Kis Ujság, 1947. október (1. évfolyam, 81-107. szám)

1947-10-19 / 97. szám

Dinnyés miniszterelnök tájékoztatta a Kisgazda Párt politikai bizottságát a belgrádi látogatásról K­ét új kisgazdapárti képviselő: Vatta Ii­mi és Szántó József­­ Hétfőre maradt Nagyarányú megt­a­ka­rí­tások a külügyi szolgá­la­tnál A kormány pénteken délelőtt első tendre­ a hiseti minisztertanácsot tartotta a belgrádi út után. A najjfzenti előtt Mohsár Erik külügyminiszter beszá­­­molt a belgrádi kulturális egyenrél­y megkötéséről,, valamint az ezzel kap­csolatban folytatott tárgyalásokról. ,A pénzügyminiszter három rende­letet is terjesztett a minisztertanács elé, a pénzügyi fogalmazási szak­vizsga rendszeresítéséről, a forgalmi­adó fizetési kötelezettség elmulasztá­sának megtorlásáról és a köztartozá­sok kiegyenlítésére vonatkozó fize­tési kedvezmények szabályozásáról. A forgalin­­dó elvonása hétévi fog­házzal büntetendő vétség. Eljárás a pénzügy­igazgatóság fel­jelentésére in­dul azok ellen, az adózók ellen, akik a forgalmi adóból fennálló hátralékai­kat az esedékességet követő felszólítás napjától számított 15 nap alatt nem egyenlítik ki. A köztartozások ki­­egyenlítésére vonatkozó rendelet ki­mondja, hogy amennyiben az adózó az 1947 október 31-ik napján fennálló közadókat november 31-ikéig kiegyenlíti vagy a részletfizetése­­ket teljesül, a késedelmi kama­­tot és adópótlékot részben el­engedik. A kereskedelmi miniszter a h­alász­­szövetkezetekről, valamint a Külke­­resked­elm­­i Igazgatáság trieszti kiren­deltségének működéséről terjesztett be rendelet tervezetet. Igen fontos rendelő tervezetet terjesztett be a közlekedési miniszter a gépjárművek é­­üzemanyag fogyasztásának és kerék­­abroncs ellátásának szabályozására vonatkozólag. Ennek értelmében az üzemanyag- és abroncsvásárlást a tárcaközi bizottság kiutaló határoza­tához kötik. Személygépkocsiknál 60­1­, teher­gépkocsiknál pedig 1093 kilo­mé­ter havonta az a mennyiség, amelyre üzemanyag kiszolgál­tatható. A rendelet megszegőit büntetéssel sújtják. Neg é­yed résszel olcsóbb a külügyi szolgálat A Kis Újság tegnapi számában is­mertettél­ azokat a takarékossági rendszabályokat, amelyeket külkép­viseleteinknél hajtanak végre. Molnár Erik külügyminiszter ma erre vonat­­kozólag nyilatkozatot tett, amelyben kifejtette, hogy a kiercéputatien hatóságoknál évi három millió forint értékű devi­zát, a k­isn­ép­vise­letek dologi ki­adása­ terén pedig 15 százalékos csökkentéssel mintegy 2 millió forint értékű további devizát ta­karítanak meg. Ezenkívül a külügyminisztérium köz­ponti szolgálatánál négy és félmillió forint költségcsökkentést értek el az utolsó költségvetési előirányzattal szemben. .­ külföldi napidíjakat Sit­li­ százalékkal szállították le. A kül­ügyminisztérium tehát igen jelentős költségmegtakarításokat ér el, száza­lékban kifejezve az­ egész 1947—48. évi költség­­vetés 25 százalékát megtakarítja, úgy hogy a külügyi kiadások az államháztartás idei költségvetésének még egy százalékát sem­ érik el. Politikai bizottsági ülés a Kigazda Pártban A Független Kisgazda Párt politikai bizottsága pénteken délután ülést tartott, amelyen a beteg Dobi István e­­ök helyett I­yöngirösi János fő­titkár elnökölt. Napirend előtt Csejkey Ernő, a Nemzeti Bank elnöke szólalt fel, a közeljövőben a törvényhozás elé kerülő bank­ államosítási törvény­javaslatról beszélt. Felhívta a párt figyelmét arra, hogy az államosítás­nál az ország k­özgazdasági érdekei és az alkalmazottak szerzett jogai megfelelő mértékben m me­góvassanak. Még a napirend letárgyalása előtt megjelent a bizottságban Dinnyés La­jos miniszterelnök is, akit Gyöngyösi János tseb­rádi útjából való vissza­térte alkalmából üdvözölt és felkéri, hogy tapasztalatairól számoljon be a bizottságnak. A miniszterelnök rész­letesen tájékoztatta a bizottság tag­jait belgrádi útjáról. A bizottság tag­jai számos kérdést tettek fel, ame­lyekre a miniszterelnök részletes tá­jékoztatást adott, különös tekintettel a jugoszláviai magyar kisebbség hely­zetére, amelyről úgy nyilatkozott, hogy a nemzetiségi kérdés teljes megoldásának iskolapéldája. Gyön­gyösi János főtitkár köszönetet mon­dott a miniszterelnöknek, kiemelve a belgrádi út fontos­ságát. a rlmai né­pek együttműködésének kiépítése te­rén. Ezután a porrtvart tacttség «5 áh a pártközi értekezlet — kvti^tíVl-Á^írvlj h­í­­­sével és a főispán­ állások betöltésé­vel foglalkozott, végül Kftphm Fe­renc alelnök bejelentene, hogy Porigrácz Aladár lemondott csonigrád­­csanádi Anegyer mamiátuméról Vatta Ernő javára, m­íg az országos listán Gulácsy György ankarai követ le­mondása folytán Szente József pót képviselő került behívásra. Pénteken nagyobb számú asszony­­kü­ldöttség kereste fel Haji­ László belügyminisztert, aki az éppen folya­matban lévő minisztertanács közben fogadta a küldöttséget. A küldöttség vezetői örömüknek adtak kifejezést a mulatók és lu­f■miüzemek bezárása felett. A belügyminiszter válaszában rámutatott arra, hogy a kormány mindent megtesz a drágaság leküz­désére és a dolgozók életszínvonalá­nak­­emelésére. A szombatra tervezett­ pártközi konferenciát, amelynek az lett volna a feladata, hogy véglegesen dönt­sön­ az államtitkárok számának csökkentése felett, hétfőre halasztot­ták. Ezer vágón műtrágya lAssumMímsl stever a Hitellel kell segíteni a gazdák pénztelenségén . .1 műtrágya használatának mér­téke minden körülmények között ér­tékmérője a gabonatermelés korsze­rűségének. .4 műtrágya használata ugyanis erőteljesen fokozza a ga­bonatermés hozamát és az ezzel kapcsolatban szükséges befektetés rendes körülmények között többszö­rösen megtérül a gazdának. Érthető, ha a műtrágya használata iránt élénk az érdeklődés a gazdaközön­ség körében és volt idő, máskor az volt a probléma, hogy a jövedelme­zőséget biztosító áron elegendő mű­trágya adjon a mezőgazdasági ter­melés rendelkezésére. S­la most, a parasztságnak az agrárolló és az aszály sújtotta helyzetében vizsgála­tunk eredménye nem­ mutatkozik ki­elégítőnek sem a műtrágya haszná­latának mértéke, sem annak ára és ezzel jövedelmezősége szempontjá­ból. Olyan problémák bukkannak fel, amelyek sürgős megoldása nem­zetgazdaságunk és közellátásunk életbevágó érdeke. Ebben az évben az őszi rozsodért a szárazság miatt már megkésettnek kell tekintenünk, .'tűs években ilyen­kor mindenfelé zöldelnek már a rozstáblák, idén azonban ennek semmi nyoma. Ezért jövő évre már a mai helyzetben kieséssel kell szá­molnunk gabonatermelésünkben és minden eszközt meg kell ragadnunk, hogy fokozni lehessen a meglevő búzavetés eredményét. A gabonater­més előrelátható kiesésének ilyen megelőzésére legalkalmasabbnak a szuperfoszfát műtrágya minél széle­sebb használata kínálkozik. A szu­­perfoszfát kellő mennyiségben ren­delkezésre is áll, árát azonban a pa­rasztság pénztelensége miatt meg­fizetni alig tudja. Hogy a műtrágya-használat alkal­mazásának elégtelenségének mennyi­re a pénztelenség és a műtrágya ma­gas ára az oka, annak bizonyítéka, hogy az új gazdák, akik 50 százalé­kos kedvezménnyel, vagyis 50 forin­tért kapják a műtrágyát, eddig ebben a tanácsévben 350 vágón szuper­­foszfátot igényeltek, a régi gazdák pedig, akik 00 forintért kapják, csak 105 vágó­nál. A műtrágya-használat ilyen tagozódásának jelentőségét illusztrálja az a tény, hogy az újgaz­­dák a termőföld­ 40 százalékán, a régi gazdák pedig a termőföld 60 százalékán gazdálkodnak. Vagyis a szuperfoszfát árában jelentkező kü­lönbség következtében a termőföld­­50 százalékán a szuperfoszfát egy­­h­armadát sem használják annak a mennyiségnek, amelyet a termőföld 40 százalékán használnak. Csak he­lyeselni téh­ét, ha az új gazdák 30 fo­rintért kapják a szuperfoszf­átot, a­­ gabonatermés fokozásának érd­ekei­­ azonban amellett szólntak, hogy a­­ régi gazdák is hasonló hízért kapták , a műtrágyát, hiszen ezek a gazdák­­ beszolgáltatásukkal és adófizetésük­kel bőségesen eleget tesznek kötele­­­­zettségüknek a közösséggel szem­ben. Az újgazdák és régi gazdák mű­trágya-igénylésén kívül az aszály­­sújtotta vidékeken 32 vágón h­itel­­­­műtrágyát osztottak ki a Földm­ivel­­­és­ügyi Minisztérium segélyakciója keretében, az állami gazdaságok pe­dig, álnevek ugyancsak 30 forintért ■ kapják a műtrágyát, 100 vágón szu­­perfoszfátot igényeltek. Vagyis eddig mezőgazdaságunk a termés­év idején 587 vagon szuper­foszfátot állított be a gabonatermelés fokozására. Az így felhasználandó nyitrágya­­mennyiség­ íne­i értékelésére összeha­­sonlítá­sképen közöljük, hogy egy­részről Magyarország mai területén ■ 1038. évben 4500 vagon szuperfosz­fátot használtak fel az őszi búzater­melés fokozására, — bár Magyar­­ország a műtrágya használatában , akkor is alatta maradt a mezőgazda­ságilag fejlett országoknak, — más­részről a műtrágya-gyárakban most 1500 vagon szuperfoszfát áll rendel­kezésre, amiből a parasztság eddig csak 587 vagont vett igénybe. A műtrágya jövedelmezősége szem­pontjából figyelmet érdemel, hogy az II­AS. évben általában egy méter­mázsa szuperfoszfát ára 60 kg. búzá­nak felelt meg, most pedig egy mé­termázsa szűrte.A foszfát egy méter­mázsa búzába kerül, a beszolgáltatást búza árának alapulvétele mellett. A szuperfoszfát felhasználásának foko­zását így elsősorban a m­űtrágya úr­­tesztállításában kell keresnünk, leg­alább is a régi gazdák vonatkozásá­ban. A parasztság péztelensége azon­ban indokolttá tenné, hogy a kor­mány általában műtrágya-hitel nyúj­tásával is segítse elő a szuperfoszfát használatának fokozását. 500 millió forintnyi hitel rendelkezésre bocsá­tásával a­ parasztság részére egyéves kamatmentes műtrágya-hite­lt lehetne nyújtani és biztosítani lehetne, hogy a gyárakban rendelkezésre álló 1500­ vagon szuper­fosz­fáit teljes egészében a gabonatermelés fokozását szolgálja. A további ezer vagon szuperfoszfát felhasználása révén búzatermésünk hozama 25­10 vagonnal emelkedne. Olyan nemzetgazdasági szempont ez, amelyet a kormány nem hagyhat figyelmen kívül. Országunk közellá­tási érdekei megkövetelik, hogy a közel ezer vagon műtrágya ne ma­radjon a gyárakban kihasználatlanul. Jövő évi kenyerünkről van szó és erre már most gondolnunk kell. Adómentes létminimumát A letűnt rendszer súlyos és igaz­ságtalan adópolitikája különösen a parasztságot sújtotta. Az adóprés olyan jól dobozott, hogy a paraszt­ság zsebéből nemcsak a pengőket sajtolta ki, hanem még az istállókból a jószágot is. A foglalások, árvere­zések mindennaposak voltak. Elár­verezték a szegényparaszt tehénké­jét is, amelyre a család fenntartásá­hoz volt szüksége. Ekkor fordult kisparasztságunk egyre nagyobb tömegeivel a Kis­gazda Párt felé, a­mely teljes erejé­vel küzdött a kormány esztelen gaz­daságpolitikája ellen. A párt már akkor követelte az adómentes létmi­nimum megállapítását. Sajnos, hiába követelte ezt az elmaradt adó­jöve­delmet, a nagytőke és a nagybirtok uraira kellett volna kivetni és azo­kon behajtani. A felszabadulás után átalakult tár­sadalmi berendezkedésünk. Szegény­sorsú kisparasztságunkon segített a földreform aty a házhelyoura. Most már van pár Imid f­öldecskéjü­k s így nincsenek annyira kiszolgáltatva má­sik kénye kedvének. Ezt a réteget sújtja azonban legjobban a j: a­acsol­y terményár és a ipari cikkek a magas ára közötti különbség. Súlyosak azok,­­á­m az adóterhei is. Ezeken a bajo­kon könnyíteni kell, mégpedig addig, amíg nem késő. Sürgősen meg kell valósítani a Kisgazda­párt­ régi köve­telését, az adómentes létminimumot a kisparasztság számára. Az ebből származó bevételt ,kié­­st pedig át kell hárítani az újgazdagokra. Kisparasztságunk­ azért kéri az adó­mentes létminimum megállapítását, mert úgy gondolja, hogy antiszociális megadóztatni azt a vagyont, emek­ből az egyén és családja csak a puszta létét tudja fenntartani. Reméli ez a szegénysor­sú kisparasztság, hogy de­mokratikus kormányunk megérti sé­relmeit, teljesíti kívánságát és meg­valósul az, hogy a­­­rommilliónyi eddigi koltius magyar emberibb életet élhet a demokratikus Magyarországon. Biaislo Lásló Nyolc stafit r­oh­ágyottak árdrágítás miatt A budapesti rendőrség tegnap meg­kezdte a luxusszabók ellenőrzését. A rendőrségiek ugyanis tudomásár­a jutott, hogy az eredetileg megállapí­tott első ka­tegóriabeli szabók 240 fo­rintos fazon helyett 500- 800 forin­tot kérnek egy ruhafazonért. A remi őrség nyomozói az összes elsőosztsá­­lyű­ szabóknál próbavásárlásokat és próba rendel­éseket végeztek és ahol fazondrágulást követtek el, felfedték kilétüket és előállították az árdrágító szabókat. Ma hajnalig nyolc előállí­tás történt. Az előállítottak névsora a követ­kező: Fülöp Gyula Nádor-u. 11, Kra­mer Sándor Gehért- tej 1. Ferenci La­jos Régiposta u.1 6, Fehl Inne és Jenő Tü­rr István-u. 4, Vörös Ferenc Somogyi Béla-út 4. Ádám Ferenc Lányi u. 6, Lukács Ferenc Kossuth Lajos-u­. 8 és Várnagy Karó Kossuth 1,a jós-u. 10. A rendőrség a mai na­pon tovább folytatja a „fuzd­uns­­zkit" és a jövőben is állandó ellen­őrzés alatt tartja majd a szabókat, hogy a megállapított összegnél­ drá­gábban ne készíthessenek ruhát. Újból megindult a hadifoglyok hazaszállítása Debrecenbe érkezett jelentések szerint a hadifoglyok hazaszállítása é­jból megindult. Hírek érkeztek arról, hogy a romániai gyűjtőtábo­rok felé útban vannak Oroszország­ból hadifogoly szerelvén­yek. Értesü­­­léssünk szerint S­oktaniba a napok­ban több szerelvény érkezik t­ vi­­gyár hadifoglyokkal. A gyűjt­ősírek­ V- ban lévő hadifoglyok hazaszállítása rövidesen megkezdődik. A debreceni átvevő állomás félkész­ülten várja az újabban érkező szerelvényeket. Elkobozták Ligeti Magdit kön­yv­ét Szemérem elleni vétség miatt eljárás indult a szerző esten Rendkívül érdekes beadvány érke­zett ma reggel Bergmoser Ágoston dr. vizsgálóbíróhoz. Az államügyészség soronkívül arra kéri a vizsgálóbírót, hogy Ligeti Magdi dr. sok port fel­vert könyvét foglalja le, a kéziratot helyezze bűnügyi letétbe és a könyv valamennyi feltadlállató példányát kobozza­ el. Az államügyészség indítványa fö­lött nyomban döntött a vizsgálóbíró: végzést hozott, magáévá tette az ál­lamügyészség álláspontját és elren­delte (dr. Ligeti Magda .,Gyermekek a felnőttekről“ című könyvének el­kobzását. A végzést küldönc útján el­juttatta a főkapitányságra a szüksé­ges intézkedések megtétele céljából. A vizsgálóbíró döntése azt jelenti, hogy az államügyészség egy-egy megbízott..­., a rendőrség segítségével végigjárta az összes könyvkereskedé­seket és a könyv valamennyi példá­nyát elkobozza. A feltűnő és gyors hatósági intéz­kedés okáról a Kis Újság munkatársa a következőket tudta meg: A nemzetgyűlés ez év július 24-iki ülésén felszólaló többi között Schlachta Margit nemzetgyűlési kép­viselő és azt az indítványt terjesz­tette a vallás- és közoktatásügyi mi­niszter elé, hogy dr. Ligeti Magda könyvét, — amely véleménye szerint pornografikus, lélekmérgező és nem tudományos mis — nyomban ko­bozza el. Schlacht a felszólalását élénk vita követte, amelyne­k végén a nemzetgyűlés az indítványt meg­szavazta. Pár nappal később érkezett az igazságügym­inisztériumba a nemzet­­gyűlés megkeresése. Az igazságü­gy­­minisztérim jogi osztálya azonban arra az ál­láspontra­­ helyezkedett, hogy a vallás- és közoktatásügyi mi­nisztérium hatáskörén kívül esik egy könyv elkobzása, amely kizárólag bűnvádi úton, álamügyész indítványa alapján a vizsgálóbírót illeti meg. A közoktatásügyi minisztérium döntését eljuttatta Ries István dr. igazságü­gyi miniszterhez, így került az­után a sor a bűnvádi eljárás lefoly­tatására és a könyv elkobzására. A vizsgálóbíró döntésétől függete­­nü­l az államügyészség ma megindí­totta­ az eljárást I.Etsoli Magda eltel­. Az államügyészség szerint Ligeti Magda „A gyermekek a felnőttekről* című könyvében szemérem elleni vét­séget követett el. Az államügyészség már elkészítené indítványát, amely­ben kéri a vizsgálóbíró, hogy a szer­zőt hallgassa ki, folytassa le a vizs­gálatot, majd az iratokat­­terjessze vissza az államügyészségre, hogy el­készíthesse a vádiratot Ligeti Magda dr. orvosnő ellen. Mária­ Sándor Országos vásárok 21- én kedden: Barattyajenő (Ba­ranya megye), Borsodnádasd (Bor­sod megye), kiv. Felsőmocsolád (So­­mogy megye), Szentgyörgyvölgy (Zala megye), Teve­ (Tolna megye), Újpest (Pest megye). 22- én szerdán: Mikosszéplak (Vas megye), Siófok (Veszprém megye), Stiffelszen­tm­iklós (Pest megye), Tó­t­­vázsony (Veszprém megye). 23- án csütörtökön: Hajdúhadház (Hajdú megye). 24- én pénteken: Celldömölk (Vas megye), Jászfényszarú (Szolnok me­gye), Komódi (Bihar megye), Mind­­szent (Csongrád megye). 24—25: Ne­­mesvid (Somogy megye). 26- án vasárnap: Cegléd (Pest me­gye), Nagykőrös (Pest megye), Répce­­szentgyörgy (Vas m­egye) búcsúú. 27- én hétfőn: Ácsa­d(Fejér megye), Ráta­szák (Tolna megye), Báb­on­ya (Csanád megye), Békéscsaba (Békés megye 27—29. Csákberény (Fejér me­gye) áv. Devecser (Veszprém megye) 27—28. Em­őd (Borsod megye), Érsek­­sekvadkert (Nógrád megye), Felső­­dabas (Pest megy­e), Hajdúszoboszló (Hajdú­ megye), Hetes (Somogy me­gye), Istvándi (Somogy megye), Já­noshalma (Bács megye), Istimér (Fe­jér megye), Kéthely (Somogy megye), Kóny (Győr megye), Kunbaja (Bács megye), Kunmadaras (Szolnok me­gye), Lovasbe­rény (Fejér megye), Mándok (Szabolcs megye), Magyar­óvár (Mosott m­egye), Putnok (Göm­ör megye), Sümeg (Zala megye), Szilas­­babhás (Veszprém megye), Szokolya (Nógrád megye), Tiszapalkonya (Sza­­bolcs megye), Tokaj (Zemplén me­gye), Verpelét (Heves megye). 28- án, kedden: Balkány (Szabolcs megye), Gesztely (Zemplén megye), Igás (Somogy megye), Kaposa (Tol­na megye), Kölesd (Tolna megye), Pincehely (Tolna megye), Sárvár (Vas megye), Soltvadkert (Pest me-­gyc), Lipetre (Baranya megye), Vas­­szentmihály (Vas megye). 39-én, szerdán: Aba (Fejér me­gyei, Földes (Hajdú megye), Somló­­szölös (Veszprém megye), Vésztő (Békés megyei, Zalaszabar (Zala me­gye), Zsomba (Tolna megyei és Zoámbók (Pest megye)) . Drákói sajtórendszabályok Görgország ótan A görög kormány új törvényt, hu derült ki, amelynek értelmében hu­szonnégy órán belül betilthatja,­­ olyan lapot, amely lázadás szításár alkalmas cikket, felhívást, vagy egy­­et közöl. A felelős szerkesztőt haditörvényszék ilyen esetben 15 év­től életfogytig 1e­nig terjedhető fegy­házra ítélheti. -----------------------------­----------------0» .pu­sceélet ! következményeit nőt is sinylik a gyermekek! Erősíteni kell őket, hogy egészséges, ellen­álló legyen a szervezetük. Az í­ vonva­tipe értékes tápanya­gai hússá é,s vérré válnak, megnyugtatják az idegeket, erőseik az izmokat. REGGELIRE P UZSONNÁRA Vasára«*, 1­7 október 1»

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék