Keleti Ujság, 1939. október (22. évfolyam, 225-249. szám)

1939-10-02 / 226. szám

*6 L EGÚJABB Bimm****4«1 l.WSHmAA A J, Lengyel menekültek érkeztek Kolozsvárra A prefek­tura felhívása a közönséghez a menekültek befogadása érdekében (KOLOZSVÁR, szept. 30.) Tekintettel arra, hogy Kolozsvárra, lengyel menekültek ér­keztek, Kolozs­ megye prefekturája felhívást intéz a polgárokhoz, hogy lehetőségeikhez mér­ten ki ki lássa vendégül a menekülteket. Az ellátást és a szállást meg fogják fizetni­ Mindazok, akik hajlandók lengyel menekül­teke­t­ befogadni és élelmez­ni, jelentsék be szá­ndékukat Rambolu szolgabirónak, a lengyel menekülteket segélyező iroda vezetőjének, a kolozsvári prefektúrán. Telefon: 13-38. Angol repülőbe fefényk­épezték­ esz­ecslész Siegffriedi -vonalat (London, szeptember 30.) (Rador.) A tájé­koztató minisztérium legújabb közleménye szerint az angol pilóták nagyszerű teljesítményei követ­keztében az angol haderő a Siegfried-vonalról felvett nagyszámú fényképpel rendelkezik. Ezek a fényképek megmutatják a Siegfried-vonal min­den részletét. A repülőgépek gyakran kétszáz mé­teres magasságban repültek el a német vonalak fölött s lefényképezték az ágyúállásokat, a tank­csapdákat, a közlekedési vonalakat. Egyetlen repülőgépet támadtak meg. Olyan alacsonyan repültek, hogy a német tüzérek valószínűleg nér­met gépeknek gondolták őket. Ciano olasz külülü­yi­iiniszter Berlinbe utazott (RÓMA, szeptember 30) (Rador.) A Havas-ügynökség közlése szerint Ciano gróf olasz kül­ügyminiszter a német birodalmi kormány meghívására Berlinbe utazott. Ciano külügyminiszter szombaton délután indult el Rómából németországi útjára és vasárnap délután érkezik meg Né­metországba. kénnel segélyvonal vitt élelmet és csyöktyszert a kiéhezett Varsóba (BERLIN, szeptember 30.) (Rador.) A né­met távirati iroda közlése szerint, Varsó átadá­sával kapcsolatban felmerült az a kérdés, hogy az élelmiszerek hiánya miatt kiéhezett és nagy­részt beteg lakosságot a legsürgősebben meg kell segíteni. A német haderő főparancsnokságának rendeletére Varsóba segélyvonat érkezett és nagy­mennyiségű élelmiszert és gyógyszert vitt ma­gával. Olaszországban bevezették az ingó és ingatlan vagyonok adását (Róma, szeptember 30.) (Rador.) Az olasz­­ kormány szombaton Mussolini elnökletével mi­­­­niszteri tanácsot tartott és elhatározta, hogy az új­­ katonai kiadások és a rendes költségvetési hiány­­ fedezésére két új adónemet vet­ ki- Az egyik az­­ Olaszországban létező összes vagyonokat sújtja és pedig a földbirtokokat, házakat, az ipari és mező-­­ gazdasági vállalatokat s általában minden olyan­­ tőkét,, amelyet vállalkozásba fektettek. Em­e adó­­­­nem alól mentesek a tízezer líránál kisebb vagyo­nok. Az adó a vagyonérték fél százaléka. A má­sik adó 2 százalékos és az összes ingó jövedelme­ket, továbbá az ingatlanok vételi és eladási árát, az értékpapírokat, a bankbetéteket sújtja. Az adósságok kiegyenlítésére szolgáló összegek men­tesek az adó alól. A jug­oszláv miniszterelnök más­­félórás kihallgatáson fogadta a belgrádi magyar követet (BELGRÁD, szeptember 30.) (Dunaposta.) Báró Bakács-Bessenyei György belgrádi­­magyar követ szombaton délután látogatást tett Cvetkor­vics jugoszláv miniszterelnöknél. A megbeszélé­sek másfél órán át tartottak. Rádiólaarc Ameri a semlegességi törvény módosítása ütőről (Washington, szeptember 30.) (Rador.) . A semlegességi törvényt módosító javaslat hí­vei és ellenfelei tovább folytatják agitáció­­jukat- Főképpen a fegyverkiviteli tilalom felfüggesztése és a hadviselő államoknak nyújtandó kilencven napos kereskedelmi hi­tel kérdése körül folyik a harc. A Pittmann-féle javaslattal szemben egyes KmnUism 1939 OKTÓBER 2. — XXII. ÉVE. 226. SZÁM. szenátorok felhozzák, hogy a javaslat nem felel meg az amerikai tengerészet érdekei­nek, mivel a történelemben példa nélkül álló kor­látozásokat léptetne életbe. A javaslat hívei és ellenfelei minden este rádióbeszédeket tar­tanak s az amerikai közvélemény a legna­gyobb érdeklődéssel figyeli a vitát. 17? állam­titkár­ok. és (Bucuresti, szeptember 30.) (Rador) Arge­­toianu miniszterelnök Ioan Lahovaryt és Mi­­haila Vasast miniszterelnökségi kabinetfőnö­kökké nevezte ki. Kabinetfőnökké nevezték ki Serban Geblescut is. Serban Pop a legfőbb gazdasági tanács igazgatója miniszterelnök­ségi beosztást kapott, Teodor C. Marinescut a legfőbb közigazgatási törvényszék tanácsosát belügyminiszteri államtitkárrá nevezték ki. Bord­sh­ Ersof Londonba érk­ezett (London, szeptember 30.) (Dunaposta.) Buckhardt, Danzig volt népszövetségi főbiztosa, ald az utóbbi időben Genfben tartózkodott, Lon­donba érkezett és ott Itak­fax angol, külügymi­niszterrel folytat tárgyalásokat Rangig kérdé­seiről. Zalalövő határában sikerrel fúrtak az olajkutatások (BUDAPEST, szeptember 30.) Ismeretes, hogy a dunántúli Lispe határában az elmúlt években nagy­­szabású fúrási munkálatokat végeztek, amelyek ered­­ményeképen Magyarország a petróleumtermékekkel való ellátás terén a külföldtől jórészben függetleníteni tudta magát. Most további kőolajkutatások híre ér­­kezik. A Dunántúl egész területén a kőolajkutatás jogát a Magyar—Amerikai Olajipar rt., illetve az European Gas Co. I.td. kapta meg, amely egyelőre inkább tudományos jellegű kutató munkát fejt ki a Dunántúlon. A jelek azt igazolják hogy e kutatások újabb értékes olajterület feltárásával fognak végződ­­ni. Különösen a Balaton környékének szentel nagy figyelmet a vállalat, mivel a szakjelentések szerint feltételezhető, hogy ezen a területen jelentős meny­­nyiségű és minőségű olaj nyerhető. A szakértői meg­­állapítások azt hangoztatják, hogy a Balaton környé­­kén mintegy 1500 méter mélységben feltárható olaj­források vannak és így a gyakorlati fúrási munka is kezdetét veszi. . Most Zalaegerszegről jelentik, hogy Zala­­lövő község környékén az olajkutatások so­rán megállapították, hogy ezen a vidékem is nagyjelentőségű olajforrások vannak. A pró­bafúrások jelentősebb eredményeket ígérnek. )Mt«*iM8in­t«minutiimnt»ni»»» LEGÚJABB SPORTHÍREK Venus Juventus 3:0 (BUCURESTI, szeptember 30.) Szombaton dél­után 5 ezer főnyi közönség előtt, Kroner Emil bíró vezetésével játszták le a Venus—Juventus A-liga Mérkőzést, melyet a Venus 3:0 (1:0) arányban nyert meg, aránylag könnyű küzdelem utáni. A gólokat Jor­­dache (40.), Bodola (II. félidő 2.) és újból Jordache lőtték (II. félidő 16.) Románia országos teniszbajnokságainak utolsó döntőjét a másodosztályú férfi egyesben Gheorghe Viziru nyerte meg, aki Marin Viziru testvérét 2:6, 7:5, 6:4 arányban verte. Dinu Cristea, a Stadiul Román kiváló atlétája, — mint már jelentettük — profikövetelései miatt csü­törtökön nem utazott el Athénbe a Balkán-játékokra. A szövetség erélyes fellépésére végül is jobb belá­tásra ébredt és szombaton repülőgépen mégis csak elutazott atlétatársai után. Vele együtt utazott el Kiss György, a KAC kiváló bajnokfutója is, aki csü­törtökön lekéste a bucuresti vonatot. Az ünnepélyes megnyitás és a versenyek első része vasárnap lesz az athéni márványstadionban. Magyarország váltó és csapatbajnokságait szom­batok­ kezdték meg a következő eredményekkel: 4x100 m: 1. BBTE 42.6 mp, 2. UTE 43.8 mp, 3. Diós­győri MÁVAG 44.5 m­p. 4x400 m: 1. BBTE 3 perc 23.2 mp, 2. UTE 3 perc 27.6 mp, 3. Szombathelyi Haladás 3 perc 29.4 mp. 4x1500 m: 1. MAC 16 perc 19.5 mp. Az egyetlen ügyességi számban, a súlylökés­­ben: Darányi dr. 14.85 m, 2. Németh 14.55 m. Az if­júsági 4x100 m-es váltóbajnokságban a Move Rákos­­liget csapata győzött 44.9 mp-cel. ­ A „Rádió Basarabia“ szombaton este megkezdte adásait. Bucurestiből jelenti a Radar. Szom­battól kezdődően a Rádió Basa­­rabia rádióállomás délben 12 és 1 óra között és este 9 és fél 11 óra között ad műsort 212,6 méteres hullámhosszon. Szombati adásában zenei műsor és rádió hírek szerepelnek román és orosz nyelven.­­ Szövetkezetet akarnak felállítani a hu­­nyadmegyei nyugdíjasok. Dévai­­tudósítónk jelenti: A hunyadmegyei nyugdíjas egyesü­let legutóbbi választmányi ülésén megjelent Logofatu szövetkezeti központi felügyelő s javasolta, hogy az egyesület létesítsen el­adási szövetkezetet tagjai részére- Az egylet vezetősége kedvezően fogadta a tervet s je­lenleg tanulmányozza a megvalósítási, lehe­­tőségeket-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék