Képes Európa, 1996. április-június (5. évfolyam, 14-26. szám)

1996-06-05 / 23. szám

A Nagymező utcai Operett presszóban fele­ségem társasá­gában vártam Rokk Marikára, a harmincas évek ünnepelt filmcsillagára - hadd tegyem hozzá -, akit azóta is ünne­pelnek. Most portréfil­met készít róla a Magyar Tele­vízió. Marika kezdte a beszél-getést, miután elvet foglalt. - A feleségedről ismer­telek fel, legutóbbi talál­kozásunkkor nem volt ilyen ősz szakállad, de Kibédi Ervintől értesül­tem, hogy interjút akarsz készíteni velem. Hatvan évvel ezelőtt, amikor utol­jára találkoztunk, autók­kal foglalkoztál. - Hozzád hasonlóan azóta sem változtattam foglalkozást. Csak én nem maradtam olyan fiatal, pontosabban: te szebb vagy, mint voltál... - Relatíve - mondta Marika nevetve -, ha fi­gyelembe veszik a koro­mat. A fiatalok tájékoz­tatására erre a Panasonic feliratú poloskára rámon­dom, hogy 1913-ban szü­lettem Egyiptomban. Ezért fázom minden olyan helyen, ahol ala­csonyabb a hőmérséklet, mint ott, így Magyaror­szágon különösen. Jó kar­ban vagyok, csak egy kicsit sántítok. Elestem­­ még otthon a lépcsőn­­, és két lábujjamat meg­ütöttem. Ez a cipő, amit most hordok a felvéte­lekhez, nagyon nyom. Van nekem jó puha cipőm, de az most nincs Pesten. Nyolcvankét év alatt any­­nyi minden ért már, cso­dálkozom, hogy a fejem a helyén van. Olyan közvetlenség­gel, úgyszólván akcen­tus nélkül mondta mind­ezt, mintha nem hatvan éve, hanem tegnap talál­koztunk volna utoljára. Némelyek már néhány évi távollét után törik a magyart. - A születésedet már megemlítetted. Mondjál valamit a gyermekko­rodról is. - Kislánykoromtól bor­zasztó életmód tett edzet­té, ennek sokat köszön­hetek. No de hát ezt köve­tően, ami az orfeumokban, a színpadokon és a filmezé­seken ért, azt el sem tudom mesélni. Gas­­parone, a ren­dezőm egy­szer orosz fér­firuhába búj­tatott, azt kí­vánta, hogy olyan táncos szerepbe ugorjak be ti­zenkilenc éves fejjel, ami­re csak egy huszonkét éves orosz férfi táncos volt képes; azok az ug­rások, kézállások, forgá­sok ma is feledhetetle­nek. Amikor sikerem volt ezzel - pedig azóta is elégedetlen vagyok ma­gammal -, akkor azt mond­tam: Marika, igyál egy kis pezsgőt ezért a telje­sítményért! Most nincs szó ilyesmiről, autózni fo­gunk a harmincas évek meseautójával, közös ba­rátunk, Kibédi Ervin lesz a sofőr. - Biztos kezekben le­szel! Ervint, miként té­ged is, még a régi világ­ból ismerem. Akkor kez­dő autósok voltunk, a Rákosi-érában pedig Csaj­kával autóztunk. Azt a mesét adta be itthon, hogy a Szovjetunióból kapta, pedig a valóságban ol­csón vásárolta a honor­­jából. De már elő is állt az autó. Ervinnel a volánnál, Csenterics Ágnes tévé­stábja gyűrűjében a presz­­szó előtt megállt a har­mincas évek meseautó­jának kitűnő utánzata, egy korszerű Ford Tif­fany, és elrabolták tőlem Marikát. Másnap délután foly­tatták a felvételeket a Ganz kultúrházában. Ter­mészetesen odamentem, hogy befejezzem félbe­maradt interjúmat. Türel­mesen vártam, hogy vé­get érjen a spanyol tánc, amelyet Németh Sándor­ral sejtettek, amikor kö­zölték velem, hogy az in­terjú folytatása elmarad, mert tánc közben történt egy kis malőr. Elcsúsz­tak. Gyerekkori edzettsé­gének köszönhetően Ma­rika sértetlen maradt, a fiatal Németh Sándor azon­ban harc-, illetve tánckép­telenné vált. SURÁNYI ENDRE FORGATÁS KÖZBEN RÖKK MARIKÁVAL KÉPES NyITORIK »Csodálkozom, hogy a fejem a helyén van” Egyidősek. Rökk Marika égkék szemével Surányi Endre hófehér kecskeszakállal. A képet Bandi bácsi felesége készítette

Next