Keleti Ujság, 1938. szeptember (21. évfolyam, 195-220. szám)

1938-09-17 / 209. szám

rx.. tvr. sus. ss.—'tus­ssEPTEMK­En is KuitMjsxg — Minden középiskolában megnyitották az iskolai évet. Csütörtökön az ország összes minden jellegű közép..iskolájában megnyitot­ták az iskolai évet. Pénteken reggel minde­nütt megkezdődik a tanítás. — HALAI, EGY PIPERESZAPPAN HASZNÁLA­TA MIATT. Szatmári tudósítónk jelenti: Megírtuk, hogy Kövárkölcse községben jelentéktelen nézetelté­rés miatt gyilkosság történt. Az első jelentések egy szolgálólány meggyilkolásáról szóltak, most azonban megérkezett a szatmári ügyészségre a véres esemény­ről beszámoló hivatalos jelentés. Eszerint a gyilkosság egy darab pipereszappan miatt történt és annak ál­dozata egy 11 éves szolgalegényke. Medan Mária 25 éves kővárkölcsei asszony megtiltotta Chira Vasile nevű 11 éves szolgálójának, hogy igénybe vegye az ő mosdószappanát A kisfiú azonban nem engedelmes­kedett. Elővette Medan Mária szappanát és azt hasz­­nálta. Az asszony ezen annyira felháborodott, hogy rátámadt a kis szolgalegényre és egyetlen késszúrás­­sal megölte. Medan Máriát beszállították a szatmári ügyészségre. „AMICUS" DIÁK­NAPTÁR 1938-1938. 230 oldal, félvászonkötésben, szaktanárok szerkesztésében, értékes, teljese­n uj és gaz­dag bő tartalommal. Pénzt beküldve (bélyeg­ben is lehet) portómentesen 25 lej. M FPffK­SF-nál Utánvéttel plus portó. **»*-»® »•»«**a»plus 5® — Elfogták a Bucurestiben letartóztatott ékszerrabló­ banda vezérét. Bucurestiből jelen­tik. A fővárosi rendőrségnek szerdán este si­került hosszas nyomozás után letartóztatnia D­ivid Solomont, a nemrég leleplezett éksz°r­­rnblóbanda eddig hiába keresett, fejét Dávid Solomon mint egyszerű bádogosmester műkö­dött a Mihai Bravu uton levő műhelyében és senki sem sejtette, hogy az iparos azonos a veszélyes banda főnökével. A banda többi tag­jai már hosszabb ideje letartóztatásban van­nak, csupán a főnök volt eddig szabadlábon.­­ Dicsőszentmártonban kezdte meg játékát Kozma Hugó marosvásárhelyi színtársulata, Dicső­­szentmártonból jelentik: Kozma Hugó marosvásárhe­lyi színigazgató társulata csütörtök este kezdte meg színi szezonját Dicsőszentmártonban. A megnyitó elő­adáson Földes Imre ás Ábrahám Pál Kolozsváros is ,■ nagy sikerrel színre került operettje a ,,Júlia" került bemutatóra Kozma Hugó kitűnő fiatal erőkből szer­­vezte meg társulatát s közöttük több Kolozsváron is jól ismert, név van. Kozma Hugó társulatához szer­ződött mint első szubrett Izsó Panni is, a Thália szín­társulat volt tagja. A társulat primadonnája Györkös Kató a Hetényi-stúdió tehetséges növendéke s a tár­­sulat többi tagjai is Varga Ilonka, Mátrai Rózsi, Batt­­háry Kálmán, Hegedűs Miklós, Karácsonyi Miklós és a többiek is megállják a helyüket. Kozma Hugó­­tíz napra tervezi társulatának dicsőszentmártoni vendég­játékát és ez alatt az idény összes újdonságait be­­mutatja. Színre kerül többek között Nyírő József „Jé­zusfaragó ember" című szín­játéka is. A város közön­sége nagy szeretettel fogadta a magyar színészeket s a marosvásárhelyi társulat dicsőszentmártoni ven­dégszereplésének előreláthatólag mindvégig nagy si­kere lesz.­­ Betörők jártak a belényesi óvónőképző irodájában. Nagyváradi tudósítónk jelenti: Csütörtökre virradó éjszaka betörők jártak a belényesi óvónőképző intézet igazgatói irodá­jában s egy felfeszített. Íróasztal fiókból 31.400 lejt vittek el. A betörők megkísérelték a Wort­t­ék­ őrszekrény felnyitását is, amelyben több mint 100­ 000 lej volt, de kísérletük nem járt­ eredménnyel­ A rendőrség megindította a nyo­mozást­s az a vélemény alakult ki, hogy a be­törő minden valószínűség szerint a helyzettel ismerős egyén volt, aki tudta, hogy a beirat­kozások idején az intézetben nagyobb pénz­összeget talál.­­ Leszállította a tábla a zsombolyai kór­ház sikkasztás miatt elítélt gondnokának bün­tetését. Temesvári tudósítónk jelenti: Savu Constantáit, a zsombolyai kórház volt gondno­kát sikkasztás miatt annak idején négyévi el­zárásra ítélte a temesvári törvényszék. A sú­lyosan elítélt kórházgondnok az ítéletet meg­fellebbezte a táblához, amely most megtartott tárgyalásán egy évre szállította le Sagu bün­tetését.­­ Megállapították a nagyváradi üzletek új záróráját. Tudósítónk jelenti: A munka­ügyi felügyelőség rendeletet, adott ki, amel­lyel szeptember 16-tól a következő zárórákat lépteti életbe: Az üzletnyitást nem korlátoz­zák, míg a déli zárás ideje 1­3 óráig tart. Az üzletek délután 7 óráig, a borbélyüzletek pedig 8 óráig tarthatnak nyitva. A szatócsüzletek déli zárórája fél 2-től fél 4-ig lesz. Vámmentesen lehet keményfából készült hordókat szálltani Magyarországra, Budapestről jelentik. A magyar kormány rendeletet adott ki, amely szerint keményfából készült hordók és a szüretelő kádakat 1938 december 31-ig Magyarországra vámmentesen lehet, bevinni. A rendelet azonnali hatállyal életbe­lépett. — AKI HÁROMSZOR MEGBUKIK, NEM TEHET KERESKEDELMI ÉRETTSÉGIT­­Bucurestiből jelentik: A nemzeti nevelésügyi minisztérium módosította a kereskedelmi érett­ségi vizsgálat szabályzatát. A módosítás értel­mében azok a növendékek, akik háromszor megbuktak, a jövőben többé nem jelentkezhet­nek vizsgára. — ISMÉT KÉT BICSKÁZÁS TÖRTÉNT CSÍK­­MEGYÉIBEN, Csíkszeredából jelenti tudósítónk. Két bicskázásról is érkezett a hét elején jelentés az ügyészségre. Az első eset Csomortánban történt. A szép Bartalis Erzsébetnek már hosszabb idő óta udvarolt Gál Gyula gazdalegény. A tavasszal szakítot­tak egymással s a leány rövidesen más legénnyel je­­gyezte el magát. Vasárnap este a leány két fivére, a huszonnyolc éves Bartalis József és a tizenkilencéves Bartalis Imre a korcsmában iddogáltak. Rövidesen megjelent Gál Gyula, Gergely István társaságában. A két legény bicskát rántott s nekirontott a Bartalis­­fivéreknek. A Bartalis-fivérek sulyos sérüléseket szen­vedtek s eszméletlen állapotban szállították be őket a Csíkszeredai kórházba. Gál Gyulát és Gergely Fe­­rencet bekísérték az ügyészségre.­­ Csikdánfalván halálos áldozatot követelt a bicskázás. Kató Vilmos és Abos Dávid huszonhatéves legények vasárnapi tánc közben összevesztek egy leány miatt. A veszekedés tettlegességgé fajult s néhány pillanat múlva bicskái­val rohantak egymásnak. A bicskapárbaj néhány pil­lanatig tartott csak, utána mindketten véresen rogy­tak össze. Kató Vilmos a Csíkszeredai kórházban rö­vid szenvedés után meghalt a műtőasztalon. Nincs sok remény Abos Dávid felépüléséhez sem. ­A bucuresti Időjáráskutató Intézet jelen­tése szerint változó felhőzet, a hőmérséklet nyuga­ton kissé csökken, az ország többi ré­szén változatlan- Helyi esők, különösen a hegyvidéken és Erdélyben- 9 A.MS*friálpe»TB is f®I»h évet rak­osk­ocsioilt a fHagysaMn­onfán Pefartózsalolt nemzeti­özi kasszafuró (Nagyvárad, szeptember 15.) Néhány héttel­ ezelőtt a nagyszalontai rendőrség letartóztatta Gampe István többszörösen körözött nemzetközi kasszafurót, áld tizenkét évvel ezelőtt a nagyvá­radi jogakadémián és a Leóidda gépkocsikereske­delmi vállalat, kolozsvári fiókjánál követett el betörést. A letartóztatott kasszafutót átadták a nagyváradi rendőrségnek. Gampe István még, mindig a nagyváradi rendőrség foglya és mindad­dig ott tartják, amíg nem sikerül tisztázni, hogy 1926-tól elfogatásiig hol tartózkodott. A rendőr­ségnek ugyanis az a feltevése, hogy más bűnté­nyek is terhelik Gampe István lelkét. A rendőr­ség szikratávírón kért felvilágosítást több kül­földi ország állambiztonsági szerveitől. Eddig a bécsi válasz érkezett csak meg, amely közli, hogy Gampe István pénzhamisítás, betörés és kassza­­fúrások miatt több évig ült osztrák fogházakb­an s jelenleg ki van tiltva Németország területéről. A rendőrség most a magyar válasz megérke­zését várja. Valószínűnek tartják, hogy Gampe István a váci fegyházból szökött meg s igy került Nagyszalontára. As­ülésses iskolák tankönyvei K.W PfiC* ^curj. wmmmmmmmi­­­m. — Egy híres angol újságíró Bucurestiben, Bucurestiből jelentik: A „Financial Times11 c­­nagy angol gazdasági lap igazgatója Archi­­bald Chisholm Bucurest­iben tartózkodik s nyi­­la­tkozott az .Argus“ c- lapnak­ Chisholm mél­­,at*­a Románia nagy gazdasági fontosságát, kifejezte azt a reményét, hogy Románia és Anglia között minél szorosabb gazdasági kap­csolatok fejlődnek ki­ A kolozsvári rendőrség hívei. . Rostás Traján Péter és Z­ászló vándorcigányokat a lónai csendőrség többrendbeli lopásért letartóztatta, és a­ kolozsvári rendőrség­ kísérte. A három cigány a nyári hónapok alatt tyúkokat és több apró holmit lopkodott össze Liónán és vidékén, mintegy tízezer lej értékben.­­ Imreh Lajos és Erős Ferenc kolozsvári illetőségű ve­szedelmes betörőket a rendőrség bűnügyi osztálya betörésekért és lopásért letartóztatta. A két betörő a fővárosban is nagyobbszabású­­betöréseket követett el. Kihallgatásuk még folyamatban van. A Kard­os Valéria szolgálóleány ellopott házigazdájától egy­, tíz­ezer lej értékű brilliáns gyűrűt. A lopott gyűrűt meg­találták nála. A megtévedt cselédleányt már át is ad­ták az ügyészségnek.­­ Elpusztította méreggel a méhcsaládot és két kaptár mézet zsákmányolt egy földmű­ves. Szatmári tudósítónk jelenti: Udvari köz­ség csendőrsége letartóztatta Chira Ioan föld­művest és átadta a szatmári ügyészségnek. Chira éjjel belopózol a Schwartz-féle malom melletti méhesbe, méreggel elpusztította a méhcsaládokat és két kaptár mézkészletét, zsákmányként magával vitte. — Félh­oltra dorongoltak haragosai egy öreg ci­gányt. Nagykárolyból jelenti tudósítónk: Az ország­ után cirkáló csendőrök vértócsában fekvő, eszméletlen öreg cigányt találtak. Támadói félig agyonverték koponyája, is több helyen betörték, majd sorsára hagyták. A több sebből vérző ember a nagykárolyi kórházban, ahová a csendőrök beszállították, magához tért és elmondotta, hogy Balogh György a neve, 60 éves, mezőteremi­­lakos. Támadói régi haragosai vol­­tak, akik dorongokkal agyba-főbe verték. Az öreg cigány bántalmazok letartóztatták. — Eltörte a cséplőgép kereke egy gazdál­kodó jobb karját- Nagykárolyból jelentik. Sú­lyos baleset érte Varga Lajos bőrvelyi gaz­dálkodót. Cséplőgép-szállítás közben a gép ke­reke megcsúszott és eltörte Varga jobb felső karját­ A szerencsétlenül járt gazdálkodót b­r­­szállították a nagykárolyi kórházba. ##a | ® ■ ** vaSansirant venni, vagy esadimS altair, lakást kéreli­ít vagy kiadni óhajt, alkalmazottat, vagy állást k­res, -tO* . \bi­P * A djoH fe2-3 4RI apróhirdetést Néhány fej ellenében renge­teg időt és fáradságot taka­rít meg. Egy kísérlet meg­győzi Ont arról, hogy \3^0'tS°* |

Next