Képes Sportlap, 1947. július-december (2. évfolyam, 26-52. szám)

1947-07-15 / 28. szám

A magyar-romin sport ba­rátság megerősödését holta a két nemzőt jegybankjának labdarúg & mérkősése A bánksport keretén messze felülemelkedik jelentéségében az a tabdarúgómérkőié*; melynek színhelye a Nemzeti Bank spor­tolóinak újonnan felavatott bánát­­utcai telepe volt. Ez az esemény már akkor is figyelmet érde­melne, ha bármelyik bankunk állott volna ki nemzetközi mér­kőzésre, hiszen a banksportban a nemzetközi mérkőzések egészen szokatlanok. Különösen nagy a jelentősége azonban ennek a sporttalálkozónak azért, mert azon az ország jegybankjának sportolói mérték össze erejüket a szomszé­dos, baráti Románia Nemzeti Bankjának sportolóival. Erről és a Nemzeti Bank sport­osztályának eddigi működéséről beszélgettünk a Nemzeti Bank vezetőivel az után az ünnepély után, melyen a pálya felavatásá­nak emléktábláját leplezték le. — A Nemzeti Bank alkalma­zottainak már eddig Is megvoltak a sportlehetőségei — mondotta dr. BUky József Igazgató, a sport­osztály elnöke, aki a Bank spor­tolóinak nevében dr. Jeszenszky vezérigazgatótól a sportpályát átvette. Intézetünknek 2000 dol­gozója van és ezek számára a sportosztály eddig is több szak­osztály keretében gondoskodott arról, hogy a szellemi dolgozók oly fontos fizikai felfrissülésben kellőképpen részesüljenek. Üdü­lőnk van a Római parton, tenisz­pályákkal és csónakházzal, bé­reltünk eddig Is vívó- és torna­termet, sőt céllövőinknek Is meg­volt a gyakorlási lehetőségük. Saját vadászterületünk van a Velencei-tó mellett és bériünk egyet Alsódabas mellett is. Ezzel az új sportteleppel otthont kap­tak a labdarúgók, kézilabdázók, atléták és kosárlabdázók Is. Stefan Popescu, a bukaresti Nemzeti Bank Igazgatója, aki a román különítmény vezetője volt, az alábbiakban vázolta a román bankosok sportéletét: — Habár a román banksport­élet nem hasonlítható a magyar­hoz, nálunk Is jóformán minden sportágban zajos élet folyik a bankok dolgozói között. Nálunk legfeljebb annyiban kedvezőbb a helyzet, hogy a bankbajnokság mérkőzéseit nem kis pályákon, hanem a Ugacsnpatok sporttele­pein szoktuk játszani. Nemzet­közi mérkőzéseket ezidáig még nem játszottunk, de a mai sikeren felbuzdulva szeptemberben Bu­karestben lebonyolítjuk a vissza­vágót, melyet aztán remélem, több hasonló fog követni, nem­csak a magyar banksportotókkal, hanem a többi szomszédos ál­lammal is. Valóban az ilyen és ehhez hasonló kísérletek jó ügy szol­gálatában állanak és közelebb hozzák a szomszédos nemzeteket egymáshoz. Ezért érdemel dl- . cséretet elsősorban a Magyar u Nemzeti Bank sportbarát vezető- ’ sége és ezért nem szabad sajnálni az áldozatot a banksporttól. A magyar és román banksportolók első találkozását azzal a biztos tudattal nyugtázzuk, hogy ko­moly lépéssel vitte és viszi tovább a jövőben Is a két szomszédnép végső megbékélésének nagy ügyét.V A magyar Nemzeti Bank labda­rúgó esapata „Megindult ■ kBztftlta a BanksporMCepíért“ A sportot kedvelő Bankliga vezetősége 5 sportágra „Bank­­sportkupá”-t Irt ki, a Fővárosi-, Postás-, Közalkamazott- és Bank-, liga sportolói részére. Az egyesüle­tek atlétika, kosárlabda, labda­rúgás, tenisz és vívás terén merik össze erejüket s a sport­ágakban legtöbb pontot szerző egyesület védi 1 évig a kupát. Vívással indult a nagy verseny. A négy egyesületben, valamint a zsűriben világhírű nagyságok sze­repeltek : Így Gerevich, Kárpáti/. Dunai/, Papp, Rajcsányi mint vivők, Jekelfalussy-Pilter, Ber­­czelly, Berzsenyi, Enyedi pedig mint zsűritagok. Mind a kard-, mind a törversenyt hatalmas küzdelem után a Bankliga csa­pata nyerte. 1. Bankválogatott. 2. Közalkalmazott. 3. Főváros. 4. Poétás. Labdarúgásban Is befejezést nyertek már a mérkőzések. Az elsőséget megérdemelten a NB II.-es csapattal felálló Postás nyerte meg, a döntőben legyőzve a Bankliga válogatottat 1 :0 <0 : 0) arányban. A mérkőzések Igen érdekesek és jólramúak vol­tak. A Főváros csapatának Já­téka alatt újra gyönyörködhet­tünk Lázár GyuszT pompás pasz­­szaiban, Pázmdndi küzdenitudá­­sán, G. Tóth hatalmas lövésein és cselein. Bizony mindhárom játé­kos még elkelne bármelyik él­vonalbeli csapatban is .’ Labdarúgásban : 1. Postás. 2. Bankválogatott. 3. Főváros. 4. Közalkalmazott. A kosárlabdamérkőzések még nem nyertek befejezést. Szép mérkőzéseket láthat a közönség a KT Daróczy-útl sporttelepén. Az eddig lejátszott mérkőzések után a Főváros csapata vezet, mindkét mérkőzését megnyerve. Csányt, Bajáru, Szabó, Bányay, F, Tóth összeállítású csapatán meglátszik az NB I.-es színvonal. A szép mérkőzéseken feltűnt Nádasy (Novakovszky) Európa­­válogatott 10—15 m-es kosarai­val, Guimessy szöv. kapitány testeseiéivel, Kardos horgaival és Tímár a maga 2 m-es alakjával. Teniszben és atlétikában is rövidesen megindulnak a nagy küzdelmek. Eplényl Az AfSz futballcsapata Szél fajtfitfés elé réz u iFSz SE. Mintegy 1200 tagja van az AFSz piros-fehér sportegyesületé­­nek, ahol éppen most folyik a labdarúgók házi üzemi bajnok­sága 8 csapat részvételével. Ez- Idén még csak a IX. kér. bajnok­ságáért játszottak, de Jövőre már a BLASz-ban fognak küzdeni. Edzéseikét a BEAC-púlyán tart­ják igen népes keretben. Már volt úgy, hogy több, mint 100-an vettek részt. Ez a nagy érdeklő­dés természetesen szép fejlődést eredményezett már eddig Is. Elv, hogy csakis a szövetkezel kötelékébe tartozó munkaválla^ lók szerepeljenek a sportegyesü­letben is. Most már a tenisz is feljövőben van. Egyelőre a neve­lés és a tehetségkutatás folyik. Pálya és megfelelő felszerelés természetesen Itt is megvan. Az U. b. és az igazgatóság tagjai a sportegyesületben is képviselve vannak és a harmónlkus együtt­működés Így önkénytelenül Is már adva van. Korányban és Balatonlellén saját üdülőtelepük van, ahol a vízisportok is otthonra találtak. 3 kenu, 1 kllbót és a tagok saját csónakjai állanak a vizlsportok kedvelői rendelkezésére a gyakori túrák alkalmával. Asztali teniszben már­is sok szép eredmény mutatja, hogy érdemes volt elkezdeni I CSitrÖRTÖKröl ROVAl AAOliO HT COJHtiCAM AiMfi IVAM A WAIT*As Ha főbb a gólarány A Hangyából NB-esapat lett t Az NB II.-be most felkerült csapatok legismertebbjei közé tar­tozik a Hangya AE. Keserves és Idegizgató körül­mények között sikerült a feljebb­­jutást kihar­colnia. Ebben oroszlánrésze van a csapat edzőjé­nek, íladrév l Józsefnek. Amikor átvette —• néhány hónappal ezelőtt — a csapatot, a követ­kezőket mondta : ' — Fiúk, ha megfogadjátok a tanácsaimat és lelktismereslen el­­oégzltek az edzéseket, akkor meg­nyerjük a bajnokságot I Ez azonban nem volt könnyű. Egészen azutolsó fordulóig a kis Hungária vezetett egy ponttal. Az utolsó fordulóban aztán a Hangya 4 : 0 arányban legyőzte a K. Törekvést, míg a Hungária 1 :1-re végzett a VIII. kér. Petőfivel. így a Hangya Jobb gólarányával megelőzte a Hun­gáriát és felkerült az NB II.-be. — A fiúké az érdem, mert cso­dálatos lelkesedéssel és akarással játszottak minden mérkőzésen — mondta az edző. — Nem szabad azonban elfeledkezni arról a nagy és értékes munkáról sem, amit Virág László elnök, Varga László ügyvezető elnök és Szabó Sándor Intéző végzett a sikeres szereplés érdekében. Az elmúlt évtizedek leghíresebb bűn­ügyét mutatja be a TITOKZATOS LAKÓ című amerikai filmdráma. Fő­szerepben Marie Oberon és George Sanders. (Városi Színház) (20th Century Fox—Mopex film)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék