Keleti Ujság, 1939. június (22. évfolyam, 121-145. szám)

1939-06-01 / 121. szám

xxii. ÉVF. 121. SZÁM­ — 1939.­­JÚNIUS 1. KÉtemHms Néma V­­enc Váznél több!­gyer­­ryesícs anyát jutalmaztak­ meg. & 'fo­rtrsv­­ípj „Anyáik ]N­apjá“-ra (KOLOZSVÁR,, május 30.) Hétfőn, ünnepélyes­­ külsősnek között rendezték meg az Anyák Napját,­­ melynek keretében Szamos­ tartomány körzetéből 3 negyvenegy, tíz gyermeken felüli, anyát tüntettek ki.­­ A tartomány hét megyéje egyenként három anyát­­ küldött Kolozsvárra, míg Kolozs megyéből húsz anya­­ érkezett a városba. Az ünnepséget közös istentisztel­­­let vezette be, mely után az anyákat az Avram láncú l uccai Szent Teréz leányiskolába vitték át, ahol dr.­­ Tatar Coriolan királyi helytartó, majd Manole Enes-­­­cu, Kolozsmegye prefektusa és dr. Pápa tartományi­­ országot-parancsnok üdvözölték őket. A beszédek­­ után megkezdődött a díjak kiosztása. A kolozsmegyei húsz, tíz gyermeken felüli, családanya mindegyike élelmiszereket, vásznat és szappant kapott ajándékba a kolozsvári leány országőr-csoporttól, ezenkívül a vármegyei pref­ektúra a három legszegényebb édes­anyának egy-egy fejős tehén vásárlására jogosító utal­m­ányt ajándékozott. Kedves epizódja volt az ünnepségeknek a hu­szonegyedik kolozsmegyei anya esete, aki az ünnep­ség reggelén hozta világra a kolozsvári klinikán ti­­zenharmadik gyermekét. Az említetteken kívül Szamos­ tartomány is je­lentős ajándékokban részesítette az anyákat. Tápláló élelmiszereket, vásznat kaptak az anyák és készpénz­­jutalmakat is, melyeknek felső határa tíz, alsó hatá­ra ötezer lej volt. A legmagasabb készpénzjutalmat egy szilágy­megyei rutén asszony kapta, akinek tizennégy egész­séges gyermeke van. Az ünnepségeket közös ebéd rekesztette be, mely után az anyák egy része elutazott Kolozsvárról, a másik részük, a leány országörök kalauzolása mellett délután megtekintette a város nevezetességeit. ­ LézaHottak a m­a­g­y­a­r­or­s­z­á­g­­i képviselőválasztások! Nyolcvanszázalékos többsége lesz a magyar kormánynak az új parlamentben Eddigi jelentések szerint a kormánypárt 184, a szélsőjobb­­oldal 46 mandátumot kapott . Nem keltett meglepetést a nyilasok előretörése (Budapest, május 30.) Magyarország­on a pünkösdi ünnepeken folytak a képviselőválasztá­sok, amelyek, — mint az eddigi jelentésekből ki­tűnik — a­­magyar kormánypárt nagy győzelmét eredményezték. A kedden délután 2 óraikor ki­adott közlés szerint a választások valószínű vég­leges eredménye a következő: a Magyar Élet Pártja számyyolcvan­egy mandátumot szerzett. A nyilaspártnak 37, a kisgazda pártnak 10, a pol­gári szabadság pártjának 5, a szociáldemokraták­nak 5, a Nemzeti Frontnak 4, az Egyesült Ke­resztény Pártnak 3, az Egyesült Magyar Szocia­lista pártnak 3, a Keresztény Nemzeti Szocialista Frontnak 3, a pártonkkivüli fajvédőknek 3, a Nép­akarat pártjának 1 képviselője van s ezenkívül megválasztottak két pártonkivülit is. Pótválasz­tás lesz nyolc kerületben­. Hogyan oszlanak meg az erőviszonyok? Az erőmegoszlás ezek alapján tehát a követ­kező: a Magyar Élet Pártjának, a kormányt tá­mogató Egyesült Kereszténypárttal együtt 184 képviselője van, a szélsőjobboldal összesen 46 mandátu­mmal rendelkezik. A nyilasok előretörése nem okozott nagyobb meglepetést, hiszen a polgári demokrata ellen­zéki és a szocialista ellenzéki sajtó már hetekkel ezelőtt negyven szélsőjobboldali mandátumra szá­mított. Meglepetést keltett ellenben a kisgazda­­párt és a­ szociáldemokrata párt letörése. Ha a most megválasztott képviselőkhöz hoz­zászámítjuk a parlamenti határozattal a magyar törvényhozásba behívott tizenöt felvidéki képvi­selőt, úgy a magyar kormánynak mintegy nyolc­­vanszázalékos többsége lesz az új parlamentben. A magyar kormány tagjai közül Csáky ma­gyar külügyminisztert Sopronban és Debrecen­ben, Tasnádi Nagy András igazságügyminisztert Hajdúszoboszlón, Teleki Mihály földművelésügyi minisztert Kiskunhalason, Teleki Pál gróf mi­niszterelnököt Szegeden, Román Bálint közokta­tásügyi minisztert Székesfehérváron választották meg. Imrédy Béla volt magyar miniszterelnök Pécs képviselője. A budapesti harminchárom mandátum közül tizenhármat szerzett meg a magyar kor­mánypárt, tizenegyet a nyilaskeresztesek, ötöt a liberálisok és négyet a szocialisták. Buda­pesten megválasztották Teleki Sál grófot, Teleki Mihály grófot, Imrédy Bélát- Csilléry dr--t, a keresztény párt vezérét, Rassay Ká­rolyt, Apponyi grófot és Hubay Kálmánt, a nyilaskeresztesek vezérét. Érdekes, hogy Meskó Zoltán, a legrégibb magyar nyilasvezér Karcagon megbukott a kormánypárti jelölttel szemben. Mit ír­­a külföldi sajtó? A külföldi sajtó hosszú cikkekben foglal­kozik a magyarországi választásokkal. A­ „Times" megállapítja, hogy a magyar kor­mány döntő győzelmet aratott, főleg a kisgaz­dapárt rovására. Kiemelik az angol lapok, hogy egyetlen incidens sem­ fordult elő. Álta­lában úgy találják, hogy a legfényesebb egyé­ni győzelmet Csáky külügyminiszter aratta Sopronban, mert a várost a nyilasok főfész­kének tekintették. A munkáspárti „Daily Mail" azt írja, hogy a választások mindent elsöprő győzelmet hoztak a magyar kor­mánynak. A francia lapok a jelenlegi nemzetközi körülmények között nagy fontosságúnak tart­ják a magyar közvéleménynek a választások során történt állásfoglalását. A párisi lapok egy része első oldalon hozza Teleki Pál gróf magyar miniszterelnök fényképét. A ,,Petit Párisién" szerint kitűnt, hogy a magyar köz­vélemény határozottan jobboldali irányba to­lódott el a szabadelvűek és a szocialista párt rovására. A „Petit Journal" szerint a magyar választások megértéséhez három tényezőre kel­l figyelemmel lenni: A választások kevés­sel a Felvidék Magyarországhoz való vissza­csatolása után zajlottak le, megmutatták, hogy Magyarország igazi vezére Horthy kormány­zó, aki a magyarok szemében körülbelül olyan jelkép­ mint a németeknél Hindenburg volt, s végül a választó közönséget a választások alkalmával főleg a földreform és a zsidókér­dés foglalkoztatta. SJI WmI—IIHIOT .............— 3 Az elpusztult József fal­véért József­falván már minden csendes... Ki­hunytak a lángok, amelyek falánk mohósággal emésztették fel szegény emberek verejtékes munkával felépített portáit, nem recsegnek­­ropognak a máglyaként izzó gerendák, nem sajául fel kísérteties zajjal az izzó házfal, mielőtt összeomlana. A tűz már elvégezte mun­káját: rom, korom és pernye minden. A­­nak a tűznek azonban, amely a józseffalvi vesze­delem után lángolt fél ezer és ezer együttérző magyar szívében, a testvéri megsegítés szent tüzének, nem szabad kialudni... Amit­ az egyik tűz lerombolt, a másik hivatott azt felépíteni! Mindenkinek ki kell vennie részét szórvány­ban élő, sorsüldözött magyar testvéreink meg­segítésében, egyetlen téglányi áldozat is so­kat lendít azok sorsán, akit a balsors ennyire meglátogatott. örömmel szögezzük le, hogy a magyar társadalom megértette hívó szózatunkat. Ké­résünk nem volt pusztába kiáltó szó, kiki te­hetségéhez mérten felkarolta Józseffalva új­jáépítésének ügyét. Kish­t szemű, szerencsét­len családok hálája kiséri azokat, akik eleget tesznek a közös kisebbségi sors által rájuk rótt kötelességnek!... És minden áldozat kedves Isten előtt. A tehetősebbek ezrei éppen úgy, mint a rokonszenves, kötelességtudó kis gim­­nazisták adománya! A józsef­falviak javára megindított gyűj­tésünk örvendetes eredménnyel folytatódik, szorgalmunk azonban csak akkor termi meg gyümölcseit, ha gyűjtésünk keretein belül minden becsületes magyar ember lerój­ja adó­ját a felebaráti szeretet oltárán. És akk­or Józseffalva újra szép lesz, uj és virágzóbb életre kél az üszkös, elszomorító romokból! Az eddig elszámolt adományok összege: 60.980 lej. A mai napon begyült adományok: özv. Szabó Mihályné, Kolozsvár 100 lej N. N., Kolozsvár 20 „ Ifj. Deák Ferenc mérnök, Kolozsvár 2.000 „ Egy Vilma napi társaság, Kolozsvár 460 ., Nászta Sándor, Kolozsvár 100 „ Demény Andor, Kolozsvár 200 („ Gyarmathy Árpád, Kolozsvár 200 „ A kolozsvári fiuker, iskola magyar tagozatán 1929-ben végzettek érett­­ségi találkozójuk alkalmával 1,060 „ Nagy Károly kereskedő Torda 250 f Egerbegyi lakosok egyrészének ado­­mánya 870 , Keresztes­ Ambrus, Aranyosgyéres 200 ,, Keresztes Béla, Marosvásárhely 2,000 ,, Dr. Kihlanszky Kálmán, Oravicza 1106 Horváth Géza rét, tanító, Szam­os­­veresmart 100 „ N. N. Kolozsvár 200 „ özv. Horosz Ignácné, Kolozsvár 100 ,, Ádám János, Kolozsvár 106 „ Simon Ernő, Kolozsvár 100 ,­ Chiriudean György, Kolozsvár 100 „ Mária Terézia fiúnevelő, Kolozsvár 400 „ A kolozsvári rk. főgimn. m, a. oszt. 800 Dutschák András, Kolozsvár 200 „ Dr Patay József, Kolozsvár 100 „ Reischel Artúr, Kolozsvár 200 ,, Dr. Vénig József, Kolozsvár 200 „ Simon Tamás, Kolozsvár 200 „ Dr. Szász István, Kolozsvár 200 („ Cservény Albin, Kolozsvár 200 lej összesen: 62.240 lej.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék