak ma, április 7-én a Tiszav­asvári Alkaloidában. Az érdeklődők megismerkedhetnek majd a házigazda nagyüzem fejlesz­tési koncepciójával, valamint a nyugat-berlini SCHERING AG cég tevékenységével, mellyel nemrég kötött együtt­működési megállapodást a szabolcsi gyár. ÁRAMSZÜNET! Értesítjük fo­­gyasztóinkat, hogy az alábbi he­lyeken és időpontokban áram­szünetet tartunk: 1987. április 13-án reggel 7 h­­tól du. 15 h-ig: Nagylapos, 1987. április 13-án reggel 8 h­­tól 12 h-ig: Benczúr tér, keleti oldal, 1987. április 14-én reggel 7 h­tól du. 15 h-ig: Nyírpazony, Mó­ricz Zs., Vöröshadsereg, Alkot­mány, Béke, Szabadság, Iskola, Lenin, Arany J., Jókai, József A., Felszabadulás, Kölcsey, Csesz­­pitális, 1987. április 15-én reggel 7 h­­tól du. 15 h-ig: Nyírpazony, Mó­ricz Zs., Vöröshadsereg, Iskola, Szabadság, Alkotmány, Béke, Táncsics, Petőfi, Kossuth, Vas­vári, Ifjúság, Szabolcs, 4-es főút, Petőfi, Lenin, Arany J., Jókai, Oros, Meggyes, Bodrogi, Álmos, Csap, Ragyogó, Emlék, Vidám, Magtár, Deák F., Aranyhomok, Fő u., Tároló, Takarék, Magyar, Búcsú u., 1987. április 16-án reggel 7 h­­tól du. 15 h-ig: Bertalan-tanya, 1987. április 17-én reggel 7 h­tól du. 15 h-ig: Szélső, István, Gerhát, Róka, Pólyák, Sulyán, Szeles, Kazár, Vajda, Varga, Kovács, Nádas, Magyar, Nádasi, Belfi, Vadas, Cigány, Benehalom, Somóka, Felsősima-Hosszúháti út területén. TITÁSZ Nyíregyházi Kirendeltség, (815) Megtartották a leendő ifjú szakmunkások szalagtűző ünnep­ségét Tiszadobon, a gyermekvárosban. Az idén három szak­mában 52-en tehetnek vizsgát. (Farkas Béla felvétele) Öt megye fiataljainak találkozója Nyíregyháza mától kezdő­dően három napig vendégül látja az északkeleti ország­rész négy megyéjéből érke­zett fiatal pedagógusokat. A KISZ városi Pedagógus Ága­zati Bizottsága szervezésében és rendezésében Hajdú-Bihar megyéből, Borsodból, Heves megyéből és Nógrádból érke­zett küldöttekkel együtt tart közös találkozót városunk ifjúsági szervezete. Egymás szűkebb hazájának és életé­nek megismerésén túl a ma a fiatalokat, a KISZ-mozga­lomban dolgozó pedagóguso­kat leginkább érdeklő és érintő kérdésekről, gondokról lesz szó. A programból ki­emelkedik a város vezetőivel tartott fórum, a kerekasztal­­beszélgetések, a közös kultu­rális és sportprogramok. A találkozó központja a Szé­chenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Kollégiuma, de ellátogatnak a résztvevők Sóstóra a KISZ-központba is, és a háromnapos progra­mot közös megyejárással zár­ják a résztvevők. (komáromi) A KISZ ZÁSZLÓBONTÁSÁNAK TISZTELETÉRE Kommunista műszak a MEZŐGÉP-nél Kommunista műszakot tar­tottak március 28-án a Nyír­egyházi Mezőgép Vállalatnál, amelyen 1180 dolgozó vett részt. A keresett pénzt a vál­lalat szociális célokra fordít­ja. A m­űszakot a KISZ zász­lóbontásának a tiszteletére­­tartották. Dán vendégek a főiskolán Vasárnap a dániai Skive város pedagógiai szemináriu­mának huszonhárom tagú küldöttsége a Bessenyei György Tanárképző Főiskolá­ra érkezett. Egyhetes itt-tar­­tózkodásuk során tanulmá­nyozzák a tanárképző főisko­la oktató-nevelő munkáját és azt, hogy a kis népek egymás jobb megismerése, valamint a barátság erősítése révén mit­­tehetnek a világbéke megőrzéséért. A vendégeknek hétfőn a Nyíregyházi Városi Tanácson a megyeszékhely gazdasági, politikai és kulturális életé­ről, fejlődéséről Csabai Lászlóné tanácselnök, vala­mint Szemján Tibor, a nyír­egyházi városi pártbizottság titkára adott tájékoztatást, majd válaszoltak a dán fia­talok kérdéseire. A delegációnak este a ta­nárképző főiskolán Cservé­nyák László, a BGYTF fő­igazgatója beszélt az intéz­mény tevékenységéről, a ta­nárképzés személyi, tárgyi feltételeiről, kutatómunkájá­ról és terveiről. Képünkön: eszmecsere a városi tanácson. Jogosítvány nélkül Április 6-án 0 óra 30 perc­kor Nyíregyházán a Rákóczi úton közlekedett Jasku János 25 éves nyírteleki lakos gép­kocsijával jogosítvány nélkül, I­ II-es fokú ittas állapot­ban. Két utast szállított. A Rákóczi út 76. számú ház előtt az út vonalvezetését kö­vetni nem tudta, a jármű fe­letti uralmát elveszítve az úttest bal oldalán villanyosz­lopnak ütközött. Egyik utasa nyolc napon túli gyógyulása súlyos, ő és a másik utasa nyolc napon belüli könnyű sérülést szen­vedett. A rendőrség szakér­tők bevonásával az ügyben a nyomozást tovább folytat­ja.­ ­­Égett a nád Április 6-án délelőtt há­romnegyed 11 órakor Tisza­­vasváriban lábon álló nád­­tűzhöz riasztották a nyír­egyházi és a hajdúnánási ál­lami tűzoltóságot. A víkend­­telkek közelében mintegy 10 hektárnyi nádtüzet két órai munkával sikerült a tűzol­tóknak megfékezniök. ELŐZŐ HÍRADÁSUNKTÓL EL­TÉRŐEN a nyíregyházi színház Krúdy Színpadán nem április 8- án, hanem 9-én tartják, a műsor­rendnek megfelelően, a Patkány­­király előadását. A MEGYEI HADKIEGÉSZÍTÉSI és területvédelmi parancsnok tart fogadónapot április 14-én — kedden — 9 órától 11 óra 30 per­cig hivatali helyiségében. 5 7 ., kedd KRÓNIKA HERMAN NAPJA A Nap kél 6 óra 13 perc­kor, nyugszik 19 óra 21 perc­kor. A Hold kél 11 óra 48 perc­kor, nyugszik 3 óra 45 perc­kor. Kétszáztizenöt éve szüle­tett Francois Marie Charles Fourier (1772—1837) francia utópista szocialista, a bur­­zsoá társadalom kiváló kri­tikusa. A kapitalista viszonyok könyörtelen bírálata során megsejtette a társadalom fejlődésének néhány alap­vető törvényszerűségét, így például kifejtette, hogy a civilizáció ,,hibás körben” mozog, folytonosan ellent­mondásokat szül, melyeket képtelen feloldani és meg­szüntetni; továbbá azt is Zseniálisan megfogalmazta, hogy ,,a civilizációban a szegénység magából a bő­ségből ered”. Hirdette a tár­sadalmi haladást, s az em­berek boldogságát elősegítő s­zocialista társadalom létre­­öttének szükségességét. Várható időjárás ma ese­e­tig: kevesebb felhő várható­­ eső nélkül. Napközben meg i­s élénkül, néhol megerősödik­­ az északnyugati szél. A leg­­­­magasabb nappali hőmér­­­­séklet 14 és 19 fok között­­ lesz. Egy texasi bárban Jimmy f eltör barátja, Billy fején egy whiskys­üveget. — Mi az? — morog Billy. — Nincs dugóhú­zód? Olvasószolgálat Hírek, információk közölhetők délelőtt a belpolitikai rovatnál Telefon: 11-277 A délutáni és esti hírügyeletes: FARKAS KÁLMÁN Esti ügyelet: 15-114

Next