Képes Újság, 1979. január-június (20. évfolyam, 1-26. szám)

1979-02-10 / 6. szám

Hogy mitől gyulai a gyulai? Nehéz lenne megmondani, hiszen „a rossznyelvek” szerint a receptet hétpecsétes titokként őrzik. Régi iratokat lapozgatva olvasható: Gyula kedvező területi fekvésének köszönhette, hogy már a középkorban is fontos kereskedelmi köz­pont volt. Jelentős helyet foglaltak el a város iparában a hentesek, akik messze földön híres, ízletes, száraz füstölt kolbászt készítettek. A korabeli feljegyzések szerint ifjú Balogh József nevéhez fűződik a mai gyulai kolbász sa­játos készítési módjának kimunkálása. A Balogh család kezdte meg az 1800-as évek végén a gyulai kolbász exportját, rövid idő alatt meghó­dítva egész Közép-Európát.. De véglegesen a gyulai igazi hírnevét és teljes elismerését az 1910-es párizsi, majd az 1937-es brüsszeli világ­­kiállítás hozta meg, ahol aranyérmet kapott. A brüsszeli világkiállításon Stéberl András mutatta be készítményeit. Az aranydiploma el­nyerése után a gyulai kolbász hírnevének grafi­konja tovább ívelt felfelé. Amikor 1948 márciusában állami tulajdonba került a Stéberl-féle húsüzem, még nagyrészt ké­zi erővel történt a feldolgozás. Csak az 1963-as esztendő hozott jelentős változást a termelésben. Mindenekelőtt megszüntették a munka idényjel­legét. A fejlődéssel együtt természetesen növekedtek az igények is. A régi Stéberl gyár egyre kevésbé tudott eleget tenni a követelményeknek. Ezért a város vezetői, javaslatot tettek egy új, korszerű húskombinát építésére. A párt- és állami szervek elfogadták a javaslatot. Az MSZMP KB 1973. november 28-i üléséről szóló közlemény már az új beruházások között említi a gyulai húskombi­nát kapacitásának fejlesztését. És 1978. augusz­tus 25-én ünnepélyes keretek között átadták az új gyulai húskombinátot. Sok évvel ezelőtt hitetlenkedve hallgattuk azo­kat a híreket, amelyek a nagy nyugati gyárak­ról szóltak. „Egyik kapun behajtják a disznót, a másikon kijön a kolbász.” Nos, ma már egy ki­csit hasonlít ezekhez a „mesebeli” üzemekhez a gyulai húskombinát is! A feldolgozó részekben olyan tisztaság ural­kodik, mint a laboratóriumban. A futószalagra került kolbászjelöltek pillanatok alatt elvesztik eredeti formájukat. Bekerülnek a keverőbe, ahol paprikával és még ki tudja, hányféle fűszerrel keveredve töltelékké válnak, és alig több mint egy óra alatt a volt sertések kolbászként hagy­ják el az üzemet. . . A kolbásztöltés is modern gépeken történik, de ebben már a szakértő kezek is közreműköd­nek. Ez az a kényes munkafázis, ahol legkevés­bé nélkülözhető az emberi munkaerő. A töltőasztalon párba fűzik, botra helyezik és utána füstölőbe szállítják a friss kolbászt. Ám az sem mindegy, hogy milyen fából száll föl a füst, ami barnára színezi és tartósítja. A füstölőben bükkhasábok izzanak. Három napig áll a füstön, utána 20-22 napig érik még az ízletes csemege, és csak azután kerül a csomagba, hogy elinduljon útjára: kelet­re, nyugatra. Vásárolja a Szovjetunió, Csehszlo­vákia, az NDK, Anglia, Hongkong, Brazília, Kuba, Zambia és természetesen a magyar közönség is. A húskombinát vezetőinek az a törekvése, hogy gyulai kolbászból egyaránt ki tudják elé­gíteni a bel- és külföldi igényeket. A tervek sze­rint ebben az évben 550 ezer sertést és 25 ezer vágómarhát dolgoznak fel. Hozzávetőleges szá­mítás szerint is körülbelül 40—50 millió kilogramm kolbász lesz belőlük. Méterben számolva olyan hosszú, hogy körülérné a földet. Tehát minden jó reményünk meglehet, hogy majd a magyar üzletekbe is több jut belőle, mint eddig. Béla Vali (Fotó: ifj. Soproni Béla)

Next