Képes Néplap és Politikai Hiradó, 1879. január-június (7. évfolyam, 1-26. szám)

Tartalomjegyek a „Képes Néplap“ 1879. évi folyamához 1. Leírások, ismertetések, vegyes czikkek. Lap Visszapillantás az elmúlt évre................... 1 Angol-indiai tábor Afghanisztánban (kép­pel) ............... ............................ . ...... 3 Hódoló küldöttség Herczegovinából Bu­dán (képpel) ........................................... 3 A zavargások Oroszországban .............. 3 A­ki legszebben énekli a magyar népdalo­kat (Soldosné arczképével) ................... 9 Az «ötszáz isten temploma» Klímában (képpel) ................................................ 11 Oroszországból (két képpel)................... 17 Kh­eireddin pasa (képpel) ....................... 25 Nagy szerencsétlenség egy selmeczi bá­nyában ..................................................... 27 A «Képes Néplap» könyves­háza 27, 45, 235, 322, 331, 400 Albán nő (képpel) .................................... 27 A fekete halál ...... 33 Két khinai óriás és egy törpe (két képpel) 35 Mae-Mahon és Grévy Gyula (két arczkép­pel) ......................................................... 41 Magyar levél Asztrakhánból 1725-ből...... 42 A pestis ........................................ 43, 51, 60 Mátyás király budavári temploma (2 kép­pel) .............................................. - - 49 Az asztrakháni pestis és a volgai halászat (képpel és térképpel)............................... 57 Az angol zulu háború................................ 59 Keleti ügyek................................................. 60 Zsedényi Ede (arczképpel).................... ... 65 A zulu-kaftérek (képpel) .......................... 69 Mi történik az ország házában ?......... ... 73 A zulu király és katonái (2 képpel ... ... 75 A Tiszamellék veszedelme.......... ..... 75 Szeged veszedelme­s pusztulása (képekkel) 81, 89. 105 A király Szegeden .................................... 90 A Tisza áradásának térképe....................... 92 Az elpusztult Szeged (2 képpel) 97, 122, 147 Szegedről .................................... 107, 219, 243 Kossuth a szegedi részről ....................... 108 Szegedért ..................................................... 114 A királyi pár ezüstmennyegzeje (4 arcz­képpel) ............................................121, 129 Merénylet az orosz czár ellen ................... 122 1. Sándor bolgár fejedelem (arczképpel)... 137 Az ostromállapot és rémuralom Oroszor­szágban..................................................... 137 A zuluk és a pokol tüze...... ................... 138 Az uralkodó pár ezüstmenyegzője 138 Az uralkodó pár egybekelése huszonöt év előtt (képpel)............................................ 140 Rémuralom Oroszországban (képpel) 145 A királyi család Budapesten ................... 147 A bécsi díszmenetből (képekkel) .......... 147 A székesfehérvári kiállítás és a magyar ipar (2 képpel) ........................... 153 A székesfehérvári országos kiállítás 155 Vizáradások ... ............................................ 155 Székes-Fehérvár (2 képpel)...................... 161 A székes­fehérvári országos kiállítás 163, 187, 203 A székesfehérvári kiállítás helyiségei (kép­pel).......... ................................................. 169 Az Eötvös-szobor leleplezése................... 171 A párisiak és a szegediek........................... 171 Eötvös József szobra ................................ 178 A székesfehérvári kiállítás (a megnyitást feltüntető képpel).................................... 178 Az országos iparos kongresszus............... 178 Falusi levelek ............................................. 185 Páris és a szegediek ................................ 187 Két törpe (2 képpel).................................... 189 Az uzsoráról .................. .......... .......... 193 A királyi biztos Szegeden........ 195 Szolovjeff elitéltetése.......... ................... 195 Részletek a székesfehérvári kiállításról (2 képpel) ...... .» a...........a «. ..• 195 Az Aetna kitörése (2 képpel).... ... ... ..... 196 Napoleon herczeg italása (arczképpel és képekkel) .............. ... ... ... ... 201, 211, 218 Lap Páris Szegedért (2 képpel)....................... 204 Kossuth levele Szeged fölépítéséről.......... 209 A letett alkirály (Ismail pasa arczképével) 210 A macskák atyja. — Egyiptomi kép. — (képpel) ................................................. 210 Báró Wenckheim Béla (arczképpel) 217 Kossuth István nádorról.................. 219 Szolovieff kivégeztetése (képpel).................220 Házi nevelés ............................................ 225 Napóleon herczeg temetése ....................... 227 Egyiptom új alkirálya (képpel).............. 227 Kelet-Rumélia kormányzója (arczképpel) 233 Napóleon herczeg haláláról....................... 235 Zulu fogságban (képpel)........................... 235 Petőfi halála (Petőfi mellszobrával).......... 241 Napóleon herczeg halála és temetése (két képpel)..................................................... 243 Világos (2 képpel). .................................... 249 A belga királyné (arczképpel) .......... 257 Kossuth levele a honvágyról ................... 259 Szerajevo égése ........................................ 259 Az «Arrogante» hajótörése (képpel).......... 266 Az Arrogante-ünnepély a Margit-szigeten 265 Békealkudozás a zulukkal (képpel) ...... 266 Munkácsy Mihály (arczképpel) .............. 273 Franczia vendégeink ............................... 276 Az utolsó nemzeti király (2 képpel).......... 281 Novi-Bazár................................................. 283 Albánia (2 képpel) ................................... 289 Az angol követség legyilkoltatása Kabul­ban (4 képpel)......................................... 291 Novi-Bazár megszállása .................. 292. 299 Az új külügyminiszter (arczképpel).......... 297 Deák Ferencz szobra Zala-Egerszegen (képpel) ....................... 299 Bismarck (arczképpel)...... ....................... 305 Bismarck herczeg Bécsben....................... 307 Látogatás Kossuthnál ............................... 308 A lázadás Afghanisztánban (2 képpel) 309 A vaskanc­ellár életéből (4 képpel) 313 Szeged újjáalakítási terve ....................... 315 A vértanúk koszorúi (képpel) .................. 321 A gedemeki békeokmány aláírása (képpel) 323 Budapest legszebb temploma (képpel) 329 Az új külügyminiszter ............................... 329 Földrengések a déli vidéken .................. 331 Két nevezetes híd (2 képpel) ................... 337 Kossuthnál................................................. 333 Kossuth a zsidókról és a honosításról...... 345 A zuluk földjéről (2 képpel) ................... 347 Ki nyerheti el s ki vesztheti el a magyar állampolgári jogokat ? .......................... 353 Anglia föllépése a porta ellen ............. 353 Madarász János rablógyilkos kivégeztetése 354 A szerb kongresszus Karloviczon (képek­kel)............................................................. 355 Kossuth a magyar főurakról és Perényiről 361 Bismarck Bécsben (képpel) ................... 364 A spanyol király menyasszonya (képpel) 369 Fejedelmi látogatók Bécsben ................... 370 Szibéria felé (képpel)............................... 371 Kossuth iratai ................... 372 Arany János és «Toldi»-ja (2 képpel)..... 379 Bikaviadalok (2 képpel) ........................... 389 A királyi menyegző Madridban............... 390 A franczia nemzetgyűlés visszatérése Pá­risba (képpel) ..... 397 Egy néger főnök (képpel) ....................... 399 Dagasztó menyecske (képpel) ................... 400 A­ki nem lesz katona, adót fizet.............. 402 Merénylet a czár ellen................................ 402 Karácsony napjára .................................... 413 Árvizek ................................................ ... 415 Visszapillantás a lefolyt évre ................... 421 A magyarok őstörténelméből. (A Képes Néplap ez évi képmellékletéhez.) ...... 423 2. Elbeszélések. Az utolsó menekült. Elbeszélés. Irta ifj. Urházy Lajos...................... 2, 10, 18, 25, 34 Az én vén erdészem. Elbeszélés a székely Lap népéletből. F. Gyújtó Izabel­a 50, 58, 66, 74, 84, 90, 98, 106, 115, 130 A Petro-Pavlovszky várbörtönben .......... 146 A mi falunk rémei.............. 154, 161, 169, 178 A pusztai milliomos ................... 186, 193, 203 A legboldogabb Bonaparte. Történelmi rajz..................................................... 218, 226 A kenderesi leány. (Elbeszélés) .............. 233 A hó-förgeteg. (Egy angol kereskedő ka­landja Szibériában) ....................... 250, 258 A nagyapa. Elbeszélés. Irta Petőfi Sándor 275, 282, 290, 298, 307, 314, 322, 330 Szekeresék Ferkéje. Elbeszélés. Irta Hen­taller Elma........................................ 337, 345 Egy titokteljes élet (képpel) ......362, 370, 389 A drága áruczikk. Keleti beszély 398, 414, 423 3. Költemények. Világosnál. Gyulai Páltól ....................... 250 Kik voltak a honvédek. Tóth Kálmántól 321 Karácsonyi vers ........................................ 416 Nem féltelek hazám. Madách Imrétől 422 4. Rendes rovatok. Politikai Híradó (minden számban). — Or­szággyűlés. — Mi hir a nagy világban. — Egyről-másról.­­— Piaczi árak a fővárosban. 5. Képek. Angol-indiai tábor Afghanisztánban ...... 4 Hódoló küldöttség Herczegovinából a ki­rálynál a budai váriakban ................... 5 Soldosné ..................................................... 9 Az «ötszáz isten temploma» Khinában 12 Utazók egy orosz postaháznál................... 20 Az asztrakháni bazár (piacz).............. 21 Dél-albániai nő ........................................ 28 Kh­eireddin pasa................................... 29 Chang-yu-sing khinai óriás....................... 36 A khinai óriás ,és a törpe (Joo Gov és Mov) ....................... ................................ 37 Mac-Mahon tábornagy ........................... 44 Grévy, a franczia köztársaság új elnöke ... 45 A budavári Mátyás-templom, a milyen lesz 52 A budavári Mátyás-templom, a milyen volt Mátyás idejében ........................... 53 Kecsegehalászat a Volgán ...................... 60 Zsedényi Ede ....................... 65 Zulu-kafferek harcza és fegyvergyakor­lata ......................................................... 68 Kecsvájó a zuluk királya 76 A zuluk harezra­ készen ........................... 77 A szegedi vész napjaiból .................. 84—85 A szegedi főreáliskola épülete az árvíz előtt ...... ...... ................................ ... 92 Szeged az árviz előtt ................... 100—101 Szegedi árviz: Menekülő lakosok szállítása a gőzha­­józási ügynökség épülete felé a vész éjjelén ...........................100—101 ' A víz áttörése a védtöltésen .......... 108 Életmentés ........................................ 109 A király a szegedi vár bástyáján, márcz. 17-én .................................... 116 Segély az utolsó perezben.............. 117 I. Ferencz József király ................... 124, 132 Erzsébet királyné .............. ... ... ... 125, 133 I. Sándor, bolgár fejedelem....................... 137 Az uralkodó pár esküvője 1851-ben, Bécs­ben az augusztinusok templomában...... 141 Merénylet az orosz czár ellen Szent Pé­tervárott ápril 14-én............. ... ... ... ... szó A bécsi diszmenetből. A kertészek cso­portja. A mechanikusok csoportja. A m­­­házati ipar csoportja. Könyvnyomda

Next