Képes 7, 1989. május-augusztus (4. évfolyam, 18-34. szám)

1989-08-12 / 32. szám

1 3­ 42 Bajnok Zsolt Mikor és hol született: 1932. szeptember 23-án, Budapesten. Család: erdélyiek vagyunk, apám sokgyermekes családból származott, ő volt a hetedik, a legkisebb. Ő is, édes­anyám is tisztviselők voltak, már egyi­kük sem él. Nővérem, egész rokonsá­gom Aradon van. Feleségem miniszté­riumi tisztviselő volt, jelenleg nyugdíjas háziasszony. Két csemeténk van, mind­kettő pedagógus. A fiam, Zsolt magyar­történelem szakos, Dorottya pedig bioló­giát és kémiát tanít. Iskolái: A Lónyai utcai református fő­gimnáziumban érettségiztem 1951-ben. Ez a gimnázium egy egész életre szóló munícióval látott el, sok vonatkozásban. Többek között arról volt híres, hogy falai között „nemzeti sportnak” számított a gyorsírás. Kisdiákként én is lelkesedtem érte, műveltem, méghozzá eredménnyel. Megnyertem az országos diákbajnoksá­got, majd a főiskolai bajnokságot is. Tu­lajdonképpen ez a tudományom kalau­zolt akarva-akaratlanul az újságírópá­lyára, bár eredetileg nem annak készül­tem. Orvos szerettem volna lenni, de ak­koriban az egyházi gimnáziumi érettségi nem volt jó ajánlólevél az egyetemre. Nem is sikerült bejutnom. Viszont fel­vettek a Számviteli Főiskolára, méghoz­zá az irodai szakiskolai tanárképző szak­ra, s ezt elvégezve pár hónapig tanítot­tam is a felnőttek iskolájában. Gyors­írástudásomnak köszönhetően, ám szin­te véletlenül bekerültem a Magyar Táv­irati Irodába, s belekóstoltam a hírügy­nökségi újságírásba. Az ott töltött ne­gyedszázad alatt végigjártam a szamár­létrát, az „egyszerű” munkatárstól a bel­földi főszerkesztői pozícióig. 1979-ben - általános elnökhelyettesként - a kor­mány Tájékoztatási Hivatalába kerül­tem, egy évvel később, Várkonyi Péter távozása után pedig négy éven át az in­tézmény elnöke voltam. 1984-ben újabb fordulat következett: Darvasi István utódaként a Magyar Hírlap főszerkesz­tőjévé neveztek ki, s azóta itt dolgozom. Mi tagadás, jó szakmai teljesítménynek érzem, hogy öt év alatt a lap példányszá­ma gyakorlatilag megkétszereződött. Milyen érzés volt átkerülni az asztal másik oldalára, más műfaj munkatárs­nak és egészen más szerkesztőnek lenni. Nálunk, sajnos, az újságírásnak csak a szakmai részét oktatják, de a szerkesztői tudnivalókat nem. Van egy hiedelem, hogy jó újságíróból jó főszerkesztő lesz, de ez távolról sem biztos! Mint az sem, hogy egy jó főszerkesztő egyben jó új­ságíró is... Amikor az MTI után beke­rültem az állami életbe, nem voltam ma­radéktalanul boldog. Idegen volt szá­momra a légkör, sokat kínlódtam, mert azt a zakót nem rám szabták. Panasz­kodtam is egy alkalommal az akkori mi­niszterelnöknek: még a nyelvezet is egé­szen más az állami apparátusban, mint egy szerkesztőségben. Mostani beosztá­somban nyugodtan mondhatom és mon­dom is, ha arra kerül a sor: „kérem, ez a kézirat rossz, át kell írni”. Ugyanez az apparátusban így megy: „kitűnő az elő­terjesztés, teljes egészében egyetértek vele, de mérlegelésre ajánlanám, hogy...” Meg aztán az apparátusnak megvannak a saját törvényei. Aki oda­kerül, annak tudomásul kell vennie, hogy sehol sem szeretik az odapottyant „idegen testeket”. Mégis megpróbáltam a TH elnökeként a kormányban képvi­selni a sajtót, a sajtóban pedig tisztes­séggel képviselni a kormányt. A minisz­tertanácsi üléseken nemegyszer javasol­tam, hogy ezt meg azt meg kellene írni. Voltak emiatt konfliktusaim, ha nem is véresek. Ugyanakkor az újságíró-kollé­gáknak magyarázva a kormányzat szempontjait, kénytelen voltam olykor­olykor azt mondani: ez a téma jelenleg nem időszerű, ezt ne írjátok meg, ezzel majd később foglalkozzatok... Mint „sajtófőnök” ön is használta a kézi irányítást: a sajtóügyek jószerivel csak „technikailag” tartoztak a Tájékoz­tatási Hivatalhoz, érdemben az MSZMP agit-prop. osztályához. Még a Rózsa Fe­­renc-díj odaítélése is, pedig ez hivatalo­san a TH elnökének döntésétől függött. Nemegyszer olyanok is megkapták, akiknek a neve nem is szerepelt az ere­detileg általunk összeállított listán. A ROMANTIKA TŰZIJÁTÉKKAL ÉS POLITIKUSOKKAL Magyar balett a tavi játékok fénypontja A mosoly országa - ezt Ausztria önreklámjának is szánták a bur­genlandi Mörbischben, ahol a tavi színpadon Lehár operettjét mutatták be. A szabadtéri játé­kok idén 33. alkalommal nyitot­ta meg kapuit, mégis töretlen frissességgel vallja művészei­nek szavával: Az ember szemé­lyiségének, ízlésvilágának egy­szerűen tartozéka az operettmű­faj! Határozottan ezen a vélemé­nyen van az új­­1 év után ismét új!) intendáns is, Rudolf Buczo­­lich, aki talán tartósabban és hozzáértőbben viszi majd Mör­bisch ügyeit, hiszen ő maga is szakmabeli, a Burgtheater köz­kedvelt színésze, azonkívül el­kötelezett burgenlandi lakos, aki - ha nagyon kell - még egy­két szót magyarul is ért. A méreteiben lenyűgöző, fek­vésében romantikus tószínpad a burgenlandi kulturális élet legvonzóbb központja. Több száz, sőt ezeréves környezeté­ben, St. Margarethenben római kori kőbánya, Európa egyetlen ilyen jellegű felszíni bányája ta­lálható. Szabadtéri színpadán pedig emberemlékezet óta pas­siójátékok honosak. Mörbisch Ausztria enyhe éghajlatú pusz­tájának közepében, a szőlősker­tek övezte Fertő tó partján he­lyezkedik el. Itt terem az a szőlő is, amely a hagyományos bécsi operabálok egyik kitüntetett bo­rát, a fehér Weltlinert adja. A szomszédos történelmi neveze­tességű Ruszt városa virágdí­szes Heurigereivel és gólya lak­ta kéményeivel, nádassal szegé­lyezett partvidékével élvezetes kulisszaként szolgál Lehár Fe­renc zenéjéhez. Miként operettjeivel annak idején Max Pallenberget, Ale­xander Girardit vagy Richard Taubert meghódította - ezúttal a nemrég Bad­ Ischlben megta­lált eredeti feldolgozással és a budapesti Honvéd táncegyüttes 60 tagjának közreműködésével nyerte meg a premierközönsé­get Lehár Ferenc. Mörbischben az utóbbi negyedszázadban ha­gyománnyá lett a magyar tánco­sok közreműködése. Ezt a ha­gyományt azonban 1988-ban helyi nehézségek és a magyar balettművészekről alkotott jo­gos-jogtalan kritika szakította meg. A budapesti Operettszínház­ból is ismert Robert Herzl ren­dező, a neves díszlettervező, Pantelis Dessylas és a magyar koreográfus,"Wölnár Ernő me­sefigurákkal és szörnyekkel gazdag kínai világot varázsolt a színpadra. Igaz, a pekingi palo­tának némi, nem is igen titkolt burgenlandi jellege van, ami bocsánatos bűn, ha a művészek nagy része burgenlandi. Az in­tendáns szerint „Mörbischt egy­re határozottabban az 1995. évi világkiállításra előretekintve, határokat megszüntető, igénye­sen szórakoztató operettköz­ponttá kell fejleszteni”. Két csúcsteljesítmény már az idei A bemutatót követő fogadáson: Waldheim, feleségével A magyar táncosok egyik bravúrszáma

Next