Képes Újság, 1982. július-december (23. évfolyam, 27-52. szám)

1982-10-09 / 41. szám

Csak dolgozott Nyugdíjba ment Balázs János vasmunkás. Negyvenkét évig dolgozott Csepelen a nagy gyárban. Így mondja „nagy gyárban”. Mert nevezték azt már sokféleképpen, de ő min­dig csak „nagy gyárnak” hívta. A negyvenkét év alatt volt segédmunkás, betanított gépmunkás. Dolgozott a csőgyár­ban is, gépgyárban is, kerékpárgyárban is — mindig ott ahol szükség volt rá és mindig azt csinálta, amire szükség volt. Nem volt soha semmilyen büntetése, fegyelmije. Kitün­tetést sem kapott, mert ahogy mondja: „so­hasem volt szem előtt”. Mindig csak a többi között sokadikként végezte munkáját. Ha a csoport jutalmat kapott, akkor neki is adtak, de külön soha nem jutalmazták. Nincs autója, nyaralója, de van egy kis családi háza a város szélén. Királyerdőn­ azt a saját erejéből építette, a feleségével — aki ugyancsak a nagy gyárban dolgozott — meg a fiaival, lányaival. A gyerekek tanul­tak. Arra büszke leginkább, hogy ha jusst nem is tudott adni nekik, szakmát azt adott mindegyiknek. „Én mindig csak dolgoztam a negyvenkét év alatt — mondja —, nem szereztem va­gyont, de az biztos, hogy tiszta kézzel me­gyek nyugdíjba.” Tulajdonképpen nincs ebben a munkás­életben semmi különös, inkább a hasonlóság a többi jó munkáshoz, vagy ha úgy tetszik, az átlag munkásélet az, ami figyelmet érdemel. Hónapról hónapra százával mennek nyug­díjba azok az emberek, akik már a felszaba­dulás előtt is dolgoztak és azóta is becsület­tel, tisztességgel helytálltak az új világban, a szocialista közösségben. Vannak közöttük kiemelkedő érdemeket szerzett harcosok, vezetők, politikusok, társadalmi munkások. De nagyon sokan — a legtöbben — olyanok, mint Balázs János, aki nem emelkedett ki a többi közül, de mindig ott volt, ahol kellett és a többiekkel együtt azt csinálta, amit kellett. Minden tisztelet és becsület a kiválóknak, az élharcosoknak, a példamutatóknak — övék a nagyobb érdem —, de őszintén meg kell, hogy mondjuk, Balázs Jánosok nélkül sohasem épült volna fel az új rend, sohasem születtek volna meg a szocialista gazdaság eredményei. Mert az élenjárók mögött belő­lük állt a tömeg, amely a mindennapi tisz­tességes, becsületes munkájával történelmet alkotott. Balázs János azt mondja: tiszta kézzel me­gyek nyugdíjba. A „tiszta kéz” nála nem csak azt jelenti, hogy nem tapad hozzá lo­pott holmi, hanem azt is, hogy nem mocs­kolta be soha, semmivel a becsületét. Nem csak a keze tiszta, a szíve, lelke is tiszta ma­radt. Nem csinált ő semmi különöset, csak dol­gozott. Dolgozott tisztességgel, becsülettel — ahogy kell. Nem csalt, nem lopott, nem vett részt semmiféle olyan cselekedetben, ami a közösség ellen, a nép ellen való. Mindig ott állt, ahol kellett és azt tette, amit kel­lett — tiszta szívvel és tiszta kézzel. Nem akart példát mutatni senkinek, de példát mutatott mindenkinek! Köszöntsük hát szeretettel a nyugdíjba vo­nulása alkalmából és köszöntsük vele együtt a Balázs Jánosok százezreit, akik tiszta kéz­zel és tiszta szívvel építik tovább szocialista hazánkat.­ ­Sztárokkal A nyári nap utolsó sugarait szórja ezen a koraőszi hétvégén, legnépsze­rűbb sztrádánk, az M7-es felett. Kocsik ezrei száguldanak a Balaton felé, ki­használni — ebben az évben talán utol­jára — ezt a verőfényes strandidőt. A budaörsi benzinkútnál tankolunk. Mielőtt kihajtanánk a sztrádára, ösz­­szefüggő kocsisorba ütközünk — rend­őrautó, villogó fények. Csak nem tör­tént valami baleset? — nézek kérdően fotóriporter kollégámra. Ahogy köze­lebb érünk és meglátjuk a lámpaerdő­ket, kamerákat és a Televízió kék köz­vetítő kocsiját, megnyugszunk. Televí­ziós felvétel van — mondja egy kék karszalagos férfi. És már halljuk in­­nen-onnan, a mellettünk álló nyitott kocsik ablakából: „Te, az nem a Koncz Zsuzsa?” „Nézd, ott a Szűcs Judit!” „Abban a sárga autóban pedig úgy lá­tom, Soltész Rezső ül!” Félreállunk. Lehet, hogy valami jó kis téma került az utunkba? Egy frissen göndörített hajú, csinos hölgy irányítja a felvételeket: Csente­­rics Ágnes. Érdekes így délelőtt találkozni a pop­muzsika magyar sztárjaival. Hiszen legtöbbször este láthatjuk őket a szín­padon, koncerteken, esetleg csak a kép­ernyőn. Egy kis molett, csíkosruhás lány púdert tesz Katona Klári arcára. Klári közben szemöldökceruzát kér Eszmé­nyi Viktóriától. Koncz Zsuzsa piros Dáciájánál beszélget Soltész Rezsővel, láthatóan jókedvűen és nagy gesztiku­­lálások közepette. A közvetítő kocsik mögül kedves is­merős lép elő. Nem vett még észre. Maga elé motyog és látszik rajta, hogy erősen koncentrál. Dévényi Tibor ő, la­punk könnyűzenei rovatának írója, szerkesztője. Nem nehéz kitalálni, hogy ő a forgatás műsorvezetője. Sínen va­gyok. Bemutatás a rendezőnek. Megismer­kedem az operatőrökkel, Darvas Máté­val és Bodó Jánossal. Tőlük tudom meg, hogy a Sztárok a sztrádán című televíziós film utolsó felvételeibe csöp­pentünk bele. A zenés műsor rövid tör­ténete, hogy hét népszerű előadó a sztrádán elindulva különböző lemezsi­kereket énekel egy összefüggő történet keretében. Az utazás során, míg a Ba­latonhoz érnek, 20—30 kilométerenként mindig történik velük valami. Nagyon jó hangulatban zajlik a fel­vétel. Szereplők és világosítók, operatő­rök és kellékesek egyaránt vidámak. Sikeres hetet zárt a stáb. Az időjárás kegyeibe fogadta őket, és szebbnél szebb külső felvételeket sikerült készí­teniük a ragyogó slágerek alá. „Ilyen jól még nem éreztem magam televíziós forgatáson” — mondja Esz­ményi Viktória. Együtt a vezérkar (Fotó: Dolezsál László) Szépségversenyre, divatbemutatóra nem öltöztetik olyan gonddal a lányo­kat, mint a budapesti XVII. kerület 8- as körzet asszonyai a hagymaszőke Szi­­di, a feketekontyú Kati és a barnacop­­fos Terka babát. A párizsi divatszalo­nok híres mesterei is elmaradnak kreá­cióikkal ezeknek a hajadonoknak szép­séges ruhái mellett. A sokszínű pántlikát tűzgyöngy szo­rítja Terka főkötőjén, Kati pruszlikján virít Kalocsa határának virága, Szidi lüszter szoknyáját ujjbeggyel szedték guruló ráncba. A szlovák meg némely magyar táj népviseletébe öltöztetett lá­nyok a tisztaszobának berendezett klub­­helyiségben várták a vendégeket, akik egyben látogatásuk alkalmával zsűri­ta­gokká is váltak. Mert addig el nem me­hettek, amíg véleményt nem mondtak, akár szóban, akár titkos szavazással. Körben, a falon, a bútorokon tenyér­nyi hely sem maradt jóformán, amelyet ne takart volna páratlan szépségű te­rítő, párna, a sarki asztalon és mellette dédanyáink idejéből való káposztafőző cseréplábas, vászonkorsó, lekváros szil­ke. A kézimunkák az itt élő asszonyok kezemunkáját dicsérik, a kisebb-na­­gyobb cserépedények egy ifjú menyecs­ke gyűjteményéből kerültek elő. A látogatók gyönyörködtetésére és a készítők bíztatására állította ki a féltve őrzött munkák egy részét a Hazafias Népfront XVII. kerület 8-as körzeté­nek nőbizottsága. S milyen örömmel, fénylő szemmel bontottak csomagot a készítők, amikor hozták magukkal munkáikat. — Ha lenne még helye, itthagynám ezeket is — ajánlotta szerényen a több­szörösen nagymamává avatott Répási Imréné a filcből készült, gazdagon hím­zett rámákat, amelyek unokái fényké­pet kereteztek. A bíráló bizottság mind ott tartotta, Répásiné egyet sem vitt vissza. Szülőfalujának, Szentistvánnak jel­legzetes motívumát hímezte reggeliző, ebédlő garnitúráira napsugár fonállal Tóth Andrásné, hogy rákoscsabai laká­sában arra a matyóföldi kicsi ház me­legére emlékezzen, ahol felcsepere­dett, szőni, szobát pingálni tanította anyja. Lábadozásának idejéből valók Gábor Péterné sárközi, kalocsai mintával dí­szített párnái. Sok éven át hímzett ott­hon magányosan, s már talán abba is hagyta volna kedvenc foglalatosságát, ha nem találkozik össze itt a klubban a többi kézimunkázó asszonnyal, akik­nek meghitt derűje visszahozta kedvét a hasznos időtöltésre. Ám nemcsak a gyengébb nem jár el ezekre a délutáni foglalkozásokra. Sós Emánuel bácsi is. És nem azért, mert élete párját kíséri fiatalos bohósággal, hanem, hogy megmutassa: nehéz mun­kához szokott keze hajlik még a finom mozdulatokra. Leheletvékony gyolcsból, bau­szból húz szálakat, aztán folyton számolva, könnyed öltésekkel toledós mintát varr a kiszabott anyag sarkába.­­ A tizenhetedik kerületbe, Rákos­csabára, Rákosújtelepre, Rákosligetre, Rákoskeresztúrra, Rákoshegyre és Rá­koskertre egykor szlovák nemze­tiségűek telepedtek. Minden család hozta magával szülőföldjének szokásait.

Next