Evangélikus kerületi lyceum, Késmárk, 1882

Schröder Károly úr Körmöczbánya szab. kir. főbánya város, Gyur­­gyik Gyula szerzőtől 1 szt. Jakobs Fr. Elementarbuch der griechischen Sprache 1 kt. Schwartner Robert szerkeztő úrtól: a „Karpathen-Post“ 1881 folyama 2 kötet. Festöry Lajos szerzőtől: gr. Széchenyi István 1 kt. Szakál Lajos szerzőtől: Czimbalom 1 kt. Lauter P. Th. kiadó úrtól: Steiner Samu, Allgemeine Metaphysik 1 szt. Topperczer László úrtól: Új testamentom hollandi nyelven az 1661-ki évről 1 kt. és Dr. Heerbrardus Jac. Compendium theologiae 1 kt. Báthory Ferencz tanulótól: Medici P. Ritus ac mores Hebraeorum I kt. Főtisztelendő Czékus István superintendens úrtól. A Magyarország reformált egyház 1882. Szept. 10—17. napjain Debreczenben tartott országos zsinatának jegyzőkönyve 1 szt. és Egyházi törvények az evangélium szerint reformált magyarországi keresztyén egyházban 1 szt. Bloch Mózes: A polgári perrendtartás Mozaikorabbinikus jog szerint és a budapesti országos rabbiképző-intézet értesítője 188­/2 tanévről 1 fzt. Dr. Nejedli József: Zur Theorie der Sinneswahrnehmung 1 szt. A Hahn-féle könyvkereskedéstől. Dr. Tietz Julius: Geschichtliche Entwickelung des deutschen Nationalbewusstseins 1 kt. Iskolai könyvek következő t. ez. könyvkiadó Uraktól: Burger Gusztáv 7 kt. — Dobrowszky és Franke 3 kt. — Eggenberger 7 kt. — Franklin társulat 11 kt. és 13 szt. — Grosz Gusztáv 1 kt. — Károlyi György térképhálózatok 18 lap. — Pfeiffer F. 1 kt. — Steinfeld Béla 1 kt. — Vaj­dics Ká­roly 1 kt. b) Vétel útján szereztek, még pedig: A Schwartner-féle alapitványból. A magy. term. t. társulat 1882/3 évi kiadványai és közlönye. — Dr. Ribáry Ferencz (Dr. Marczali Henrik) képes világtörténet 69—96 fzte — Dr. Wilh. Scherer: „Geschichte der deutschen Literatur 6 és 7 fzte. Összesen 30 ftért. A Jóny Tivadar-féle alapitványból. Jókai Mór: Egy az Isten 6 kt. — Kossuth Lajos: Irataim az emigrátióból. — Petőfi S.: A hóhér kötele. — Arany János: Toldy szerelme. — Horváth M.: A magyarok története 6 kr. — Összesen 22 frt 50 kr. A felszerelési pénztárból: A magyarországi Kárpátegylet évkönyve. — Az országos középtanodai tanáregyesület közlönye. —­ Protestáns egy­házi és iskolai lap. — Evangélikus egyház és iskola. — Közoktatás. — Természettudományi közlöny. — Egyetemes philologiai közlöny. — Unga­rische Revue. — Nach der Schicht. B) A természettani Múzeum, mely a legközelebb elmúlt években néhány legújabb természettani készülékké­ szereltetett fel, a múlt tanévben

Next