Képes Sport, 1944. január-november (6. évfolyam, 1-47. szám)

1944-03-07 / 10. szám

SZAKEMBEREKRE KELL BÍZNI A FILM SPORTJELENETEINEK BETANÍTÁSÁT ez a nagysikerűnek ígérkező »Majális« egyik tanulsága — kedves, lükteti» iramú diákfilm­ kerül a közeli jövőben «­ közönség elé. Majálm a címe és gimnazisták nyolcadik osztályának iskolát — meg­ iskolán kívüli — életét viszi a vászonra. A színes és érdekes mese a Képes Sport olvasó­táborát annál jobban érdekli, mert parázs vívóküzdelmet is lá­tunk a filmben. Puskás Tibor és Soros La­jos, a fiatal színész nemzedék két jeles tagja áll egy­mással szemb­en és véletlen — vagy talán nem is egészen véletlen, a baleset folytán a tér gombja leesik. Soós súlyosan megsebesül. Örömmel figyeltük a sajtó­bemutatón ezt a vívójelenetet és azonnal megállapítottuk, hogy vérbeli sportember taníthatta be, olyan sportél­vezetet nyújtottak a vívó­­művészek. Így nem is lepett meg bennün­ket, amikor megtudtuk, hogy a felvétel ko­moly előkészület eredménye és a fiatal mű­vészek Alpár Gyula századostól, a kitűnő vívómestertől nyerték a szakszerű oktatást. Most is a vívóteremben találjuk meg Al­pár Gyulát. Amikor megtudja, hogy a Képes Sport munkatársa keresi, azonnal félbe­szakítja a munkát és a karddal a kezében várja az újságíró támadását. A­ »Majálisra« tereljük a szót. Alpár Gyula százados, vívómester, dicséri a „Majális" színész­ vívóit — A film újdonság nekem — mondja Alpár Gyula — most először jutottam a fi­lm­gyártás közelségébe. Barta László dr. felkérésére örömmel vállaltam el a vívó­­jelenet előkészítését. Nem volt nehéz dol­gom, mert a fiúk már ismerték a kardfor­gatás művészetét, s mondha­om, olyan szor­galmamat, odaadással és fegyelmezetten tettek eleget utasításaimnak, hogy öröm volt velük dolgozni. Két napon át voltam a filmgyárban s a kész jeleneteket is bem­a­tat­ták nékem­. Örömmel látom különben, hogy mind gyakoribbak a f­imben a sport jelenetek és azok előkészítését hozzá értő szakember kezébe adják. Ami azért fontos, mert a mozi­látogató közönség legnagyobb részben spór­oló, vagy sportrajongó, így hamar észre veszi, ha a filmben »mürostos« spor­tot kap. A jelenetnek drámai pillanata, amikor letörik a gomb a tér végéről. Mond­­ka nál talán, hogy a mesternek észre kel­lett volna ezt venni, tehát a film­ beállt­ása valószínűtlen. Nem szabad azonban elfelej­­teni, hogy a zsűri­tag, vagy vívóoktató nem a fegyvereket, hanem a vívókat figyeli. Alpár Gyula nagy rajongással beszél a vívásról, látszik, hogy ez szívügye. De ha már itt tartunk, nem engedjük el egy­könnyen a mestert s most­ani lendülünk támadásba. — Beszéljen magáról valamit, — kérjük. Tudjuk, hogy a Ludovikások népszerű sportoktató tanára és a HTVK és a MAC vívóit oktatja, hogy bírja ezt idővel! — A sport volt mindenem. Gyulán közép­­iskolás koromban atlétikával kezdtem. A 100 és 800 m­éteres országos ifjúsági sík­futásban második tettem. 1927 óta vagyok katona. Elvégeztem a Honvéd sporttanár­­képzőt. 1930-ban sízni is megtanultam. Olyan eredménnyel, hogy még abban az esztendőben megnyertem a hadsereg ver­senyen a 18 kilométeres bajnokságot. 1934— 35-ben az öttusa keret tagja lettem, majd 1935-ben kineveztek a Ludovika Akadémia tanárának. Ezután már nem volt időm versenyezni. Ma már csak az a célom, hogy tanítványaimat­ neveljem. Munkámat szép eredmény kísérte, hiszen tanítványaim három egyéni és négy csapatbajnokságot nyertek eddig. — Hogyan egyezteti össze a két leg­nagyobb ellenfél, a HTVK és a MAC vívói­nak oktatását! Nem tiltakozott e még egyik se­m, nem írigylii­e valamelyik a másiktól! Elmosolyodik, de csodálkozó szemeiben látják, hogy nem először szögezték mellé­nek ezt a kérdést. — Mikor én tanítványaimmal foglalko­zom, — válaszolja — csak az ő személyük érdekel. Sporttudásuk a fontos, lelki és testi adottságuk s hogy ezeknek alapján minél nagyobb eredményeket hozzak ki be­lőlük. Mikor oktatok, igazán nem érdekel, hogy melyik egyesület vívótermében va­gyok, a környezet megszűnik számomra. — Szabad egy kimondottan sportkérdést!! Milyen sportokat űzzön a vívó! •A Régi mesterek felfogása, hogy a vívó csak vívással foglalkozzék. Én azt mondom, a vívó nyáron rövidtávú fut­ással gyako­roljon, mert ez a gyorsaságot fejleszti, ugorjon, hogy a rugalmasságéit fejlessze és ússzon, mert ez kitűnő sport az idegek megnyugtatására. Tépen pedig sízzen, mert az a tüdőt, szívet kitűnően edzi és az álló­képességet fokozza. Talán egyik sport sem kíván annyi testi és szellemi együttműkö­dést, mint a vívás. A laikus közönség álta­lában csak az akciókat, látja, de nem tudja azt, hogy egy akciót milyen szellemi elő­­készítés előz meg. Nem látja azt­ a szellemi párharcot, amit a bevezetésben, az előkészí­tésben folytat­ a vívó, míg megteremti, vagy elfogja azt a pillanatot, amikor az akciót a legrövidebb úton a leggyorsabban és lehető legalkalmasabb pillanatban (tempó) végrehajthatja. Közben már türelmetlenül várják a mes­tert a vívóteremben, elköszönünk hár Alpár Gyula századostól és felkeressük a vívó­­jeleenet aktív hőseit. Építsenek tornatermet a filmgyárba — ajánlja Soós Lajos A Spolarich-kávéházban már hangolnak a cigányok, mikor leülünk Soós Lajos a Madách-sz­óház tagja, a »Majális, szenvedő főszereplője mellé. Vidáman, jókedvűem­ fogad. Most jött a laktanyából. — Jelenleg katona vagyok. — mondja de feletteseim jóvoltából kijárhatok. — Milyen szakszerűen áll a kard a kezé­ben... tereljük a szót a »Majálisra «. * — Hja, nem ismeretlen előttem ez a sport. Diákkoromban KI SOK trirkózóbaj­nokságol. Vnyertem. Soltit aftétizén am. S­ívni is tanul­om. Sok elfoglaltságom mel­lett bizony nem igen jut időm a vívásra, az most, hogy szerepem kötelez rá ismét szívesen s örömmel nyalok a kardhoz. — Mi a véleménye általában a filmről és a sportról! Nagyon fontosnak tar­tom, hogy a szí­nész sportoljon. Nem ártana, ha kötelezővé tennék színészek részére a sportot. Még furcsa, hogy sokszor egy­­.pocakos, elpáholt férfi a hős szerelm­-.v * vele szemben karcsú nádszál vékony hölgy partner áll. Miért nincsen a filmszínészeknek még ma sem sporte­gyesületük? Tegyék lehe­tvé, sőt kö­telezővé, hogy a színész sportoljon. Esetleg a gyár kik vegyék a produkciós kiadásukba a fiatalok sportköltségeit. Építsenek föl egy tornacsarnokot a filmgyárban, ahol a színész naponta néhány órát gyakorol. S akkor majd n­e okoz nehézséget, ha a filmhez, sporthoz értő színészt­ keresnek. Valósággal belepirul a mondókájába, látszik hogy művész idoláljai mellett, a sport az első számú szerrel­me. — Film­szerep? — kérdezzük végül. — Legközelebbi szerepem Hausz Mária f­émgyártó új filmjének egyik igen kedves szerepe. Másik filmszerepről is tárgyalok, de azt még nem kötölö­m le. Nagyobb súlyt kellene helyezni a színiiskoláknak a sportra — mondja Puskás Tibor Elbúcsúzunk Soós Lajostól is felkeressük az ellenfelét, a 23 éves Puskás Tibit. »Honvéd« cigaretta füstjében burkolózva találjuk meg a művész kávéház egyik asz­talánál. Katonakönyvét­ mutatja, melyből megtudjuk, hogy tizenegy hónapig teljesí­tett arcvonalszolgálatot, mint páncélos. A vitézségi érem és tűzkereszt boldog tulaj­donosa. — Nagyon kedvemre való, szerepet kap­tam a s­­aját­, ss-ban— mondja! — A KISOK- ban 100 as úszóbajnokságot nyertem, min­den sportot űzök és így vívtam is. Véle­ményem szerint­ nagyobb súlyt kellene he­­lyzni a színiiskoláknak a sportra. A mai férfi ideál a sportoló, testben és lélekben egészséges ember. Barátok jönnek és gratulálnak Tibinek a Majális­ nagyszerű filmalakításához. — Még arra kérem a Képes Sportot, — mondja búcsúzóul — írja meg, hogy jövőre már tízéves színészi jubileumot ünneplem. Egyébként­ a tizenegy hónapos frontszolgá­latom alatt egyik legkedvesebb szórakozá­som éppen a Képes Sport volt. De ezeket már a csapóajtó hun mondja. Mire kiérünk az utcára, már nem is tudom merre futott ez a fürge, mindig jókedvű fiatal művészünk. Egri László Alpár Gyula század«»», vivómester ^MPOPT r Felelte »zelke« 16 és kiadó: RUCSÁNYI LÁSZLÓ. — Szerkesztteég és kiadóhivatal: Budapest, Vl. Mussolini-tér 4 t7 N­­em — Telefon: 114 314. — Eltüzelés egy évre 14 P (fél évre 7.50, negyed évre 4 pengő), leventeegyesületeknek' eg^' évre 10 P («1 évre 5 P negyed évre 2.50 P), jogi személyeknek (vonalatok, hivatalok, kerületek stb.) 40 P. — Postatakarékpénztári csekkszámla 30.093. — A Képes Sport bármely képének, szövegének közlése tilos. — A beküldött kéziratokat, rajzokat fény­­képeket stb. nem őrizzük­ meg, nem adjuk vissza és értük semminemű felelősséget nem vállalunk _ Hirdetések mm­ára

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék