Kis Ujság, 1951. március (5. évfolyam, 50-75. szám)

1951-03-07 / 55. szám

2 Szerda, március 7 Ünnepi műsorstámok a rádióban a Magyar-Szovjet Baiátsági Hónap alkalmából A Magyar-Szovjet Barátsági Hónap ünnepi eseményeiből jelentős mértek­ben veszi ki részét a rádió is. A Kossuth- és Petőfi-adók hullámhosz­­szán a Barátsági Hónap minden napján hadunk olyan műsorszámo­­kai, amelyek a szovjet zenével, iro­dalommal foglalkoznak. A műsoron szerepelnek szovjet irodalmi müvek rádióváltozatai, szovjet zeneművek és szórakoztató zeneszámok magyar és szovjet művészek előadásában. Szerdán este közvetíti a rádió a Ba­rátsági Hónap megnyitó díszelőadá­sát az Operaházból. A Magyar-Szovjet Barátsági Hó­nap első napjainak ünnepi rádió­műsorai a következők: Szerda, március 7. Kossuth: 20.30: A Magyar-Szovjet Barátsági Hónap megnyitó díszelő­adásának közvetítése a Magyar Ál­lami Operaházból. Petőfi: 20.45: Szovjet népek ze­néje. — 21.30 Szovjet tánczene. Csütörtök, március 8. Kossuth: 6.30: Az Alekszandrov­egyiitles énekel. — 22.25: Magyar művészek — orosz művek. Petőfi: 15.OÖ Gilets és Zak két­zongorán játszik. — 16.50: A világ­irodalom nagyjai. Puskin. Péntek, március 9. Kossuth: 20.30: Szovjet tánczene. — 21.00: Zenekari hangverseny. Petőfi: 20.00: Tarasz Sevcsenko. Irodalmi összeállítás. — 21.30: Szí­nes muzsika a moszkvai rádió mű­sorából Szombat, március 10. Kossuth: 17.10: Szovjet zenemű­vek. — 21.30: Szórakoztató zene a moszkvai rádió műsorából. Petőfi: 15.00: Szovjet könnyűzene. — 16.00: Puskin a zenében. Előadás. —- 18.40: Az Oszipov-együttcs műso­rából. Vasárnap, március 11. Kossuth: 20.20: Város a sztyep­pén. Szofronov rádiójátéka. Ausztriában október óta 30 százalékkal csökkent a kenyérfogyasztás Az osztrák gazdaságkutató intézet jelentése újabb bizonyítékait nyújtja annak, hogy a marshaliizált Ausztriá­ban a munkások életszínvonala állan­dóan csökken. A jelentés beszámol róla, hogy a lakosság húsban és hús­gyártmányokban a felét fogyasztja a háborúelőttinek, a kenyérfogyasztás pedig 1950. októbere óta 30 százalék­kal esett és minden jel arra mutat, hogy a csökkenés tovább tart. „ Budapest virágváros—Budapest békeváros “ A „Virágért" és „Főkért" békebizottságainak kezdeményezése Lelkes hangulatú békegyülésen vettünk részt Budán, a Szilágyi Dezső-u'ca 5-ös számú házban, a „Vfrdjyérf“-vállalat központjában. A békegyülésen nagyszerű kezdeménye: zés indult útjára, olyan, amely mél­tóan fejezi ki az egyszerű emberek millióinak békeszeri lét, de harcos békeakaratát is. És bizonyos, hogy ez a mozgatom nemcsak a romjaiból felépült gyönyörű fővárosunk arcu­latát varázsolja még szebbé, hanem péidaadásával megszépíti majd vidéki városainkat is. — A ,',Virdgérl“-vállalat a „Főkert“ kereskedelmi főosztályából alakúit tulajdonképpen — mondja Kovács János vállalatvezető, midőn a béke­gyűlés megnyitása előtt, a primu­lákkal feldíszített emelvény mellett állva beszélgetünk. — Ma a vállalat­nak huszonkilenc részlegében 230 dolgozója van, akik mind a „Főkért'* termelte virágok értékesítésével fog­lalkoznak. A terem teljesen megtelt hallga­tókkal, a „Virágért“ valamennyi dolgozója eljött, de természetesen eljöttek sokan a „Főkert“ dolgozói is. Először Farkas Erzsébet, a buda­pesti Békebizottság kiküldöttje tart politikai beszámolót. Egyszerű sza­vakkal, az egyszerű emberek mil­lióinak hangján beszél a béketíbor és a háborút akaró imperial'sták harcáról, beszél SztáTn nagyjelentő­ségű nyilatkozatáról és szavai nyo­mán mindenki fokozottan érzi a te­remben a béke legfőbb őrének igaz­ságát: „A béke fennmarad és ta-tós lesz, ha a népek kezükbe veszik a béke megőrzésének ügyét és vénig kitartanak mellette. A háború elke­rülhetetlenné válhat, ha a háborús úszítókr.ak sikerül hazugságokkal beháózniok a néptömegeket, meg­téveszteni és új világháborúba so­dorrá őket.“ Beszéde tele van poli­tikai aktualitással: a Világléke­­tanács berlini határozatát ismerteti, azt, hogy a világ népeinek béfoemozgalma inest harcot indít az öt nagy­hatalom közti bé' eegyezinciiy megkötésére. — A történelemben még soha nem volt olyan nagy tömegmozga'om, mint a világ népeinek békemozgatma — mondja emelt hangon, aztán a Szovjetunió vezette béketábor magyar szakaszáról beszél és arról a nagy épllőmunkáról, amelynek jegyében folyt le dolgozó népünk vezetőpártjá­nak kongresszusa. Egyszerű, okos szavai után Kiss Jánosné, a „Virágért“ békebizottságának elnöke ismertette, hogy a vállalat béke­bizottságai hogyan kapcsolódtak be eddig is a békeharcba, és hogy akar­ják azt fokozni a „Főkert“ dolgo­zóival együtt. Kátui Zsigmond a „Főkert“ békebizottságának nevében szólalt fel ezután: — A Főkért dolgozói — mondotta — javallatot nyújtottak be a Párt IJ-ik kongresszusa alkalmával, hogy Budapest parVj-l önköltségcsök­kentés révén e<*y millió forint'al kevesebb köl'^gsel tartják fenn, mint tavaly. — Ezenkívül vállalták, hogy meg­szervezik a „Budapest virágváros — Budapest bekeváros“-mozgalmat és a város parkjain a „Virágért“ dolgo­zóival együtt a világbékemozgalom jelszavait virágokkal ültetik ki. Nagy tetszéssel fogadott szavai után felolvasta a budapesti Béke­bizottságnak a „Fökert“-hez intézett levelét, amelyben a Békebizoltság közli, hogy a '„Főkért“ is a Virágért közös javaslatát nagg örömmel fo­gadja és azt feltétlenül megvalósít­­land ónak farija. A Budapesti Béke­­bizot súg maga is kész részi venni e versenymozgalom kiszélesítés ében. Lukács Kálmán, a mozgalom ter­vének elkészítője ismertette ezután a részleteket. A „Főkért“ elhatározta, hogy Budapest tfz legszebb terén a „Virágért“ dolgozóival közösen kiültetik virágokkal a béke­mozgalom jelszavait. A múlt évben a Sztálin-úton már lé­tesített úgynevezett Május-kerteket az útvonal két szélén, tovább bőví­tik a körutakon és a város többi főbb utcáin, lehetőleg olymódon, hogy egy-egy út vagy utca egyfajta virágú szegélyt kapjon. Ebbe a moz­galomba bekapcsolják a város lakos­ságát, főleg az MNDSZ-asszonyokat, és az úttörő-ifjúságot. Az utak és ut­cák Május-kertjeinek öntözésére és ápolására az általános iskolák alsó osztályaiból ápolási és locsolási fe­lelősöket jelölnek ki, a legjobbak munkáját a „Főkért“ az Anyák nap­ján cserépvirágokkal jutalmazza. A napokban meginduló virágmozgalmat kiterjesztik Nagy-Budapest területére is, ahol főleg a dolgozók kis családi házainak kertjeiben valósítják meg a mozgalom célkitűzéseit. A békegyűlés hallgatósága nagy lelkesedéssel fogadta az elmondott terveket. Egymásután hangzottak el a hozzászólások, amelyek a tervek szakmai kérdéseire vonatkoztak, egy­úttal új, tevékeny tagok megválasz­tásával frissítették fel a békebizott­ságokat, hogy a „Budapest virág­város — Budapest békeváros“ moz­galmáért minél eredményesebben dolgozzanak, A „Virágért“ és a „FŐKÉRT“ hékegyülésén az egy­szerű emberek őszinte békevágyát valóban méltóan kifejező, nagyszerű mozgalom indult útjára. E koreai népi hadsereg főparancsnokságának hadifelentése A Koreai Népi Demokratikus Köz­társaság néphadseregének főparancs noksága március 5-én közölte, hogy a néphadsereg egységei, szoros kölcsönös együttműködésben a kínai önkéntes egységekkel, valamennyi frontszakaszon folytatták harcaikat. — Négyszáz éhező nő Puna indiai városban szétvert egy élelmiszerüz­letet, amelyben a nyomorúságosán alacsonyra megszabott élelm:szer­­fejadagokat osztották. Az asszonyok hat uncia gabonát (egy uncia 28 giamm) kaptak volna egy sze­mélyre. Hang a faluvégről Ma: Simon István ölelj meg tavaszom, cirógass meleg széli Civódom a téllel, eresszél, eresszél, sziszegő nyelved már eleget hazudta, hogy örökké teszel, mégis kupacokba hámtik most a bőröd, csúf véred szivárog, tudok hasa alatt sodorja az árok; a telefonpóznák csigáira kötve cimbalmok penegnek ette az örömre. Füstölnek a házak fekete tetői, a lassú szekeret dörögve előzi a csatakos utcán kanyarodó traktor, küllőket ver az ég fényes sugarakból. Szövetkezeti bolt ajtajának dőlve pipázó parasztok néznek a jövőbe, s a szabadba, hol a dombok szőrös hátát a hótói a szelek zöldre beretválják. Így tűnik el a tél, akit már halálra ítélt az idő is, körmét is hiába akasztja a jégbe, majd vérébe fullad. Törvény van: a régi helyet ad az újnak. Az a néhány kánya, ami még kóvályog, lesheti, hogy morzsát hagynak a hó­hányók. Mint a kaptár köré napfényre a méhe, indul a tavaszba az új falu népe. Indul a tavaszba, de már nem robotba, traktorok hangját a nyurga szél sodorja át három határon, mintegy üzenetnek: lám a tájjal ők is így újjászülettek. így ölel a tavasz, suhan a meleg szél, megrokkant a tél, már hörög az eresznél, mindenki érzi, hogy a nap nemsokára piros rügyeket csal hintázni a fákra... — kisUjság — A Szikra Kína-kiadványai A kizsákmányolásmentes társa­dalmi rend kialakulásában a Nagy Októberi Szocialista Forradalom után a kínai nép forradalmi harcai­nak tulajdonít Sztálin "generalisszi­musz a legnagyobb világtörténelmi jelentőséget. E meggondolás vezette a Szikra-könyvkiadót, amikor szov­jet vonatkozású könyveken kívül Kínáról és a kínai helyzetről adta ki a ieglöbb ismertető munkát. Meny­nyire vitték közelebb a magyar olvasó­kat a Szikra Klna-kiadványai a világ legnépesebb országa földjének s né­pének megismeréséhez s mi hiányzik még e kiadványokból? — e kérdés megvilágítására rendezett vitaestet a Szikra-kiadó a sajtó, a könyvtárak és az olvasómozgalom képviselőinek részvételével. — Két évvel ezelőtt a semminél is kevesebbet tudtunk Kínáról s hogy ma már jelentősen sokat tudhatunk n függdlensógét kiharcolt félmilliárdos kínai népről, ezt jobbára a rengeteg Szikra-kiadványnak köszönhetjük — mondotta az ankét bevezető előadá­sában Boldizsár Iván főszerkesztő. Boldizsár a továbbiakban összefogó képet adott a Szikra Kína-kiadvá­­nyairót, amelyek öt csoportban foglal­hatók össze: 1. alapvető munkák (Sztálin, Mao Ce-Tung, Epstein is­mert Kína-könyveit számolta ide), 2. a történelmi visszapillantások, 3. szépirodalmi müvek, 4. általános helyzetismertetések, 5. brosúrák és c k' gyűjtemények. Ezek után részle­tesen foglalkozott az egves fontosabb Kina-kiadványokkal. Különösen mél­tatta Szimonov Harcoló Kína című művét és Jaroszláv Frusek kínai vo­natkozású ismeretterjesztő munkáit. Hiányolta, hogv a Szikra minder’d'g nem adta ki Mao Ce-Tung költőien érdekes önéletrajzát. Az érdekes előadást több felszóla­lás követte. Az egvik felszólaló meg­említette, hogv Kína a ' sokszoros'tó grafikában minden nép számára út­törő munkát végzett, akárcsak a 'énzőművészet több más ágazatában Ez sem jutott kifejezésre még méltó módon áz eddigi kiadványokban s itt is pótolni kell a hiányt. Hason'óan érdekesek voltak a többi felszólalá­sok. A hplkprp4pdp*mi minisztérium közli, hogy március hő 6-tól 10-ig a dol­gozók részére kiadott (sárgaszínűi utalvány „XI“ jelű szelvényére 30 dkg hús, a dolgozók családtagjai részére kiadott (kékszínül utalvány „CSXI“ jelű szelvényére 25 dkg hús vásárolható. — A Budapesti Büntető járáshírő­­ság munkakönyvliamlsitás miatt négyhavi börtönre és háromévi közügyektől való eltiltásra ítélte és letartóztatta Nagy Imre budapesti lakost. Nagy Imrét a Láng Gép­gyárból fegyelmi úton elíávolftot­­ták. Munkakönyvében a kilépés módjára vonatkozó bejegyzést ki­rn d:o“ta és helyette a ..hozzájáru­lással kitépett“ megjegyzést vezette be. A MÁVAG gépgyárban a hami sitást felfedezték és az eljárást meg­indították ellene. IVAPL.O Emelkedik a hőmérséklet A Meteorológiai Intézet jelenti: Európa legnagyobb részén válto­zatlan az időjárás és tart a csendes, száraz Ülő. Csupán Lengyelország­ban van nagyobb havazás. Az Óceánról azonban enyhe légtömegek nyomulnak nagy erővel szárazföl­dünk felé. Hazánkban hétfőn a hő­mérséklet északon és nyugaton 1—3, délen és keleten 4—6, Baján 7 fokig emelkedett. Az éjszaka folya­mán egy-két hely kivételével min­denütt volt gyenge fagy. Sopron­ban azonban mínusz 7, a talaj­­közeli rélegben mínusz 10 fokot mértek. Többleté hullott jelentékte­len mennyiségű csapadék. Budapesten kedden 12 órakor a hőmérséklet 4 Cclsius-fok, a tenger­­szintre átszámított légnyomás 766 mm, gyengén süllyedő irányzatú. Várható időjárás: Változó felhőzet, párás, helyenként ködös idő. Több­­fclé, főleg délen és nyugaton hava­zás, bavascső, később eső. Mérsékelt szél. A hőmérséklet emclked k. Vár­ható hőmérsékleti értékek az ország területére: reggel északon 0—minusz 3, délen minusz 1-—plusz 2 fok, dél­ben északon 2—5, délen 5—8 fok kö­zött. — A Béke Világtanács tagjaiból álló küldöttség tartózkodik Lipcsé­ben, hogy megtekintse az idei ta­vaszi vásárt. — A Magyar-Szovjet Barátság Hó­napjával kapcsolatban március 7-től kezdődően Budapest Főposta, Buda­pest Filatélia, Budapest 62., Budapest 72. és Budapest 114-es postahivatalok „Magyar-Szovjet Barátság Hónapja 1951 március“ szövegű, a Magyar- Szovjet Társaság jelvényét ábrázoló, a helynevet és napi keltet feltüntető különleges keletbélyegzőt használnak. — A landsbergl bör­tönben már csak he­ten vannak, akiket az ame­rikaiak nem bocsátottak szabadon, vagy nem részesítettek jelentős bün­­letéslcszállitásban. Hét halálra ítélt tömcggyilkosról van szó, akiket már februárban fel kellett volna akasz­tani, azonban hétről-hétre újabb ha­ladékot kapnak az amerikai főpa­rancsnokságtól, hogy perük újra­­felvételét előkészíthessék. Az ártat­lanul halálra ítélt és kivégzett raar­­tinsvillei hét néger esetében az ame­rikai „igazságszolgáltatás“ nem volt ennyire körültekintő és könyörüle­tes szívű. Jellemző különben, hogy a hét náci tömeggyilkos ügyében a bonni bábkormány Is lépéseket tett Washingtonban, Ítéletük „új meg­fontolását“ ajánlotta és szégyenle­tes közbenjárását — a „világpolitikai helyzettel“ indokolta. Nehéz eldön­teni, hogy a gyilkosok „világpoliti­kai helyzetkép“ alapján történő el­ítélését, vagy megdicsőitését Aden­­uuerék tanullak-e az amerikaiaktól, vagy a Bonnban kialakított új-náci légkör hatott-e annyira McCloy ame­rikai főbiztosra és Handy tábornok amerikai főparancsnokra, hogy a nagy tömeggyilkosok — a táborno­kok és Kruppék — szabadonbocsá­­tása ntán most már a kis tömeg­gyilkosokat Is — akik Hitler nevé­ben személyesen kínoztak, akasztot­tak, kegyetlenkedtek — Igyekeznek megmenteni a kötéltől. — Ausztráliában kivételes állapot elrendelésével próbálják letörni a dokkmunkások sztrájkmozgalmát. — A kahovkat szovjet vízműépít­kezés előkészítő munkálatai nagy erővel folynak. A Dnyeper mindkét partján kutatóbrigádok működnek, a létesítendő „kahovkai tenger“ fene­kének talajviszonyait vizsgálják. Két ilyen kutatóbrigád két hónap alatt a rendkívül hideg idő ellenére any­­nyi munkát végzett, amennyin k el­végzésére a múltban 2—3 év lett volna szükséges. A brigádok munká­ját nagymértékben meggyorsította az élenjáró szovjet technika. — A Svájci-Szovjet Társaság kon­gresszust tarlott Bie'.ben. — Berlinben európai munkáskon­ferencia lesz március 23-tól 25-ig Nyugat-Németország újrafelfegyver­­zése ellen. Az Olasz Általános Szak­­szervezeti Szövetség bejelentette részvételét. — Az olasz költség­­vetés az 1951/52. évre 369 milliárd líra hiányt irányoz elő. Ez döntő mértékben annak a fegyver­kezési politikának a következménye, melyet De Gasperi az amerikaiak utasítására folytat s amellyel szem­ben már nemcsak az olasz közvéle­mény, hanem még a miniszterelnök pártja parlamenti csoportjának je­lentékeny része is nyíltan fellép. — Mlncso Ncjcscv bolgár kül­ügyminisztert választották meg a Bolgár-Szovjet Társaság Központi Tanácsa végrehajtó bizottsági elnö­kévé. — Erdei Ferenc földművelésügyi minisztert választolta főgondnnkává a tiszántúli egyházkerület. A tiszán­túli református egyházkerület pres­bitériumai az érvényes összes szava­zatok 95.96 százalékával Erdei Fe­renc földművelésügyi minisztert vá­lasztották az egyházkerület főgond­nokává. Az egyházkerület világi fő­jegyzője dr. Kalmár László Kos­­suth-díjas egyetemi tanár, a szegedi Tudományegyetem rektora lett. — A volga—doni csatorna és a vele kapcsolatos nagy víztárolók építése következtében sok falu la­kosságát elköltöztetik az elárasz­tandó területről. Különleges bizott­ságok jelölik ki az új falvak és le­lepek helyét. Sok kolhozfalu a lé­tesítendő „cimljanszki tenger“ part­jára kerül. Az átköltöztetéssel kap­csolatos minden költséget a szovjet kormány visel. Az átköltöző kolhoz­­dolgozók ezenfelül kétéves adómen­tességet is kapnak. — Amerikai acélipari munkások az Ohio állambeli Lorainban szak­­szervezeti együttes ülésen nagy több­séggel határozatot hoztak, amely­ben követelik az amerikai csapatok azonnali visszavonását Koreából, az atombomba betiltását és tiltakoznak a Truman-kormány terve ellen, amellyel a hadkötelezettség korhatá­rát 18 évre szándékozik leszállítani az Egyesült Államokban. — Az olasz ifjúság március 18-St, mint az ifjúság békeharcának nap­ját akarja megünnepelni egész Olaszországban. — Mozgalom az angol hadiiparban a túlórák ellen. Anglia nagy fegyver- és gépgyáraiban s a hajógyárakban a munkásság egymásután hoz határo­zatokat, amelyekben kimondjak, hogy nem teljesítenek túlórát. A fegyver- és gépgyárak vezetői hiába fenyegetőznek, hogy elbocsátják a túlórák teljesítését megtagadó mun­kásokat, a tömegmozgalommal szem­ben tehetetlenek. A Scotland Yard, a londoni rendőrség megfigyelőket küldött ki a gyárakba, azzal az uta­sítással, állapítsák meg, hogv van­nak-e olyanok, akik szándékosan lassítják a fegyvergyártást. — A vietnami partizánok fokoz­zák tevékenységüket és az arcvonal mögött több megerősített francia állást elpusztítottak. — 660 000 dolgozó tüntetett Sang­hajban Japán újrafelfegyverzése el­len. Hasonló tömegtüntetések foly­tak Kína más nagyvárosaiban is. — A glasgowi autóbuszok egy­­harmadát hétfőn kivonták a forga­lomból, mert több mint 3000 vezető és kalauz sztrájkba lépett a tűrhe­tetlen munkaviszonyok miatt. — Egy nagy amerikai húsgyár ve­zetői és több katonai átvevő ellen eljárást indítottak, mert rosszminő­ségű hússal látták el az amerikai hadsereget — jelenti a New York Times. A francia sajtó nem bízik Guy MoHet kormányalakítási kísérle'e sikerében A francia jobboldali szocialista párt orszi'gos tanácsa engedélyt adott Guy Molctnek, a párt főtitkárának, hogy kísérletet tegyen kormányain ításra. Model megkezdte tárgyalásait — jel­lemző módon sietett érintkezésbe lépni a raulleistákkal és a francia munkáltatók képviselőivel, de nem tárgyalt a CGT-vet. a munkásosztály hűséges szóvvöjCvel — és be jelen­létté. hogy kedden délután felhatal­mazást kér a nemzetgyűléstől kormá­nyának megalakítására. A kedd reggeli francia sajtó — — mint az MTI jelenli — leg­nagyobbrészt kétkedéssel tekint Guy Hollét kormónyukakitási kísérlete elé és hangsúlyozza, hogy még ha Mollet meg is kapná a 311 szava. zalból á'ló „alkotmányos többséget*, ez még egyáltalán nem teszi bizo­nyossá, hogy azulán meg ludná ala­kítani a kormányt A Lancia nem­zetgyűlés folyosóin már utódján: k esélyeit la'o'.gnlják és Elevenről, Pctscheről vagy a veterán radikális Herriotrót beszélnek. A francia munkásosztály az egész országban figye’meztető munka­beszüntetésekkel és határozatok szá­zaival változatlanul követeli demo­kratikus egységkormány megalakítá­sát. Franciaországban a háborús uszító atlanti politika van válságban és a válságból egyetlen egészséges ki­vezető út. ennek a politikának gyöke­res megváltoztatása, amire természe­tesen Guy Mollet képtelen. y

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék