Keleti Ujság, 1928. május (11. évfolyam, 98-119. szám)

1928-05-17 / 109. szám

XI. BVff, 109. SZÁM. K&xnmsm 5. OLDAL a bőr természetes kezelésében rejlik A Creme Mouson felülmúlhatatlan gyártási módja foly­tán behatol a bór alatti szövetekbe, a bőrt megtisztítja, letadítl és táplálja. A Creme Mouson csodálatos hatásának titka abban rejtik, hogy a bőr alatti szövetekbe Is behatol. MOUSON As irredenta Sípos Bomokos Karácsony szombatján, mikor a világon min­denki, aki csak tehette a karácsonyfán gyújtotta meg az öröm gyertyácskáit, Dicsőszentmártonban a Sípos Domokos ravatala körül lobogtak a komor gyertyák. A legszebb és legfennségesebb ünnep és az emberi sors legkomorabb dátuma igy találkoztak. Összetört szivü asszonyának, hatéves fiacskájának ravatalt hozott az angyal és az édesapa kihűlt teteme volt a karácsonyfájuk, melyet a Végzet, a tragédia fekete fátyoléval díszített fel borzalmasan és karácsonyi csillaguk ló'n a nagy kérdőjel: — „Mi lesz velünk?'' Ehhez a mélyen emberi és jelzőt nem tűrő enibor-l sorshoz most nem tartozik, hogy Sípos Domokos iró volt a javából, igaz tehetségének fája most borult volna igazán virágba, most nem fontos, hogy mit veszített benne az erdélyi magyar kultúra; a két árva a fontos: az árva asszony és árva gyermek. Sípost eltemették, — virág hőjjön a sírján, — de a kis ház borzalmas karácsonyfája mégis megmaradt és még mindig alatta áll a két árva. Mikor a karácsonyfa zöld levelei peregni kez­denek, kidobják a szobából. A Siposék életének sötét fáját azonban nem lehet kidobni és két finom szívre hullanak róla a bajok.. Szörnyű rfa az, mely­ről soha többé az életben le nem fogy a fekete tű­iévé! ... A rideg valóság ezt úgy mondja, hogy a szegény apának évekig tartó súlyos tüdőbaja a kis család anyagi erejét felülhaladó anyagi áldozatokba került. Ápolás, szanatórium, stb. mindent felemész­tett. A gondok megsulyosodtak és a meglévő otthon fölött már megperdülőben van a dob. A félelmetes „Mi lesz velünk" kérdés a két árva élet útjába állott és felemelte kankalékos botját, hogy a jövő útjáról letaszítsa őket... Az ember torkát fojtogató valóságnak láttára felkerekedett tehát az utolsó pillanatokban Kis­­baczonból az „öreg" Benedek Elek, magához intett néhány szegénylegény-pénzű iró fiát és megindult keresztül szép Erdélyországon, hogy a Sípos Domo­kos árvájának fejéről segítsen elhárítani a katasztró­fát. így indult meg a kis Írói csoport, hogy a közön­ség elé tartsa az erdélyi irodalom lyukas kalapját, hátha valami fennakadna benne a Sipos-gyerek számára. Ez volt az előzménye a Zilahon és Szilágysomlyón tartott irodalmi estélyeknek. A kultuszminisztérium készséggel adott egy általános több városra szóló engedélyt és ment minden a maga utján. írók, TMb„T horganyozott SDCPOüpSfiíéS négyféle luckbóségben, különböző drót vastag­ságban szállít bármilyen mennyiségben, valamint tüskéshuzal sodronyszöveteket, vas- és rézbutorokat, sodronyágybetéíekef legolcsóbb árban PÁSZTORI ÉSHETTMANN Erdély legnagyobb vas- és rézbutorgyára BRASOV. Gyér: Hétsó-u. 66. Telefon 481 Raktár: Kórház-utca 32. Telefon 482. közönség lelkesen készültek az estélyre, de az utolsó pillanatban beütött a katasztrófa. A dési hatóságok ugyanis az estély előtti napon megtagadták az enge­délyt. Irredentának találták a programúira felvett néhány müvet és hadbirósági eljárást helyeztek ki­látásba. Az irgalmasság legelemibb cselekedetére vállalkozó és kultúrát hirdető, terjesztő irók meg­döbbenve vették tudomásul a helyzetet. Szivére tett kézzel mindenik meg mert esküdni, hogy távol áll tőle az irredentizmus gondolata és kíváncsian várták a nem szokatlan vád indokolását, ami nem késett sokáig. Kiderült, hogy magának, az elhunyt Sípos Domokosnak „Vágtat a halál" cimü gyönyörű versét találták irredentának. Mondottuk, hogy Sípos tíidövészes volt. Tudta, hogy meg kell halnia, do férfiasán kibékült sorsá­val. Ekkor jutott eszébe a fia, az ötéves, ártatlan gyermek s most kétségbeesetten felsikolt az apa lelke, aggódása, félelme, kétségbeesése gyermekéért, így született meg a „Vágtat a halál" vers, melyben utolsó energiájával egészen az Isten trónjáig nyúl fel és azt mondja neki: „Nézd uram, nézd, ott megy gondtalanul az én szürkefürtös fiam és amott a horizont peremén meg­eresztett kantárszárral vágtat — utána is — a halál"... így lett, ezért a verséért irredenta Sípos Domo­kos, ki 1027 december 25 óta porlad a dicsőszent­mártoni temetőben ... Kacagni való irói-sors. Tessék elképzelni, hogy Sipos Doniokos hótta után sem tudna nyugodni az övéinek sorsa miatti gondoktól, elindul Zilahra, Szilágysomlyóra és más városokba, hogy egy néhány lejt megtakarítson árváinak. Végül kiderül, hogy éppen miatta, a halott apa miaatt nem lehet a gyer­meke javára estélyt tartani. Tárgyiiagtsan el kell ismernünk, hogy dr. Miit a kolozsvári román ügyvéd intervenciójára az enge­délyt kiadta Dcs megértő katonai parancsnoka, do a műsorból törülni kellet Síposnak inkriminált verseit és ezek nélkül zajlott le a két estély, nem sikoltha­tott fel holta után sem fiacskája érdekében, akinek életét az ő túlzottan ható apai félelme szerint vágtat a fizikai halál. Természetesen a dési katonai ható­ság nem ismerhette a Sipos inkriminált verse mögött álló tragédiát, nem méltányolhatta irtózatosan, meg­rázó, politikamentes, szörnyen emberi és atyai szem­pontjait. A vers interpretálásában tehát tévedett. Ha azonban ezt az iró szempontjából szubjektív szempontot ki is kapcsolom ás csak magát a verset nézem a legállamhübb szemekkel, akkor az én és másfélmillió magyar és ki tudja hány millió román véleménye szerint is tévedett. De efölött esetleg vitatkozni lehet és a magam részéről tisztelem a hatóság véleményét. Mindössze azt kérem, hogy méltóztassék a szegény halott emlékét nem érinteni e váddal, hiszen nem akart ő irredentizmust. Csak mint afféle könnyelmű halott elindult, hogy egy darab kenyeret keressen hatesztendős kicsi fiának. Méltóztassék tehát az inkriminált versre ráütni, hogy: „Cenzúrát", ami rá nézve már csak annyit jelent, hogy: Nyugodjék békességben! Nyi'rő József. Pekingi kiürítése siiegk©xd©diíf:t A délkinaiak csapatai Peking hidfője» Tiesicsin ©lőtt állanak Két súlyos at*tékatas£t*őfa (Arad, május 15.) Az aradmegyei Tótvárad köz­ség mellett a Zampol—lippai-uton felborult Mnntyán Viktor jegyző autója. Az autóban ült Simnacu Tódor lelkész, Kovács Dénes kereskedő, egy braniskai gaz­dálkodó és fia. A szerencsétlenség úgy történt, hogy a sebesen száguldó autó ki akart térni az utón haladó Zsurka Valéria húszéves leány elől s eközben fel­borult a keskeny Ford-antó. A szerencsétlenség halálosan végződött. Simnacu Tódor lelkésznek a kormányrúd nyakába fúródott s olyan iszonyú roncsolást idézett elő, hogy a szeron­­csétlen ember, aki egyébként életében először ült autóban, azonnal meghalt. Az autó többi utasai is súlyosan megsebesültek. Aradról Mandrn ügyész és Braden főorvos azonnal a hely színére utaztak, hogy a boncolást megejtsék. Kolozsváriak autószerencsétlensége Nagyenyed mellett Tegnap súlyos sérülésekkel a Park-szanatóriumba szállították Réthv Anna kolozsvári urileányt, akit Nagyenyed mellett autószerencsétlenség ért. Réthy Anna vőlegényével, Riedel József nagykereskedővel és édesanyjával utazott és egy kanyarodénál a Ford­autó kormányhibája miatt érte őket a szerencsétlen­ség. Mindnyájan kiestek az autóból, de csak Réthy Anna sebesült meg súlyosabban. Rlindl'g fiatal maradj ha a lista! Me fi'^ W Illyés természete* Jf hajfasffit ff JmÍ \ Sw|fÍp hasénál ja. Ií\(f ^ ‘ >)Imiit A hajfe®16k királynője mi n­otIISh den árnyalatban kis Ifcm hA liH&flIll doboz 100 lei. négyszeres nagyságú doboz 250 lei. HENNE ROYALE hres keleti növény mindig inas minden árnyalatban. Kis doboz 100 lei. migv doboz 150 lei. — A kalmazásáról előadások lartat­­nek Más festékek által elrontott haj a legnagyobb gondossággal helyre állittatik. Kérje nagyobb gyógyszertárakban, drogériákban, fodrász- és pipexeüzleíekben. Ahol nem kapható küldje he az árát postautalványon . Deposit pentru engros Snstiluf de beauté Dorifceimer BUCURE$TI, Cal Victoriei 50, lángá Cinem© Sclect. Telefon 27/35. Kérjen uj katalógust. \ tfí'vrv v » v v» w w w w w w-w-w--- -----­­--------------------------------------------^ A kölni horogkeresztesek szétszaggatták az angol lapokat a nemzetközi sajtókiállitáson (Köln, május 15.) A PresSa kiállítás angol csar­nokában parázs botrányt idéztek elő a horogkeresz­tesek. Egyik csoportjuk fölkapta a Times és a Daily Express példányait és darabokra tépte. A rombolást folytiatui akarták, azonban idejekorán megérkezett a rendőri készültség, a tüntetőket kizavarta és számos egyént letartóztatott. Az eset háttere ismeretlen, mi­vel a hivatalos jelentés még nem számolt be róla. (Peking, május 15.) A külföldi diplomáciai kép­viseltek és idegen állampolgárok elhagyni készülnek Pekinget, mihelyt ta délkinai csapatok közelednek. Tiencsin közös védelmét illetőleg az amerikai követ utasítást még nem kapott, úgy látszik, ebből a jelből ítélve, hogy Amerika rokonszenvez Feng-Ju-Siang tábornokkal, akinek a csapatai már Tiencsin előtt ál­lanak. 'A Londonból jelentik: A külügyminisztériumban úgy tudják, hogy az angol-japán kormányokon kivül Olaszország sürgős segítséget küldött Tiencsinbe, ahol nagy harcok várhatóit a délkinaiakkal. A nagy­hatalmak számolnak azzal a lehetőséggel, hogy Tieu­­csint, amely Peking hídfője, még ma elfoglalják a délkinaiak. Csang*Cso-Lin megkezdte Peking kiuri-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék