KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1884

IV. Életiratok, történelmiek - Az elhunytak emlékezete - Dr. Abbot Esdrás. Boros Gy.

különfélék. 127 az indítványt a gyűlés el is fogadta. Az értekezésben felvett elvek általános helyeslésre találtak, a hozzá­szólók által. A második felolvasó Dó­zsa Dénes szászvárosi tanár volt „a magán tanítói rendszerről". Az általa elő­idézett vita oda ment ki, hogy a benne foglalt reformjavaslat tárgyalása késő­bbre halasztatott. Egyesek most is hozzá szóltak, de csak futólagos megjegyzésekkel. E rendkívül érdekes összejövetelre csak azt jegyezzük meg, hogy a program­sokba igen sok tárgyat öleltek fel, s így nem volt elég idő azok­nak beható megvitatására. Szabad idejöket az értekezlet tagjai a helybeli tanintézetek megte­kintésére fordították. Különösen a ref. Collegium gyűjteményét és helyisé­gek állapotát vették szoros vizsgálat alá. Április 17-én a kolozsvári ev. ref. fő­tanoda elöljárósága az Újvilágban díszebédet adott a vendégek tiszteletére, melyen más egyházi és világi hiva­talok egy részének fejei is részt vettek. Bulyovszky Lilla adományai. Özvegy gyulafalvai Bulyovsz­ky Gyuláné született szilágysomlyói Szilágyi Lilla úrnő azon jelentékeny több ezeret meghaladó adományain kívül, melyeket Budapesten adott, az erdélyi részekben is szépen adakozott. Nevezetesen: A kolozsvári Mária Valeria le­ány árvaháznak 6000 frtos alapítványt tett s ebből 1000 frtot le is fizetett. Folyó évi mart. 6-án Budapesten kelt alapító levele szavai szerént, minden 1000 frt alapul szolgál egy árvaleány nevelésére. Három árva a polgárok, három a színészek árváiból és vallási tekintetben két kath. két protestáns és két unitárius árva veendő fel. A kolozsvári unitárius collegiumnak küldött 400 frtot oly czéllal, hogy annak kamatját 40 frtot minden második eszten­dő­ben ösztöndíjul kapja egy szegény unitárius tanuló, a ki egy szavallásra való költeményt ír. (E czélra már 1875-ben is adott 100 frtot.) A katholicus lyceumnak, a reform. Collegiumnak száz-száz forintot küldött. A kolozsvári iparos körnek 200 frt. A marosvásárhelyi árvaháznak 100 frt. A kézdivásárhelyi szinpártoló egyesületnek 100 frt. Szamosujvár elhagyatott szegényeinek 100 frt. A szilágy-somlyói szinpártoló egyesületnek 100 frt. A tordai, nagyenyedi és brassói árvaházaknak egyenként ötven, össze­sen 150 forint. A zilahi iparos körnek 50 frt. Összesen 7400 frtot, miből 2400 frtot Nagy Lajos tanár egykori szer­kesztő, most munkatársunk útján kifizetett. Olvasóinknak méltán feltünhetik, hogy ez adományokból kiváló rész az unitáriusokat illeti. Magyarázatul szolgáljanak az alábbi adatok:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék