Keleti Ujság, 1939. június (22. évfolyam, 121-145. szám)

1939-06-01 / 121. szám

2 KnmUMKG ...................... ................. 1 1939. JUNIUJS I. - XXII. ÉVF. 121. SZA 9. zssssszamoamzenie iiimi——————————— Negy­venezres tömeg ünnepelte a jubiláló Cassulo és Márton Áron püspököt az idei csiksoml­ói búcsún (Csiksomlyó, május 30.) (A Keleti Újság kikül­dött munkatársától.) Borús, vigasztalan az idő. Mindegyre zápor zuhog alá. És az utakon mé­gis esővel, sárral dacolva haladnak a kereszt­aljak. A székely falvakból és székely városok­ból a hívek ezrei, tízezrei özönlenek a csiksomlyói Csodatevő Szűz Mária szobra felé. Csodálatos erő sugárzik ebből a hatalmas arányú zarándoklatból, hitükhöz és a hagyományokhoz való törhetetlen ra­gaszkodás. Ez az erő az idei búcsún negyvenezret meghaladó tömeget hozott erre a legendás hitű za­rándokhelyre, és az idei búcsúnak még külön nagy eseménye is volt. A csíksomlyói búcsún először jelent meg pápai követ. „Őrizzétek meg őseitek hiteit... Pénteken délelőtt a Csíkszereda t­lém. kat. főgim­názium kápolnájában nyolcvan tanulót bérmált meg Márton Áron püspök, majd lélekbemarkoló beszédet mondottt. — Ne feledjétek, hogy őseitek becsülettel és kötelességtudással vállalták sorsukat, s a róm. kat. egyházban, mint a nyugati kultúra katonái, kemény elszántsággal védték a gyepüt, — mondotta többek között. — Nem akarok hitvány embert látni közte­­tek. Minden körülmények között őrizzétek meg őseitek hitét. Déli egy órakor a főgimnázium tornatermében megható ünnepség zajlott le. Márton Áront, a gim­­názium volt tanulóját ünnepelték bensőséges szeretet­tel. Egy második gimnazista magyarnyelvű ügyes üdvözlése után Antal Áron, a püspök volt tanára mondott beszédet: — A mag a sziklán megkapaszkodik a szél által felvitt földben is és él. Ilyen maroknyi népből nőtt ki Márton Áron is és népe bátran kapaszkodhatik bele. A deresfejű­ tanár sírni kezdett és sírt a püspök is. — Tudom­, hogy keresztet és felelősséget vettem a Dáliámra, amikor kötelességszerűen eleget tettem a püspökké való kinevezés parancsának. Egyetlen pil­lanatra sem felejtem el a földet, ahol születtem és minden feladatnál sokat szenvedett népem jut eszem­be. Ebből merítem az erőt a küzdelmekre. Cassulo pápai nuncius Csíkszeredán Pénteken este érkeztek Csíkszeredára a magas vendégek, Garimba alezredes,prefektus Csikbikszád és Tusnád között, Csikmegye határán fogadta a gépko­csin érkező Cassulo András pápai nunciust és a kíséretében levő Boga Alajos dr. kanonok, egyházm­e­­gyei tanácsi előadót, Af­térné Ka­ló­zs­falvi görögkato­likus kanonokot, Péter Antal brassói plébánost, dr. Dávid Lászlót, Gyárfás Elemér dr.-t, báró Szentke­­reszthy Bélát és másokat. A Csíkszeredai róm. kat. gimnázium főbejárata előtt nagy tömeg telkes éljen­zéssel fogadta a nunciust és kíséretét. Szász Gerő polgármester latinul. Boga Alajos második gimna­zista, Boga kanonok unokaöccse franciául üdvözölte a nunciust és hatalmas fehér szegfűcsokrot nyújtott át. Csipak Lajos dr. kanonok, gimnáziumi igazgató, az iskola bejáratánál latin nyelvű üdvözlő beszédet mon­dott. Cassulo András ninerus olaszul válaszolt és sza­vait­ Dávid László dr. fordította magyarra. Megkö­szönte a meleg­ fogadtatást és külön köszönetet mon­dott Márton Á­ron püspöknek, aki meghívásával al­kalmat adott erre a látogatásra. Életének egyik boldog pillanata ez, amikor azt a népet kereshette fel, amely­ről már annyi sok jót hallott. Márton Arri. püspök fogadta ezután a magas vendéget, akit a gimnázium gyönyörű kápolnájába kísért. A gimnázium pompás tudású énekkara az „Ecce Sacerdo Mágnás" himnuszt énekelte. Márton Áron püspök vecsernyét mondott. A nuncius ezután visszavonult lakosztályába és ekkor kedves meglepe­tésként a diák-énekkar szerenádot adott és a remek Kodály­ dalokat a magas vendég nagy tetszéssel fo­gadta. A pápa követe misét mond Amikor szombaton délelőtt 10 órakor a nuncius és a püspök hatalmas gépkocsija végigrobogott az utón, dörgő éljen harsogott. Ez a meleg fogadtatás még csak fokozódott, amikor a magas vendégek a harangok zúgása közben a templom elé érkeztek. P. Szécs Dénes latin nyelven üdvözölte a nun­ciust és röviden méltatta Csiksomlyó történetét és jelentőségét. Péter Antal dr. fordította magyarra a a nuncius szavait. A lelkesedés akkor fokozódott fel egészen, a­mikor a tolmácsolásban ezekhez a sza­vakhoz ért: — Ti székelyek, a hitnek hősei vagytok! —■ mondta a nuncius. A templomba való bevonuláskor felejthetetlen jelenet játszódott l­e. Ami templomban egészen szo­katlan, a templom hajóját zsúfolásig megtöltő öt­­ezer főnyi tömeg éljenzésben tört ki, tapsolt és inte­getett a pápa követe és püspöke felé. A nagy misét­­lassuló n­uncius negyven pap fé­nyes segédletével celebrálta, mialatt a kórusban a Csíkszeredád főgimnázium énekkara énekéit, P. Lu­kács ,Miskáivét ,szentbeszédet mondott. A nagymise után Márton Áron püspök a szószékről magyarul köszöntötte a Szentatya küldöttét, kiemelve annak fontosságát, hogy XII. Pius pápa képviselője eljött a székelyek keze. Megcsupkezett arról, hogy éppen azon a napon van huszonötödik évfordulója annak, hogy Car­sula Andrást püspökké szentelték, egyik olaszországi templomban, melyet ugyancsak Mária tiszteletére emeltek. — Isten akdtja őt! — fejezte be beszédét a püs­pök, mire a tömeg ércesen zúgta: Isten áldja meg őt! Cassulo nunciust annyira meghatotta ez a jele­net, hogy percekig sírt. Cassulo nuncius olasznyelvű beszédben válaszolt az oltár előtt és szavait Dávid László dr. fordította magyarra: — Sok helyen jártam, de ehhez hasonló Mária­­tiszteletet sehol sem találtam. Tartsátok meg hitete­ket, eltántoríthatatlanul maradjatok hívek egyháza- A csiksomlyói kegytemplom (Aladig fold.) Csak a m&m HOTEL LAFAYETTE-ben lakjon Bucuragfiben Központi fekvés.:: Komfort.Olcsó..: Otthonos CALEA VICTORIEI Nr. 11. Telefon 3-3410 fokhoz, — mondotta a nuncius. Cassulo nuncius ezután kiosztotta a pápai ál­dást a huszonötéves püspöki jubileuma alkalmára adott különleges pápai felhatalmazás alapján. Délben a ferencrendi zárda nagytermében Imecs Károly dr. volt proviniciális, majd Biró Fe­renc főesperes a csi­ki papság nevében latinul, Gyár­fás Elemér dr. az igazgatótanács nevében franciául, Ar­tenie konovak románul köszöntötték a pápai kö­vetet, aki a beszédekre latin, francia és román nyel­ven válaszolt. A „kikerülés.*..* Délután három ódáskor indult a búcsú hatalmas menete: a „kikerülés." Harangok ünnepi zúgása köz­ben indult el a menet a somlyói kálvária-kápolna felé, hogy megkerülve a hegyet, ismét a templomhoz térjen vissza. Mint minden évben, ezúttal is a gyer­­gyóaktalusiak haladtak az élen. Gyergyó, Felcsik, Álcsik, Udvarhely, Háromszék, Marosszék, a gyimesi és ,a moldovai csángók falvai keresztek és zászlók alatt egymásután sorakoztak a menetben. Csengők csengtek ütemesen, amibe a mikháziak dobjainak pörgése vegyült. Az alázúduló esőben esernyők ezrei borultak a tömeg fölé. A menet közepén haladtak a diákok és ősi szokás szerint a legerősebb nyolcadik osztályos diák vitte a Laboriumot, a Mária Kongre­gáció 42 kg. súlyú jelvényét. A diákok ugyancsak hagyományos szokás szerint kék, reverendaszerű ru­hába, öltözve kísérték a Laborium­ot vivő társukat. A menet eleje már visszaérkezett, amikor a közepe még csak akkor indult el és közben szüntelenül Mária-énekek hangjai hallszottak. Pontosan három óra hosszat tartott a „kikerülés" és a hatalmas tö­meg mindvégig kitartott a zuhogó esőben. A menetben ott láttuk dr. gróf Bethlen György­­nét is, a Katolikus Nőszövetség elnöknőjét, gyö­nyörű személy viseletben, gróf Haller Istvánná tán­­yaiségában,­­lassuló nuncius és Marton Áron püspök az árva­­ház ablakából nézte végig a menetet. A nuncius meghatottan szemlélte a lenyűgöző látványt és kör­nyezetének kijelentette, hogy ilyen élményben még soha sem volt része. Vasárnap délelőtt Márton Áron püspök celebrálta a pünkösdi nagyautóét, míg az ünnepi szemtbeszédet P. Lukács Manszvéd mondotta. A templomot ezút­tal is zsúfolásig töltötte meg a hívek serege és Már­­ton Áron püspököt ismét meleg ünneplésben részesí­tették. Vasárnap délután a nuncius megtekintette a Székely Múzeumot, majd ismét felkereste a csiksom­­lyói templomot, ahol a Csodatevő Szűz Mária szobra előtt még mindig tartott a zarándoklók elvonulása. Szombaton este és vasárnap hajnaltól kezdve megindult a több, mint száz falu zarándoktömege haza­felé, hogy magával vigye ennek a felejthetetlen, mozzanatokban gazdag búcsúnak emlékét. Hérosz Béla Rendkívüli esetmén­yek A főváros lüktető életébe ismét új ütemet hoz a nyár. Bucuresti székesfőváros vezetősége az idén is megrendezi a ,,Bucuresti hónap"-ot, amivel immár ha­gyományos kötelességének tesz eleget és az ország la­kosságának óhaját teljesíti. A „Bucuresti hónap" minden évben egy-egy kimagasló esemény. "Valamint évforduló megünneplésének jegyében folyt le. Az ünnepségek keretei évről-évre bővülnek és, színvona­luk ezzel párhuzamosan emelkedik. Az idei ,,Bucuresti hónap" középpontjában a ro­mán királyság megalapítójának, I. Károly király szü­letésének százéves és Mihail Eminescu, a nemzet nagy költője halálának ötvenéves évfordulója áll. Ennek a két évfordulónak a megünneplése, amely már magá­ban véve rendkívüli jelleget kölcsönöz a „Bucuresti hónap“-nak, kiállítás, sportesemények, repü­lőmacíing és egyéb lélekemelő látványosságok keretében megy végbe. De ami a vidéki lakosságot legközelebbről érinti, a­z a ritka kedvezmény, amelyet a „Bucuresti hónap" vezetősége a városba való utazásra nyújt. A ,,Buc­­­­rrsti hónap" tartama alatt (május 15-től­­­ június 15-ig) 50 százalékos kedvezménnyel lehet utazni a fő­városba az ország bármely részéből, hét végén­­pén­tek este 12 órától hétfő este 12 óráig pedig 75 száza­lékos kedvezménnyel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék