Kereskedelmi Közlöny, 1989 (2. évfolyam, 1-19. szám)

1989-08-15 / 11. szám

11. szám KERESKEDELMI KÖZLÖNY 7. A pályázók a felhívás megjelenését követően pályáz­hatnak. A pályázat — a hitel- és állami alapjuttatás kére­lemmel együtt — bármely kereskedelmi bankhoz, pénzin­tézethez benyújtható, itt döntenek a fejlesztéshez szüksé­ges hitelről. A hosszabb távon exportlehetőségeket vállaló pályáza­tok esetében annak műszaki fejlesztési tartalmát értékeli az OMFB is. A pályázatról és az állami kedvezményekről az érdekelt minisztériumok, országos hatáskörű szervek képviselőiből álló Vállalkozásélénkítő és Exportfejlesztő Tárcaközi Bi­zottság — a finanszírozó részvételével — versenyeztetve dönt. 8. A pályázatokat az ágazati szempontból illetékes ága­zati minisztériumhoz három példányban kell benyújtani. A Kereskedelmi Minisztérium Tárcaközi Bizottság Tit­kárságához (1880 Bp., Honvéd u. 13—15. „exportfejlesztő pályázat” megjelöléssel) 11 példányban kell benyújtani. A K+F pályázatokat az „Exportfejlesztő pályázathoz kap­csolódó MÜFA támogatás” megjelöléssel a javaslat témá­jának, jellegének megfelelően, vagy az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottsághoz, vagy az illetékes ágazati minisz­tériumhoz három példányban kell benyújtani. A Kereske­delmi Minisztérium Tárcaközi Titkárságához a K+F pá­lyázatok két példányát kell beküldeni. A Kereskedelmi Minisztériumtól igényelt MÜFA esetén a KeM részére is három példányt kell eljuttatni. 9. Valamennyi benyújtott pályázat elbírálásra kerül a forrásokra vonatkozó banki igazolások beérkezésétől szá­mított 30 napon belül, melyről a pályázó értesítést kap. 10. A pályázat elfogadása esetén a pályázat kiírónak kép­viseletében a Kereskedelmi Minisztérium az illetékes ága­zati minisztérium, illetve az OMFB megállapodást köt a pályázóval. 11. A pályázatok elkészítésével kapcsolatos útmutatást az ágazati minisztériumok, az OMFB, az OKISZ ill. a VOSZ adnak, finanszírozási kérdésekben felvilágosítás a keres­kedelmi bankoktól és pénzintézetektől kérhető. 12. Kis- és középvállalkozók, magánszemélyek és az ex­port illetve műszaki fejlesztésben kevéssé tapasztalt gaz­dálkodók részére tanácsadással, illetve ingyenes tanács­adási szolgálattal rendelkezésre áll a Kereskedelmi Mi­nisztérium Tárcaközi Bizottság Titkársága. Személyazonosság igazolása mágnescsíkos ügyfélkártyával a takarékosekkel történő Fizetés esetén A korszerű,­pénzkímélő fizetés elterjedésének elősegí­tése érdekében a lakosságnak lehetősége van arra, hogy áruvásárlásánál, szolgáltatás igénybevételénél az ellenér­téket takarékcsekkel egyenlítse ki. A személyazonosság igazolása jelenleg a személyi igazolvánnyal történik. Az Országos Takarékpénztár a takarékcsekk tulajdonos személyének igazolására 1989. augusztus 1-vel mágnescsí­kos ügyfélkártyát vezet be. A mágnescsíkos ügyfélkártya drappos-barna színű, bal oldalán erősebb barnás nyomattal mintázott. Anyagát te­kintve a kártya plasztikból készült. Bal felső sarkában OTP embléma látható, jobb felső részén „ÜGYFÉLKÁR­TYA” felirat található, mely alatt az „ORSZÁGOS TA­KARÉKPÉNZTÁR” szerepel. A kártya jobb oldalán az ügyfél egyeztetett aláírása található. A kártya középső ré­szén a számlatulajdonos neve, az alsó részén pedig az át­utalási betétszámla száma, a kártya száma és az érvényes­ségi ideje szerepel. A kártya hátoldalát mágnescsíkkal látják el, mely alatt feltüntetik az alapvető tudnivalókat. Az Országos Takarékpénztár a kártyát a takarékcsekk tulajdonosok „pénzügyi” személyi igazolványaként kíván­ja elterjeszteni. A kártyával rendelkezők a takarékcsekket ügyélkártyá­­jukkal együtt használják, tehát személyazonosságuknak személyazonossági igazolványukból történő vizsgálata megszűnik, így a takarékcsekkeken a személyi szám nem szerepel. A beváltónak a beváltáskor a kártya számát a ta­karékcsekk hátoldalára rá kell írnia. A takarékcsekk elfogadásakor a takarékcsekken lévő aláírást és a kártyán feltüntetett aláírást azonosítani kell. Amennyiben a takarékcsekken és a kártyán lévő aláírás között eltérés van, úgy a takarékcsekk elfogadásakor a számlatulajdonos aláírását és személyazonosságát—a sze­mélyi igazolvány alapján — azonosítani kell. Az Országos Takarékpénztár kéri a takarékcsekkek be­váltóit, hogy fokozottan ellenőrizzék a kártya jobb alsó sarkában felülnyomással megjelenített érvényességi időt. (A megjelölt időpont a hó utolsó napját jelenti). A kártyát átruházni nem lehet! Az ügyfélkártya alkalmazásával szabályszerűen kiállí­tott csekkekért az Országos Takarékpénztár továbbra is takarékcsekkenként 20 000 Ft-ig bankgaranciát vállal. A csekk értékét az Országos Takarékpénztár akkor is meg­téríti a beváltónak (pl. kereskedelmi gazdálkodó szervet­nek), ha a takarékcsekk tulajdonos átutalási betétszámlá­ján a beváltás időpontjában nincs elegendő fedezet. Azok a takarékcsekk tulajdonosok, akik nem rendel­keznek kártyával, a csekket a személyi igazolványuk hasz­nálatával — az eddigi gyakorlatnak megfelelően — vált­hatják be. A mágnescsíkos ügyfélkártya bevezetésével átmenetileg kétféle takarékcsekk — személyi számmal ellátott, illetve személyi szám nélkül — kerül forgalomba. A személyi számmal ellátott csekkek beváltásánál az aláírás azonosí­tásához természetszerűleg a személyi igazolványt, míg a személyi szám nélkülieknél az ügyfélkártyát lehet elfogad­ni. A beváltott­ csekkekkel kapcsolatos feldolgozás módja nem változik. Egyéb kérdésekben továbbra is az 1987. évi 16. sz. Pénzügyi Közlönyben megjelent közlemény az irányadó. Ezen kívül a­z Országos Takarékpénztár fiókjai adnak részletes tájékoztatást. 529

Next