A kert 1909

1909-04-01 / 7. szám - Hírek - Kunst János† - A Városliget és a Népliget összekapcsolása - Kérelem - A kertész bál - Az állatkert rendezése - Hernyóirtás - A gyümölcsértékesítés köréből - Szőlőalkalmazottak mozgalma - Arról értesülünk - A budapesti almapiacz - Márcziusi ünnep a Kertészeti Tanintézetben - A selyemtenyésztés statisztikája - Új faiskola Trencsénmegyében - Halálozás - Kertgazdaság a Bánátban - Faiskolatulajdonosok Darányinál - Katonák gazdasági oktatása a Felvidéken - A nemzetközi kertészeti kiállítás programmja - A gazdasági népoktatási törvényjavaslat

Kunst János: A régi gárda egy érdemes tagja dőlt ki megint. Kunst János, a virá­gok és a kertészet rajongó híve hunyt el magas korban. Nemcsak gyakorlatban, hanem irodalmilag is minden szabad ide­jét, melyet hivatala engedett neki, arra használta, hogy a kertészetet szolgálja. Társadalmi és kerti szaklapokban gyakran találkozhattunk nö­vényismertetéseivel, a melyek a mindennapi sablontól eltérve, a virágnak nemcsak nyilását, szinét és illatát, hanem erede­tét, törzsfaját és le­származását is elénk idézték és ez által igen vonzották a hivatásos kertész olvasót. » .. Kert «-ben sok szép dolgozata jelent meg és még most is van a szerkesztői dolgozattárban egy­kettő, melyek immár posthumussá váltak és mielőbb sorra fog­nak kerülni. A lelkes virágked­ves(') sirján a legszebb virágok nyíljanak ! A megboldogultnak családja a követ­kező gyászjelentést adta ki : Ifj. Kunst János A­dám nejével, szül. Ss­uoth Máriával, gyermekeik : Mariska és János ; özv. Sneff Jánosné, szül. Kunst Emilia és leánya Emília, ugy a maguk, mint az összes rokonság nevében mély fájdalomtól megtört szívvel tudatják a legszeretőbb atyának, gondos, szerető nagy­atyának KUNST JÁNOS a Losonczi Takarék- és Hitelbank 35 évig volt ügybuzgó pénztárnokának, a hírneves botanikusnak és nyelvésznek 1. évi márczius hó 13-án, este 8­/4 órakor, életének 78-ik évében, rövid szenvedés után történt gyászos el­hunytát. A megboldogultnak hilt tetemei f. hó 15-én d. u. 2­/2 órakor az ág. ev. hitvallás­szertartásai­­ szerint fognak a gyászos ház­ból az örök nyugalom helyére kisértetni. Losoncz, 1909. már­czius hó 14-én. Áldás és béke leng­jen hamvai felett ! A Városliget és a Népliget összekapcso­lása. A mérnöki hiva­talban Devecis Fe­rencz műszaki taná­csos most dolgozik azon a terven, melyet Vázsonyi vetett föl, hogy a Városligetet a Pékerdőn át a Népliget­tel kösse össze. Ez a tervezett útvonal keresz­tezné a mostani lóversenyteret is, melynek közepén parkot létesítenének s csak a széleit építenék be. A terv igen szép s ha annak ki­vitele elé nagyobb akadályok nem gördül­nek, ez az út lenne Budapest egyik legszebb sétáló, kocsikázó és lovaglóhelye, olyan, a­minő kevés van a világon. Ez az útvonal , Kunst János 1 - 22­.i .

Next