Képes 7, 1989. május-augusztus (4. évfolyam, 18-34. szám)

1989-08-12 / 32. szám

1938-ban megjelent, de magya­rul most először olvasható - Hó­dolat Katalóniának című kötete. Orwell, aki a köztársaságiak ol­dalán harcolt a Franco-fasizmus ellen, napról napra nagyobb döbbenettel tapasztalta­­ a saját­­bőrén is miként használta fel Sztálin a polgárháborút arra, hogy leszámoljon a nyugat­európai baloldallal. Szibériába száműzte, sőt fizikailag meg­semmisítette a megbuktatott forradalom elől a Szovjetunióba menekült spanyol kommunistá­kat, sőt a hősi harcokban részt vett szovjet tanácsadókat, politi­kai munkatársakat is. Mindez csupán epizódnak számít az 1930-as évek szovjet történel­mében, de mint csepp a tenger­ben, mutatja be mindazt, amit ma egyetlen szóval sztáliniz­musnak nevezünk. Ki halássza el a macska jogát? g-1. „Nagy figyelemmel olvastam el újra. Értékes írás!” - olvashat­juk Nemeskürty István művelő­déstörténésznek a Képes 7 idei 29. számában megjelent hosz­­szabb interjújában. „Irodalmunk maradandó mű­vei közé tartozik. Valószínű, hogy ha újra olvasható, megint népszerű lesz, mert erényei al­kalmassá teszik a maradandó­­ságra. Az 1930-as évtized egyik legsikerültebb magyar irodalmi teljesítménye.”­­ Ezt állítja He­gedűs Géza irodalomtörténész a tervezett új kiadás előszavában. ... ha ugyan lesz új kiadás. Vagy éppenséggel egyszerre kettő is lesz. Egy jogos és egy úgynevezett kalózkiadás. De még ennél is valószínűbb, hogy hosszú hónapokig tartó, hazai és külföldi tanúk és szakembe­rek légióját felsorakoztató bíró­sági ügy lesz belőle. Ideje ezek után elárulni, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Egy 1936-ban megjelent magyar regényről, amely - tel­jesen váratlanul - elnyerte a londoni Pinker könyvkiadó nemzetközi regénypályázatának első díját: 80 000 pengőt - azok­ban az években, amikor havi 200 pengő fixszel már könnyen viccelhetett az ember... Itthon mindmáig meg nem döntött re­kordmennyiségben, egymillió példányban látott napvilágot; rövid időn belül tizenhárom nyelven jelent meg Európában és Amerikában. Ez volt A halászó macska uc­­cája. Az akkori magyar irodalmi életben alig­­jegyzett”, 33 esz­­­­tendős Földes Jolán írta, aki ez­­­zel a művével egy csapásra vi­lághírűvé vált. Megjelentek ugyan könyvei korábban is, a későbbiekben is, színdarabját is bemutatták, de A halászó macs­ka uccáját egyik sem tudta túl­szárnyalni, így hát nem véletlen, hogy „eszébe jutott” a könyv egyszer­re két kiadóvállalatnak is: a Pal­­lasnak és a Végh Antal tulajdo­nát képező Új Idő Lap- és Könyvkiadó Kft.-nek. Az újrakiadás jogát sem volt nehéz megszerezni. A Pallasnak az okmányokkal igazolt jogos örököstől, Végh Antaléknak pe­dig - a jelenleg rendelkezésünk­re álló adatok szerint - az álörö­köstől. Földes Jolán 1963-ban hunyt el Angliában. Összes műveinek szerzői jogát férje, Kálmán Claremont örökölte, aki a jogo­kat Daróczy Saroltának adta át azzal a kikötéssel, hogy a hono­ráriumból Földes Jolán-díj ala­píttassék külföldön élő fiatal magyar írók jutalmazására. Végh Antal más irányból in­dult el. „Előkerítette” Földes Jo­lán unokaöccsét, aki hivatalos nyilatkozatot adott arról, hogy ő az egyetlen élő jogutód, s ebben a minőségében kerek negyed­­millió forintért átengedi nagy­nénje művét az Új Idő kiadó­nak. A Pallas jogi képviselője az Új Időből, Végh Antal folyóira­tából értesült arról, hogy a könyv szerepel az azonos nevű kiadó idei terveiben. Előbb meglepődött, majd egyezkedni próbált. Elismerve, hogy Végh Antal jóhiszeműen járt el, fel­ajánlotta, hogy megtéríti az Új Idő kiadónak a kiadvány előké­szítésével kapcsolatos eddigi - néhány tízezer forintnál nem nagyobb - költségeit. A válasz kerek volt, akár a kért összeg. Végh lemond a jogról, ha azon­nal kap egymillió forintot... Ha nem, döntsön a bíróság! - Úgy vélem, hogy én is jóhi­szeműen jártam el - mondja az ügyről az unokaöccs -, legjobb tudomásom szerint nagynéném annak idején nem hagyott hátra végrendeletet. Most a Pallas Ki­adó bemutatta nekem a hiteles fotókópiát. Ennek alapján ter­mészetesen azonnal közlöm majd Végh Antallal, hogy ko­rábbi megállapodásunkat ér­vénytelennek tekintem. Most itt tart az ügy. A „macs­kadosszié” közben egyre hízik. A végrendelet hitelességéhez ugyan nem férhet kétség, de élünk a gyanúperrel, hogy Végh Antalt sem ez, sem az unokaöcs bejelentése nem tartja vissza a könyv megjelentetésé­től, már csak azért sem, mert már akkor megkezdte az ezzel kapcsolatos előkészületeket, sőt megterveztette a könyv címlap­ját is, amikor még fogalma sem volt róla, hogy kitől szerezheti meg a kiadás jogát, így hát fel­tételezhető, hogy a bíróság mondja majd ki az utolsó szót. Földes Jolán pedig bizonyára forog a sírjában... gt: Biztos kaland - Mert mi más is hiányzik az életünkből? Hogy is van ez? Elöl kezdődik vagy hátul? Lehet, hogy megint slendrián selejtet sóznak ránk? Zavartan húzogatjuk a könyv borítóját, de nem jön le. Valami nagyon nem stimmel. Feje tete­jén áll az egész. Legyintünk és belelapozunk. Hátha jobb lesz! De mitől is lenne jobb? Vagy miért lenne jobb? Ki mondta, hogy a dolgoknak mindig a tal­pukon kell állniuk? Lent a ko­szos földön. Lapozunk, amíg le­het, mert ez sem egyszerű. Nincs felvágva. Elő a késsel! De nini! A lapok közt üresek az ol­dalak. Esterházy Péter és Czeizel Balázs tréfálkozik. Mert a könyv eleje nem a vége, egyet­len, ami biztos, hogy középen van a közepe. Az ilyenre mondják, hogy pi­hent agyúaknak való. De mit kell ezen szégyellni? Jó az, ha pihentek, befogadni készek va­gyunk! Ennyi luxust csak meg­engedhetünk magunknak! Mert ezt a könyvet megvenni igazi lu­xus: százötvenbe kerül a sok ré­gi - régies - fénykép, és a kevés szöveg. Az a szöveg, ami a Cseh Tamás-dalokat juttatja eszünk­be. Úgy hiszem, felesleges lenne mélységeket és emelkedettséget belemagyarázni ebbe a könyv­be. Könnyen lehet, hogy a sok blickfanggal Esterházy megint rajtunk gúnyolódik: nesze nek­tek avantgárd! Bogozzátok csak ki! - és mosolyog, csak moso­lyog egy kényelmes fotelban hátradőlve és talán Thomas Mannt olvassa. Ha egy kicsit megerőltetem a szemem, akkor azt is látni vélem, hogy most ve­ri le a szivarjáról a hamut. (de) PAUL WATZLAWICK A helyzet reménytelen, de nem súlyos! Nem helyes véleményt monda­ni egy olyan könyvről, amelyet csak félig olvastunk el. Mi több, felelőtlen dolog lenne! De mit lehet tenni, ha képtelen voltam végigolvasni? Azon egyszerű oknál fogva, hogy elkezdtem nagyon unatkozni. Ugye így már lehet a nem lehet? Természetesen erőt vettem magamon és végigolvastam. Annál is inkább, mert erről a té­makörről, a boldogtalanság szándékos előidézéséről a na­pokban már megjelent egy sok­kal jobb könyv, Greenburg írta és már a címével is a közepébe vágott, hiszen így hangzik: Ho­gyan legyünk boldogtalanok? Egyszerűen, érdekesen, tény­szerűen világított rá erre a nem kevés tehetséget igénylő cselek­vésre. Mert ugye az élet tele van örömforrással, boldog pilla­natokkal, nagyszerű emberek­kel, amilyenek mi is vagyunk. És ha olyan nagyon tehetsége­sek vagyunk, akkor igazán nem jelent számunkra nagy kunsztot ezzel visszaélni. Ha nem megy másként, hát itt van hozzá az út­mutatás. Az osztrák Paul Watzlawick azonban megpróbál az előbb említett tehetséges munkára rá­duplázni és olyan bonyolultan, homályosan fejtegeti a nézeteit, hogy teljes mértékben érdekte­lenné válik. Egy olyan monológ­ra hasonlít, amit egy szórako­zott ember motyog egy park padján, késő nyári délután. Mi ülünk mellette, erősen koncent­rálunk, de csak néha-néha csí­pünk el egy jópofa gondolattö­redéket. Azok is inkább példa­mesék, viccek, adomák. Például arról, hogy elindulunk kölcsön­kérni valakit­ől egy kalapácsot. Nekünk nagyon kellene, de ag­gódunk, hátha a szomszéd, bár kedves ember, mégsem adja kölcsön. A kalapács nagyon kell, mi nem­i bízunk valami na­gyon magunkban, és mire el­érünk az ajtajához és a szom­széd széles mosollyal nyitja az ajtót, mi csak annyit mondunk, vigye a pokolba az átkozott ka­lapácsát. Vagy fogalmazhatunk drasztikusabban is, mert a jól ismert viccnek van egy zafto­sabb változata is. Ilyen egysze­rű a boldogtalanság mechaniz­musa, az, ahogy tönkretehetjük kizárólag magunkból gerjesztve a földi-lelki poklot. Paul Watzlawick hangulatos címet ad mondandóinak, azután az alattuk lévő fejezetekben alig szól róluk. Lehet, hogy az ő helyzete mégis súlyos? BAGOTA EDIT

Next