Kertészeti lapok 1886

1886. Március / 3. szám

88 Különfélék. Karók és számtáblák tartósságát az új franczia szerrel fokozni lehet. Nyolcz liter vízben 50 dg. kék (réz-) galiczot oldunk föl s a fát ez oldattal addig kenegetjük, míg meg nem kékül. Hegyibe mésztejet mázolunk s karóink kétszer annyi ideig tartanak, mint egyébként. id. Peez Armin. Kitű­nő trágyaszer. A nem mindig s nem mindenütt kapható guanónál is jobb a közön­séges állati (asztalos-) enyv nagyon vizes ol­data, mely leginkább kényes növények műve­lésére alkalmas. id. Peez Armin. A tőzegmoha (Sphagnum) hazánkban. A nagyon tisztelt szerkesztőség kérdésére a Sphagnum hol gyűjthető könnyen, megjegy­zem, hogy Budapesthez legközelebb Eger mellett a baktai tóban a Sph. fimbriatum. Drosera rotundifoliával bőven terem. Eger­ben a ráczhegyi szőllők fölött mezei szekérút vezet a baktai erdőbe, s az erdőben az úttól balra a tó könnyen megtalálható, mert az út majd mellette visz el. 1864—68 években gyakran látogattam ezt a vidéket. Három tó van egymás mellett, egy vizes medencze, egy kiszáradt meg egy tőzeges s ez a középső. Az egri deákok kacsázni is jártak ide. A tó tájékára nézve még megjegyzem, hogy az Bakta falu irányába esik, mert a tótól a baktai templom tornya látszik. Figyelmezte­tésemre a 70-es évek elején Fittinger Gábor tanár a budapesti botanikus kertnek egész masszát küldött. — Van Sphagnum Selmecz­bánya mellett is (Sph. squarrosum) »Vörös­kút« mocsaraiban, lehet itt másutt is. — Marmarosban gyakori, de pikát nem hoztam magammal. M.-Szigeten Kőhát és Tiszakő vidéke felé az erdőkben a Sphagnumos me­denczék nagyon gyakoriak, innen töméntelen masszát lehetne szállítani, annélkül hogy a kipusztulástól félni lehetne . A Guttin hegy körül, a brébi fürdőnél, a sphagnumos tavakat tengerszemnek nevezik, s az egész medenczét kitöltik csekély víztükör kivételével. Sok a Sphagnumos hely a Bisztra völgyében, a Szarkahavas havas alatt Szörény megyében, Erdélyben a Büdöshegyen Bikszád mellett, még töméntelenebb a Retyezáton, főleg a Zanoga tava környékén. Van Sphagnumos rét (Sph. cymbisolium) Vasmegye Pinkafő és Willersdorf községeinek határában is. Hor­vátországban pedig Fuzsine mellett a Lepo­nicze völgyében (Sph. squarrosum­) Dr. Borbás Vincze: Bodor-rózsa. A Kertész. Lapok, I. füz. 13­­. a Cistus testvére, a tetemtoldó fű (Helianthemum) említődik. A Cistus-rózsák (Cistrosen) földrajzilag nevezetes cserjék vagy félig cserjés növények, a mediterrán flórában seregesen élnek, s a vidéket kivá­lóan jellemzik. Kertekben sem ritkaságok. A németek nyelvéhez a Cistrosen jobban pasz­szol, a mienkhez nem, pedig szükségünk van rá, mert a Cistiflórák több növény­családot foglalnak össze. A Cistust a szirmok rózsás elhelyezkedése és nagysága tekintetéből a rózsa név megilleti, csak előnevet kell neki kerítenünk, mert a Cistus rózsa nem elégít­heti ki tökéletesen a magyar természettudo­mányok nomenclaturájának geniusát ! Én Thomé botanikájának harmadik kiadásában bodor-rózsának neveztem. A bodor szó él a népdalban : »Esik az eső, hajlik a vessző, bodor a levele.« Bodor főnévvel összetehető, mert mel­lékneve bodros. A Cistus-rózsára nézve pedig a bodor-rózsa, úgy hiszem találó, mert szirma rendesen bodros, mint a pipacsé. Dr. Borbás Vincze: Apró hirek. Kitüntetések. József főherczeg, ő cs. kir. fen­sége Mauthner Ödön, budapesti magkereskedőt ud­vari szállítójává méltóztatott kinevezni. — A nagyméltóságu m. kir. belügyminisztérium Nie­metz W. T. temesvári kereskedelmi é­s mű­kertész­nek az ország czimerének használatát méltóztatott megengedni. Gyászrovat. Egyesületünknek ismért egy de­rek tagját kell gyászolnunk. Buda Lajos, Wenck­heim Frigyes gróf dobozi uradalmának főkertésze, e napokban este delén mult ki. Bé­ke hamvaira ! Nemzetközi verseny. Az olasz földmivelé­si miniszter a kulturnövé­nyeket megtámadó krypto­ga­m növények és élősködő állatok elleni védeke­zésnél használandó eszközökre s anyagokra nem­zetközi versenyt hirdet. A­ki a jelentékeny díjak­kal kecsegtető versenyben részt akar venni, for­duljon a királyi vinczellér iskolához, Coneglioban Velencze mellett. Le Commandeur nevű szőlőfajtát ajánl a Deutsche Garten-Zeitung ez idei 2. számában. A fajtát Besson Antoine a Chérés (valószínűleg Xeres) és a Joannin Charn­e fajták keresztezése által nyerte Pont-de-Vivaux-ban (Marseille). A szőllő fürtje igen nagy, hosszúkás, pettyhüdt ; bogyói meglehetős na­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék