Képes Újság, 1983. január-július (24. évfolyam, 1-27. szám)

1983-03-05 / 10. szám

Tudod-e, hogy... ... hány csillag van az égen? Fényerejük szerint a csillagokat ?4 csoportba osztják. Szabadszemmel körülbelül 5—6000 látható, az 1—6. csoportbeliekből, tehát a legfényesebbekből. A 23. csoport egy cs­illa­­gának fénylőereje annyi, mint egy gyertyáé­­ :8 000 km távolságból, óriásteleszkóppal kb egymilliárd­ csillagot fényképeztek, de statisztikai számítások alapján számukat több mint 30 milliárdra becsülik. Illusztrációnk a világ legnagyobb teleszkópját ábrá­zolja: ez az USA-ban, a Mt. Palomar-i obszervató­riumban áll. Az előre megadott számok segítségével keressétek meg a hiányzó számokat és töltsétek ki az ábra üres kockáit. Két egymás melletti szám összege kerül a fölöttük lévő kockába. A hiányzó számot tehát megkapjátok, ha a két egy­más m­ellett álló számot összeadjátok. Az ábra kitölté­se után adjátok össze a 21 kockába irt számokat. Beküldendő a számok összeadott végösszege. Számpiramis Jó szomszédok?! Egy kis falu végén állt két zsupfedeles ház. Az egyikben lakott János, a másikban Mi­hály. Szomszédok voltak és gyakran pörlekedtek. De ahány­szor összekaptak, mindannyiszor kibékültek. Egy reggel átnéz Mihály a ke­rítésen és látja, hogy János ko­sárral a karján távozni készül. — Hova, hova szomszéd? — kiáltja. — Van tíz tojásom, meg egy kis tejfelem, megyek a piacra, eladom. — Édes-kedves szomszéd ko­mám, nekem is van ugyanany­­nyi tojásom. Nem adná el azt is egyúttal? — Eladom én szívesen, csak hozza szaporán. Hozta Mihály a tíz tojást és odaadta Jánosnak. Estefelé hazajött János a piac­ról. Meglátja a szomszédja, oda­megy hozzá és megkérdezi: — Mi újság szomszéd? — Semmi újság, hacsak az nem, hogy alighanem eső lesz. — Miért az időről beszél szomszéd? Inkább a piacról be­széljen ! — Na, ott olyan nagy bosszú­ság ért, hogy nem is akarok gondolni rá. Amint mértem a tejfelt, a csupor kicsúszott a ke­zemből, egyenesen a kosárba esett, amiben a tojások voltak. Szomorúságomra tíz darab ösz­­szetört s azon nyomban szétfolyt. Éppen az a tíz, amit maga adott át nekem. — Honnan tudja, hogy pont az én tojásaim törtek össze? — kérdezte Mihály. — Honnan? — szólt a másik. — Onnan, hogy megjelöltem őket! Nem szólt semmit Mihály, úgy tett, mint aki nem törődik az egésszel. Hanem aztán reggel ta­risznyát kerített a nyakába, és elhaladt a szomszéd ablaka alatt. János az ablakon kihajolva megkérdezte: — Merre vezet az útja, ked­ves szomszéd? — Megyek ki a földecskémre, elvetem a babot, meg ezt a li­ter mákot, hadd legyek túl raj­ta. — Ejnye, ha már fárad kend — mondja János —, vesse be az én földecskémet is, hiszen szomszédos a magáéval. Azzal hozta a mákját s bele­­öntötte Mihály tarisznyájába. Az, amikor estefelé hazajött a földről, kiállt a kapuba pipázni. Meglátja János és megkérdezi: — Mi újság, szomszéd? — Semmi jó, semmi rossz, de az is lehet, hogy zivatar lesz. — Ne erről beszéljen — mond­ja János —, hanem arról, elve­tette-e a mákot? — Már hogyne vetettem volna el, csakhogy csúful megjártam ám, mert lyukas volt a tarisz­nyám, amit csak akkor vettem észre, amikor kiértem a mezőre. Addigra pedig a maga mákja mind elfolyt. — Na és honnan tudja, hogy az én mákom folyt el s nem a magáé? — Könnyű volt megállapíta­ni — felelte kárörvendő nevetés­sel Mihály —, mert megjelöltem minden mákszemet, amit a ta­risznyámba öntött. Elszégyelte magát János, hogy így visszakapta a kölcsönt. Lógó orral ment be a házba s feltette magában, hogy soha többé nem hazudik. B. Mecseki Hédi Elgurult az égi lárma, felragyog a felhő férces, gyöngyzáporú pántlikája. Nap hercege varratta nem bújhatsz át alatta. (án?AJ?Apzs) Találós kérdések Szunyogszomjat enyhíti, behinti a rétet, hajnalonta szerteszór ezüst­ fényességet. (jem­vni) Felette a nap ragyog, alatta hull zápor, kedveli a fű, s a rét, utálja a sátor. (ogiajosH) Bodnár István Iff. IHRillí I I HAZAFIAS NÉPFRONT HETILAPJA Főszerkesztő: Gerencséri Jenő Főszerkesztő-helyettes: Antal Károly Szerkesztőség: Budapest, VIII., Gyulai Pál u. 14. 1985. Telefon: 137-660 Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat, Budapest, VIII., Blaha Lujza tér 3. 1959. Felelős kiadó: Till Imre Terjeszti a Magyar Posta. Előfi­zethető: a hírlapkézbesítő postahi­vataloknál, a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap irodájánál (Budapest V., József nádor tér 7. 1900) közvetlenül vagy postautal­ványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelző­számra. Előfizetési díj: 1 hónapra 24 Ft, negyedévre 72 Ft, fél évre 144 Ft, egész évre 288 Ft. Lapunk a Szovjetunióban, az NDK-ban, Csehszlovákiában, Ro­mániában, Bulgáriában, Lengyel­­országban a helyi postahivatalok­ban rendelhető meg. Külföldi ter­jesztőnk a Kultúra Külkereskedel­mi Vállalat (Budapest. Postafiók: 149­6-1389). Lapunk ezenkívül a következő címeken rendelhet meg: Anglia: Great Britain Col­let’s Holdings Limited Denning­­ton Estate, Wellingborough, Northants N­8 2Q T, Danubia Book Company 58, Chatswort Road London NW2 4DD; Ausztrá­lia: Globe Book Co. 702 George St. Sydney NSW 2000; Ausztria: Libro-Disco Ungarische Bücher und Schallplatten aus Wien Dom­gasse 8 A—1010 Wien; Globus Vertrieb Ausländischer Zeitschrif­ten Höchstadtplatz 3 1206 Wien: Belgium. ..Du Monde Entier” S. A. Rue du Midi 162 B—1000 Bruxelles; Süle András 83, Rue de Sceptre B—1040 Bruxelles; Brazília: Livra­­ria D. Landy Ltda. 7 de Abril, 01000 Sao Paulo; Kanada: Délibáb Film and Record Stúdió 19, Prince Arthur Street West, Montreal P. Q. H2X 154, Pannónia Books P. O. Box 1017 Postal Stadion ,,B. Toronto, Ont. M5T 2T8, Hungarian Tika and Travel Service 1234 Granville Street, Vancouver 2, B. C. VG7 IM; Finnország: Akateeminen Kirja­kuppa Keskuskatu 2 SF 00100 Hel­sinki 10. Franciaország: Societe Balaton 12. Rue de la Grange- Bateliere 75009 Paris: France— Hongrie Association 8. Rue de Montyon 75009 Paris; Hollandia: Club Qualiton Prinsenstraat 26 Amsterdam; Izrael: Hadash Köl­­csönkönyvtár. Nesz Ciona u. 4. Tel Aviv; Gondos Sándor, Hajfa, Herzl 10 Beth Hakranoth. Israel; Jugoszlávia: Forum Vojvode Misi­­ca broj 1. 21000 Novi Sad: Német Szövetségi Köztársaság: Federal Republic of Germany Újvári— Griff Titurelstr. 2., 8000 München 81; Kuben und Sagner 8000 Mün­chen 34 Postfach 68; Kunst und Wissen 7000 Stuttgart 1 Postfach 46; Musica Hungarica Romannstr. 4. 8 München 40; Saarbach G. M. B. H. Postfach 10 16 10 5000 Köln 1; Norvégia: A/S Narvesens Litte­­ratur Tjeneste P. O. Box 6110 Etterstad Oslo 6.; Svájc Magda Szerdai Telenweg 16. CH—4142 Münchenstein ; Svédország: Esselte Tidskriftscentralen P. O. Box 62 S—101­20 Stockholm, USA: Center of Hungarian Literature 4418 16th Aveneu Brooklyn, N. Y. 11204 . Sándor Püski c/o Corvin 1500 2 nd Ave. New York, N. Y. 10029: Fam Book Service 69 Fifth Aveneu New York, N. Y. 10003. EBSCO Industries Inc. P. O. Box 1943 Birmingham, Ala. 35201 : F. W. Faxon Company 15 Southwest Park Westwood. Mass. 02090: Otto Z. Huber’s Import Store 2320 W. Clark Ave. Burbank, CA 91506. Venezuela: Louis Tarcsay Calle Iglesia Ed Villoria Apt. 21 105. C. 24. Caracas. Amennyiben a megrendelés a KULTUR­A Külkereskedelmi Vál­lalatnál (Budapest. Pf. 140 h) történik, az előfizetési díj átutal­ható a Magyar Nemzeti Bankhoz (Budapest. HU 1850. a KULTURA 024­ 7) számú számlájára. HU ISSN 0451—7490 @­83,0213 Athenaeum Nyomda Kozma utcai üzeme, Budapest Rotációs mélynyomás Felelős vezető: Szlávik András vezérigazgató Index: 25439 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! 31

Next