Kelet Magyarország, 2017. szeptember (74. évfolyam, 204-229. szám)

2017-09-02 / 205. szám

2017. SZEPTEMBER 2., SZOMBAT KELET Becsengettek: az első tanítási napra lapunk is elkísérte Rebekát. nyíregyháza. Nagy napra ébredt pénteken reggel He­vesi Rebeka. A hétesztendős kislány a megszokott óvodai csoportszobát maga mögött hagyva először lépte át a Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium kapuját. De ne szaladjunk ennyire lőre... Puszik és ölelések Nem sokkal reggel fél hét után érkeztünk meg a Hevesi családhoz. Petra és kisebbik lánya, Blanka - vagy ahogy mindenki szólítja, Póni - a ko­rai vendégség ellenére széles mosollyal fogadtak minket. - Még lustizik egy kicsit - árulta el a fiatal anyuka a gyermekszoba felé intve. A rózsaszín birodalom emeletes ágyának felső szintjén Rebeka éppen a másik oldalára for­dult. - Nehezen aludt el, na­gyon izgatott volt. Várta már az évnyitót, de egy kicsit ag­gódik is az új környezet miatt, annak ellenére, hogy az osz­tálytársai háromnegyedét már ismeri, hiszen egy óvodába jártak - mesélte Roland, a csa­ládfő nagylánya hátát simogat­va, aki álmoskásan köszöntött minket. Ébredés utáni megil­­letődöttségét legyűrve invitált minket a konyhaasztalhoz, és míg Pónival megreggeliztek, volt egy kis időnk beszélgetni. - Együtt választottuk ki az iskolatáskát, a füzeteket és a tolltartót is. A könyveket még nem kaptuk meg, ma fogjuk, és hétvégén befedjük - ma­gyarázta, s miután lenyelték az utolsó falatot, fogat mos­tak és Rebeka felvette az ün­neplő ruháját. Petra, akinek arra is volt ideje, hogy főz­zön nekünk egy isteni kávét, megfésülte a csajok hosszú, szőke hajkoronáját. Gyors lét­számellenőrzés után búcsút intettünk Béci teknősbéká­nak és kitódultunk az ajtón. Póni még csak ötéves, így útba ejtettük a Szent Miklós görögkatolikus óvodát is, ahonnan nyár elején ballagott el Rebeka. A kislány puszit nyomott húga homlokára és átsétáltunk a suliba. - Dicsőség Jézus Krisztus­nak! - köszöntöttek minket a kapuban, ahol az immár komoly elsős elengedte anya és apa kezét, hogy megölelje volt ovis társát, Rékát. - Ezt a szokást az óvodából hozták magukkal. Arra nevel­ték őket, hogy szeressék egy­mást, legyenek nyitottak, el­­fogadóak, merjék elmondani az érzéseiket, gondolataikat - jegyezte meg Roland már az l. b feliratú ajtó előtt. Kedves meglepetés Az osztályterembe lépve hu­szonöt szempár nézett ránk. A gyerekek tekintetéből ugyan­azt olvashattuk ki: izgatottak, kíváncsiak és egy kicsit talán félnek is attól, ami rájuk vár. Rebeka épphogy helyet talált magának az egyik hátsó pad­­ban, megérkezett Szandra, a kislány barátnője - így már padtársakként üdvözölték egymást. Nyolc óráig még volt néhány perc, a meglepe­tés időben érkezett hát: Mari­ka néni, Rebeka egykori óvó­nénije ugrott be egy ölelésre, néhány kedves szóra. - Nagyon szerettük Marika nénit, megsirattuk mindket­ten - mondta Petra moso­lyogva, párás szemekkel. A meghatottság szinte minden anyukára átragadt, s amikor a kis­diákok levonultak az udvarra, a tanévnyitó ün­nepségre, előkerültek a papír zsebkendők is. Nehéz búcsú - Kívánom, hogy a megisme­rés és a tudás vágyával lép­jétek át az iskola küszöbét, s tanuljatok meg eligazodni a ti­teket körülvevő világban. Ta­nuljatok szorgalmasan, kitar­tóan, hiszen mit ér a tehetség, s ha nincs akarat? Tegyük a dol­gunkat, mindenki a saját terü­letén, a legjobb tudása szerint. Ehhez sok erőt, állhatatossá­got és hitet kívánok nektek. Éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket! - tanácsolta az intézmény igaz­gatója, Tamás István. A szülők és az elsősök mo­raja lassan hagyott alább az osztályteremben, ahol már az asztalokon tornyosultak a tan­könyvek. A kicsik osztályfőnö­ke, Vinrtainé Futkos Éva meg­lepetéssel is készült: a lányok rózsaszín, a fiúk kék, angyal­kával díszített ceruzát kaptak tanítónénijüktől. Rebeka mo­solyogva mutatta nekünk is az ajándékot, sorba vettük a könyveket, munkafüzeteket. Minden a táskába került, így a­­ nap legnehezebb része követ­­­­kezett (legalábbis a szülők szá­­­­mára): a búcsú. A kislány ma­gabiztosan köszönt el, hiszen már érzi, jó helyen, barátok között van. A küszöbről még integettünk, aztán mögöttük bezárult, előttük pedig kitárult a tudás ajtaja. Kricsa Rebeka vidáman köszönt el szüleitől az első tanítási napon fotók: sipeki Péter Fényvisszaverő karkötőt kaptak a kisdiákok Szeptemberben ren­dőrök és polgárőrök segítik a gyermekeket a biztonságos közleke­désben. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG: Az idei tanévben is folytatódik „Az iskola rendőre” program, amely célja a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykö­vető magatartásának előse­gítése, ismereteik bővítése. Az iskolarendőrök, akik egész tanévben aktív szerepelői lesznek a diákok életének, részt vettek az intézmények tanévnyitóján, majd az első osztályos tanulóknak foglal­koztató füzetet és fényvissza­verő karkötőt adtak át. Fokozott figyelemmel A rendőrség több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az iskolai bűnmegelőzési okta­tás területén, melynek aktív résztvevői kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekkorúak és a fiatalkorúak védelmé­re. A D.A.D.A. program az általános iskolákban, az EL­LEN­SZER a középiskolákban van jelen, és bűnmegelőzési tanácsadók segítik a közép­­iskolásokat. A programok ki­­emelt része a prevenció. A tanév első napjától meg­nő az iskoláskorú gyermekek veszélyeztetettsége. A ható­ság felhívja a járművezetők figyelmét, hogy az iskolák közelében a kijelölt gyalo­gos-átkelőhelyeket fokozott óvatossággal közelítsék meg, és mindig csak az arra kijelölt helyeken parkoljanak. Továb­bá készüljenek fel a megvál­tozott forgalomra. km A biztonságos közlekedésre oktatják a kicsiket fotó: rendőrség Nézőpont Dankó Mihály A csoda és a „semmi" Szeptember elseje dátum, mely óriási jelentőséggel bír az emberek életében. Mert mindenki vagy lesz, éppen most az, vagy volt iskolás. S hogy kinek mit jelent? Az elsős ilyenkor lépi át a nagy­betűs élet küszöbét. Segít neki az óvodában szerzett „edzettség”, de ez mégis teljesen más. Az én helyett megjelenik a mi, a közösség. Megkezdődik a tanév, mely legalább száznyolcvan nap együttlétet, örömet, bána­tot hoz számára. A kezdeti bizonytalanságot követi a döbbenet: fontos vagyok, számítok, felelősséggel tartozom a cselekedeteimért, mérik a tudásom, a teljesít­ményemet. Aztán ahogy az évek telnek, jön a biztonság, a határozottság, a „semmi”. Hisz, ha megkérdezik egy na­gyobb diáktól, mi történt az iskolában, a válasz kézenfek­vő: semmi. Holott, tudjuk: minden! Szeptember 1-je a peda­gógus számára is az új évet, a munkát jelenti. Bár itt és most rossz a munka kifeje­zés. Ez a pálya igazi hivatás­­tudatot, elkötelezettséget kí­ván. Nem véletlenül nevezik őket lámpásoknak. Küldetés az övék, bizalomra épülő értékteremtés. Hogy miért? Egyre önzőbb világot élünk, egymás problémáira kevésbé vagyunk nyitottak. Kizárólag a mára koncentrálunk, a saját jelenünkre, és nincs időnk arra gondolni, hogy mi lesz a jövőben, és benne gyermeke­ink sorsa. S ezért a mai társa­dalmainkban az iskola, benne a tanár, a tanító szerepe és jelentősége sokkal nagyobb, mint korábban bármikor. Ehhez kapcsolódik szorosan a szülő példamutatása is. Nem elég elengedni az iskola kapujában a gyerek kezét, vele kell lenni lélekben. Biztatni, támogatni, s ha kell, felelősségre vonni. Mert csak közösen, együtt taníthatják, nevelhetik a számunkra és a jövő szempontjából oly fontos emberpalántákat. mihaly.danko@kelet.hu Kelet kvíz A település neve német eredetű személynévből származik - Gott­­schall -,jelentése: Isten szolgája, a) Gulács b) Szamossályi dfCsaholc d) Gacsály A helyes választ lapunk mai számában rejtettük el. Megkérdeztük Milyen volt az első tanítási nap? Pradlik Milán, Nyíregyháza A Vasvári Pál Gimnázium 12. osztályos tanulója vagyok. Háromnegyed nyolckor kezdődött az évnyitó, amit négy osztályfőnöki óra köve­tett. A szokásos tűzvédelmi oktatáson is átestünk. Zelei Bálint, Nyíregyháza-Nyírszőlős Én is érettségizni fo­gok a tanév végén, ennek felelősségét az osztályfőnökünk nyomaté­kosította bennünk. Három­negyed egykor már haza is mehettünk. Harsányi Virág, Nyíregyháza A Bem József Általános Isko­lában is beindult pénteken az élet, megkaptuk az óraren­dünket, ezen kívül semmi különleges dolog nem törté­nt, hétfőn viszont elkezdődik a rendes tanítás. Kiss Petra Adrienn, Nyíregyháza Én is a Bembe járok, a nyolcadik évemet kezdem a suliban, így a tanév végén felvételizni fogok. Az óraren­dünket elnézve lesz két sűrű napunk, várhatóan a hétfő és a csütörtök.­­ Ajándék tanszerek A Petőfi Sándor Általános Iskola vendége volt pénteken dr. Kovács Ferenc polgármester, aki tanszercsomaggal ajándé­kozta meg a negyedikeseket. fotó: racskótibor

Next