Kisalföld, 1957. október (2. évfolyam, 229-255. szám)

1957-10-01 / 229. szám

ViJátk­ PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK? H ÉVFOLYAM, 229. SZÁM. A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ÉS A MEGYET TANÁCS LAPJA Nyolcéves a Kínai Népköztársaság Kína hosszú ideig elmaradt, félgyarmati ország volt, amelyet hallatlanul kizsákmányoltak az imperialista hatalmak. A­ kínai nép sokszor fegyvert fogott, hogy lerázza magáról a külső és belső elnyomókat. Felszabadító harcának hatalmas lendületet adott a Nagy Októberi Szocialista Forradalom és az, hogy 1921-ben meg­alakult a Kínai Kommunista­ Párt, amely azóta a nép harcának élén halad. A kínai nép több évtizedes harcának eredményeként ma nyolc esztendeje, 1949. október 1-én kikiáltották a Kínai Nép­­köztársaságot. . . Kínában a munkásfiatalok nyolc éve alatt rop­pant fejlődés ment végbe, s ma Kína a szocialista tábor többi or­szágával együtt a béke és a szocializmus erős, szilárd védelmezője. A gyermekek — a népi Kína legféltettebb kincsei. Hídépítés a Yang-Ce folyón. Tudósítás a rabakosi napokról Megbélyegzett emberek? SPORT jól sikerült a győri járás fiataljainak nagy­szent­jánosi találkozója Vasárnap a győri járás tizen­négy községéből és számos győri üzemből többszáz fiatal sereglett Nagyszentjánosra, a járási KISZ által rendezett ■ munkás-paraszt ifjúsági napra. A kora reggeli órákban vonaton, fellobogózott szekereken, teherautókon és ke­rékpárokon érkező vendégeket a helyi KISZ szervezet leánytagjai virágcsokrokkal fogadták. Az ün­nepség megnyitásáig a nagyszent­jánosi kiszesek zenekara szóra­koztatta a gyülekezőket. Délelőtt 9 órakor Eperjesi László elvtárs, az MSZMP orszá­gos központja munkatársa, a KISZ országos szervező bizottsá­ga tagjának beszédét hallgatták meg a fiatalok. Ezután követke­zett a nap legfelemelőbb esemé­nye: két idős nagyszentjánosi kommunista átadta a KISZ szer­vezetnek a pártszervezet ajándé­kát: a KISZ-jelvényes, gyönyörű vörös zászlót. A fiatalok megha­tóban vették át a zászlót Varga Ferenc ■ párttitkártól és a sokszáz főnyi tömeg egy emberként ■mon­dotta az esküt: — »Esküszöm, hogy e zászlóhoz hű maradok...« Az ünnepséget kultúrműsor k kö­­vette. Ez színte megszakítá­s nél­kül folyt egész napon át. Különö­sen szépen szerepelt az Ikrényi Állami Gazdaság, valamint a Győri Kötöttkesztyűgyár tánccso­portja. Ezenkívül még labdarúgó mérkőzés tette változatossá a dél­előtti programot. A kitűnő ebéd elfogyasztása után lovasbemutatóban gyönyör­ködtek a fiatalok. Bábolna, Kis­bér, Komárom és Nagy­szent­jános legjobb lovasai mérték, össze ere­­jüket. Az első díjat a nagyszent­jánosi Kovács Béla vitte el. Dél­utánra maradt még a labdarúgó torna döntője is, amelyben a győri KISZ Kilián György és a Nagyszentjánosi Állami Gazdaság labdarúgó csapatai küzdöttek meg az­ elsőségért.. A győriek bizonyul­tak az erősebbeknek, övék lett a győzelem. A kultúrcsoportok és a spor­tolók színes, látványos, sok élve­zetet nyújtó szereplése után a fiatalok táncra perdültek, sötéte­déskor pedig káprázatos tűzijáték volt. A győri járás ifjúságának ez a maradandó élményekben gazdag találkozója a késő éjjeli órákban ért véget. A vendégek távozáskor őszinte elismeréssel mondottak köszönetet a Nagyszentjánosi Ál­lami Gazdaság vezetőinek, akik­nek értékes anyagi és szervezési segítsége nagyban hozzájárult a sikerhez. A kitűnő rendezésért ki­jutott az elismerés a vendéglátó KISZ szervezet vezetőségének és tagságának is. KIÁLLÍTÁS, amely bizonyít és vádol Furcsa kiállítás nyílik meg ma délben 12 órakor a Richards-gyár kultúrtermében. Nagyon különös kiállítás . . . Engedje meg az ol­vasó, hogy megkönnyítsük a ki­állítás megtekintését és tájékoz­tassuk a következőkről: Ha belép majd a kultúrterem­be, az egyik sarokban motorke­rékpárt lát. Valaha rossz volt. Aztán gazdájának egyszerre sok pénze lett és a „holtnak“ hitt motorkerékpár hirtelen életre kelt. Benedetti Ernőé a kerék­pár ... Azé, aki Göth­, Lang és Takács tolvajtársával együtt ez­rekkel károsította meg a népgaz­daságot és a gyár dolgozóit. Most mindenki láthatja, mit vásároltak a lopott fonal árából Benedettiék. Benedetti motorkerékpárján kívül ott látja majd az érdeklődő a va­donatúj fényképezőgépet, a nagyí­tó készüléket, a négyezer forintos lemezjátszó-készüléket és rádiót, a háromtagú család négy karóráját. Götli annyi mindent összevásá­rolt, hogy nyugodtan nyithatott volna belőle bazárt. Négy pár fél­cipő, tíz férfiing, mosógép, per­metezőgép és még tovább sorol­hatnánk, hogy mi minden látható Götli „bazárkirakatában“. Lang Lajos már nem volt ilyen kicsinyes. Ő házépítésbe fektette be a lopott árun szerzett pénzt. Győrben négyszobás összkomfor­tos házat építtetett. De azért ő is szerette a szövetet. Hogy meny­nyire, azt az érdeklődő megtekint­heti a kiállításon. Takács, a Gardénia volt igazga­tója sem különb a társainál. A Dongó segédmotor, a szövet és az ágynemű-anyag erről tanúskod­nak. Kiállították azokat a fonala­kat tartalmazó ládákat is­ amelye­ket utoljára loptak el a Richards­­gyárból.­­ A tolvajbanda bűnügyének tár­gyalása ma kezdődik. Ugyanakkor megnyílik egy kiállítás is, amely bizonyít és vádolja a tolvajokat. Műanyag, műanyag, műanyag!!! A Győri Kisalföld Műanyag feldolgozó Kisipari Termelő Szö­vetkezet ismét újdonságokkal lepi meg vásárl­óit Többször írtunk már a Győri Kisalföld Mű­anyagfeldolgozó Kisipari Termelőszövetkezet új készítményeiről, amelyek mindig elnyerték a vá­sárló közönség tetszését. A szövetkezet tagjai azon­ban kimeríthetetlenek az új ötletekben, mert rövi­desen ismét új műanyag-készítményeket állíta­nak elő. Ezek pedig: 66 DEKÁS FÉRFI ESŐKABÁT Már árusítják, negyven belőle már gazdára is talált. A legújabb típusú férfi műanyag esőkabát súlya 66 deka, jó idő esetén egy kis zacskóban zsebben hordható. ILYET GYŐRÖTT MÉG NEM CSINÁLTAK Karácsonyra üvegdíszekkel lepik meg a vevő­ket a ktsz tagjai. Ezek az üvegdíszek különböző formájúak és szépen mutatnak majd a karácsony­fákon. Ilyen üvegdíszeket eddig Győrött még nem készítettek. AMIBŐL CSAK MINTADARAB KÉSZÜLT EL Az újdonságok között is a legújabb, a mű­anyag asztalterítő. Ebből még csak a mintapéldány készült el, az árát nem tudják még, de rövidesen ezt is megvásárolhatjuk. A műanyag asztalterítő egyébként különleges hegesztési eljárással készül ízléses kivitelben és a kereskedelmi szakemberek örömmel fogadták. Nemcsak asztalra, hanem hokedlira, kis székekre és ruhaládára is készül műanyag terítő. A MÉH bőségesen­ és olcsón ellátja nyers­anyaggal a szövetkezetét, így a fogyasztóknak is olcsóbban és a kívánt mennyiségben állnak ren­­é­zésére a kisz népszerű műanyag készítmé­nyei. (esi) Finn vendégek A Kulturális Kapcsolatok Inté­zetének meghívására vasárnap délután Budapestre érkezett: Erkki Ala-Kermi, a Finn-Magyar Társaság elnöke, dr. Kustaa Vil­­kuna, Kauno Kleemola és Edvin Salonen, a Finn-Magyar Társaság elnökségének tagja. AIAI 30 torn­ám CSATLAKOZUNK az SZMT elnöksége felhívásához A Győr megyei Téglagyári Egyesülés tizenegy gyárával csat­lakozik a Szakszervezetek Megyei Tanácsa elnökségének a munka­­védelmi hónap és a téli munka­­feltételek biztosítására vonatkozó felhívásához. Az egyesülés vezetősége a szak­szervezettel közösen, öttagú bi­zottságot szervez, amelynek fel­adata: központilag biztosítani a munkavédelmi hónap megtartásá­nak és a téli felkészülésnek alap­­feltételeit. A bizottság ezenkívül az SZMT irányelvei alapján, te­lepenként kidolgozza a végrehaj­tási utasítást az általános szem­lén megállapított hiányosságok felszámolására. Egyben megszer­vezi az oktatást és ellenőrzi a megadott határidők betartását, illetve a feladatok végrehajtását. A munkavédelmi hónap meg­tartása és a téli felkészülés biz­tosítása céljából az ES vezetősége versenyt indít gyárai között. A legjobb eredményt elérő üzeme­ket pénzjutalomban részesíti. Az első díj 1000 forint, a második díj 500 forint lesz.. Ezen összegből azokat a dolgozókat és vezetőket jutalmazzuk, akik a verseny so­rán a legtöbb és legjobb munkát fejtették­­ ki mind az oktatásban, mind a feladatok végrehajtásá­ban. Az egyesülésen belüli verse­nyen túlmenően az öttagú bizott­­ság megállapodott abban is (ezt telepenként ismertetni fogják), hogy kihívják versenyre a me­gyében lévő tanácsi téglagyára­kat. A versenypontokat a bizott­ság kidolgozza és megküldi a ta­nácsi téglagyárak vezetőségének? Bajmóci József Pintér Lerön

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék