Kis Ujság, 1930. június (43. évfolyam, 123-145. szám)

1930-06-19 / 137. szám

KIS ÚJSÁG 1930 junius 19 fisaién István grelüt és feleségét szerdán fogadta az angnl király Bethlen István gróf miniszterelnök szerdán délelőtt feleségével együtt Asootba utazott, ahol a királyi pár vendégei voltak villásreggelin. A ki­rályi család tagjai közül részt vettek a villásreggelin: a király, a királyné, Mary. hercegnő, a connaughti herceg és mások. A villásreggeli alatt Bethlen grófnő a király balján ült, mig a miniszter­­elnök Mary hercegnőt vezette asztal­hoz. . A reggeli alatt a társalgás a leg­közvetlenebb formák között folyt es mind a király, mind a királyné étkezés után hosszasan beszélgetlek a minisz­terelnökkel és feleségével. A villásreggelire a többi között hi­vatalos volt Ilubido-Zichy Iván báró londoni magyar követ és felesége is, akikkel a királyi pár szintén igen barátságos eszmecserét folytatott. Bethlen István gróf csütörtökön dél­előtt indul haza Párizson keresztül. A KIS ÚJSÁG legközelebbi száma a csütörtöki ünnep után szomba­ton a MÁTYÁS DIÁK melléklettel együtt a rendes időben jelenik meg. Munkássztrájk Debrecenben A debreceni egyetemi építkezések­nél sztrájkbalépett háromszáz mun­kás, mert az állam által házikeze­lésbe vett munkálatoknál le akar­ják törni a béreket. Müller Félix kormánybiztos az eddigi 84—104 filléres órabér helyett 60—70 fillé­res órabérekkel akart dolgoztatni. A sztrájkba lépett munkások azt mondják, hogy az általános mun­kanélküliség egyáltalában nem le­het ok arra, hogy a munkaadók le­szállítsák az órabéreket, azzal a kijelentéssel, hogy örüljön az, aki egyáltalán munkát kaphat. Szép asszony öngyilkossága Rédl Károly dr. debreceni klini­kai tanársegéd fiatal felesége mor­fiumot fecskendezett be a karjai­ba. A férje hívására azonnal há­rom orvos robogott autón'a nagv­­beleg asszonyhoz, hogy megment­sék. Az orvosok munkájának csak annyi lelt az eredménye, hogy né­hány percre magához tért a hal­dokló és görcsösen kapaszkodva a férjébe, többször megcsókolta, sze­méből könnyek patakzottak. U'gy halt meg a férje karjaiban, köny­­nyekkel a szemében. Az Országos Mezőgazdasági Kamara közgyűlése. Az Országos Mezőgazda­­sági Kamara junius 26-án, csütörtökön délután négy órakor az OMGE szék­házénak Köztelek-utcai tanácstermében közgyűlést tart, amelyen az elnöki meg­nyitót Iloyos Miksa gróf elnök mondja. Az épülő hídról a Dunába esett. Dunaföldváron (Toinamegye) 17-én az épülő hid tetejéről yalus István duna­­földvári lakós munkás véletlenül a Dunába esett és elmerült. Esés közben a munkás az állványok között súlyo­san megsérülhetett, mert a Dunából kifogott kalapja véres volt.; Holttestéi rnég nem sikerült kifogni. Öngyilkos tanító. A szabolcsmegyei Rétközberencs községben Pethő Zoltán 34 éves református tanító ebéd után magár azárta az ajtót és öngyilkossá-, goi követett el. Kétcsövű vadászfegy­verét megtöltve, a fegyver csövét vízzel telitette és a szájába lőtt. A lö­vedék fejét teljesen szétroncsolta. Tet­tének okát nem tudják. /M/rru /mÍ/tioLmv JUw&A/ttctö'’ _______Sidaf •A Tiszába fulladt egy munkás. For­gács József 35 éves tiszafüredi lakós, napszámos 14-én a tokaji mérnöki hi­vatal egyik hajójára követ talicská­­zott. Munkaközben a kővel megrakott talicskával együtt a Tiszába esett és elmerült. Holttestét még nem sikerült iáfogni, Vihar a székesfőváros kisfanács választó közgyűlésén Sipőcz Jenő polgármester kijelenti, hogy a belügyminiszter a törvény ér­telmében járt el. Ezután megtörténik a szavazás, mely­nek során a kisgyülés tagjai lettek: a többségi pártok részéről: Wolff Ká­roly, Kozma Jenő, Ruday Dezső, Gaár Vilmos, Petrovácz Gyula. Becsey An­tal, Lázár Ferenc, Cselty Béla, Mül­ler Antal, Scheuer Róbert, Nagy Fe­renc, Dorner Gyula. A Nemzeti De­mokrata-Keresztény ellenzéki csoport részéről: Bródy Ernő, Láng Lajos, Friedrich István, Várkonyi Kálmán: a szociáldemokrata pártból: Pcyer Ká­roly, Büchlcr József. Révész Mihály, Kiss Jenő. A főpolgármester törvényadta jogá­nál fogva ezután hat tagot nevezett ki a törvényhatósági tanácsba és pedig Bódy Ti a a l Csillérv Andrást E n zt Sándort (óück Frigyest, Homonnay Tivadart és Harrer Ferencet. • Az újonnan megalakult törvényha­tósági tanácsot Ripka Ferenc főpolgár­mester üdvözölte: Az uj fővárosi törvény rendelkezései értelmében szerdán délután négy óra­kor közgyűlést tartott a törvényható­sági bizottság, hogy a kedden beadott jelöltlisták alapján megválasszák az úgynevezett kistanács helyi tagjait. Majdnem az összes bizottsági tagok megjelentek a kisgyülésen és a kar­zat is zsúfolásig megtelt közönséggel. Napirend előtt Farkas István (szo­cialista) szólalt fel és nagy zaj köze­pette jelentette ki, hogy a választást törvénytelennek tartja, s a szavazás elrendelt módja is ellenkezik a tit­kosság elvével. A belügyminiszter megszegte a törvényt. Óriási lárma támad ezekre a sza­vakra, Ripka Ferenc elnök percekig rázza a csengőt és egymásután, uta­sítja rendre a zajongókat. Gál Jenő (demokrata) ugyancsak napirend előtt szólal fel és óvást je­lent be a választás ellen. wmiu RÁDIÓ Ferenc Ferdinánd fia színdarabot irt Az osztrák Salzburg városában lévő Festspielhaus nevű színházban érde­kes színdarab bemutatója lesz a leg­közelebbi napokban. Az uj darab öt felvonásból álló verses dráma, amely Wolfdieírich, az első salzburgi her­cegségek életéről szól. Az uj darab szmlapján Heinz Jonke-Zellhof van megnevezve a darab szerzőjéül. Ez a név azonban Ferenc Ferdinánd trón­örökös legidősebb fiának álneve. A trónörökös fia ugyanis most Salzburg­ban él és polgári nevel vett fel. Akik a darabot olvasták, azt mondják, hogy nagy sikere lesz. A trónörökös fia. mar eddig is irt német lapokba re­gényeket és elbeszéléseket és egy új­ságírónak kijelentette, hogy ha a most bemutatásra kerülő darabjának sikere lesz, akkor abbahagyja az ügyvédi pályát, amelyen eddig működött és ezentúl csakis színdarab és regény­írással fog foglalkozni. Bárdos Artúr tett a Magyar Színház igazgatója. Megírta a Kis Újság, hogy szerdán döntenek a Magyar Színház sorsáról és azt is megírtuk, hogy való­színűleg Bárdos Artúr fogja megkapni a színház bérletét. Értesülésünk helyes volt. Ma délután a színház tulajdonosa valóban Bárdos Artúrnak és Juhi Mar­cell dr.-nak adta bérbe a Magvar Szín­házat két esztendőre. Filmre viszik a Nólás kapitányt. Farkas Imrének az egész országban nagy sikert aratott operettjéből. a‘ Nólás kapitányból egy német íiim­­vállaiat hangos filmet készít. A filmet magyarul is megcsinálják. Úgy a ma­gyar. mint ,a német változatúim Alpár Gitta, az ismert operaénekesnö. Verebes Ernő, a Berlinben glő magyar film­színész és Mély Gerő játsszák a fősze­repeket. A film felvételeinek nagy része Magyarországon lesz. V A BUDAPESTI színházak CSÜTÖRTÖKI MŰSORA: Nemzeti Színház: Légy jó mindhalálig (fél 8). — Városi Színház: Vig özvegy (8). — Vígszínház: Az úgynevezett szerelem (8;. — Belvárosi Színház: Fruska (8). — Budai Szín­kör: Az első tavasz (háromnegyed 8). — Royai Kabaré: Te boldog Budapest (9). a budapesti”SZÍNHÁZAK pénteki műsora: Városi Színház: Carmen'(8-. — Vígszínház: Az úgynevezett szerelem (8). — Belvárosi Színház: Fruska (8). — Budai Színkör: Az első tavasz (háromnegyed 8). — Rovat Ka­baré: Te boldog Budapest (9). A Barin és Társa cég újpesti fiókja. A rá­dió és villamossági szakma ismét egy igen értékes üzletalapilással lett gazdagabb. A szolid árairól és kitűnő áruiról a villany­os rádiószakmában közismert Barla és Társa cég ugyanis Újpesten, Arpád-ut 60. sz. alaft egy uj fióküzletet nyitott, mely tökéletes fel­szerelésével bizonyára kitűnő szolgálatot fog tenni az újpesti és környékbeli közönségnek. A RÁDIÓ MAI MŰSORA: 9,00: Újsághírek. 10.00: Egyházi zene és szentbeszed a Szent István Bazilikából. Szent­­beszédet mond Hász Brokád. 11.30: Iclűjá­­rásjelenlés. Majd: Az operaházi zenekar hang­versenye. Közreműködik Závodszky Zoltán, a? Operaház művésze. 1. Mozart: Figaró la­kodalma — nyitány! 2. Leoncavallo: Bajaz­­zók — ária; D’Albert: Hegyek alján -- Ped­­ró álma. 3. Wagner: Sigfrid — Idill. 4. Wag­ner: Lohengriu búcsúja. 5. Beethoven: I. szimfónia. 2.15: A Magyar Cserkészszövetség előadássorozatában: »Regős összejövetel«. 3.30: Ii. Czeke Vilma mesél a gyermekeknek. 4.00: Rádió Szabad Egyetem. (Gramofon). 1. Erkel: Hunyadi induló; Kodály: Háry Já­­nos-inlcrmezző; Tiszán innen, Dunán túl — Kodály »Háry Jánoskából. (Nagy Izabella, Palló Imre, Opera zenekar). 2. Milleker De­zső: >A Cserháti. 3. Gramofonlemezek: Ko­dály; Háry János-ból: Hogyan tudtál ró­zsáin: Hej két tyúkom; Szegény vagyok. (Nagy Izabella, ' Opera zenekar); Kodály: Háry János-ból: Toborzó; Piros alma; Fel­szántom a császár udvarát; Bordal. (Palló Imre.) Utána: Időjárásjelentés. 5.10: Enesei Dorner Béla előadása: »A rét- és legelőjavi­­tás . 5,40: Magyari Imre cigányzenekaráztak hangversenye. Ó.40: Magyar művészek ottho­nában. 7.10: Egy óra könnyű zene. 8.10: Sport- és ló verseny ered ibény ék. 8.30: Vig­­jaték-előadás a Stúdióban. sA nők barátja*. Vígjáték 5 felvonásban. Irta Dumas. Utána 10.20: Időjárásjelentés. Majd: A Fejes sza­lonzenekar, jazz és Toll Árpád cigányzene­­karának ■ hangversenye. y «», j4eve»vuago - uraioeredenan­­víJfJBSk rolíhe Chammon kerékpárokat 1 ‘IC—20 P részletre! Kerék­­■SEÍsas CoK-3 Páralkatrészeket naeybam gy .1 r i árban, k-űlsö gumi 6.80 P, beifci z.lu P. Láng Jakab és Fiafcerék­­a-rnagylcereskedés. Budapest. József-körut 41 «ríávvzéi.’ iflfln >n?ver 1 laeHv- eafiP A RÁDIÓ PÉNTEKI MŰSORA: 9.15: Az Országos Póslászenekar hangver­senye. 1. lírául: Magyar póstás-induló. 2. Waldlcuíel: Virágos réten — keringő. 3. Ros­­sijii: A szcvillai borbély — nyitány. 4. Verdi: Rigolello — ábránd. 5. Borsay: Juhászle­gény — magyar ábránd. 6. Szirmai: Mágnás Miska — egyveleg. 9.30: Hírek. 9.45: A hangverseny folytatása. 12.00: Déli harang­szó az Egyetemi templomból, lidőjárásjelcu­­tés. 12.05: Hangverseny. Közreműködik: Meggyesy Ilonka (zongora) és Csillag' Ilus (ének). 1. Chopin: f-moll fantasic. 2. Verdi: Travlala — Violella áriája. 3. Liapunow: Nuit d’été; Stefániái; Yidalita. 4. Mozart: Éj királynője — ária. 5. Dohnányi: c-moll Toc­cata. 6. Szabados: Megállók a kaputoknál; Nádor: Akácvirág. 12.25: Hírek. 12.35: A | hangverseny folytatása. 1.00: Időjárás- és vízállásjelentés. 2.30: Hírek. 4.00: Németh Pé­ter előadása: »A züllés veszélyének kitett fia­talkornak védelmet. 4.45: Hírek. 5.00: Pau­­lini Béla novellái: 1. Doktor ur. 2. Lili asz­­szony rózsái, Felolvassa a szerző. 5.30: Sebő Miklós énekszámai: 1. Révffy: Hogyha ir majd édesanyám. 2. Szávay-László: Régimódi nóta. J. Sándor; Azt beszélik tefelőled. 4. Farkas Imre: Esik eső hegyen-völgyön. 5. Sebő-Kende: Piros rózsás nyáron. 6. Erőss Béla: Hogyha Iát is nap-nap után. 7. Sebő- Bányay: Olyan volt a te szerelmed. 8. Nádor Jóska: Üzenget a tavasz. 6.00: Tolnai Pál elő­adása: • >Szinpadok korszerű műszaki beren­dezése*. 6.30: Magyar dalest. Járossy Jenő dr. és Szilágyi Béla dr. szerzeményei. Közre­működik Kőszegi Teréz, a Városi Színház művésznője és László Imre. 7.30: Rádió ama­tőr pósta. 8.00: Ybl Ervin előadása: »A mai magyar festészet*. Utána: Ügetőversenyered­mények.' 8.20: . Ilaydn-hangverseny. Közre­működik az Operaház tagjaiból alakult zene­kar és Kerpely Jenő (gordonka). 1. Szimfó­nia C-dur. 2. Gordonkaverseny D-dur. 3. Szimfónia Esz-dur. Utána 10.00: Időjárás­jelentés, hírek. Majd: Gramofonhangverseny. Harmincezer pengő hiány Simsay gazőászati százados hivataléban A honvédelmi minisztérium néhány héttel ezelőtt hivatali ellenőrzést tar* tolt Simsay Ernő gazdászati százados hivatalában. A százados másnap, ami* kor bővebb felvilágosításokkal kellett volna adnia, már nem jelent meg hiva­talában. Keresték Királyhágó-utca 5/b szám alatti lakásán, de nem találták. Vártak néhány napig, de miután ez iclő alatt sem jelentkezett, a katonaij hatóságok megkeresésére a detektívek kutattak mindenfelé a századost, aki civitruhában távozott el hazulról. Időközben a hivatalvizsgálat meg­állapítása szerint mintegy 30.031) pengő elszámolási differenciál ta­láltak. Ezért elrendelték, hogy bárhol talál­ják meg Simsay századost, nyomban értesítsék a katonai hatóságokat, hogy fe'elős-égre vonhassák Simsayt, elé előtt a nyomozó detektívek az utcán fel­ismerték Simsayt, értesítették felettes hatóságát, mire tiszti bizottság vette át a századost. cuoLIMONÁDÉ TABLETTA a &*.CCüditöltcLÍ! Ilf ’l fillér. .MINDEN FŰSZER-ÉS CUKORKAÜZLETBEN KAPHATÓ.® Leégett a sóstói nagy nádas A kiskunhalasi tűzoltókat értesí­tették. hogy ég a sóstói nádas. A tűz a 85-ös őrház közelében támadt és nagy .gyorsasággal terjedt tova. Ugylát­­szik. egész éjen ál, több hetven lappon-' gott a nádas tüze, amely délelőtt aztán nagy erővel lángolt fel. A tüzet nehéz volt oltani, mert az idő száraz, a szél elég erősen fújt és a nád tűzfészkét nehezen közelíthették meg. A tűz meglehetős riadalmat keltett Kiskunhalas városban. A déli órákban már a tűzoltóság összes szerkocsijával kint volt a tiiz színhelyén, a tűzoltó­ság óriási erőfeszítéssel dolgozott. A tiiz színhelyén nagyszám u Közön­ség gyűlt össze, erős készültségi! rend­őrség és csendőrség tartotta fenn a rendel. A déli órákban a mentőkocsit is a tűz színhelyére vitték. A tűz ol­tásánál három tűzoltó az óriási füst­ben rosszul lett és könnyebben meg­sebesült. Késő délután, amikor a nagykiterje­­désü nádasnak több mint a félterütetö összeégett és elhamvadt, sikerült a tűz terjedését elfojtani. . -~N. 1 ■>. /v/.y •- • ■ MODIANO .. }• V-nG*. 3 f.íN'iíV-’ japSt v íi. í? • 1 - •«■.-*_____ _____:___ 1___ _ Fegyitázra Ítéltek két csongrádi tyuktolvajt Két csongrádi napszámos.- Percze Ist­ván és Juhász József ez év márciusá­ban a csongrádi tanyák között tíznél több ty u k tolvaj tás t követett el. A lopott tyúkokat a piacon eladták és a pénz­ből éltek. Percze Istvánné ellen azért emelt vádat orgazdaság miatt az ügyészség, mert egy alkalommal a lopott tyúkok­ból kettőt megfőzött a két tolvaj nap­számosnak. A szegedi törvényszék most vonla felelősségre a két veszedelmes tolvajt, A tanúkihallgatások után a bíróság a rovottmultu Percze Istvánt három évi, Juhász Józsefet pedig két és fél évi fegyházra Ítélte. Percze Istvánné az orgazdaság miatt kiszabott 8 napi fogházbüntetésében megnyugodott, mig a két tyuktolvaj napszámos megfellebbezte az Ítéletet. A has teltsége, májtájéki fájdalmak, emésztési nehézségek, gyomorbélhurut és sárgaság a természetes »Fcrcnc Jó­zsef* Keserüviz használata által meg­szüntethetek és az agy, a szem, tüdő vagy szív felé irányuló vértolulások ellensúlyozhatok. Gyomor- és bélspe­cialisták igazolják, hogy a Fei^nc Jó­zsef vizzel, különösen az ülő életmódi következtében jelentkező bajoknál na­gyon kedvező eredményeket érnek eí. A Ferenc József keserüviz gyógyszer­­tárakban, drogériákban és íüszerüzle* tekben kapható. i I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék