Keleti Ujság, 1940. szeptember (23. évfolyam, 200-224. szám)

1940-09-19 / 215. szám

---------JMCar— ■ 9&mT___ J^ÉS^EElwEsG^^eSi Szerdán délelőtt m i nisz tér tanácsot tartott a kormány Budapest, szeptember 18. (MTI) A magyar kormány tagjai szerdán délelőtt kilenc órakor 'teleki Fái gról miniszter­­elnök elnökletével minisztertanácsra ültek össze. A minisztertanács folyó kormány zati ügyeiket tárgyalt. Délután két óra­kor ért véget. Mi lesx a tofois* • * (nezőgazdasáqá fakuliással ? Hóman Bálint Jcatltuszaniiniszter kolozs vári tartózkodása alkalmából a mezőgaz­dasági fakultás hallgatói emlékiratot juttattak el az illetékes körökhöz, amely­ben ennek az intézménynek műegyetemi jellegében való további fenntartását ké­rik. Ez a kívánság megfelel Erdély ve­zető gazdái felfogásának is, akik hason­lóképpen egyértelműen a további fenn­tartás mellett foglalnak állást. A mező­­gazdasági fakultás mai szervezetében a földreform folytán előállott helyzet kö­vetelményeinek felelt meg, amennyiben a kisgazdák részére képezett ki vezető erőket. Nem találtak fegyvereket a görög keleti szeminárium épületében Kolozsvár, szept. 18. Amint értesül­tünk, Kolozsvár város rendvédelmi hatóságai a Görögkeleti Szeminárium épületében kutatást tartottak az o*t állítólag: elrejtett fegyverek után. Megállapítást nyert, hogy nevezett helyen egyetlen fegyvert sem találtak és igy a célzatos hírek valótlannak bizonyultak. Csekkszárnlanyítás a maqyat királyi posta­takarékpénztárnál Mint értesültünk, a magyar királyi posta­takarékpénztár kiküldött tisztviselői a csekkszámlanyitás elősegítése és a szüksé­ges igazolások megkönnyítése céljából folyó hó 24-éig naponta 2—6 óra között a íöpos­­tán (földszint, ö. sz.) szolgálatot tartanak. Felhívjuk olvasóink figyelmét arra, hogy akik a postatakarékpénztárnál csekkszám­lát óhajtanak nyitni, a fentjelzett időben a í'öpostán annál is inkább megjelenni szí­veskedjenek, mivel a postatakarékpénztári kiküldöttek eltávozása után a csekkszámla­­nyitáshoz szükséges igazolások esetleg csak hosszabb utánjárással szerezhetők meg. — Az érdeklődőik jelentkezése alkalmával be­mutatás végett, szeméiytasioin oksági igazol­ványt, továbbá be nem jegyzett cégek a cég fennállását igazold helyhatósági, illetőleg iparigazolványt, bejegyzett cégek pedig a címpéldányt és a bejegyzésre vonatkozó végzést, vagy pedig hitelesített cégkivona­tot. magukkal hozni szíveskedjenek. Részletes felvilágosítás és csekkszámla­nyitás a föpostán, földszint 5. sz. alatt 24-éig naponta délután 2—6 óra között. Csak igazolvánnyal szabod kávét és teát szállítani a katonai közigazgotás területéről Kolozsvár város katonai parancsnoka az alábbi hirdetményt tette közzé: A folyó évi szeptember hó 9 én kelt 1070. számú rendeletemmel kapcsolatban el­rendelem, hogy a kávénak és teának a kato­nai közigazgatás alatt álló területről a hát­országba vasúton, hajón és közúton (bele­értve a személyforgalmat is), valamint pos­tai forgalomban való szállításához szállítási igazolvány szükséges. A szállítási igazolvány kiadására a ka­tonai parancsnokságok illetékesek, azonban további intézkedésig ilyen szállítási igazol­ványok nem adatnak ki. A jelen hirdetmény­ben foglalt rendelkezés azonnal hatályba lép. Kolozsvár 1940. szeptember hő 18-iVf.n. BECK ALBERT, ezred»s, Kolozsvár thj. város kato­nai parancsnoka. Budapesten kitűnő Otthont talál a PRlA/TZ-Pensióbfsnl kényelmes, i iszta és olcsó. Mészáros ucéa 2. Telefon: 150-827. |­Megtartottáb a századik légi­riadót Londonban London, saept. 18. (MTI.) AJ Reuter iroda jelönti, hogy szerdán a kara dél­utáni órákban háromszáz gépből álló né­met légiraj repült át az angol partvidé­kek délkeleti részén. A Mgiiraj átvonulá­sa negyedóra hosszat tartott- Ez alka­lommal Londonban és a körzetben dél­után 4 óra 13 perékor légi ütközetre is sor került. A háború kezdiete óta ebben a körzetben ez volt a századik légiriadó. Egyben ez volt a leghosszabb ideig tartó riadó is, mért 9 óira 54 periéig tartott. Ugyancsak Londonból jelenti a MTI., hogy a Lordok Háza és az alsólház szer­dán zárt ülést tartott Az alsóház a légi­­bombatámiadásokat tárgyalta meg, ame­lyek Londonra és körzetére zúdulnak. A főváros és a .körzet képviselői rámutat­tak a támadásokkal kapcsolatos kérdé­sekre. Nagy politikai felen' óségii a német külügyminiszter római látogatása Róma, szept. 18 A Stefani ügynök­ség Ribbentrop német külügyminisz­ter római látogatásával kapcsolatban kijelenti, hogy bár az utazás nagy po­litikai jelentőségű, de megmarad a né­met-olasz együttműködés rendes kere­tei között. A látogatás célja kettős. Egyrészt megvizsgálják a mindkét országot érdeklő kérdéseket, másrészt I a német külügyminiszter viszonozza J Ciano gróf külügyminiszter nemrég tett németországi látogatását. PiDzii^yl, közlekedésnél én gazdasági kérdéseket tárgyalt a magyar-román vegyesbizottsdg Budapest, szept. 18. A magyar— ro- I két tárgyalt. Tovább folytatta a mnn­­rnán vegyes bizottság szerdán is to-1 kát a határki jelölő bizottság is. A vábbfolytatta munkáját s pénzügyi, I megbeszélések előreláthatólag még né­­közlekedésügyi és gazdasági kérdése-1 hány napot fartanak. Európában uj diplomáciai rend alakult ki ■— írja a Hamburger Fremdenblat* BERLIN, szept. 18. (DNB.) Ribben­trop külügyminiszter római utjával foglalkoznak a német lapok. A Berli­ner Börsenzeilung azt írja, hogy a tengelyhatalmak értekezletei mindig határozott eredményeket szoktak hoz­ni. A Hamburger Premdenblatt meg­állapítja, hogy amióta Olaszország és Németország vezeti Európa ügyeit, azóta uj diplomáciai rend alakult kí a kontinensen. Megállapítja egyben, hogy a római tárgyalások nemcsak keretet, hanem tartalmat is .jelente­nek a politikai életben. Halló, itt rádió Kolozsvár... kísérleti adó! Kolozsvár, szept. 18. Páratlan élmény­ben volt része kedden néhány magyar rádióhallgatónak. Az éteriben kalandoz­va, olyan hullámhosszon, ahol eddig semmit sem tudtak fogni, most magyar hangok szűrődtek ki a készüli éti hangszó­rójából : — Halló itt rádió Kolozsvár... kísér­leti adó — hallották ezek a szerencsés rádióhallgatók, legelőször magyarul meg szólaln; a kolozsváirí rádióadót. Ez a, rá­dióállomás egyelőre még csak kísérleti jellegű, de valószínüket rövidesen hozzá­látnak a kolozsvári állandó rádióállo más jelépítéséhez. A kolozsvári magyar kísérleti rádió­állomás 670 méteres hullámihosszon mű­ködik s cl budapesti rádióállomás műso­rát sugározza egyelőre még mleg nem ha­tározott időpontokban. Aki tehát beállít­va tartja készülékét érre a hullámhosz­­ra, könnyen foghatja ennek a kísérleti jellegű rádióleadónak műsorát. Igen érdekes a kolozsvári kísérleti rá dióleadóállomásnak a története is- A le­adó berendezése valamikor Budapesten működött. Később amikor azonban a na­gyobb erősségű leadókat felépitették, „nyugdíjba** került. Innen vitték Kas­sára a Felvidék felszabadításakor s ezzel a leadóval induH meg Kassáról az adás- Később korszerű adót építettek fel Kas­sán is. Erdély felszabadításakor az ille­­tékes hatóságok Kolozsvárra irányították az adóállomást s a kirendelt műszaki személyzet egyenesen Kassáról hozta ide a kísérleti odót. Rövid ideig tartó szere­lési munka után már meg is indult a kí­sérleti adás s igy a kolozsvári rádióhall­gató közönség, saját városából hallgat­hatja a magyar rádiót. Remélhetőleg idővel önálló rádióállo­mást fognak ma.jd felállítani Kolozsvá­ron. Mindenesetre egy önálló, műsort su­gárzó kolozsvári rádióállomás felbecsül­­heteilen szolgálatokat tehetne a magyar kultúra érdekében. ■ mi i « ' Be kell jelenteni a kávé- és a tea készletet ,.Minden olyan természetes, vagy jogi személy, aki akár saját, akár más részére kávéból, vagy teából a bejelentésre kötelezett mennyiségű, vagy annál nagyobb készletet tart, kö­teles készletéi a városi katonai pa­rancsnoksághoz ezen rendelet kifüg­gesztésétől számított 48 óra alatt, a továbbiakban megadott adódók feltün­tetésével bejelenteni. Bejelentési kötelezettség alá eső mennyiségek. Kávénál 1 kg. és az ezen felüli to­vábbi mennyiség Teánál 2 kg. és az ezen felüli továb~ bi mennyiség. A bejelentést kettő példányban a katonai parancsnokságnál személyesen vagy postán kell benyújtani. Mind­egyik cikket külön-külön negyediv papiroson a következő adatok feltün­tetésével: A cikk sorszáma: — — — — -r- A cikk megnevezése: — — — — A cikk mennyisége: kg. — — — A bejelentő neve, vagy cége: — — Lakhelye, vagy telephelye: — — — Kelt,------------------' a bejelentő aláírása (cége). Ezen bejelentő lapokat a bejelentés­re kötelezettek maguk kötelesek elké­szíteni. A bejelentőlap 1 példányát a bejelen­tőnek visszaadom, vagy Visszaküldöm. E célra felbélyegzett és megcímzett válaszboríték melléklendő. A bejelentésre kötelezett, cikkek zár 1940. SZEPTEMBER. 1 FLEGLÉR műipari festő vállalat cimfestő, szoba­festő és fényező Kolozsvár, (főtér) Kötő ucca alá vétetnek. A zár alá vett késhetek felett a be­jelentésre kötelezettek csak külön en­gedélyem alapján és ennek megfelelő en rendelkezhetnek. A zár alatt levő készleteket a bejelentésre kötelezettek az engedély megadásáig, vagy az át­vétel időpontjáig a jelen rendelet ki­függesztése napján, illetőleg a készlet megszerzésekor volt eredeti állapotban és minőségben saját költségükre köte­lesek megőrizni. A bejelentési kötelezettség és a zár alá vétel mind a jelen rendelkezés ki­függesztésekor meglevő, mind az az­után megszerzendő készletekre kiter­jed. Az a vállalat, amely üzemében rend­szeresen dolgozik fel említett árucik­ket, a zár alá vett készletből további rendelkezésig hetenként annyit hasz­nálhat fel, mint amennyit abból a cikkből az 1940. julius hó 21-től júli­us 27-ig terjedő héten felhasznált. A zár alá vett készletből a kereske­dők az 1940. julius hó 21-től 27-ig ter­jedő héten eladott mennyiség ötven százalékát hozhatják hetenként forga­lomba. Amennyiben a cselekvény sú­lyosabb’ büntetendő cselekmény alá nem esik, kihágást követ el és hat hó­napig terjedhető elzárással bünteten­dő az, aki a jelen rendeletnek a beje­lentési kötelezettség alá eső árucikkek bejelentésére, megőrzésére, zár alá vé­telére és felhasználására vonatkozó rendelkezéseid megszegi. Kihágások miatti kiszabható pénz­büntetésre az 1928-ik évi 10 t. c. ren­delkezései irányadók. A pénzbüntetés átváltoztatására és a kihágás elévülésére az 1939. évi II. t. c. 212. paragrafusának 4. és 5. bekez­dése irányadó. Arra a készletre, amelyre néíive el­követték a kihágást, elkobzásnak van helye. Kolozsvár 1940. szeptember hó 18-án. Beák Albert ezredes Kolozsvár thj. város katonai parancsnoka Xlf. Pilis prpa javaslatot feft Roosevebnek közös téli segély­akció indításéra Zürich, szept. 18. (MTI) Zürichi je­lentés szerint XII. Pius pápa javasla­tot tett Roosevelt elnöknek> hogy kö­zös téli segélyakciót indítanak a há­ború által elpusztított országok Síkos­ságának felsegitésére. Zűr uhu vették a benzint, olajat és pakurát Beck ezredes, Kolozsvár város parancsno­­ka a kővetkezőket közli: „Kolozsvár város területén ötven litert meghaladó benzint, olajat és pakurát mai napon zár alá veszem. Folyó hó 20-ikáig mindenki jelentse he fenti mennyiségen fe­lüli készletét. Felhívom továbbá a város területén lévő összes benzin és olajtelepeket, kereskedő­ket és magánosokat j'’ K*írák be azonnal Városháza 1. em. 1 sz. alatt, hogy 1940. augusztus 30-ikáig mennyi benzint olajat és pakurát rendeltek és fizettek ki, továbbá, hogy a megrendelt mennyiségből mennyi van leszállítás alatt. Kolozsvár, szeptember hó 18. BECK ALBERT ezredes, városi katonai parancsnok. 1 ^.bélések a tűzharcos karsznla<*rsral Kolozsvár, szop*. 18. Panaszt tettek bogy ismeretien egyének „Tűzharcos11 feliratú karszalaggal jogtalanul hiva­talos eljárásokat hajtanak végre. Te­kintettel arra, hogy a Tűzharcos Szer­vezet ilyen eljárásra senkit sem hatal­mazott fel, kérjük a visszaélőket iga­zoltatás végett a legközelebbi rendőr­­őrszemnek átadni, vagy pedi., a viszr szóéi ők nevét Baátz Jénő ezredesnek (Berde Mózes uccs 4.) bejelenteni. — Tűzharcos Egyesület-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék