Keleti Ujság, 1939. május (22. évfolyam, 99-120. szám)

1939-05-22 / 114. szám

4 KamUms im. MÁJUS U - XXII. EVF. 114. SZ4M. Erőteljes elliaitgaroxáísoisra Ices%«l8 a japán kormány a japási-öngo^amc­­rifeai és francia vitával feapcsnlaf osan Hiranuma miniszterelnök sürgeti a kommunistaellenes egyezmény ki­bővítésében az állásfoglalást — Az összes nemes: árukészletet a kormány kezében akarják összponiositan: (Tokió, május 20.) Az engedményes terüle­tei? közigazgatásáról folyó japán—angol, ameri­kai és francia vita, Japámnaik a közigazgatás mó­dosítására vonatkozó kívánságának elutasítása — ugylátszik — erőteljes elhatározásokra bírja rá a japán kormányt, Tokióban élénk diplomáciai tevékenység folyik s valószínűnek tartják, hogy közelebbről nagyjelentőségű döntések történnek. Hiranuma báró miniszterelnök sürgeti a kommu­nistaellenes egyezmény kibővítésével kapcsola­tos állásfoglalást. A miniszterelnök kihallgatáson volt szombaton délelőtt a császárnál. Vasárnap délelőttre a japán kormány öt ve­zető tagját rmdkivüli értekezletre hívtak össze. !A megbeszélésen Itagaki hadügyminiszter és Yonai tengerészeti miniszter számolnak be a jelenlegi európai politikai helyzetnek a japáni po­litikára való visszahatásairól. A kormány ezután a két miniszter előterjesztései nyomán dönt to­vábbi magatartásáról. Hírek szerint hosszú vi­ták után sikerül a szárazföldi haderő és a tenge­részet vezetőinek egyetértésre jutniofe. A Domej távirati iroda jelentése szerint a Japánban levő összes nemesfém készletet a kor­mány kezében akarják összpontosítani. A pénz­ügyminiszter rendeletét adott ki, hogy junius 1-én Írják össze a bármilyen fcrrmában Japánban találató arany mennyiségét, s felhívják az arany­tárgyak és aranypénzek tulajdonosait, hogy a tárgyakat é$ a pénzeket adják el az államkincs­tárnak. (Jjabb adományok a hadfelsze<*eié$i alapra (fíucuresti. május 20.) Az egész ország te­rületéről szüntelenül folynak be az adományok a hadsereglelszerelési minisztériumba. Pénteken is az adományok egész tömege érkezett a mi­nisztérium címére. A legjelentősebb adomány volt dr. (J. Angelescu királyi tanácsos, volt nem­zetnevelésügyi miniszteré, aki kétszázezer tejt adományozott. Nyelvvizsgára állítják a semsiszemt­gyorgyi dohánygyár $80 munkását (ijtjPSISZENTGYORGY, május 20.) A dohányjövedék bucuresti központi igazgatóságá­nak utasítására a sepsiszentgyörgyi dohánygyár nyelvvizsgára rendelte munkásait. A nyelv­vizsga julius 15-én leszés a gyár igazgatósága addig is nyelvtanfolyamot rendez azoknak a mun­kásoknak a számára, akilc vizsgára kötelesek állani. bzeíc száma háromszáznyolcvanat tesz ki. Siessen megnézni a TMÁIjIA MOZGÓ s z e z o n n yit ó s Iá g e rf ilmj é t, a VIHAR ÁZSIA FELETT Conrad VEIDT és Sesue Hayakawa-val a ?ő3kerepben, ma Kolozsvár szenzációja. A magyar választások megzavarására ezerszámra érkeznek NénteforsszágglbőJ a Szálassy fényképével ellátott nyilas­keresztes röplr a tok A röpiratokra bűnügyi zárlatot rendeltek el és megindították a nyomozást az ismeretlen szerzők és terjesztők ellen (Budapest, május 20.) Pénteken és csütörtö­kön a posta ezerszámra kézbesített ki Magyaror­szágon németországi feladása, a Hubay-féle fel­oszlatott nyilaspárt elveit hirdető magyar nyel­vű, Szálassy nyugalmazott őrnagy fényképével ■ellátott rbpiratokat. A röpirat nyilvánvalóan a magyarországi választások megzavarását célozza. Amint a budapesti közlés mondja, az irás meg nem engedhető hangon és a valóságnak meg nem felelő adatokat közölt a magyar vezető politiku­sokról. Az „Esti Ujság“ cimü délutáni magyar­­országi kormánylap jelentése szerint több felje­lentés alapján a röpiratokra bűnügyi zárlatot rendeltek el, mivel a budapesti főkapitányság politikai osztálya az ügyészséggel érintkezésbe lépve, megindította az eljárást ismeretlen tette­sek, a röpirat szerzői ég küldői ellen. Egyidőben megindították a nyomozást annak kiderítésére, ho9V kik akarják ilyen küldeményekkel a ma­gyarországi választási befolyásolni. A rendőrség az „Esti Újság" szerint tudja, hogy kik az utóbbi időben lü-földre szökött nyilas vezérek és remé­lik, hogy rövidesen leleplezik ennek a választási ruccsnc'k szervezőit. « A gyógyszertárak, drogériák és gyáqyszerlerakatok tulaidoíiosa!, bérlői, laboratóriumok vezetői iga­zolni kötelesek felülvizsgálat alá került állam­­polgárságuk érvényességét (BUCURESTI, május 20.) Marinescu dr. egészségügyi miniszter elrendelte, hogy mindazok a gyógyszertár, droguéria, gyógyszerlerakat tulaj­donosok, vagy bérlők, továbbá gyógyszerészeti és droguista laboratóriumok vezetői és tulajdonosai, akiknek állampolgársága az 1938. évi királyi rendelet alapján felülvizsgálás alá került, tar­toznak harminc napon belül beterjeszteni az egészségügyi minisztérium gyógyszerészeti osz­tályához eredetiben bizonyító okmányukat, arról, hogy román állampolgárságuk érvényben maradt- Azok, akik ezt az okmányt kellő időben nem terjesztik be, elvesztik gyógyszerészeti, vagy dro~ guériaü és laboratóriumok fenntartására való jogaikat. •.......' — Hatóságilag szabályozták Áradon a hadseregnek szállítandó bőr árát. Tudósitónk jelenti: A város ármegállapitó bizottsága legutóbbi ülésén hatóságilag szabályozta a hadseregnek szállítandó bőr árát. A fehérbor árát 40 lejről 42 lejre, a vörös bőr árát 42 lej­ről 44 lejre emelték. Nincs remény a kolozsvári rádióállomás felépítésére Hiányzanak az anyagi alapok az állomás felállítására (Kolozsvár, május 20.) Á kolozsvári rá­dióállomás terve körülbelül két évvel ezelőtt bukkant fel először és azóta kisebb-nagyobb szünetekben, minduntalan előtérbe kerül. Három hónappal ezelőtt a legkomolyabb formában beszéltek Ko­lozsváron, hogy a rég tervezett rádióállo­mást felépitik és közelebbről ennek kapcsán a román rádió­társaság mérnököket küld Kolozsvárra, hogy azután a helyi viszonyok szakszerű tanulmá­nyozása alapján elkészíthesse a költségve­tést. Az elpiult héten több külföldi rádióállo­más is hirt adott a kolozsvári rádióié ad óról, amelynek ügye azonban a valóságban holt­pontra jutott. Dr. Pop, városi főtitkár nyilatkozata Szerint Kolozsvár városához valóban küldött megkeresést, ez ügyben a rádiótársaság, de ez hónapokkal ezelőtt történt. A város az Óvárbanr levő Mátyás szülőhá­zát ajánlotta fel a Stúdió céljaira, azzal a megokolással, hogy ez az épület, köz­ponti fekvése ellenére, rendkívül csendes* mert az ölnvi vastag falakon át az ucca lár­mája nem hatol be az épületbe. A rádiótársa­ság köszönettel fogadta az ajánlatot és azóta áll az ügy- , Az érdeklődésekre a bucurestii rádióköz­pont azt válaszolta, hogy e pillanatba**- nincsenek megfelelő anvagi alapjai az állomás felépítésére. A Stúdiónak felajánlott Mátyás-házban azóta is az állategészségügyi felügyelőség székel és míg Temesváron 300 millió lejes^be­fektetéssel a rádióleadóállomás énitkezései már a közeljövőben megindulnak. Erdély ve­zetővárosának leadója csak .híresztelések for­májában „épül“. LŐRINCZVft Co. parkettezök legolcsóbban vállalunk uj parkett lerakást, javítást és gyaiulást.. Ciuj, Str. luliu. Mánia 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék