Kis Ujság, 1951. augusztus (5. évfolyam, 177-202. szám)

1951-08-17 / 191. szám

6----------------------------------------------------------------------------KIS U JSÁG — A IX. Főiskolai Világbajnokság mérlege 1. Szovjetunió 70 győzelem, 2. Magyarország 43 győzelem, 3. Nemei Demokratikus Köztársaság 9 győzelem Péntek, augusztus 17 Sportműsor az Alkotmány tiszteletére Szerdán a több mint egy heten át rendezett A7. Nyári Fő s ólai Világ­­bajnoki versenyeket befejezték. A záróünnepély előtt a 3000 m-es aka­­dálvfulást tarlo'ták meg. A szovjet Kazanccv a (ól a pillanattól kezdve, hegy eldörrent a starter pisztolya, mindjárt az élre ál.t, végig vezetett és 8 p 51.2 mp idővel győ: o t. Utána az ugyancsak szovjet Szaltitcov következett 8 p 57.6 mp idővel. A harmadik helyre futott be a csehszlo­vák Slavicsek. Ideje: 9 p 13.8 mp volt. Ezután került sorra Ma yar ország és Románia válogatott labda­rúgóinak mérkőzése a főiskolai világ­­bajnokságért. A magyar válogatóit csapat biz­tosan és megérdemel'«« 6:0 (4:6) arányban győzött. A meccset a csehszlovák Vicék ve­zette. A mérkőzésen állandóan a magyar csapat volt a kezdeményező. de az első gól csak a 23. percben született meg. Sándor és Puskás összjátéka után Hidegkúti fejelte gólba a labdát. Ezután Kocsis be­adása következett, majd Puskás 11-esböl lőtt gólt és Kocsis—Hideg­­ku i összjáték után Hidegkúti révén már 4:0-ra vezettünk. A második félidőben a 25. percben Palotás, a 28. percben Sándor volt a magyar gólok szerzője. A román játékosok végig lelkesen küzdöttek, viszont a magyar csapat technikai tudásban Jélűimül.a lelkes ellenfelét. A magyar csapat ezzel megnyerte a főiskolai világbajnokságot o románokkal, a csehszlovákokkal és a negyedik helyre jutott lengyelekkel szemben. A labdar.úgómérkőzést kö­vette a záróünnepség. A zsúfolt aré­nában felvonullak a résztvevők. Josef Grohmann, az NDSZ elnöke beszédé­ben hangoztat'a, hogy 42 ország két­­ezernyi részvevője újra megerősíti He a ncmzclközi diáksportegységet. A nagyszerű eredményeit, a főiskolai világrekordok, a sportszerű küzdel­mek biz ásították a versengek sike­rét, amely egyben a hatalmas béke tábor győzelme volt. Fred Müller, a Német Sportbizott­ság elnöke kiemelte, hogy a viadal a sportoló ifjúság harcos béke­­akaratát tükrözte vissza. A német fiatalok sokat tapasztaltak ezen a versenyen, amely segítségére lesz a demokratikus német sport fejlődésének. A főiskolai világbajnokok körül­meneteltek a stadionban, így ünne­pelte őket a lelkes közönség. Nagy érdeklődés mellett Walter Ulbricht, a Német Demo­kratikus Köztársaság miniszter­elnökhelyettese szólt az ifjúság­hoz. Gratulált a sportolóknak a sikerhez és hangoztatta: tovább kell harcolni a békéért. Walter Ulbricht beszéde nyomán hatalmas béketüntetés kezdődött. Ezután bevonták a Nem­zetközi Diákszövetség zászlóját. A FVB véget ért. A X. Főiskolai Világbajnokság vég­eredménye a következő: 1 11. ni. h e I g 1. Szovjetunió 70 44 01 2. Magyarország 43 39 22 3. NDK 9 16 27 4. Csehszlovákia 5 11 18 5. Lengyelország 3 9 18 6. tiománia 3 9 11 7. Bulgária — 3 2 8. Indonézia — 11 9. Finnország — 1 — Végeredményben tehát a Szovjet­unió 70 győzelmet aratott, Magyar­­ország 43 győzelmet szerzett és a Német Demokratikus Köztársaság 9 győzelmet hódított -el. szovjet tudományos módszerek alkal­mazásával a magyar sport egyre erő­södik. Ezt mulatja Berlin is. A ma­gyar sport a diadalmas szovjet sport mögött a második helyen végzett. Ez olyan teljesítmény, amely a le9~ nagyobb elismerést érdemli, de egy­ben — éppen a legközelebbi olimpiai játékok szempontjából — komoly kötelezettségeket ró versenyzőinkre, edzőinkre és vezetőinkre. A magyar sport a felszabadulás után kerüli fokozatosom előre és népi sportunk fejlődését igazolta a londoni olimpia, az utána követ­kező Európa-bajnokság, majd két fő­iskolai világbajnokság. A magyar dolgozók büszkék lehet­nek azokra a fiáé: lókra, al ik a Ma­gyar Népköztársaságot Berlinben képviselték. Csordás, Kádas, Nyéki Tumpek, az úszónők, Papp László, Budai, a birkózók, az evizösök, a teniszezők, Gyarmati Olga, K ies és a többi fejlődőképes at éták. Gyar­mati Dezső, Jenei. Mark vies és a többi vizű bdázók és mind. a ma gyár vcloga o t főiskolai sportalapul tagjai ugyanakkor, amikor az első­ségért küzdöttek, ország-világ elölt h rcos bókeakara ükről lel ek tanú­ságot. Mert a sportember — beszéljen bármilyen nyelven és éljen bárhol a világban — jól tudja, hegy csak béliében lehet sportolni. Olyan ered­ményeké', mint amilyeneket a Szov­jetunió, Magg rország, a Német De mokratilus Köztársaság, Csehszlo­vákia. Lengyelország, Románia és Bulgária értek el Berlinben, csak békés munkával lehet elérni. Csak bélében lehet igy felkészülni a nagy­szerű sport eredmények elérésére Nem véletlen műve, hogy azok a versenyzők győztek, akiket a népi kormányok támoga'nak, segítenek és céltudatosan előkészítik őket a világraszóló eredmények elérésére. Hetvenszer húzták fel a győzelmi árbocra a Szovjetunió lobogóját, neggvenháromSzor lobogtatta a szél a győzelmi árbocon a Magyar Népköz­­társaság címeres zászlóját. Es akik bekapcsolták a magyar rádiót, min­den este egy-egg félórára Berlinben érezhették magukat. Az éter hullá­main keresztül nemcsak hallottuk a nagy világverseny sok érdekes moz­zanatát, hanem éppen a kitűnő vizuá­lis közvetítés következtében láttuk is, amint Csudina párduc módjára ugrik, amint Székely Éva pillangó­úszásával elbűvöli a nézőteret, vagy amikor Papp László folytatja veret­lenségének sorozatát. A rádión ke­resztül is éreztük a magyar kikül­döttek szívének dobbanását, éreztük a Szovjetunió által vezetett nagy béketábor hatalmas nagy ünnejri megnyilvánulását.. A berlini főiskolai világbajnoki verseng újabb tapasz­talat- és módszerátadásokra adott alkalmat, ami a további fejlődést biz­tosítja. Pa’.aky Károly Az Esti Kupa részletes műsora Háromhetes szünet után szombaton a Latorca-utcai sporttelepen folytat­ják az Es i Kupa labdarúgó mérkő­zéseket. Ekkor kerül sor a Bp. Ki­nizsi—Bp. Dózsa mérkőzésre, mtg augusztus 20-án a Bp. Bástya—Győri Vasas találkozóra. A két mérkőzés győztese vesz részt az Esti Kupa döntőjében. A részletes műsor a következő: augusztus 18. Bp. Kinizsi—Bp. Dó­zsa 20 ó 15 p. Játékvezető: Dankó. Előtte 18.30 órakor a Bp. Kinizsi— Bp. Dózsa ifjúsági mérkőzést jálsz­­szák le. Augusztus 20.: Bp. Bástya—Győri Vasas 20 ó 15 p. Játékvezető: Doro­gi. Előtte kerül sor a Bp. Vasen— Csepeli Vasas vigaszdíjmérkőzésre. melyet Molnár István vezet. Augusztus 25-én, szombaton este bonyolítják le az Esti Kupi dön ő­­jét, míg a vigaszdíj döntőjét augusz­­us 23-án este játsszák le. Folytatják a vízilabda* bajnokság küzdelmeit Több bc'es szünet után a hét vé­gén folytatják az 1951. évi országos vízilahdabajnokság küzdelmei). Szombaton a Cs. Vasas—Bp. Dó­zsa, Bp. Honvéd—Bp. Bástya, Bp. Kinizsi—Bp. Lokomotív mérkőzése­ket, vasárnap a Bp. Vasas—Szolnoki Dózsa, Bp. Előre—Egri Fáklya mér­kőzése' et bonyolítják le a Sport­uszodában, A veszprémi MSZHSZ Zalka Máié motoros sza' osztálya az alkolmánv ünnepének tisz'eleiére vasárnap dél­­előlt 10 órai kezdettel házfömbkörüü gyorsasági motorversenyt rendez, amelyen a Dunántúl legjobb verseny­zői vesznek részt. Pécsett a Komán Vasutas Váloga­tott Labdarúgócsanat nagy érdeklő­dés mellett mérkőzölt a Pécsi Loko­­motivvil. A románok 3:2 '(1:0) arányban győzlek. Augusztus 19. és 20-án az alábbi nagyszabású sporteseményeket ren­dezik Alkotmányunk ünnepének tisz teleiére: Augusztus 19: Sportcsarnok, kézilabdapálya: kézi­labda női és férfi villámtorna mét kőzések a V. L. M. Posztó, Szikra Gázgyár, Bp. Postás, V. L. P. Textil női és Bp. Honvéd, Ganz-Villany, Bp. Dózsa és Elektromos férficsapa­­tok részvételével. Sportcsarnok kosárlabdapálya: Vil­­lámtornamérkőzések 4 pályán az Elő re, V. L. Dunacipőgyár, III. kér. V L. Petőfi VTSK, V. Meteor, Krisztina posfa, Bp. Haladás, BDSE női- és a Bp. Honvéd, Bp. Haladás, Bp. Petőfi, Vasas MÁVAG, GanzviUany, V. L. Textilfestő, Bp. Kinizsi, Előre Tc-fu. férficsapatok részvételével délelőtt 10 órától. • Sportcsarnok nagyterem. 19 óra: Bp. Kinizsi—Bp. Lokomotiv ököl vívómérkőzés. Latorca-utcai sporttelep: Este 9 órakor villanyfényes sportbemutató. Sztálin-híd, 16 óra: Folyamúszó­­bainokság rajtja a pesti Dunaágban. Margitszigeti úttörő-stadion fél 10 órától: Röplabda-, villám tornamér­kőzések a Petőfi VTSK, Bp. Haladás, Ganzvillany, Cs. Vasas, női és a Bp. Vasas, Cs. Vasas, Bp. Honvéd, Petőfi VTSK férficsapatok részvételével. Margitszigeti úttörő-stadion, 15 óra: A V. Meteor férfi és női csapatának szertorna bemu tató ja. Margitszigeti úttörő stadion, 17 öia: B. Honvéd—Bp. Bástya ökölvívó­mérkőzés. Margitszigeti sportuszoda, S—19 óráig: Egésznapos MHK-úszóverse­­nyek. Margitszigeti MSZT^zinpad; A V. Meteor gulacsapatának bemutatója. Margilszigeti tenisz-stadion: Tenisz „tizek bajnoksága“. Augusztus 20: Mátyásföldi repülőtér: A Magyar Szabadságharcos Szövetség Sport­napja. Margitszigeti Sportuszoda, S—20 óráig: Egésznapos MHK úszóverse­nyek. Margitszigeti úttörő-stadion: Út­törők torna bemutatói. Margitszigeti tenisz-sladion: Tenisz­ben „Tizek-bajnoksága“. Margitszigeti Honvéd-csónakház, 14 óra: A motorcsónak bólyaverseny rajtja. Margitszigeti volt póló-pálya, 16 óra: Műlovaglás, akadályugratás, magasmgratás, s műugratás, lova»­­bemulató. Sztálin-híd, 20.30 óra: Lampionos csónakfelvonulás az Erzsébet-hidig. Népligeti Vasas-stadion, 17 óra: Nemzetközi motorkerékpáros saloät­­verseny. Latorca-utcai sporttelep; Esti-Kupa mérkőzések. Hősök-tere, 18 óra: Bp. Vasas— Aluminiumgyár ökölvívómérkőzés. Ezenkívül mindkét napon sor ke­rül még Budapest összes kerületei­ben számos nagyszabású MKH-vcr­­seny, sportbemutató, ökölvívó, röp­labda, labdarúgó, asztalitenisz, atlé­tika, kosárlabda, kézilabda, tenisz, teke és sakk mérkőzés, valamint, ke­rékpár, motoros és atlétikai verseny. Csehszlovák salak­pálya versenyzők a Bp. Vasas versenyen A Bp. Vasas motoros szakosztálya augusztus 20-án, hétfőn délután 3 órai kezdettel nemzetközi motoros salak­­pálya-versenyt rendez a népligeti stadionban. A versenyen a meghívott fővárosi és vidéki salakversenyzőkön kívül a Csehszlovák Köztársaság négy leg­jobb motoros salakpálya-versenyzője indul. A csehszlovák motorosok az 500 kem-es kategóriában indulnak. Az 500 kem-es futamon kívül 100, 125, 250 és 350 kem-es futamokat is rendeznek. Kluger nyerte a Maróczy Géza sa’k emlékversenyt. Kedden déluián, a Láng-gépgyár kultúr'ermében fejez­ték be a Maróczy Géza sakk emlék, versenyt. A 13 mester és 3 mester­jelölt 15 fordulós küzdelméből Klu­ger mester került ki győztesen. Kluger veretlenül játszotta végig a versenyt. Szombaton délután kezdődik a Bp. Dózsa országos asztalitenisz-versenye. Az alkotmány ünnepének tiszteleté­re augusztus 18. és 20. között orszá­gos I. osztályú meghívásos asztali­teniszversenyt rendez a Bp. Dózsa. A férfiegyesben a legjobb 64, a női egyesben a legjobb 32 versenyző in­dul. A párosokban 32-32 induló lesz. A Munkacrőtartalé­­kok SE a legjobb Ipari trnulók részvéteivel augusztus 19-én és 20 án nagyszabású sportversenye' et rerdez az alkotmány ünnepe tiszteletére. Az öt sportágban sorrakerülő versenye­ket Budapesten és több vidéki város­ban bonyolítják le. XCik nyerték o negyvenhárom magyar főiskolai világbajnokságot 'A XI. Nyári Föis' ólai Világbajnok ságon Magyarország 43 főiskolai világbajnoksága a következő: Úszás 400 m-es férfi gyorsúszás: Csordás György, 1500 m-es férfi gyorsúszás: Csordás György. 100 m es férfi gyorsúszás; Kádas Géza. 100 m-cs férfi hátúszás: Gyöngyösi. 100 m es férfi pillangóúszás: Tumpek. 200 m-es férfi gyorsúszás: Kádas Géza. 200 m-es férfi hát úszás: Nyéki Imre. 400 m-es férfi hátúszás: Nyéki. 200 m cs férfi pillangóúszás: Tumpek. 3x100 m-cs férfi vegyes: Gyöngyösi, Tumpek, Kádas. 4x200 m es férfi gyorsstajéla: Csapó, Csordás, Nyéki, Kádas. 10CT m-es női gyorsúszás: Temes Judit. 200 m-es női hátúszás: Temes. 400 m es női hátúszás: Temes. ICO m-cs női hátúszás: Temes. 100 m-cs női mellúszás; Killermann Klára. 2Ú0 m-es női mellúszás: Killermann. 100 m-es női piHangóúszás; Székely Éva 200 m es női pillnngóúszás; Székely. 1000 m-es női gyorsúszás: Székely. 400 m-es női gyorsúszás: Gyenge Va­léria. 4x100 m-es női gyorsúszó staféta: Novák Éva, Gyenge Valéria, Temes Judit, Székely Éva. 3x100 m-es női vegyes staféta; Temes Ju­dit, Killermann Klára, Székely Éva. Vízilabda. Magyar vizilabdacscpat: Jenei — Holop, Vízvári — Sp’.iesz — Gyarmati, A berlini győzelmek után A XI. Nyári Főiskolai Világbajnok­ság nemes, szép és mindvégig sport­szerű küzdelmei befejeződtek. A vilá­gon mindenütt, ahol sportolnak, kénytelenek voltak tudomásul venni — akár akarták, akár nem — a ber­lini főiskolai világbajnoki verseny nagy sikerét. És meg kellett állapí­tani, hogy a berlini Főiskolai Világ­­bajnokságon minden sportágban jó eredmények születtek és a fejlődés komoly. A világ minden részéből összescreglell fiatalok a békeharc jegyében találkoztak azokban az új sportintézménye ben, (melyeket a német dolgozók varázslatos gyorsa­sággal pár hónap alatt teremtettek meg. A legtöbb győzelmet a Szovjetunió versenyzői szerezték meg. Az eredmé­nyek közölt volt több olyan teljesít­mény, mely túlszárnyalta a legutóbbi olimpic.i eredményeket is. Amikor a szovjet atléták, birkózók, súlyeme­lők, tornászok, ökölvívók, kosárlab­dázók és a többi sportolók szemlél­tetően bebizonyították az élenjáró szovjet sport erejét, ugyanakkor min­denki elgondolkodhatott azon, vájjon hogyan lehet az, hogy a szovjet sport a világ sportjában is az élre került. Ehhez mindjárt hozzá is lehet tenni, Markovics, Goór. Tartalék: Boros és Somhegyi. Ökölvívás. Kisváltósúlg: Budai. Nagyváltó­­súly: Papp. Atlétika. Férfi diszkoszvetés: Klics Ferenc. 400 m-es férfi síkfutás: Adamik. 200 m-es női síkfutás: Gyarmati Olga. Evezés. Férfi nyolcevezős csapat: Sípos Harmat, Kerényi, Kiss, Nagy, Barlos, Zsitnik, Sátori. Kormányos: Molnár. Torna: Talajtorna: Köröndi Margit. Labdarúgás: Magyar csapat: Grosits —• Kovács II., Börzsei, Lantos — Kovács I., Bozsik — Sándor, Kocsis, Palotás, Puskás, Czibor. Tartalék: Gellert, Zakariás, Hidegkúti, Tóth. Tenisz: Női egyes: Körmöczy Zsuzsi. Férfi­egyes: Vad Dezitő. Vegyespáros: Kör­möczy Zsuzsi és Vad Dezső. Női pá­ros; Körmöczy Zsuzli és Vad Zsuzsi. Asztalitenisz: Női asztalitenisz válogatóit: Farkas Gizi, Sági, Nagy. Férfi asztalitenisz válogatott: Sidó, Kóczián, Szepesi. Férfipáros: Kóczián, Sidó. Női páros: Farkas, Sági, Vegyespáros: Farkas, Sidó. Női egyes: Farkas Gizi. Férfi­egyes: Kóczián. hogy sporleredményeket nem lehet máról holnapra elérni. A szovjet dol­gozók ereje, a szovjet ember egész­sége és céltudatos munkája nyilvá­nult meg a hosszú évek során elvég­zett sportteljesítmények révén a vi­lágrekordokban, a nagyszerű eredmé­nyekben. Csudina, Csukarin, Poduz­­deva és a többiek azokból a milliók­ból kerültek ki, akik résztvesznek a Szovjetunió testnevelési rendszerében És a hős Komszomol adja továbbra is a szovjet sport legjobbjait, akik ey-egy mérkőzésen nemcsak hazájuk sportjának elismeréséért, honem min. den erejük latbavetésével a békéért is harcolnak. Évtizedek munkájának eredményei jutnak érvényre a Szov­jetunió versenyzőinek szereplésében. És a szovjet bajnokok sportban és munkában tovább kívánják fokozni a teljesítményüket. Láttuk Budapes­ten is a főiskolai va[ágbajnokokat, akik nemcsak a világraszóló eredmé­nyekkel, nagyszerű sportteljesítmé­nyükkel hódították meg Budapest né­­pét, hanem fegyelmezett magatartá­sukkal és a szovjet ember őszinte szeretetével. A magyar sport már akkor so­kat tanult a szovjet sportolóktól. A szovjet tapasztalatok révén a ma­gyar sport is új irányba halad és a B sportfogadási osztály közli, hogy kirendeltségei (November 7-tér 4., Rákóczi-út 73., Szent István-körút 27., Üllői éit 6., József-köriit 2. és Somogyi Béla-út 1.) ezen a héten pénteken 21 óráig, szombaton 19 óráig tartanak nyitva. A szombaton sorrakerülő Esti Kupa mérkőzés miatt a kirendeltségek vasárnap nem tartanak nyitva. Budapesten a többi gyüjtőládába tipszelvény szombaton 17 óráig dobható be. JVe felejtse el, hogy a kirendeltségek a jeligénkkel megjátszott és náluk leadott minden kilences találatra is fizet­nek, de azt sem, hogy az augusztusban játszó min­den nyeretlen szelvény is részt vesz az augusztusi tárgynyeremény-sorsolásban! Mielőbb vásárolja meg tipszclvényét! B U • O R3 Csillárfizemtől vásároljon oicsón Részletre is. Nagy válas7ték Javítás. fel­­üvegezés Vogel Horváth Mihálv- (Mária Terézia) tér L Gyermekágyak. járókák gvermekszékes szabályoz­ható etetőS7ékek konyha­­berendezések lómmősé­­cűek Javítást átalakítást vállalok Himmler asztalos. VI.. Zichy Jenő-utca har­minckettő (Nagvmezó utca mellett). Csillárf készítőtől vegyen Olcsó alkalmi vételek Váradi. Király-utca 80 (Csenaerv-sarok ) 1 KÜLÖNFÉLE | Yadászpuskánál nagyobbat szól. spárgaostor végére kötött riasz:ótőltény. Vadak ellen legolcsóbb, legbizto­sabb védekezés. 50 fillérért küldi Pálmai János, Kecskemét, Csongrádi-út 44. 1 r É R F I AULA S Kocsigyártó kovácsokat azonnal felvesz Szekér­­fuvairozási Vállalat, V., Marx-tér 7. HIRDESSEN A KIS ÚJSÁGBAN kis Újság 5. évfolyam 191. szám Kiadja a Fúgtetlen Kisgazda Pár! A kiadásért felel KATONA JENŐ felelős szerkesztő Szerkesztőségi Budapest. VT.. Eötvös-utca 12. Telefon: 420—760 Kiadóhivatal: VII.. Lenin-körúi 9—11. Telefon: 221-•280. Hirdetési osztály: Bajcsy-Zsilins/kv-út 34 Telefon: 125—340 Csekkszáralaszam: 61 080 Személyes ögyíé!fizo!aáIa!: V.. Rooseve«t-tér 5—6 Csekkszámlaszám: 6Í 023 Az előfizetés ára havonként 12 forint Előfizetési Ogyek: Posta Központi Hírlap Irodája V József nádor-tér 1» Telefon: 180—S50 Nyomatott a Budapesti Szikra-nyomdában. Budapest. V.. Honvéd-utca 10. Felelős: Radnóti Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék