Kelet-Magyarország, 2000. március (57. évfolyam, 51-76. szám)

2000-03-14 / 62. szám

2000. március 14., kedd ' / ^ •* / * * 1 /* *• * * Hódolat és tüntetés A nemzet és az uralkodó már 33 éve béke­jobbot nyújtott egymásnak. 1900. márciu­sát írták. A gazdasági és kulturális fellen­dülés eredményeit nem lehet tagadni, de a politikai élet zavarai is felszínre törnek. Az eredmények 1848-nak, a karddal meg­védett 1848-nak szülöttei, de a siker elkép­zelhetetlen volna a szabadságharcot vérbe fojtó, most már a legalkotmányosabb ural­kodóként regnáló Ferenc József politikája nélkül. Kit és miért ünnepeljünk? A vá­laszt jelentő törvényjavaslatot 1898-ban el­fogadja a magyar parlament, de az esemé­nyeket ők is előre látják. Kormánypárti képviselő mondja ki: „mi fel fogunk ugyan menni Budára és ünnepies díszben hódol­ni is fogunk alkotmányos szeretett uralko­dónknak, de nem visszük fel szívünket s meggyőződésünket... A hódolatot bemutat­juk a koronának, de a nemzet nagyobb ré­sze a jövőben két ünnepet fog ülni: egyet, mintegy tüntetésképpen, március 15-én, és egyet — hivatalosan — április 11-én.” Va­lóban, a nemzet ettől kezdve két ünnepet ült s e kettő közül az utóbbi, a 48-as törvé­nyek szentesítésének a napja (április 11.) volt a jelentéktelenebb. Lángját őrizni Nyíregyháza város 1900-ban, a színházépü­letben tartotta az ünnepélyt, s itt a meg­nyitóbeszédet a dalárdák éneke után Bencs László polgármester mondta el. Az ünnepi szónok Geduly Henrik evangélikus lelkész volt, őt Szabó László ügyvédjelölt követte az alkalomra írt ódájával. 1848 márciusa számukra egy ígéretről szólt, mely „ősi, velünk született, természetes jo­gaink folyománya volt”, mely beváltatlan maradt, s amelyért nem harcolni, de láng­ját őrizni itt és most a feladat. Ebben re­ménységet adott számukra Dávid küzdel­me Góliáttal, 1900-ban a búrok harca Ang­liával. A lap és Szabó ügyvédjelölt szóki­mondóbb volt: hol van „48” ígérete, hol van az egyenlőség ember és ember között? megnézik bugyellárisod, megnézik hited, megnézik kutyabőröd, azt, hogy 500 vagy 1000 hold birtokosa vagy-e, s aztán meg­mondják „ki vagy”. „Márczius! Márczius! / Mi vagy te most nekünk:... / Bús erre a válasz: nem a szentírásunk, csak édes emlékünk! / Hova lett, hova lett / Édes örökségünk? / Arany szabadságunk, Szép függetlenségünk? / Mert meg vagyon írva: független e hon; / Mert­ meg vagyon írva: teljesen szabad! / Mert meg vagyon írva: testvérek vagyunk! / — És a valóság!?... / Messze! Messze jövendők sejtelmeink / Omló — foszló / Fellegvára csupán!” Püspöki biztatás Nem harcra buzdító kiáltvány ez, hanem egy boldog, szomorú ünnepély végszava a dalárdák énekével, s a Koronában rende­zett bankettal. A városban az iparos ifjak önképző egyesülete hasonló emlékünnepet Reprodukció Boros György rendezett, s külön ülésezett a kereskedő if­jak egyesülete is, hűen tükrözve a városi társadalom megosztottságát. Nyíregyháza hagyományos március 15-i eseményei kö­zé tartozott a Kossuth Lajos alapítvány ju­talmainak átadása az evangélikus főgim­názium ünnepélyén. Nem kis összegről volt szó: egy 100 és egy 50 koronás jutal­mat nyújtottak át az arra érdemes nebu­lóknak, akik ezúttal a főgimnáziumi önképzőkör óda és szónoki beszéd pályá­zatának 20-20 koronás pályadíját is el­nyerték. Nagy forradalmak helyett maradt a me­gyére a belső, lassú, de nem eredményte­len építő munka. Az eszmék s az álmok pedig megmarad­nak; őrzik őket a 48-as veteránok, a ma­gyar ugart káromló váteszek, játszanak vele politikusok, majd eljön egy kor, ami­kor megvalósulnak... Geduly püspök bíztat bennünket: „Te Nyíregyháza népe, mely tudtál és akartál, tudsz és akarsz áldozni e hon eszményei­ért, légy Istentől áldott hazafiságodért s úgy légy megáldva, a mint az ősök égő honszerelmét ápolni fogod szívedben, gyermekeidben, késő ivadékaidban!” Szilágyi László A színház, ahol az 1900. március 1­5-i ün­nepséget tartotta a város ■■■.. .", MÁRCIUS 15. 9. oldal lovo­lMY­ Vasvári, Korányi, Jósa András Szabolcsi fiatalok is ott voltak az 1848-as márciusi forradalom bölcsőjénél 1­848 márciusának magyar forradalma a nemzetközi fel­tételek kedvező alakulása mellett a reformkorban ki­kristályosodott eszméket és célokat valósította meg vi­szonylag rövid idő alatt és vértelenül. Pozsonyból visszatérve Pestre, a márciusi fiatalok vezérei között ott találjuk Vasvári Pált, a Sza­bolcs megyei Tiszabüdön szüle­tett fiatalembert, aki szatmári tanulóévei óta tarsolyában hor­dozta a nevezetes, reformokat sürgető szatmári 12 pontot. Meg­jelent könyvei, írásai, politika iránti vonzódása és a változások iránti elkötelezettsége, lelkesedé­se közismert személyiséggé tet­ték. Ott is volt és cselekedett a ■forradalmárok első sorában. Méltó társa volt Petőfinek, Jó­kainak, Irinyinek, Nyárynak, Arany Jánosnak és a többi nagy­szerű fiatalnak. Kossuth fogadta Ez utóbbi, március 18-án útra­kelő fiatal követek között Vasvá­ri és Meixner társaságában ott találjuk az egyetemi hallgatók harmadik jelöltjét, a szintén sza­bolcsi származású orvostanhall­gatót, Korányi Frigyest. Ő úgy vált részesévé az eseményeknek, hogy 15-én kora reggel Petőfi, Jó­kai és Irányi megjelentek a jogi egyetemen. Az udvaron az egyre nagyobb számban összesereglett egyetemisták előtt asztalra állva Petőfi elszavalta a Talpra ma­gyart. Ezt követően az udvart zsúfolásig megtöltő jogászok és más iskolák tanulói előtt ismer­tette a tizenkét pontot. Végére érve a nagy lelkesültséget előidé­ző követelésfolyamnak, azzal a felhívással fejezte be, hogy men­jenek a Trattner Károlyi nyom­dába. A tömeg lelkesülve vonult a megjelölt helyre. Odaérve, Pe­tőfi, Jókai és még néhány fiatal társaságában maga Korányi is felment a Horváth-ház első eme­leti erkélyére, s onnan nézték végig, ahogyan Irányi Dániel a nyomdából kihozott, kinyomta­tott tizenkét pontot a tömeg kö­zött szétosztotta. Harmadnap gyűlt össze a Pozsonyba induló hajó fedélzetén a fentiekben fel­sorolt küldöttség. 19-én reggel je­lentek meg az alsóház helyiségé­ben, ahol személyesen Kossuth Lajos fogadta őket, s ezek után 1848-as zászló bocsátották Pest városa küldött­ségét az ülésterembe. Szabadságküzdelmünket élet­hivatásának megfelelően katona­orvosként segítette, s volt a sza­bolcsi nemzetőrzászlóalj alorvo­sa, kórházi orvos és zászlóalj fő­orvos. Petőfi megzenésítője A forradalomban születő új rend védelmére Pesten már március 15-én megkezdődött a nemzet­őrség szervezése. Tagjai között két olyan személyt kell megemlí­tenünk, akiknek élete Szabolcs megyéhez kötődik. Elsőnek azt a Jósa Andrást kell említenünk, aki ugyan nem szabolcsi születésű, de sokoldalú tehetségét, hosszú életét ennek a megyének szentelte. A konzerva­tív beállítottságú, bihari közhi­vatalt betöltő édesapa Pesten ta­nuló tizenhárom éves fia nem bírt ellenállni a nemzeti lelke­­sültség hatásának. Apjának ad­dig könyörgött, amíg az enge­dett, s a vézna vékony fiú büsz­kén állt be gróf Károlyi György nemzetőr századába. A beteges dobost sokszor helyettesítve, ő lett a század dobosa. Édesapja közös lakásukat ép­pen a híres költő, Vörösmarty Mihály szomszédságában vette ki. Vörösmartynál minden dél­után három órakor megjelent Petőfi Sándor, a barát. Soha nem maradt tovább egy negyed órá­nál, s a házigazda minden alka­lommal kikísérte őt a kapuig. Itt találkozott Jósa Petőfivel. Van Nyíregyházának egy elfe­lejtett zeneszerzője, pedagógusa, esztétája és népdalkutatója. Szénfy Gusztáv a neve. Az 1840- es évek egyik országosan ismert dalszerzője, Petőfi verseinek első megzenésítője. Mint kezdő ügy­véd került Pestre, de leginkább szívszerelmének, a zenének élt. Már 1845-ben meglepetést kel­tett, amikor a Pesti Divatlap 9. számának mellékletében publi­kálta Petőfi „A rab hazánk fia” című versének megzenésített változatát. 1846-ban Jókai Mór „Két gyám” című népszínművé­hez írt zenét. 1848-ig még igen sok Petőfi versre írt dallamot, azzal is hozzájárulva azok széles­körű elterjedéséhez. Önéletrajzi írásában Szénfy beszámol Petőfi és közte létrejött mély lelki ba­rátságról. Költők és zenészek, írók és egyetemi hallgatók, ügyvédek és Elek Emil felvétele képviselők mellett már ebben a korban is voltak olyan kiválósá­gok, akik a társadalom működé­sét tudományosan igyekeztek le­írni, s bajait orvosolni. Ezek so­rában kell szólnunk egy nyíregy­házi fiatalemberről, Benczúr Já­nosról, aki szintén az ügyvédi pályát cserélte fel az írói mun­kásságért. 1842–43-ban főmunka­társa a „Jelenkorinak. A napja­inkra elfeledett politikai bölcse­lővel ellentétben, annak testvér­­öccse, Benczúr Miklós cselekede­tei annál inkább fennmaradtak Nyíregyháza város történelmi lapjain. János testvére ügyvédi irodáját átvéve, Nyíregyházán ügyvédeskedett. Itt érte a pesti forradalom híre. Nyíregyháza április hónapban küldöttséget küldött Pestre, megköszönni a pesti népnek a márciusi forra­dalmat. Erre a feladatra Benczúr Miklóst találták a legalkalma­sabbnak. Szabolcs vármegye együtt élt az országgal. Fiai ott voltak a forradalom bölcsőjénél, részt vettek annak előkészítésében és végigvitelében. Tóth Sándor történész Nemes magyart a magyar nemesből Megyénk 1848-as képviselői széles látókörnek, ismerték a jogot és a felelősséget Az a csoda, amely a magyar történelembe 1848. március 1­5-én íródott be, már évtize­dekkel korábban megfogant. A nevezetes 1825-ös akadémiai alapítás évében a szabolcsi 1848- as népképviseleti országgyűlés követei közül csak egy szerepelt, a többiek vagy már kollégisták vagy épp oda készültek. A képviselők megválasztása után Szabolcsból az országgyűlés tagja lett Erős Lajos a kisvárdai kerületből, Bónis Sámuel, aki a korábbi országgyűlésnek is, és a bécsi forradalmi küldöttségnek is tagja, a tiszalöki kerületből, Elek Mihály a bogdányi kerület­ből, Haczell (Hatzell) Márton a nyíregyházi, Kállay Ödön a nád­udvari, Somossy Ignác a nyírbá­tori és Szunyoghy Rudolf a nagy­­kállói kerületből. Ők ugyan vala­mennyien a korábban is kivált­ságos rendhez tartoztak, de ta­nulmányaik alapján széles látó­körűek, akik a jogot, a politikai szabályokat, a felelősséget is­merték. • Néhányuk életrajzát idáig igen hiányosan ismertük, az 1848/49-es országgyűlés vala­mennyi követét bemutató most készülő kötetben azonban őket is részletesen bemutatja e cikk szerzője. Közülük legtöbbször Bónis Sámuelről esett szó, hiszen az 1810-ben Tiszanagyfaluban szüle­tett politikus Kossuth környeze­téhez tartozott, és híve maradt egészen az 1879-ben bekövetke­zett haláláig. A Kállay Ödön ne­ve is közismert, aminek csak ki­sebb részt magyarázata az, hogy e család igen kiterjedt volt, en­nélfogva a megyei közéletben nagy számban vettek részt, visel­tek hivatalt. Kállay Ödön, a ké­sőbbi országgyűlésekből is is­merjük, ahol elsők között képvi­selte a titkos és a nőkre is kiter­jesztett választójogot. Noha évti­zedek múltán is emlegetik a sza­bolcsi társaságban Erős Lajost, életrajzát nem volt könnyű fel­tárni. Fényeslitkén 1806. január 2-án született és ugyanitt halt meg 1870. június 15-én. Jogot végzett Debrecenben, és már az első reformországgyűlésen ott volt 1825-ben, ahol dr. Dőry Lász­­lónét képviselte, azaz szavazha­tott is. Hazatérve megnyíltak előtte a megyei hivatalok, 1841- ben például főjegyző, de volt ké­sőbb többször követ: 1843-44-ben, 1848-ban, 1861-ben és 1865-ben választották meg. Kisvárda kö­veteként elég passzív, szinte mindig a kormány mellett vok­solt. Sokkal színesebb egyéniség lehetett Pazonyi Elek Mihály, aki ugyancsak nem tartozott a gaz­dag nemességhez, a pataki kollé­gium diákját később mégis a me­gye táblabírói rétegéhez sorol­ták. 1848. márciusában ő az újon­nan megszervezett nemzetőrség első kapitánya. Szűk családi ro­konsága a megye legnevesebb családjaival, de testvéreinek fa­míliája révén Kossuth Lajos csa­ládjával is rokonságban áll. Ha­czell Márton nevét a nyíregyhá­ziak Hatzelként írják, de a kép­viselő, aki egyben a város pol­gármestere is volt, aláírását az első változatban hagyta ránk. 1802. február 14-én Szikszón szü­letett, egyidős tehát Kossuthtal, ráadásul a család egy ideig élt is Monokon. Nem tudjuk, szemé­lyesen ismerték-e egymást, de számított rá a kormányzó a leg­nehezebb pillanatokban, a délvi­déki harcokban is. Életrajzáról a közelmúltban Tóth Sándor adott közre bővebb információkat. Szinte egyidősnek mondható Szunyoghy Rudolf és Somossy Ig­nác, az előbbi a nagykállói, utób­bi a nyírbátori kerület választóit képviselte. Szunyoghy a béke­párt meghatározó személyisége, rendkívül aktív, de a Független­ségi Nyilatkozatot már nem akarta elfogadni. Mégis elítélték, és már 1850-ben szabadon enge­dik, ereje megtört, hiszen az 1812-ben született egykori kép­viselő 1854 körül meghalt. So­mossy Ignác azonban noha két évvel idősebb, jóval túlélte egy­kori diáktársát, 1876-ban hunyt el. Balkányi születési anyaköny­vében az áll, hogy apja főszol­gabíró volt. Együtt diákoskodik tehát Bónis, Szunyoghy és So­mossy, akik a törvényt és annak alkotását igen jól meg is tanul­ják. Somossyt például Wesselényi vette maga mellé 1848 áprilisá­ban, hogy az erdélyi uniót előké­szítsék. 1848-ban kormánybiztos­ként is tevékenykedett, amiért természetesen elitélték, de már 1865-ben újból az élvonalban ta­láljuk, tagja a kiegyezést előké­szítő 52 fős bizottságnak. Vala­mennyi 1848-as képviselőnk nemesi származású, de nem va­gyonuk, hanem tudásuk volt az, amellyel beírták magukat e kor nagyjai közé. Láczai Magdolna kutató Honvédtiszti csákó Elek Emil felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék