Kempelen Béla: Magyar nemes családok 8. kötet, Noéh-Quiwal (1914)

I. Rövidítések

RÖVIDÍTÉSEK. abusive­l helytelenül. Alapi — Alapi Gyula Komárom vármegye nemes családjai. (Komárom, 1911.) Áld. = Áldássy Antal A Magyar Nemzeti Muzeum könyvtárának czímer­levelei, 1200—1868. (Bp., 1904.) alias­i másképen. And. = Andretzky József Baranya vármegye nemesei. (Pécs, 1909.) Ann. d. nob. = Annuario della nobilta italiana. Balogh — Balogh Gyula Vas vármegye nemes családjai. (Szombathely, 1901.) Békésm. tört. = Karácsonyi János Békés vármegye története, I—III. kötet. (Bp., 1896.) Benkó = Benkó Imre Nemes Családok Nagykőrösön. (Nagykőrös, 1908.) Born. : Bojnich­ János Series nobilium, quorum litterae armales in general, congregationibus regn. Croatiae, Sclavoniae, et Dalmatiae publ. et accep­tatae sunt. A. 1557—1848. (Zágráb, 1906.) Bold. — Boldizsár Kálmán Bocskay hadinépe. (Debreczen, 1906.) Bor. — Borovszky Samu Borsod vármegye története. (Bp. 1906.) Böjthe — Böjthe Ödön Hunyadmegye sztrigymelléki részének és nemes családjainak története. (Bp. 1891.) conv. = konvent. CsA. I. = Családtörténeti adatok. (Szerző kézirata; adatgyűjtemény.) csk. h. = csillagkeresztes hölgy. Csorna­i Csorna József Abauj-Torna vármegye nemes családai. (Kassa, 1907.) czl. , czímerlevél. czp. , czímerpecsét. DGy. — Adalékok Zemplén vármegye történetéhez. Szerk. Dongó Gyárfás Géza. (Sátoraljaújhely, 1896-tól kezdődőleg.) DL. — a magyar királyi országos levéltár diplomatikai osztálya. Dudás : Dudás Gyula Bácskai nemes családok. (A Bács-Bodrog vármegyei történelmi társulat évkönyve IX. évfolyamában, 51—154. 1.) Fejérpataky – Fejérpataky László Magyar czímeres emlékek. Monumenta Hungáriáe Heraldica. I—II. kötet. (Bp., 1901—1902.) Forg. vagy Forgon . Forgon Mihály Gömör- és Kishont vármegye nemes családjai. (Kolozsvár, 1909.) GA. — Gothaisches Genealogisches Taschenbuch. I. Der Freiherrlichen Häuser. II. Der Gräflichen Häuser. (Gotha, Justus Perthes.) gen — genealógia; leszármazás. Gr. — Genealógiai füzetek. Szerk. Sándor Imre és Sebestyén József. (Kolozs­vár, 1903—1910.) GGT.­­ Gothaisches Genealogisches Taschenbuch nebst diplomatisch-sta­tistischem Jahrbuch. (Gotha, Justus Perthes.) Gorzó : Gorzó Bertalan Szatmár vármegye nemes családjai. (Nagykároly, 1910.) GT. : Genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser österreichs (Wien, Otto Maas Söhne.) Gyfv. LR. A gyulafehérvári liber regius (királyi könyv) a m. kir. országos levéltárban.

Next