Kis Ujsag, 1946. szeptember (60. évfolyam, 196-220. szám)

1946-09-15 / 208. szám

„Megbízhatóság„emberszeretet„jóindulat“ mint „vizsgatárgyak“ a közigazgatási étképzőtanfoiyam növendékeinél 250G—3000 jelentkező közül 50% közepesen, 10% igen jól jelelt meg, 10% pedig alkalmatlannak bizonyult a gondolkodik azonnal rájön arra, hogy oszfálysorsfeggyel kis kockázattal, nagy nyereményekre játszik! Szerencsés cselben 300.000 forint nyerhető Jutalom 200.000 iorint Nyeremények: 100.000 forint 50.000 forint 35.003 forint 30.000 forint stb., stb és még rengeteg nyeremény, összesen őímiHió 5S8.C00 forint kerül kisorsolásra Sorsjegyárak: Egész! 24, fél: 12, negyed: 6 forint Húzás október 4-én kezdődik AagaraszSrt és gubancot veszek. Fischmann, VII., Nagydiófa-u. 19. Tel.: 422-756 Nemrégiben ígérte meg a belügy­miniszter a közigazgatás átszervezé­sét, amely reform előkészítése, a hí­rek szerint, már régóta folyamatban van. Ezzel a reformmal áll kapcso­latban az elmúlt té|cn szervezett köz­igazgatási átképző tanfolyam is, nem érdektelen tehát megindokolni, ho­gyan váltották be a hozzájuk fűzött reményeket az álképzettek? Mivel ennek a tanfolyamnak egyik fontos szűrőállomása volt az öt budapesti lélektani intézet által végzett képes­ségvizsgálat, felkereslük a Budapesti Neveléslélektani Intézet vezetőjét, hogy tárgyilagos képet kapjunk az átképzés eredményéről. — Az intézetben végzett vizsgála­tok a képességekre és a jellemvoná­sokra terjedtek ki — mondja dr. Noszlopi László egyetemi magán­­lanár. Mielőt! a vizsgálatok meg­indultak volna, a közigazgatási szakemberek bevonásával megállapí­tottuk azokat a fökővctelménycket, amelyeket a jó közigazgatási hiva­talnokkal szemben támasztani kell. Vizsgáltuk tehát a figyelmet, az em­lékezetet, az élelmességet, a referáló tehetséget és az ítélőképességet az egyik oldalon, míg a másik oldalon a megbízhatóságot, az emberszeretetet, a türelmet és a jóindulatot. Ezzel a vizsgálattal valóban úttörő munkál végeztünk: elsdizben történt meg Magyarországon, hogy egy nagyohl> embercsoportból objektiv vizsgáiuli eredmények alapján döntöttük el a pályaalkalmasság kérdését. — Az eredmények? — Mintegy 2.500—3000 jelöltet vizsgáltunk meg. E vizsgálatok alap­ján azt mondhatom, hogy a pályá­zóknak min tégy 50 százaléka az, amely közepesen volt megfelelő, 10 százaléka igen alkalmas, 10 száza­léka pedig alkalmatlannak bizonyult. Ennek az eredmények elbírálásánál természelesen figyelembe kell venni, hogy az úgyszólván kizárólag mun­káspártok által küldölt jelöltek kö­zött számos társadalmi réteg képvi­selve volt s így rendkívül heterogén anyagot alkottak. Mégis azt kell mon­dani, hogy ez az eredmény jó képet mutatott népünk állagintelligencia színvonaláról, de cppen, mert ez így van, fokozottabb követelményeket lehet és kell is támasztani a szak­értelmet illetően. A szakértelem kérdése ugyanis kevéssé lehet kö­zömbös ma, mikor a kevésszámú, de hozzáértő alkalmazóin kar meg­teremtése a kormányzat célja. Ez pe­dig alapos szakképzés nélkül, csu­pán a rátermettség alapján eszközölt válogatással semmiképpen sem biz­tosítható. Lelepleztek egy cipőgyárost, AKI PAPIROSBÉLÉSŰ CIPŐT HOZOTT FORGALOMBA jSternberg' HANgSZKItfiYAn gQ rakóczi-pi harmonikát, gramofoniemezt, rádiói j elad és vásárol, b:7omán\t)a élves* Rádiót és minden hangszert javít hangolást vállal Telefon: 124 -nyO Mában forint a kincs, nincs HáŰaClnBfClO-glpd vennék. Ajánlatok „Teichert“ jel. New-York hird., Erzsébet-körút 9 A ffiaíasUák fiüsztUá 1. A mérgesgázokkal szemben, emberre és háziállatra ve­szélytelen. 2. Nem kell az ajtókat, ablako­kat leragasztani és utána nagy­­takarítást rendezni. A féreg­­telenités Atom G. G.-vel per­cek alatt elvégezhető, még sérült, ablakhiányos lakás­ban is. 3. Az Atom G. G. tartósan féregtelenit A kiszórt por ugyanis még hónapok múlva is hatásos és így a későbbi betolakodók ellen is védelmet nyújt. 4. És ami a legfontosabb , , . nem 50, 80 vagy 100 forintba kerül. — Ára mindössze 7.80! Szerezze be még ma és holnap ] már nyugodtan alhat, mert ahol „Atom G. G."van,j ott poloska nincs — Erre mérget vehet! kapható: minden drogériáiban, Illat-1 sxert&rban tsfestákUzielbsn Főraktár: Bajcsy Zsilinszky-út 23 j Telefon 125-590 Smpuláitak! Az eredeti amerikai rendszerű A. A. Marka-féle műlábbal tökéletesen és zajtalanul tudnak járni Egyedüli gyártóját Szikla I)., Rpest, VIII.. Rákóczi út Itt sírta uocsihenűcs, cilra agoluöscsopftüuzsir, fiiresiszesKiif. Vidéki szállítások gyári áron. „Belga" kocsikenöcs-, olaj- és vegy­iparigyár rt., X„ Liget-u. harminchat Telelőn: 183—033 Felesleges B-lista az Anyag- és Árhivatalnál Érdekes átállítási hitelek a nehéziparban Az Anyag- és Áruhivatal, amely ma az ország gazdasági életének egyik ütőere, bár csak augusztus elején és a B-listán már átesett tiszt­viselőkkel kezdte meg működését, mégis újabb leépítésen ment keresz­tül, úgy hogy újabban 100 tisztvise­lőt bocsátottak el, miáltal a lét­szám 400 főre csökkent. A béke­időkben az anyaghivatalok 1300 tisztviselővel dolgoztak és így ma, amikor ez a hivatal a leg­sürgősebb ani/agkiutalásokat is in­tézi, a 4Ő0 főnyi személyzet igen kevésnek bizonyul, Éppen ezért ez a U-iistázás nem szolgálta sem az Ar- és Anyaghivatal, sem pedig a gazdasági élet érdekeit. Növekvő feladatok hárulnak a hi­vatalra az árellenőrzés terén is. Az elmúlt napokban a kisebb cipögyá­­inkat ellenőrizték, mert sok panasz érkezett egyes cipőüzemek és cipő­­kereskedők silány árui miatt a hiva­talhoz. Egy pestvidéki cipőgyárnál [Xipirbélises cipőket találtak. A ci­pőgyárost árdrágítás mialt fel is je­lentették. Sikerült biztosítani a bá­nyászok és hozzátartozóik teljes lábbeli és cipöszfíkségletét. Erre a célra a gyárak (15.000 párt ajánlottak fel, de a bányászok pénzhiány miatt azokat nem tudták átvenni. Ezért most többhavi hitelre adják a bak­­kancsot és a cipőt a gyárak. Nagyjelentőségű intézkedés az s, hogy a jóvátétel csökkenése követ­keztében'elmaradt munkát és hitelt átállítási hitelek álján pótolják. így ilyen nagyobb hitelt kapott a WM törzsgyára, amely békecikkek gyár­tására tért át. Ez a hitel 45 napos. A Láng-gépgyár a komlói szénbá­nyának 4 és félmillió forhitért cent­­rálét épít. amely szintén a jóvátétel­lel volt kapcsolatos. Ez d hatalmas munka csaknem teljesen befejező­dött, csupán párszázczer forintra volt szükség, amelyet most a válla­latnak ki is utalnak. A Magyar Acéláru tlyár a Magyar Wolfram Gyár részére ampullngyári berende­zést készít. Ezek a gépek is hetven százalékban már elkészüllek és most folyósítják a végleges kigyörláshoz szükséges költséget, amely bőven megtérül a svéd és magyar ampulla­­exportból. A Salgótarjáni gépgyár helyzete már sokkal nehezebb, mert budapesti gyára nem gyárt mást, mint eszterga­padokat és ebből egyelőre 10 dara­bot kell eladnia 000.000 forintért. A hitelek ügyében az iparügyi, pénzügyi miniszter és a Gazdasági Főtanács kiküldötteiből alakult hi-Kutyatemefő egy magyar farmon Paris mellett Clychyben van Euró­pa leghíresebb kulyatemelője. Ügy­létszik, ennek a temetőnek a világ­híre buzdított egy amerikai magyart arra, hogy farmján kutyatemetőt lé­tesítsen. fíási Bertalan, aki Miskolc­ról vándorolt Amerikába, az Ohio államban lévő Hudsonban vett far­mot. A magyar farm külön érdekes­sége, hogy az egyik szögletében ku­tyatemető van. Ha valakinek a ked­venc kutyája megdöglik, messze kör­nyékről idehozza, ahol eltemetik. A kutyasfrokon lapos márványtábla van, rajta a kutya neve és kora ol­vasható. Némelyik táblán még az ís rajta van, hogy ki siratja a ked­venc dögöt. A gyászolók el-ellátogat­­nak a kutyatemetőbe, van, aki köny­­nyeket is potyoylat, sőt olyan is akad, aki virágokat helyez a sírra. Modern házasság Furcsa esküvő zajlott le Ameriká­ban, Louisa városkában. Az anya­könyvvezető előtt megjelent Delbcrl Sprouse 18 éves fiatalember és kije­lentette, hogy nőül kívánja venni menyasszonyát, Mattie Lyons Lar­­get-et. Az érdekesség az, hogy az ara életkora: 10 esztendő, családi állapota: özvegy és mint a lap trja. 49 unokája van. Az a gyanúnk, hogy a szerelmes fiatal vőlegény a nagy­számú család mellett némi kis va­gyonkát is megszagolt... zotlság tesz javaslatot és ezután ke­rül a javasolt hitel döntés alá a tárcaközi hitelvéleménycző bizottság­nál. Ha a Iliiéi egymillió forintiái nagyobb, úgy a Gazdasági Főtanács dönt. Nagyon természetes, ha a Nem­zeti Banknak kifogása van az adós bonitásá ellen, úgy a hitel nem ke­rül Icfolyósításra. Kétmázsás rendőr Az amerikai lapok beszámolnak arról, hogy a Pennsylvania állam­ban lévő West Manayunk városka egyik rendőre, George Adamson 25 év után nyugalomba vonult. 25 évi szolgálat nagyon szép idő, de ezért Amerikában még nem írnak valaki­ről cikket. Adamson barátunk azzal tette magát híressé, hogy ö a világ legnehezebb rendőre. Súlya 425 font, ami magyarra lefordítva 192 és fél kilót jelent. Az bizonyos, hogy nem lehetett túlságosan izgalmas szolgá­lata az amerikai rendőrség legsúlyo­sabb egyéniségének. * Fáj a gyomra! Egy amerikai orvosprofesszor, dr. Frederick T. Kapp előadást tartott a gyomorbajról. Előadásában kifej­tette hogy hosszas kutatásokat foly­tatott a gyomorbaj gyógyítása terén és ezzel kapcsolatban a betegség eredetével is behatóan foglalkozott. Ennek során megállapította, hogy nagyobbrészt azok szenvednek gyo­morbajban, akik szerelmi csalódáson mentek keresztül. Akik rossz házas­életet élnek, azoknak súlyosabb a betegsége, mint más szerencsésebb halandónak. Tehát: vigyázat a szere­lemmel, mert elromlik a gyomrunk. Az Uívttáy&él ROKKANT DIIDOL A NAGYKÖRÚTON Irta:Rozványi Vilmos A háború vad lépte kezem, lábam letépte ... Élek-e még én? Élek-e még én? 1 Ültömben imbolyogva, puszták magános bokra, siratom békém ... Hol az én békém? a világot... Az átkot! Hogy nép népet se’ látott, csak ölte, marta, gyilkolta egymást, Én tudtam, láttam, írtam, telkembe fojtva sírtam: „Nem jő lesz, meglásd! MegdöglUnk, meglásd!“ Élei?... Hogy’ nyíljak én ki, ha már senki sem érti • szavam és szívem, hitem és hírem? Hogy „nép“ vagyok és lélek: kell ez?... Ki a fenének? Más az én hírem. Kellek, de így nem! És Európa nyög most, minden mozdulat szög most, mitől elvérzik és fel sem érzik .,. Nekem nem ez a gondom! Mi lelkem van még, ontom: életem szépít, életem épit. A szabályok ma furcsák; szomszédaim ne fussák „Igazság“ útját, ha úgysem tudják!,.. Igazság: hogy kerestem és közben elvesztettem az Élet Ütját... A magam útját. Magyar vagyok ezennel és minden félelemmel védem a fajtám, cn árva fajtám, Érdők, hegyek szaladnak. Krisztusok megszakadnak: lesz még itt házam... Van még itt pajtám! Mondjam, hogy nem én voltam a fiiiledt, zárt akolban az egyedüli sorson kívüli? ... Penészes, buta mentség!... Kell, hogy újjáteremtsék, ami megöli, lidércként üli Tudok kosarat fonni, hitet, fészket bogozni félelem nélkül, életem nélkül... Halott vagyok a mának, de holnap új világnak gyúiok fel ékül... Felgyűlök végül! A szórakozó Budapest Indul a színházi évad. Lassan valamennyi színház játszani fog <s a jelek szerint az előző évadtól el­térően nem is rossz darabokat. Álta­lában ezidőszerint színházi dekon­junktúra van. az embereknek nincs elegendő pénzük arra, hogy szín­ház vagy mozijegyet vásároljanak Minőségi verseng lesz, aki jobbat és jobban játszik, az győz. Az eddigi események közül színé szeli szempontból a Vígszínház nyújtja a legérdekesebbet. Egy régi operettet adnak a Nebánisvirágol. amelyben a címszerepet egy fialni színinövendékre osztották. Németh Marika a neve. Bemutatkozása iga--* siker jegyében zajlott le. Amennyi­ben ez a fiatal tehetséges színésznő továbbfejlődik, a primadonna után­pótlás kérdése megoldódik. A Víg­színház másik érdekes újdonság:« anyagi természetű. Betársult a vállal hozáshoz Magyarország legismertebb operettprimadonnája: H o nthg Hanna. Általában a mostani színigazgatók régi darabokat szeretnek bemutatni. olyanokat, amelyek egyszer már színrekerültek akár sikerrel, akár sí kér nélkül Budapesten. Ez persze nem minden esetben sikerült. Sike­rült a Medgyaszay Színháznak a Fekete Péter esetében. Eiscman Mi­hály, Zágon István és Somogyi Gyula kitűnő operettjét remek előadásban játsszák. Nem sikerült a Taxigavallér esetében, amelyet a most máé bezá rásra ítélt Márkus Park Színház adott elő Simor Erzsivel, aki vala­hogy — elvesztette a iába alól a szín­padot és ma már nem vonzerő egy színházban. Felújította a Pesti Színház Hunyadi Sándor Lovaglás ügy című életképét amely a pengő kezdetén íródott és akkor feltűnést keltett, mert a B-lis- Iával foglalkozott. Most a forint kez­detén szintén érdekes lelt a téma. Ki­tűnő előadásban játsszák. Kabcs Gyula egykori szerepét Mihályi Ernő vette át. A színházi világot most sokat fog­lalkoztatja a főváros legnagyobb színházi munkahelyének, a Magyar Színháznak az ügye. A felszabadulás után Both Béla kapta meg a szín házat és egyéves igazgatása alatt négy pénzembert sikerült „felemész­tenie". (Érdemei elismeréséül a Mű­vészeti Tanácstól házat, földet ka­pott.) Both Béla csődöt kért vállal­kozása ellen. Most Kővágó polgár­­mester előtt fekszik a Magyar Szín­ház ügye, mert jelentkezett c;;v Sárossy Ferenc nevű szövetkezei i igazgató, aki hajlandó kihúzni a színházat a csávából, kifizetni az adósságokat és megfelelő anyagi fel­készültséggel kinyitni a színházai. Ennek az új vállalkozásnak művészi vezetője Hegedűs Tibor lenne. Ami az állami színházakat illeti, az Operaházban és a Nemzeti Szín­házban nagybajt folyik a munka, a próba. Az Operaház új igazgatója, dr. Tóth Aladár kitűnő esztétikus szeptember 26-án, nyitja meg a szín­házat Bartók Béla halálának évfor­dulóján. Ezen a napon lép fel Bar­tók Béla „A csodálatos mandarin“ című táncjátékának előadásán S;a­­lay Karola. Az egykor ünnepelt táncművésznő néhány évvel ezelőtt férjhez ment Zingarelli olasz újság­íróhoz és megvált a színpadtól. Olaszországban cs Spanyolország­ban élt. Most hazajön és visszatér régi sikereinek színhelyére. A Nemzeti Színház a „Csongor és Tünde“ előadásával nyitja meg szín­házi évadját. Weiner Leó kísérő­zenéjével. Persze ehhez nagy zene­karra van szükség. A színház nem tud fizetni. Igenám, de minthogy a Nemzett Színház csináltatta meg az épület kárait, ami a fővárost ter­helte volna, kárpótlásul azt kérte, adják kölcsön a Csongor és Tünde előadásaira a székesfővárosi zene­kart. Ez meg is történt. Zajlik a színházi világ, minden színházban próbálnak a színészek és várják — a közönséget, amelynek azonban Budapesten házbér, gáz, villany és zsír gondjai vannak, Kristóf Károly SPOUT Rég volt oly nagy érdeklődés a magyar atlétikai bajnokságok iránt, mint ez alkalommal. Szombaton és vasárnap mindkét nap délután 4 órakor a Beszkárt sporttelepén küz­denek atlétáink a bajnokságért. A legjobb férfi és női atléták indalnak. Kettős mérkőzés lesz vasárnap az Üllői-úti sporttelepen. Először fél 3 órakor a Ferencváros—Szolnok mér­kőzést bonyolítják le. A Ferencváros itt már fejlődésről akar tanúságot tenni. A meccs után fél 5 órakor a Szentlőrinci Barátság a Debreceni VSC-vel találkozik. A Partizán SC vasárnap délután a órakor a Marcibányi-téri lövölde összes helyiségében műsoros szüreti mulatságot rendez délután 4 órától. Átszervezték a Vasasokat. A Vas- és fémmunkások sportklubjának rendkívüli közgyűlésén Rákosi Má­tyást és Gcrő Ernőt választották díszelnökké. Fővédnökök Vas Zoltán és Farkas Mihály, elnök Kádár Já­nos, ügyvezető elnök Hegyi Gyula. (4) Vasárnap, 1946 szeptember 15

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék