KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1884

IV. Életiratok, történelmiek - Az elhunytak emlékezete - Dr. Abbot Esdrás. Boros Gy.

különfélék. 129 főgymnasium dísztermében vette kezdetét, hová a szeretett főpásztort egy küldöttség vezette lakásáról. Először Mikola György gömöri esperes üdvö­zölte az esperesség nevében, s az ünnepeltnek erre adott válasza után m­ég Szontagh Bertalan alispán az egyházkerület részéről mondott üdvözlő­ be­szédet, majd Gál Lajos egyházfelügyelő­ tolmácsolta magának, a rosnyói egy­háznak üdvözletét s kiemelve a lelkész érdemeit egy értékes ezüst serleget nyújtott át a gyülekezet nevében.Az ünnepelt főpásztor meghatottan válaszolt, háláját és szeretetét fejezvén ki az egyház iránt. Üdvözlő­ beszédeket mond­tak még Kramarcsik Károly fő­gymnasiumi igazgató s az eperjesi theologia két növendéke, mint küldöttség. Ezután az ünneplő­ sereg a templomba vo­nult, hol Terray Gyula, süvetei lelkész tartott egyházi beszédet s a lélek­emelő egyh. ünnepély bevégződö­tt a jubiláns főpásztor megáldó beszédével. Az ünnepélyt fényes közebéd egészítette ki, melyen mintegy 160 voltak je­len. Örvendünk, hogy a derék magyar protestáns püspök lelkészi és hazafias érdemei elismeréséül e szép megtisztelésben részesült. A Budenz-ü­­nepélyt, melyet folyó évi márt. hóban Budapes­ten ült a magyar tudományos világ, nekünk is fel kell folyóiratunkban je­gyeznünk, nem azért, mintha az ünnepély fölemlítése ide tartoznék s külön­ben is a napi­lapok részletes tudósítást adtak már arról, hanem egy érdekes momentumáért, mely egyik szép példáját mutatja ama nem egyszer kiváló eredményű öszszeköttetéseknek, melyek az egyházunkból külföldre küldetni szokott akadémita ifjak által jö­nek létre. Midőn Budenz József az ünnepély alkalmával rendezett banquetten köszönetét és háláját nyilvánította az őt ért megtiszteltetésért s megemlékezett egyes férfiakról, kik az ő életére be­folyást gyakoroltak, végül azt kérte, hogy emlékezhessék meg arról is, kinek első­sorban köszönheti, hogy Magyarországba jött s éltette Nagy Lajost kolozsvári unitárius tanárt, a kitől először hallott magyar szót Göttingában s tanulta ismerni a magyar nyelvet. Nagy Lajos tanár ajánlotta őt külföldről hazajövetele alkalmával Hunfalvy Pálnak is, kinek biztató hívására jö­tt aztán Budent 1858 tavaszán a magyar fővárosba, ürömmel jegyezzük fel e körül­ményt, mint a­melynek következménye lett, hogy ma Budenz József a taran­niai vagyis uralaltaji nyelvek egyik legnagyobb mestere és Magyarországé. A datki unitárius ekklésia lelkészévé az elhunyt Kozma Elek helyébe Mózes Mihály toroczkói segéd­lelkész választatott meg. A toroczkói buzgó hivek fájdalmasan váltak meg szeretett ifjú lelkészük­től s a körükben kifejtett lelkes munkássága elismeréséül palástditul szép összeg pénzt ajándékoztak, melyet önkéntes adakozás utján gyűjtöttek. Szép jele a méltányló buzgóságnak ! Kívánjuk, hogy ifjú barátunk új hivei között is szeretetet és megelégedést találjon ! Fretwell János angol hitrokonunk jelelenleg az Egyesült Állam

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék