Keleti Ujság, 1939. július (22. évfolyam, 146-172. szám)

1939-07-01 / 146. szám

2jOKr>>>. Soc'c, ed Cluj, u>;5» július I. szombat Ara 4 fej Jogi Kalauzzal 7 lej Kfirfilljsüc Felelős igazgató:j ANDRÁS \ jLiEUpQsifljps: LAPKIADÓ R.-T. Felelős szerkesztő: NYÍRÓ JÓZSEF Előfizetési árak behö. f ), félévre 480, 'vfl^j£vénysz6to lajstromozási szám: 47. Szerkesztőség, kiadóhivatal, nyomda: Cluj, Báron l. negyedévre 240, egy hL..U(l .V^.^országon egy ' '°os- No- 8‘''5' lrlb- Gluj,) Fopu.5. Telet: 15-08 Levélcím: Postafiók 101, Taxa évre 60, félévre 25, J4 évre 12,50, egy hóra 4.50 pengő. XXTTT ÉVFOLYAM. _ 146. SZÁM postaik plütitk in numerar conform aprobflrii 80.534/0.10 Hivatalos közleményben jelentették be Tokióban és Londonban a japán-angol tárgyalások megkezdését 4—HBMrfH'liMIHIII—Mi iíll ilWMHIB HIIMWWtlIW il H . Súlyosbodott a danzigi helyzet. — Anglia elküldte válaszát az angol-német fiottaszerződést felbontó német jegyzékre. — Újabb légi harcok voltak szovjet és japán repülőgépek között A 1 BSBíes római fevelexőf© szerint l^iassolíni és Hitler taláileoztaEc az olasz-német lialáron <y* \ (LONDON, június 29.) A „Times" római levelezője szerint Mussolini és Hitler az el­múlt napokban találkozott az olasz német határon- A „Times" levelezője megemlíti, hogy a lapok semmiféle értesülést nem közöltek arról, hogy Mussolini miként töltötte a vasárna­pot, noha mindennap beszámolnak Mussolini összes ténykedéseiről. Szerdán este Londonban és Tokióban hivatalos közlemény jelentette be, hogy tárgya­lások indultak meg Tokióban a tiencsini kérdés rendezésére. Angol részről a tárgyaláso­kat a tokiói nagykövet vezeti. A japán kormány követelései a következők: 1. A gyilkosság elkövetésével vádolt s an­gol területre menekült kínai terroristák kiadatása. 2. Minden japánellenes tevékenység be­szüntetése az angol engedményes területen- 3- A japáharát kínai kormány munkájának támogatása. 4- A Tiencsinben letétbeu levő 48millió dollár értékű ezüst kiadása. A ,,Press Association" jelentése szerint az angol kormány hajlandó megvizsgálni a ja­pán követeléseket, de nem valószínű, hogy a valntáris igényeket helyi érdekű kérdésnek tekintené-A tiencsini Angol főkonzul egvébként Tokióba utazott, hogy résztvegyen az ^ngol-iapán tárgyalásokon- Az engedményes területen élő angol alattvalók nagy izgalommal várják a tárgyalások kimenetelét- Az engedményes területek élelemmel való ellátása különben meg­javult és az angol alattvalókat sem motozzák olyan gyakran, mint azelőtt. A llomej-ügynökség jelentése sze-'nt a tiencsini francia és angol engedményes terüle­tek ostromzárát július 1-étől, vagy 2-átől megszigorítják- A tiencsini japán hatóságok ugyanis nem vagyon híznak a tokiói angol-japán tárgyalások kimenetelében. Az angol külügyminisztérium válasza az angol-német fiottaszerződést felbontó német jegyzékre Az európai politika nagy eseménye, hogy az (ih\-jol külügyminisztérium nyilvánosságra hozta Németország áprilisij az angol—német flottaszer­ződést felbontó jegyzékére adott angol választ> amelyet, -most juttattak el a berlini angol nagy­követhez. A válasz visszautasítja Németországnak azt a, vádját> hogy Anglia ellenségesen kezelné a birodalmat. Biztosítja a német kormányt arról, hogy az angol kormány politikája egyáltalában nem irányul Németország bekerítésére. A jegyzék német vélemény szerint — szemfényvesztés (Berlin, junius 29.) A Berlinben átnyújtott angol emlékirattal kapcsolatban a „Deutscher Dienst", a külügyminisztérium hivatalos lapja megállapítja, hogy az nem egyéb szemfényvesz­tésnél. Különösen naivitás az, amit. a jegyzék a bekeritési politikát tagadva, mond. Mikor az angol kormány kijelenti, hogy csak támadó ellen jár el, elfelejti megjelölni, hogy ki állapítja meg a támadó személyét. A ,-Völkischer Beobachter" megemlíti, hogy a Chambcdain-kormány a választ éppen a ver- 3 saillesi szerződés aláírásának huszadik évforduló­ján juttatta el Németországnak- Ez annál is kü­lönösebbnek tűnik fel, mert a válasz átadásával egyidejűleg riasztó hírek keringenek Londonban arról, hogy Danzig ellen a nemzeti szocialisták döntő rohamra készülnek s annak is hire jár Londonban, hogy az 'angol —szovjet tárgyalások megakadtak. A lap felveti azt a kérdést, hogy vájjon nem akarnak-e ismételten időt nyerni, mint München esetében tették, vagy nem akarják-e a moszkvai igényeket csökkenteni az által, hogy egy Német­országgal való megegyezés lehetőségét lobogtat­lak felénk. A cikk azzal fejeződik be, hogy bármi­lyen is a német válasz, nem járni hozzá a bé­kéhez. Az angol lapok aggódásukat fejezik ki Danzig komoly helyzete miatt A Londonba érkezett jelentésekből kitű­nik, hogy négyezer német tiszt és nagyobb számú ? német katonaság érkezett Danziaba. A dán- í zigi rendőrségnek gázmaszkokat osztottak ü szét, úgyszintén azoknak a németeknek is, akik Keletporoszországból érkeztek Dán­­zigba. A „News Chronicle" azt írja, hogy a nemzeti szocialisták nagyon tévednek, ha azt képze­lik, hogy ha önkéntesek segítségével rátennék á kezüket Danzigra, ez nem váltana ki visz^ szahatást Lengyelországban s nem hívná ki Nagybritánnia fegyveres beavatkozását. A „Daily Telegraph" leszögezi, hogy a háború még nem elkerülhetetlen, de kitö­rése a kiszámíthatatlan esélyességtől, vagv veszélytől, sőt egy embertől függ és senki senr tudja, hogy az illető mit forgat a fejé­ben. Éppen ezért a legsúlyosabb eshetősé­gekre is el kell készülni. A „Daily Héráid" cimü lap szerint Hit­ler uj lépésre készül a danzigi ügyben- Ha ez katonai lépés lesz, úgy a legnagyobb vál­ságot fogja előidézni. Hitler a lap szerint nem a danzigi helyzet rendezését akarja, hanem uj diadalra vágyik, Winston Churchill lord szerint is nagyon komoly dolgok várhatók a közeljövőben (London, junius 29.) Winston Churchill a Garlton klubban tartott beszédében kijelentette, hogy nem hisz a háborít lehetőségében, bár, ha az ember szemmel tartja Németország készülődé­seit, arra a következtetésre juthat, hogy a közel­jövőben nagyon komoly dolgok fognák történni. Kijelentette, hogy éppen úgy látja a helyzetet, mint Daladier. Az erő javarészt egy helyre gyűlt össze. — Ha szavaimnak valamilyen befolyása len­ne Hitler kancellárra _ folytatta Churchill — azt mondanám neki, hogy szálljon magába, mi­előtt átlépi a Bubikont. A brit nemzet és a brit birodalom elérkezett a. türelem legvégső határára s ha a nemzeti szociálisták még valamilyen erő­szakos lépést követnek el, ami háborúhoz vezethet, semmiesetre se fogunk igyekezni arra, hogy sem­legesek maradjunk. Chamberlain nem szándékszik közbelépni a német sajtó angolellenes támadásai miatt A német sajtó angolellenes támadásaira .vonatkozó kérdésre Chamberlain az akóház­ban kijelentette, hogy nagyon sajnálja a két. ország közötti kapcsolatokat megmérgező ki; serieteket,' de nincs szándékukban közbelépni Berlinben ebben a tekintetben. Újból tizenöt japán repülőgép szállott el mongol terület fölött (Moszkva, junius 28.) A Tass távirati iro­da jelentése szerint junius 28-án újból tizenöt­­japán bombavető repülőgép repült el a mon­gol köztársaság területén, a Buir tó vidéke fölött. A bombavető repülőgépeket vadászre­pülőgépek kisérték- A japán repülőgépek el­len a mongol-szovjet katonaság légelháritó ágyukból kezdett tüzelni és több mongol-szov­jet vadászrepülőgép is a levegőbe emelkedett. A japán repülőgépek ledobták bombáikat és visszatértek a mandzsuriai területre, közben sj azonban két repülőgépet a szovjet légelháritó s ütegek lelőttek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék