Képes Európa, 1996. április-június (5. évfolyam, 14-26. szám)

1996-06-05 / 23. szám

VÁCZY ANDRÁS :'ttt­e't Mi most itt honfoglalást ünneplünk, meg is számoljuk: 1100, holott amióta idejöttünk, azóta megyünk is el innen. Amíg a folya­matos emigráció kezdeti nagy hullámait köd takarja, addig az újkoriakat megszámozhat­juk: 20-as, 30-as, 40-es, 50-es évek, és a töb­bi szordínóban. Aki itt van, millecentenáriu­­mot ül, aki kint van - az egyszerűen: ott él. Pali bácsi 1956 egyik őszi délutánján - éppen pont a forradalom időszakára esőn - azon vacillált, hogy kimenjen vagy ma­radjon. Itt maradt. Ezt a döntését később többször is felülbírálta, de akkor már, a szi­tuációt tekintve, ez tökéletesen elméleti sí­kon játszódott. Mikor azonban a hatvanas években, a vasfüggönyön kis számban meg­nyíló apró vascsipkék lehetővé tették, Pali bácsi hivatalosan Bécsbe utazott. És nem hivatalosan a császárvárosban maradt. Ten­­gett-lengett a Graben és a Grinzing között, nem lelte helyét, azon morfondírozott, hogy ha már eddig kijutott, miért ne menne tovább. Ke­resett egy angoltanárnőt, ta­nulta a nyelvet, össze is jöt­tek. Egy nap azt mondta a lány: „Ugye tudja, hogy tar­tozik nekem két óra díjá­val?” „Hogyne!” - válaszol­ta Pali bácsi, és megkérte a lány kezét. Angliába vágytak. Nem annyira rájuk az angolok. Na de Bécs nagyváros, meg­fordulnak ott sokan, s ha az ember eleget me­séli a baját, az csak megfogan. Még egy proccos estélyen is kipanaszkodta magát Pali bácsi úrhölgyek társaságában, a segít­ség legkisebb reménye nélkül. Úgy tűnt neki, levegőnek tekintik. Telt-múlt az idő, karácsonyra készülődött a város, ajándé­kokkal cuccoztak a népek, Pali bácsiék is nézelődtek a tömegben, amikor lassított, majd megállt mellettük egy Rolls-Royce, elegáns hölgy tekerte le az ablakot: „Ün­nep után menjenek be a követségre! Min­den rendben...” Ez már elvasz, mondta Pali bácsi Lon­donra. Szerényen kezdte, szerényen, de jól folytatta, csinált, amit tudott, ezenközben szálltak az évek. Pali bácsi hetvenéves, brit állampolgár, lakása van, nyugdíja van, jól élnek, s az orvos a kezelés után nem fogad el pénzt. - Áruld el - mondom neki séta közben -, van-e honvágyad? - Nincs. Akkor megyek, amikor akarok. Az eső az arcába szitál, előbb felnéz az égre, aztán rám a hetvenéves bölcs szemé­vel: - Tudod, engem nem a klíma hozott ki... Márta salátát majszol és teát iszik, méláz­­gat a londoni kocsmában. Öt éve kint élő. Mint radikális ifjú nő, frissen végzett egyetemista pályázott, s vágott neki a ki­tartást, leleményt kívánó munkának. Meg akart felelni és meg is felelt. Belevette magát a munkába, ki sem látszott belőle, s ahogy dolgozott, nagy vehemenciával, úgy jutott fokról fokra előre. Magával rán­totta az évszázados piaci tempó. Elismer­ték, megfizették: biztonság és jövő. Néha hazajött, aztán alig várta, hogy kint lehes­sen újra. Hát persze: pénze volt, lakása, munkája... És szerelme is volt. Összebútorozva él­tek együtt. Három évig, mert egyik nap a fiú azt mondta, hogy ő valahogy tovább nem bírja vele, ez a munkaőrület neki sok. Összepakolt, és elment Párizsba. Néha ír, néha telefonál, néha még jön is. Maradt Márta egye­dül a munkával. Úgy össze tudta szorítani a fogát, hogy nem csikorgott. Nehogy meg­hallják. Egyszer egy esős londo­ni reggelen (más alig van) Márta nem kelt föl az ágyá­ból. És másnap sem, és har­madnap sem. Amikor pe­dig fölkelt, csupán azért, hogy bemenjen a járandó­ságáért és bejelentse: többet nem jön. Fel­adta repi belvárosi lakását, szerényebbet bérel ott, ahová még jár a metró. Egyedül van, akár az ujjam. Négyen lakják a házat, ahol most él. Az alsó szomszéd följött hozzá, tudakolta, nem tőle ázik-e. Akkor beszélt emberrel utoljára. Négy hónapja ennek. Gondolkodik, magába száll, egé­szen vissza az anyaméhbe, aztán gyerek­létbe, kamaszlétbe, felnőttlétbe. Kintlétbe. Majszolja a salátát. Kicsi, kecsesen so­vány, vérszegény, fiatal nő. Kinn hűvös szél, benn decensen mulatós angolok; kinn a kihalt külvárosi utca szorítja Mártát, benn a neki idegen akolmeleg. Nincs otthon egyik­ben sem. Londonban sem, Budapesten sem. Magában sem. És akkor nagy dérrel-durral magyarok vetődnek be. Számolják, mennyi a money, mennyi pinzre futja. Futja. Melletünk zu­hannak le. Beindul a vidám turistatré­­csing, hogy múzeumok meg kocsmák, ze­ne és kiállítás, drágaság és eső... Márta, akár a sün, összegömbölyödik, keskeny vál­lai közé szorítja fejét, lefelé, bele a salátá­ba néz. - Kérlek - suttogja­k, ne beszéljünk magyarul! MOTTÓ: „Londonban, sej, van számos utca, és minden utcán sok sarok ”

Next