Kis Ujság. 1930. április (43. évfolyam, 74-97. szám)

1930-04-23 / 91. szám

KIS ÚJSÁG 1930 április 23 Majd olyan öreg volt, mint a faluja Nagy idők tanúja költözött el az élők sorából Csipkéinkén. Idősebb Baumgartner Péter íöldmives 93 éves korában meghalt. A magas kort ért földmives élő története volt a nem sokkal öregebb alapítású Csipkerek községnek, "tudta minden nevezetes eseményét. ■ Különösen szerették hall­gatni a mai embere* a jobbágyvilág­ról szóló érdekes emlékezéseit. Apponyi Albert hazatért! Apponyi Albert gróf háromhónapi távoliét után délelőtt féltizenegy órakor megérkezett Budapestre. Ap­ponyi Albert az ősszel meghűlt és orvosi tanácsra ment Egyiptomba. Egyiptomban vendége volt Faad egyiptomi királynak. Egyiptomból Szicíliába utazott, innen Rómába, ahol körülbelül üz napig tartózko­dott. Ez alatt az idő alatt alkalma volt Mussoliniml megbeszéléseket folytatni és római tartózkodása alatt a pápánál is megjelent. Ró­mában találkozott Bethlen István gróffal, aki a római tanácskozások során többizben kereste fel Appo­nyi Albert grófot. Apponyi frissen, jó egészségben tért haza. Robbanószer a villamosban Zákál Dénes dr. budapesti zene­szerző bejelentette a rendőrségen, hogy a villamoskocsiban felejtett egy csomagol, amelyben fél kilo­­gram hidrogénszulfát volt, ami erős ülésre vagy föl melegítésre robban. A rendőrség sürgős kutatást indí­tott a villamosban felejtett robba­nóanyag után, de nem sikerült meg­találni a veszedelmes szert. Valaki bizonyára látta, hogy Zakál a villa­mosban felejtette és boldogan haza­vitte. Ford Becsben. Henry Ford, az ame­rikai automobilgyáros a közeljövőben családjával együtt többheti tartózko­dásra Béesbe érkezik. 1500 vágón lesz Nagykőrös idei sa­­látalermése. Az enyhe tél kedvezett a saláta fejlődésének és igy a körösi sa­láta már április 13-tói vágó motelekben indul a fővárosi piacokra. A múlt évi rossz értékesítési viszonyok következ­tében Nagykőrösön most kevesebb te­rületet ültettek be salátával. Ennek el­lenére. a piacra hozható mennyiséget 1500 vagónra becsülik. A külföldi szál­lítás április 25-ike körül indul meg. Április 17-én a körösi piacon a má­sodrendű saláta darabonként 1—2 fil­lér, a kertekben kivágásra kerülő sa­láta pedig 4—5 fillér volt. Feltalálók Tanácsadóját jijraianui küldi Szabadalmi Értékesítő Vállalat Pláger Lipót gépészmérnök, Budapest, VII.' Aréna-ut 17. Díjtalan felvllágositás.Válaszbélyeg Mwrlelent 'Feltalálók száz rtroblémáia.' Ara 2 P’ Tizenhárom rab magyar elénekelte a Himnuszt... A komáromi törvényszék most tárgyalta 13 magyar ügyét, aki­ket azzal vádoltak, hogy a magyar Himnuszt énekelték. A törvényszék va­lamennyi vádlottat, fölmentette azzal a megokolással, hogy a magyar Him­nuszban nincsenek olyan kitételek, amelyek a köztársaságot védő törvény illetékessége alá esnének. Izgalmában szivszéihüdést kapott és meghalt a mérkőzésen a futballista bátyja ""Í938. évi április hó 29-é.n este 7 órabor a régi képviselőházban, VIII., Főherceg Sán­­tlor-utca 8. sz„ Hangét I.ászló mozgófényké­­pes és vetitetlképes előadást tart Kantjáról, Gyomor- és bélzavaroknál, étvágy­talanságnál, szorulásnál, fölfuvódásnál, gyomorégésnél, felböfőgésnél, szédülés­nél, homlokfájásnál, hányingernél 1—2 pohár természetes »Fcrenc Józsefe keserüviz alaposan kitisztítja az emésztőutakat. Közkórházi jelentések­ben olvassuk, hogy a Ferenc József vizet még a fekvő betegek is nagyon szívesen isszák és általánosan dicsérik. A »Ferenc Józsefi keserüviz gyógy­szertárakból), drogériákban és fuszer­­üzlet«kb«Q kapható, Tragikus haláleset történt husvét vasárnapján délután Budapesten az FTC pályán. Körülbelül huszonötezer főnyi nézőközönség gyűlt össze a nagy érdeklődéssel várt Ferencváros—Hun­gária mérkőzésre. A Hungária center­­csatárja Skvarek György volt, akinek két fivére is ott szorongott a nézők között és mindketten izgatottan figyel­ték a játék kimenetelét és főként öccsüknek munkáját. Az első félidő <12. percében, amikor a Ferencváros csatára, Takács a vezető második gólt belőtte a Hungária kapu­jába. a hangos kiáltással összeesett egy ember: Skvarek György egyik fi­vére. Skvarek János, 39 éves kályhás­­mester. Csakhamar megállapították, hogy Skvarek Jánost a nagy izgalom­ban szivszélhüdés érte és azonnal meg­halt. Amikor az orvos megállapította a beállott halált, a bátyja holtteste mel­lett álló harmadik Skvarek fivéren valóságos idegroham vett erőt, lelépte magárói a kaimtól és haját tépve ro­hant le a tribünről. Erre a jelenetre figyelmesé lettek a játékosok is és Skvarek György, a Hungária centercsatára ki is kiabált a pálya szélén álló emberekhez: — Mi történt? — Egy kis baja történt a Fivéred­nek — hangzott a válasz. A mérkőzés rendezősége ugyanis el­határozta, hogy Skvarek Györggyel nem közlik a játékidő alatt bátyja tragikus halálát. Skvarcknek azonban rossz sej­telmei lehettek, mert ettől,kezdve már gyöngébben játszott és a sportszak­­értők véleménye szerint, ez a körül­mény nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Hungária csak eldöntetlen 3:3 végső eredménnyel tudta a mérkőzést be­fejezni. A tragikus sorsú kályhásmester holt­testét még a játék folyama alatt le­vitték a tribünről és az egyik öltöző­ben terítették ki. Skvarek Györggyel csak a meccs után tudatták kíméletesen, hogy fivérét, mi­lyen szerencsétlenség érte és a center­­csatár zokogva támolygott be az öl­tözőbe, ahoi ó szokotl telkészülődni a mérkőzésre és ahol most fivérét kel­lett holtan viszontlátnia. Halálrasebezte a kerékpár A balatoni körutat husvét ünnepé­nek másnapján valósággal ellep­ték a motorosok és kerékpárosok. A fejérmegyei Polgárdi községen ke­resztülvonuló betonutra kilépett Győrök Mihály gazda a házából'és abban a pillanatban ismeretlen ke­rékpáros elütötte. A gazda eszmé­letlenül elterült a földön, a kerék­páros pedig elhajtott. Győrök ko­ponyatörést szenvedett és most a halállal vivődik. Pestre jön az osztrák kancellár. Schobcr osztrák kancellár május 6-án vagy 7-én Budapestre érkezik. Az osztrák ' kancellár a magyar kormány vendége fesz. Látogatásának az a célja, hogy a Magyarországot és Ausztriát érdeklő politikai és gazdasági kérdések­ről tárgyaljon Bethlen miniszterelnök­kel és Walkö külügyminiszterrel. Lindbergh húsvéti rekordrepülése. Lindbergh ezredes, a híres óceánrepülő, felesége kíséretében husvétvasárnapján repülőgépével a kaliforniai Glendaléból Rooscveltíieldbc röpült. Lindbergh röpülőutját 14 óra 22 perc, 50 másod­perc alatt tette meg, mig Hawkes az elmúlt év júniusában ugyanezt a távot 17 óra 38 perc 56 másodperc alatt röpülte át. Mozdonyba rohant a gyorsvonat. A bükarest—konstanzáí gyorsvonat - hús­véthétfőn a romániai Medzidzia állo­máson bélerohant a pályaudvaron veszteglő mozdonyba. Az összeütközés következtében a gyorsvonat mozdony­vezetője szörnyethalt és tizenhatan élél­­veszedelmes sérüléseket szenvedtek. Gazdagyülés Sárospatakon A Sárospataki Gazdakör népes gaz­­dagyülést tartott. Csajka Endre rá­mutatott, milyen visszatetszést kelt, hogy mikor milliók .roskadoznak, egyesek százezer pengős jövedelme­ket húznak közpénzekből. Leskó István előadta, hogy kisebb köl­csönöknél a fölöslegés bekebelezés­sel negyven-ötven .százalékkal meg­drágítják az amugyis elviselhetetlen kamatokat. Nem kellene a bankok vezérigazgatóinak ezer-tízezer pen­gős havi fizetéseket adni, rrlinajúrt olcsóbb lenne a kamat. Rozsonday István a kartelkérdésről beszélt, tiltakozott az ellen, hogy a gazdák munkájának gyümölcse a kartelek zsebébe vándoroljon. Halálozás, özvegy Rubinok "András­­né, született nemespanni Czobor Her­mina, 86 éves korában Óhajon elhunyt. Halálát fia, Rubinok István dr. az egy­séges párt ügyvezető alelnöke és nagy rokonság gyászolja. — Kovács András, a váci országos fegyintézet nyugalma­zott őrparancsnoka 61 éves korában meghalt Vácon. Husvétvasárnapján te­mették el nagy részvét mellett. Régi temetőt áslak ki Szegeden. A szegedi körtöltés közelében, alig ezer lépésnyire a varostól népvándorlás­kor! Temetőt ásatoTtfei négyheti mun­kával Móra Ferenc, a szegedi muzeum igazgatója.'A kétszáz sirbór álló temétő­­.UfiK, amely a Körtöltésen 'belül'is foly­tatódik a város feTé, az ad különös érdekességet, hogy négy különböző néptől származik. Hatalmas visszhangot keltett országszerte a Kis Újság harmadik tréfaversenye Levelek százai feküsznek a Kis Újság szerkesztőségi asztalain, bizonyságául annak, hogy az egész országban mi­lyen örömet keltett, amikor nagy nehézségek árán is megkezdettük hús­véti mellékletünkön a harmadik tréfa­­versenyt. Itt az uj alkalom, hogy a tréfamésleri díszes címért meginduljon, ismét a küzdelem. Minden erőnkkel arra törekszünk, hogy a Iréfaverseny harmadik fordulóján valamennyi be­küldött tréfa napvilágot lásson. Azon­ban, hogy ne csak a trétaszerzök, ha­nem a tréfaszákérlök is részt vehesse­nek a versenyben már kezdettől fogva, a Kis Újság Husvétja mellékleten közöli tréfák szavazólapját mai szá­munkban találja az olvasó. Sok halálos ítélet várható.. Moszkvai jelentés szerint Charkow* bán most kezdődött meg a nagy per 127 szovjetorosz faipari hiva­talnok ellen, akiket ellenforradal­mi üzelmekkel vádolnak. Több orosz mérnök és munkás is a vád­lottak padján ül. Hivatalos orosa jelentések szerint Ukrainában ez­­időszerint három nagy politikai per folyik, amelyeknek összesen háromszáz vádlottja van. Ezekben a perekben ötven-halvan halálost itclet várható. , [léké* vármegye bárom és fél millió pengő adóval larlozik. Békés várme­gye adóhátraléka hárommillió ötszáz­­nyolcvanötezer pengő. Ez az együttesen kezelt: közadóknak hatvannégy száza­léka. Orosházán nem lesz uj községháza az idén. Hosszú évek óta halogatják az orosházi uj községháza építését. Már­inál' ugytátszott, hogy az idén hozzá­fognak és tető alá hozzák. Minden meg lett volna, csak egy hiányzott: a rá való pénz. Most úgy alakultja hely­zet, hogy az őszre összehozzák a pénzt, kölcsönnel, de az ősszel már nem lehet hozzákezdeni a bontáshoz, mert a mai épületben elhelyezett üzleteket nem lehet tétre kitelepíteni. Ilyentor­mán csak a jövő esztendő tavaszán lehet elkezdeni a régi épület bontásál. Felborult a személyautó á szatymazi országúton. Hétfőn délután három óra­kor a szatymazi országúton felborult egy személyautó. Az utasok közül Tóth Gyula 22 éves cipész állkapocs- és bordatörést szenvedett. Tóth Erzsébet 20 éves varrónőnek a bokája törölC el. Mindkettőjüket a szegedi sebészeti klinikára szállították. Egyházmegyei közgyűlés Vásárosna­­ményban. A beregi református egy­házmegye rendes tavaszi közgyűlését Vásárosnaményban tartotta meg, Lánczy József esperes és Gulácsy István dr. gondnok elnökletével, Máté Béla dr. földbirtokos, uj egyházmegyei tanács­­biró letelte az esküt á közgyűlés színe előtt. Wiadischgratz leánya menyasszony. Fáklyafényes, Jampionos éjszakán hir­dette ki husvétkor a sárospataki .vár udvarán Windischgraiz Lajos herceg, hogy a leányát eljegyezte Károlyi Ist­ván gróf Zemplénmegye, Sáloraljauj­­hely és Sárospatak népe együttesen ünnepelték Windischgrátz herceget, az örömapát. Meghalt a legöregebb református lelkész. Szele György, a debreceni református lelkészt kar legidősebb tagja. 7b éves korában 52 évi lelkészt szolgálat után tüdőgyulladásból eredő szivgyöngéség miatt husvét hétfőjének délutánján elhunyt. Rendes a bclmüködése? Este 2—3 szem pici Artin-dragée reggelre bő­séges, normális ürülést biztosit. Kérje orvosától. Elfogták a szegedi betörőkéi. A sze­gedi. rendőrség löbbnapi nyomozás után elfogadta azt a betörőbandát, amely az utóbbi napokban a város különböző részein több betörést kö­vetett el. A banda tagjai Miló György, gyárimunkás, Matyus József kőműves­­segéd és Kohajda Antal mészárosseged voltak, akik számos betörést ismertek be. Kihallgatásuk után átkisérték őket az ügyészség fogházába. Siilyed az ecseri templom. A pest­­megyei Ecser község majdnem két­százéves római katholikus temploma alatt állandóan sülyed a föld. Már eddig is több mint tiz centiméternyi földsülyedés következtében a templom mennyezete teljes szélességében meg­repedt és a sekrestye falai annyira meglazultak, hogy az épületben való tartózkodás már életveszélyes. A háromezer lakosú község olyan sze­gény, hogy a sürgősen szükséges javí­tási* munkálatokat elvégeztelni nem tudja, és ezért Pestvármegyéhez for­dult anyagi segítségért. Az egyházköz­ség kérésével legközelebb foglalkozik a vármegye kisgyülése. Olvasóink a legjobbnak Ítélt tréfa számát a kipontozolt helyre Írják a szelvénybe, hasonlókép nevüket éa pontos elmüket ts olvashatóan rá­írják, a szelvényt kivágják és 8 filléres levelezőlapra ragasztva küldik erre a ejmre: KIS ÚJSÁG Ttóíaversenye, Budapest 4. heekeftót kérjen orvosétól Harmincnyolc munkást megölt a villám. Lisszaboni jelentés szerint Taipa szigetén villám csapott be egy gyártelepbe. Harmincnyolc munkás meghall. * Szavazóldp Áz 1930. április 20-iki a Kis Újság Husvétja mellék­leten közölt tréfák közül legjobb a........számú tréfa pontos név és cím.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék