Hortobágyi Jenő (szerk.): Keresztény magyar közéleti almanach 2. M-Zs (Budapest, 1940)

S

Sáray Béla dr. 913 Sárkány Gyula egyb-en szerezte, s a fiumei kikötők közül több készült az ő tervei szerint és vezetése alatt. Városrendezési terve pályadíjat nyert. Mint az aradi magy. kir. folyammérnökség főnöke, a hivatalt teljesen újjáalakította. A Maros szabályozásának terveit ■— melyektől a hajóz­­hatóvá tétel függ — ő kezdte készíteni, s ha az általános szabályozás teljesül, a legnagyobb érdem az övé. Nagybátyja S. Sándor mérnök, a régi erdélyi közélet előkelő munkása. A vas­­koronarend és a román fejed, csillagrend tulaj­donosa. Ritka képzettségű és fáradhatallan tevékenységű tisztviselő, a Magy. Kir. Állam­vasutak kolozsvári üzletvezetője. S. Mária főisk. tanulmányait a bp.-i és a római Tud. Egy.-en végezte. 1915-ben a Pázmány Péter Tud. Egy. könyvtárának tisztviselője lett és 1920-ban a Zeneművészeti Főiskola rk. tanára . 1935-ben a Magy. Nemzeti Múzeum kötelékébe került, s jelenleg is mint könyvtárnok az Orsz. Széchenyi Könyvtár Hirlaptára vezetőjének, dr. Trócsányi Zoltánnak helyettese. Értékes családtörténeti tanulmányain kívül fontosabb munkái : Stat­­kowski József „Poland“ c. munkájának angol­ból magyarra, magyar történelmi vonatkozás­ban való átdolgozása, 1935-ben a lengyel ezüst érdemkereszttel kitüntetve. Hóman Bálint: La circolazione delle monete d'oro c. művének olasz nyelvű fordítása. Zrínyi és Marino c. értekezés. Hubay Jenő Dante-szimfóniájának olasznyelvű ismertetése, ford. Siklós Albert után. Tanulmányai és műfordításai alapos tudásról és feltűnő irodalmi készségről tanús­kodnak. Több világnyelven beszél. L. , Bp., VIII., Szentkirályi­ u. 22. Tel.: 144—207. Sáray Béla dr., lasztóczi, községi főjegyző. Szül. : Ond, 1897 május 28., r. k. Atyja: S. Béla ny. főjegyző, anyja: Bury Margit. A család a nemességet 1651-ben kapta III. Ferdinándtól. Középiskolai tanulmányainak el­végzése után államtud. doktori oklevelet szerzett. Hősiesen végigküzdötte a háborút, majd először mint jegyzőgyakornok, később jegyző s jelenleg mint főjegyző működik Szerencsen. A helyi társadalmi és ifjúsági alakulatokban mindenütt vezetőszerepet tölt be. A Zemplén vm.-i Jegy­ző Egyesület alelnöke, tart. főhadnagy, az ezüst és bronz ilt. érmek tulajdonosa. L. : Szerencs. Tel. : Szerencs 53. Sárffy Andor dr., kir. kúriai bíró, a bp.-i és a debreceni Tud. Egy. m.-tanára, az Igazságügyminisztérium magánjogi osztályának vezetője. Szül.: Újvidék, 1889. Atyja: dr. S. Guido, a kir. Közigazgatási Bíróság tanács­elnöke. A II. ker. kir. kath. főgimn.-ban érett­ségizett, a Bp.-i Tud. Egy.-en jogi doktori okl.-et szerzett, majd bírói vizsgát tett. Az Orsz. Bírói és Ügyvédi Vizsgálóbiz., az Orsz. Köz­­igazgatási Vizsgálóbiz., a Hajózási és Kikötő­ügyi Tanács tagja, az Iparjogvédelmi Egyes, tb. tagja. A polgári perjog és magánjog kiváló szakértője. Főbb művei: A végrehajtási eljárás jogzzabályainak magyarázata, A per­­áradat csökkentése, A végrehajtás megszün­tetése iránti per, Magánjogi alapismeretek. Érdekes jogi értekezései és tanulmányai a Jogi Hírlapban, a Magyar Jogi Szemlé­ben, a Magyar Jogászegyesületi Értekezésekben jelentek meg. Előadássorozatot tartott a Szabad Egyetemen, a Családvédelmi Szöv.-ben és a Magy. Jogász Egyletben. Egyéves tanulmányutat Német­országban, félévet a lipcsei, félévet a berlini Egy. jogi karán, tanulmányi ösztöndíjjal. Legfelsőbb elismerésben részesült. Németül, franciául, olaszul is beszél. L. : Bp., VI., Pozsonyi­ út 48. Tel. : 292—825. Sárkány Balázs, ilenczfalvi,ny. törv. tanács­elnök, kúriai bírói jelleggel. Szül. : Mezőmada­ras, 1875 aug. 29., ref. Atyja: néhai I. S. Fábián, anyja : néhai kismedi Kovács Teréz. Középisk. végezte után jogot hallgatott a kolozsvári és a bp.-i egy.-en és bírói vizsgát tett. Pályáját a szászrégeni járásbíróságon kezdte mint bírósági joggyak., onnan a marosvásárhelyi törvényszékre került, majd albírónak nevezték ki a járásbírósághoz és később vezetője volt a vajdahunyadi kir. járásbíróságnak. A polg. hadiérdemker. tulajdonosa. L. , Bp., I., Aladár­­u. 16. Sárkány Ernő, országgyűl. képviselő, ny. fő­szolgabíró. Szül. : 1875., Pilisen, ev. Atyja , néhai S. Sámuel, a bányai ev. egyházközség püspöke volt. Az eperjesi Jogakadémia elvég­zése után 1897-ben Pest vm. szolgálatába lépett és 1898-ban szolgabíró, 1912-ben pedig Aszódon lett főszolgabíró. Külföldi tanulmányútjai során Angliában és Olaszországban járt, ahol közigaz­gatási és jogi tanulmányokat folytatott. 1931- ben egységes párti programmal az aszódi kerület kép­viselő véjévé választotta. Több közigazgatási javaslat előadója volt. Egyházi életében tevé­keny szerepet visz, másodfelügyelője volt a Pest vm.-ei ev. középesperességének. Ig. tagja a vm.-ei Tisztv. Orsz. Egyes.-nek. Sárkány Gyula István, bankigazgató. Szül. Szolnok, 1880 febr. 22., r. k. Atyja : S. Lajos, anyja: Friedwalsky Mária. Bp.-en tett keres­kedelmi érettségit, majd 1899-ben belépett a balassagyarmati Tkp. kötelékébe. Később a Korponai Népbank-nál működött, majd 1904- ben a Hontmegyei Népbankhoz került. 1910 óta Ipolyságon bankigazgató, 1924 óta óv. igazgató. Részt vett a világháborúban, tart. kárp. őrmes­ter, a kisezüst és bronz iit. érem, a Károly cs.­ker., a magyar, német, bolgár háborús emlékérem tulajdonosa. A Hontvm. Kaszinó, Kath. Ker. és Sport Klub tagja. Járt Ausztriában és Német­országban. Beszél németül is. L.: Ipolyság. Sárkány Gyula, illenczfalvi, festőmővész, arcképfestő. Szül. : Csetnek, 1887 febr. 22., ev. Atyja : S. Károly bányabirtokos, anyja : Pet­­rovics Ilona. Kora ifjúságától kezdve a művé­szetek felé vonzódott. Művészeti akadémiát vég­zett Budapesten, Münchenben, Párisban. Hosszú tanulmányutakat tett Németországban, Olasz­országban, Franciaországban és Amerikában, mindenhol arcképfestészettel foglalkozott. A 58

Next