Kis Ujság, 1919. április (33.évfolyam, 79-80. szám)

1919-04-04 / 80. szám

1919. április 1. . Kis Újság Szamuelly Tibor helyettes népbiztos nyilatkozata: „Lelkiismeretlen elemek napok óta azt a hírt terjesztik rólam, hogy fosztogatásra akarok en­gedélyt adni. Ez alávaló rágalom és alávaló hazudozás. Felkérem az elvtársakat, hogy az ily híre­ket terjesztő gonosztevőkkel szemben adjanak módot arra, hogy példát statuálhassunk. Tegyék lehetővé, hogy az ily hírek terjesztőit haladéktalanul a forradalmi törvényszék elé állíthassuk, hogy ott statarlalk­er végezhessünk velük11. Pogány hadügyi népbiztos lemondott. Katonák tüntetése a Várban. — A Forradalmi Kormányzatonk az erőszakoskodók ellen. — Öttagú direktórium vette át a hadügyi népbztosságot. Pogány József hadügyi népbiztos a Forradalmi Kormányzótanács szerda éjszakai ülésén bejelentette lemondását. A Kormányzó­­tanács hosszas tanácskozás után a lemon­dást elfogadta. A hadügyi vezetésben tör­tént eme személyi változás alkalmából csü­törtökön délelőtt katonák egy csoportja fel­vonult a várba a hadügyi népbiztosság elé. Sajnálatos módon a katonák egy része és a hozzájuk csatlakozó félrevezetett kisebb munkáscsoportok erőszakos magatartással léptek fel Pogány Józseffel szemben. A félrevezetett tömeg hangulatát Vágó Béla belügyi népbiztos, Szántó Béla hadügyi népbiztos-helyettes és Szamuelly Tibor nép­biztos-helyettes felvilágosító beszédével si­került lecsillapítani. Az egybegyűltek Kun Bélát is minden­áron hallani akarták, ő azonban egy kültelki g­yár munkásai közé ment s igy nem jelen­etett meg az erkélyen. A szónokok meg­nyugtató felszólalásai után a tömeg széjjel­­oszlott. * * A Forradalmi Kormányzótanács április 8-án tartott ülésén egyhangúlag a követke­zőket határozta el: 1. A Forradalmi Kormányzótanács a leg­élesebben elítéli a proletárság egyes rétegei­nek­­önkényes és erőszakos fellépését Pogány József népbiztos elvtárs ellen. A proletárság egyetlen rétegének, vagy csoportjának sin­csen joga önkényesen vagy erőszakosan fel­lépni a proletárdiktatúra bármely megbízottja ellen. 2. A Forradalmi Kormányzó­tanács ki­jelenti, hogy azokkal, akik álhírekkel és rá­galmakkal előidézték Pogány József népbiz­tos elvtárs­a ellen ezt a fellépést és akik a munkások és katonák egy részét félrevezet­ték, úgy kell elbánni, mint az álhírek terjesz­tőivel. Budapest, 1919. április 3. Garbai Sándor elnök, Landler Jenő, Vágó Béla belügyi, vasúti és hajó­zási népbiztosok, Hamburger Jenő, Nyisztor György, Vantus Károly földművelésügyi népbiztosok, Kun Béla, Bohra Vilmos, Fidler Rezső, Haubrich Antal, Szántó Béla hadügyi népbiztosok, Rónai Zoltán, Ládár István igazságügyi népbiztosok, Erdélyi Mór, Illés Artúr, Kondor Bernát közélelmezési népbiz­tosok, Kunfi Zsigmond, Lukács György, Szabados Sándor, Szamuely Tibor közoktatásügyi népbizto­sok, Kun Béla, Ágoston Péter külügyi népbiztosok, Bokányi Dezső, Guth Antal munkaügyi és népjó­léti népbiztosok, Kalmár Henrik német népbiztos, Székely Béla, Lengyel Gyula pénzügyi népbizto­sok, Stefán Ágoston ruszin népbiztos, Varga Jenő, Rákosi Mátyás, Dovcsak Antal, Hevesi Gyula, Kelen József a szociális termelés, népbiztosai. Bécsiek a Vörös Hadsereg­ben. Délután nerkelsin­ bécsi vörös gárdista érkezett Budapestre. — Vasárnap toborsó-nap. — Toborzás az utcán, népgyűlésen és sportversenyen. — A soproni vörös katonák parancsnoka. A magyar Tanácsköztársaság hatalmas sikerei mellénk állították az osztrák-német proletárságot is. A bécsújhelyi és környék­­beli gyári munkások csatlakozása után leg­elsőbe a bécsi népőrség mozdult meg, amely­nek többszáz tagja szabályszerűen lesze­relve Lajta-Bruckba utazott s az ottani ma­gyar parancsnokságnál jelentkeztek a ma­gyar hadseregbe. A példa hatott. A bécsi kommunisták lelkes agitációja nyomán ezrével jelentkez­­nek a német-osztrák proletárok a mi vörös seregünkbe. Brigittenau kerületben Deutsch Károly, az ismert magyar kommunista ve­zette a szervezés munkáját, mire, az osztrák kormány bezáratta irodáját. A szervezés munkáját azonban ez nem akasztotta. Ellen­kezőleg. A bécsi népőrség katonatanácsai tegnap a frandai otthon nagytermében nagy­gyűlést tartottak. A bécsi proletárok nem sokat haboztak, vagy kétszázan nyomban felkészültek s a bécsi Keleti pályaudvaron elindultak Budapestre, ahová ma délután fél négy órakor érkeztek meg Rothzieger Leó vezetésével A Katonatanács és a Vörös Hadsereg megbízottai fogadták őket s a Ke­leti pályaudvarral szemben rögtönzött ba­rackban helyezték el, ott ebédet kaptak és­­bevárják a Vörös Hadseregbe való beosztá­sukat. A bécsi gárdisták emelkedett hangu­latban vannak és örömmel mondják el, hogy a magyar vörösek pályaudvarain mindenütt ünnepélyesen üdvözölték őket. Itthon is serényen folyik a toborzás munkája. Vasárnap kiviszik az agitációt az utcára, ahol a főváros legkitűnőbb művészei fogják a proletárokat a Vörös Hadseregbe való belépésre felszólítani, délután három órakor pedig nagy toborzó népgyűlés lesz a milleniumi emlékoszlop előtt, míg majdnem ugyanez időtájt,, fél négy órakor a német­osztrák válogatott és a magyar labdarúgó csapatok mérkőzése során, az Üllői­ úti ver­senypályán lesz ünnepien toborzás. Sopronból azt jelentik, hogy ott igen érdekes körülmények között történt Maróthy alezredesnek a Vörös Hadseregbe való be­lépése. Ellenforradalmi cselekedetek gyanúja alatt letartóztatták, de a vizsgálat során tisz­tázta magát, sőt forradalmi érzelmeiről tett hitet. Felmentették a vád alól, mire kijelöl­ték a soproni Vörös Hadsereg parancsnokává. Egy bécsi távirat szerint a tegnap Ma­gyarországba ment kommunisták száma 1700. A bécsi kommunisták Sopronban német­osztrák vörös­ ezredet alakítottak. Vörös katonanap a mozikban. Propaganda­filmek az egész országban. Csütörtökön minden mozgóképszínház • minden előadásában szónokok hívták fel a proletártársadalmat, hogy minél többen je­lentkezzenek a Vörös Hadseregbe. Művészi erejű diapozitívek és filmek bizonyították a régi kapitalista rendszer bűneit és hirdették az új korszak reményeit. Kertész Mihály, Gams Márton és Damó Oszkár rendeztek propaganda-filmeket ezekre az előadásokra s ezeken a filmeken Var­sányi Irén, Beregi Oszkár, Körmi Richárd játszották a főszerepeket. Vértes Harcoi kü­lön erre a célra rajzolt karikatúrákkal sze­repelt.­Az egyes előadások közötti szünetekben a magyar szocialista párt küldöttei és Paulik Béla politikai biztos beszédeket mondottak, színművészek, köztük Beregi Oszkár, Farkas Antalnak „Jön az öcsém . “ című versét szavalták. A közönség mindenütt lelkesedés­sel hallgatta­ a szónokokat. A propaganda-filmek és diapozitívek a jövő héttől kezdve az ország minden mozgó­kép-színházában bemutatásra kerülnek. NAPIHÍREK. Az üzleti munkástanácsok figyel­mébe. Az üzleti munkástanácsok megalakulásáról szóló bejelentések 3 példányban nyújtandók be a szociális termelés népbiztosságánál. (II., Lánchíd­ utca 3. I. emelet 6.) — Börtönbe a rémhírterjesztőkkel. A szé­gyenletes világháborúnak egyik fattyúhaj­­tása, a rémhírek terjesztése újból lábra ka­pott a fővárosban. Lelkiismeretlen, saját árnyékuktól félő és a világ új rendjétől ir­tózó emberek nap-nap után újabb fantasz­tikus meséket eszelnek ki, badarabbnál ba­­darabb híreket terjesztenek, amelyekkel meg­mételyezik a lelkeket, a nagy közönségben állandó nyugtalanságot és félelmet idéznek elő. A rémhírekkel általában zavart okoz­nak, megakasztják a rendes munkát és meg­nehezítik a proletárdiktatúra lelkes vezetői­nek működését A háborús katasztrófa által megviselt idegzetű közönség, sajnos, könnyen hitelt ad a legképtelenebb híreknek is, ezért hatványozott mértékben bűnös és könnyelmű minden olyan ember, aki alaptalan, izgató és rosz híreket terjeszt. A proletárrendnek irgalmatlanul le kell számolnia ezekkel a sötétben bujkáló alakokkal Minden becsüle­tes, józan embert arra kérünk, hogy a vak­merő hazugságok terjesztőit adják át a Vörös Őrségnek, mely a forradalmi törvény­szék elé állítja őket, ahol majd elveszik méltó büntetésüket. A­ veszedelmes baj ellen a védekezés egyetlen módja: börtönbe a rémhírterjesztőkkel­­ — Károlyi Mihálynak leánya született. Ká­rolyi Mihályné egészséges leánygyermeknek adott életet. Az orvos elaltatta, a narkózis mérgező ha­tással volt rá; érvelése kimaradt, de szívós szer­vezete győzőn s már túl van minden veszélyen. — Jzurés vál­sztói tiltakoznak a g­ilkos felmentése ellen. Pak­sból jelentik, hogy Tara bányamunkáskerület, Jaurès választókerü­lete, tiltakozásul Jaurés gyilkosának felmen­­tése ellen, huszonnégy órás sztrájkot hatá­rozott el.­­ — Javult a főváros közbiztonsága, a Vörös Őrség központi parancsnokságainak nyomozó osz­tálya teljesen megszervezve a mai napon meg­­kezdte működését. A nyomozó osztályon öt alosz­tályba csoportosítva az ország minden nagyobb bűnügyeinek szálai egybefutnak. A nyomozás rend­szerében mindent a leggyorsabb mederben, a helyi munkásszervekkel egyetemben bonyolítanak le. A nyomozó közegek létszámát a proletárság erre haj­lammal bíró tagjaival szaporítják. A rejtegetők, a közvagyont sértők és a csalók stb. ellen kíméletlen szigorral járnak el és ennek eredménye, hogy a közbiztonsági állapotok mintaszerűen jók. Csökkent az eltűnései és öngyilkosságok száma, amelynek jórésze eddig a proletárság, az elnyomottak sorait ritkította.­­ Meg kell művelni a főváros kertjeit A föld­­mivelésügyi népbiztos elrendelte, hogy a főváros­ban a gazdasági megművelése alkalmas területe­ket azonnal meg kell művelni. Aki ilyen terület birtokában van, meg ha nem 13 tulajdonosa, ha megműveli, vagy megművelteti a földet, terméséből az egész évi szükségletét fedezheti. Termésének feleslegét később megállap­­ott áron a közellátás­­céljaira kell bocsátani Aki nem hajlandó, vagy nem képes megművelni földjét, ezt negyvennyolc órán belül jelentse be az illetékes kerületi elöl­járóságnál Ez esetben a terület hasznosítása iránt az elöl­járásig intézkedik. Az ilyen területeket elsősorban szakképzett kertészeknek utalják ki s ezeket a földművelésügyi népbiztosig kertészeti ügyeinek biztosa ■ Országház-tér 11., I. emelet 61.) fogja kijelölni és igazolvánnyal ellátni. A rende­­let ellen vétők felett a forradalmi törvényszék ítélkezik.­­ A margitszigeti belépi díj megszűnt. A Fő­város Népbiztossága megszünteti e a margitszigeti belépődija". Holnaptól kezdve már dijzefizetése nél­kül tehet bárki­nek a Margitszigetre mennie. — Forr­.dr.K­ törvényszé elé erülnek a szeszül­lo­k­r­egszegői. Stareczky István Ná­dor­ utca 13. szám alatti vendéglőst, továbbá Konst József, Kár­fi Dániel, Kürti Jenő, Kürti Dezső, Hajdú Károly és Blumschli Jakabot, akik a Stareczky vendéglőben szeszt fogy­asz­­tottak, a szesztilalom áthágása miatt előállí­tották, letartóztatták s a forradalmi törvény­­­szék­be állították, ........ . . 3­1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék