Kereskedelmi Közlöny, 1989 (2. évfolyam, 1-19. szám)

1989-08-15 / 11. szám

Az adófizetési kötelezettség keletkezése szerződéses vállalkozóknál Az általános forgalmi adóról szóló 1987. évi V. törvény 8. § alapján 1989. január 1-jétől — a vállalkozási nyeresé­gadóról szóló 1988. évi VII. törvény 5. § (3) bekezdésében, illetve a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1987. évi VI. törvény B/A. § hatálya alá tartozó­­ adóalanyok által történő értékesítés esetén az adófizetési kötelezett­ség azon a napon keletkezik, amelyen az ellenértéket meg­fizették. A fenti szabály szerződéses vállalkozók esetében azt jelenti, hogy akik az árubeszerzéseik ellenértékét a gaz­dálkodó szervezeten keresztül egyenlítik ki, illetve a nem készpénzes áruértékesítéseik ellenértéke a gazdál­kodó szervezetnél vezetett számlára folyik be az ellenér­ték megfizetésének napja az a nap, amikor a gazdálko­dó szervezet az üzletvezető befizetését a 372. sz. szerző­déses üzemeltetés elszámolási számlán jóváírta, illetve a nem készpénzes értékesítésből származó árbevételt ott elszámolta, azaz az elszámolás napján fizették meg az el­lenértéket. PM Közgazdasági Osztály­­ Közlemény az 1988. évi XXIII. törvénnyel előírt szakképzési hozzájárulás teljesítéséről A törvény 6. § (3) bekezdése a) pontja alapján a Szak­képzési Alap felhasználásával kapcsolatos feladatokat el­látó bizottság az Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt­­t bízta meg a Szakképzési Alap pénzforgalmának lebonyo­lításával. A 8. § (2) bekezdés szerinti befizetéseket, illetőleg visszafizetési igényeket a 216—10680 Szakképzési Alap számlára kell teljesíteni. A 4. § (2) bekezdés szerinti önkéntes befizetéseket 216—10680—7007 Szakképzési Alap számlára kérjük teljesíteni. A megbízásokon a befizető (visszaigénylő) KSH számát kérjük feltüntetni. Művelődési Mini­szérium Szakképzési Alap titkára JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS a Magyar Jogász Szövetség 1989/90. évi szövetkezeti jogtanácsosi továbbképző tanfolyamára A Magyar Jogász Szövetség 1989/90-ben is megrendezi a fővárosban és a megyeszékhelyeken a szövetkezeti jogta­nácsosok továbbképző tanfolyamát. A továbbképzés során a résztvevők 8 konferencia kere­tében a következő témákat vitatják meg: 1. A szövetkezeti jogszabályok 1989. évi módosításának főbb kérdései. 2. Az új egységes szövetkezeti törvény fontosabb elvi és gyakorlati kérdései. 3. A felszámolási eljárás bírói gyakorlata. 4. A földügyi jogszabályok változásának időszerű kérdé­sei. 5. Mit kell tudni az átalakulási törvényről? 6. A cégnyilvántartásról. 7. Bankügyletek. 8. Változások a biztosításügy szabályozásában. A konferenciák témáiból a hallgatók írásos anyagot kapnak. Aki a konferenciákon nem kíván részt venni, az a jelentkezési lapon tüntesse fel, hogy csak írásbeli anyagra tart igényt. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a továbbképzés elsősor­ban a hallgatók személyes részvételét kívánja meg, hiszen a konferenciákon a megjelölt témákon kívül aktuális jogi kérdések megtárgyalására, szakmai tapasztalatcserére mód nyílik. Lehetőség van nem jogász szövetségi tagok, jogi előa­dók és az egyes őket érintő témákból nem jogász, hallgatók jelentkezésére is. Részvételi díj: 960 Ft, azaz: Kilencszázhatvan forint, amely tartalmazza az­ írásbeli anyagok ellenértékét is. A részvételi díjat a 232—2243 számú csekklapon kell befizetni vagy átutalni. (Magyar Jogász Szövetség adószá­ma: 19816054101; adókulcsa: 0; SZTJ s­záma: 923) Jelentkezési határidő: 1989. szeptember 10. A továbbképzés novembertől június hónapig tart, ha­vonta egy-egy alkalommal. Jelentkezési lapot, csekket ré­gebbi hallgatóinknak közvetlenül küldjük meg, egyébként az MJSZ Oktatási Osztályánál és a Megyei Szervezeteink­nél lehet igényelni. Minden jelentkezőtől külön jelentke­zési lapot kérünk, amelyhez mellékelni kell a befizetést ta­núsító csekkszelvényt, vagy az áfautalási másolatát. Kérjük a jelentkezési határidő pontos betartását. Magyar Jogász Szövetség Oktatási Osztály­ a 11. szám 530 KERESKEDELMI KÖZLÖNY

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék