Kisalföld, 1957. november (2. évfolyam, 256-281. szám)

1957-11-01 / 256. szám

ISLÁD­YROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! II. ÉVFOLYAM, 256. SZÁM. A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA­­ Győr, 1957. november 1. péntek. Ülést tartott Győr Város Tanácsa A Győri Városi Tanács székhá­znak nagytermében csütörtökön délután 3 órakor a Városi Tanács Csizmadia Sándor, a végrehajtó bizottság elnökhelyettesének el­nökletével rendes tanácsülést tar­tott. Napirenden szerepelt az újonnan választott tanácstagok mandátumának hitelesítése, a vég­rehajtó bizottság kiegészítése, az oktatási és népművelési állandó bizottság újjáalakítása. A község­fejlesztési terv végrehajtásáról György Ernő, a Városi Tanács végrehajtó bizottságának titkára tartott beszámolót. A Városi Tanács ülése lapzárta­kor még tartott. A részletes is­mertetésére holnapi számunkban visszatérünk. sj 30000000000-00oo-o ocooo0000000-0-00-000-000-000-00-0ooo-o v Ünnepi nagygyűlés Sopronban a forradalmi matyás-paraszt Many megalakulásának első évfordulóján . November 3-án, vasárnap lesz az első évfordulója a magyar­­ forradalmi munkás-paraszt kormány megalakulásának. Ebből az­­ alkalomból Sopronban ünnepi nagygyűlésen emlékeznek meg a­­ város dolgozói erről a történelmi fordulatról.­­ A soproni ünnepi gyűlés vasárnap délelőtt tíz órakor kezdő­­d­­ik az Ady Endre Kultúrház nagy előadótermében. A gyűlés elő­­ő­adója Aczél György elvtárs, művelődési miniszterhelyettes, az­­ MSZMP Központi Bizottságának tagja lesz. O O 00000-0000-000-00-0-0-00000000000000-00-000-000000-ooooc Mosonmagyaróváron épül a megye első korszerű vásárcsarnoka A mosonmagyaróvári háziasz­­szonyoknak régi panasza, hogy nincs vásárcsarnoka a városnak. A piacon olyan szűk a hely, hogy alig lehet mozogni. A Városi Tanács vezetői nem­régiben elhatározták, hogy a köz­ségfejlesztési alapból vásárcsarno­kot építenek a Sárvíz-parton. A vásárcsarnok építésére 200 000 fo­rintot fordítanak és a tervek­ sze­rint két év alatt készül el. A mun­kálatokat novemberben már meg is kezdik. Ez lesz az első korszerű vásárcsarnok a megyében Köszöntjük a Hűtőipari Vállalat dolgozóit a napokban végzett nagyszerű, áldozatkész munkájukért Az tör­tént ugyanis, hogy váratlanul, ter­ven felül befutott egy hűtővonat, ami azt jelentette, hogy 20 vagont soron kívül kellett megrakni fa­gyasztott áruval Emellett a ren­des napi munkát is el kellett vé­gezni. Az üzem vezetősége meg­beszélte a feladatot a dolgozókkal, akik vállalták, hogy tizenhat órát is dolgoznak, hogy a hűtővonatot minél előbb útjára bocsáthassák. A nagy munkában a rakodókkal együtt résztvettek a lakatosok, szerelők, még a jéggyártók is. A mínusz 20 fokos hidegben egy­folytában 16 órán át hordták a 80—90 kilós fagyasztott húsdara­bokat. Olyan lelkesedéssel dol­goztak, hogy az előírt 72 óra he­lyett 40 óra alatt berakták a va­gonokat és elvégezték a napi mun­kát is. Áldozatkész munkájukért a vál­lalat igazgatója írásbeli dicséret­ben részesítette a dolgozókat. Meg is érdemelték. Érdeke a fuvaroztató vállalatnak is Az őszi csúcsforgalom sikeres lebonyolításának alapvető feltéte­le a fuvaroztató és a szállító vál­lalatok együttműködése. Ezt az együttműködést szabályozzák is megfelelő rendeletek, de a leg­jobb rendelet sem térhet ki a leg­apróbb részletekre. Ezt a hiányt pótolták az évekkel ezelőtt meg­alakult komplexbrigádok, ame­lyeknek tagjai az érdekelt válla­latok, valamint a vasút és az Autóközlekedési Vállalat képvi­selői. A komplexbrigádok azonban az ellenforradalom után elsorvad­tak. Csak az utóbbi időben me­rült fel mind a két részről az igény ezek felújítására. Az első komplex-brigád-szerző­­déseket nemrég kötötte meg a Terményforgalmi Vállalat a MÁV Szombathelyi Igazgatóságával, a Rostk­üfészító, a Kávészeripari és a Terményértékesítő Vállalat pe­dig a mosonszentjánosi MÁV ál­lomással Ezek a vállalatok és az érdekelt állomások­­a szerződésben vállal­ták, hogy éjjel-nappal és a mun­kaszüneti napokon is biztosítják a rakodások egyenletességét és fo­lyamatosságát, a kocsiknak a ter­helési határig való kihasználását, a fel- és elfuvarozások gyors, za­vartalan lebonyolítását, a szállí­tási terv és tényszámok közötti el­térés minimumra való csökken­­tését, stb. Helyes lenne, ha ezt a példát a többi fuvaroztató vállalat is kö­vetné, vagyis szorgalmazná a komplexbrigád-szerződés megkö­tését, mert az őszi csúcsforgalom sikeres lebonyolítása nemcsak a vasútnak, hanem a vállalatoknak is érdeke. Jól haladnak az őszi A Földművelésügyi Minisztérium Az őszi munkákat október má­sodik felében a jó időjárás is se­gítette. Ez azért is jelentős, mert a földekről az elmúlt évinél jó­val nagyobb termést kell betaka­rítani. A termény-betakarításnál a termelők jó munkát végeztek: a burgonya betakarítása csaknem teljesen befejeződött és a cukor­répának is majdnem 80 százalé­kát átadták már a gyáraknak. A kukorica törése az alföldi és az északi megyékben befejezés előtt áll, a Dunántúlon az érés elhúzó­dása miatt még jelentős területe­ken kell a törést elvégezni. Az őszi vetési munkákban az állami gazdaságok és a termelő­szövetkezetek jó példát mutat­nak. Az állami gazdaságok kevés kivétellel befejezték a vetést. Az őszi árpa vetését a termelőszövet­kezetek és az egyéni termelők is elvégezték és a kenyérgabona nagy részét földbe tették. Külö­nösen jó munkát végeztek a ter­melőszövetkezetek és az egyéni termelők az őszi búza vetésé­él. Vas megyében a tavalyi vetéste­rület 96 százalékán, Nógrád me­gyében 91, Szabolcs megyében 87 százalékán vetettek búzát. Több megyében azonban elmaradtak­­ búza vetésével, mert nem, ké­szültek fel megfelelően az őszi munkákra és nem egyeztették össze a betakarítás és a vetés idő­pontjait. Sok esetben — helyre­ munkák tájékoztatója lenül — még mindig csak a­kkor kezdik az őszi vetést, amikor a betakarítást teljesen befejezték. Helyenként nem használták ki a rendelkezésre álló gépeket a szán­tás­ vetési munkák időben és jó minőségű elvégzésére. Emiatt több helyen a munkák minősége is kifogásolható. Borsod, Csong­­rád, Hajdú, Pest, Baranya és Tol­na megyében alig több mint felét vetették el a búzának. Most már mindennap késedelem jelentős terméscsökkenést és jövedelem­kiesést jelent a termelőknek. Év­tizedes tapasztalatok bizonyítják ezeken a területieken is, hogy a nagyobb termést az októberben vetett búza all­j­a AS A. JO AtfiS A D. D. Brezsnyev által vezetett szovjet mezőgazdasá­gi tudósküldöttség tegnap reg­gel Sopronból Mosonmagyar­óvárra érkezett. Elsőnek az Északdunántúli Kísérleti Intézet állattenyésztési kísérleteit tekin­tette meg. Ismeretes, hogy az in­tézetben kísérleteket folytatnak a kosztromai és a magyartarka szarvasmarhák keresztezésével. E kísérleteket Magyari András, a földművelésügyi miniszter első helyettese, a kísérletek kezdemé­nyezője és Horváth István, az in­tézet főállattenyésztője mutatta be. Egymás után vezettek elő a keresztezésekből származott szép, jóltejélő, magas tejzsír-százalékot adó utódokat, a savakkal szarvta­­lanított üszőket is. A szovjet ven­dégek — mint minden kísérlet megtekintésénél — erősen érdek­lődtek, hogy a gyakorlat, az egész ország mennyire veszi hasznát az említett szarvasmarha keresztezé­seknek. — Az a cél — mondotta az egyik állattenyésztő —, hogy a ki­váló minőségű koszromai bikák felhasználásával magas zsírtartal­mú tejet adó, 5—6000 literes tehe­neket tenyésszenek ki. Magyari András elmondotta, hogy a Szov­jetuniótól kapott kosztromai bi­kák nélkül nem folytathatnák e kísérleteket. Hozzáfűzte: kevés kosztromai bikánk van. A Szov­jetuniótól kértünk és kapunk több ilyen bikát. Brezsnyev elv­társ azt felelte: ő is úgy értesült, hogy a magyarok már a közeljö­vőben kapnak tőlük kosztromai bikákat. Gratulált a kutatók szép eredményeihez, s további eredmé­nyes munkát kívánt Ezután kimentünk a határba. Itt a szovjet vendégeket (és ben­nünket is) kellemes meglepetés érte. Egy újtípusú traktorekét, majd egy újtípusú lóvontatású ekét mutattak be. Ez a gép szinte hihetetlenül eredményes. Egy 25 lóerős Zetor vontatta. De nem a hozzá vágó két ekefej, hanem há­rom van rajta, így a szántási szé­lesség 90 centiméter, semmivel sem kevesebb, mint a nálunk is­meretes nehéztraktorok ekéinek szántási szélessége. A mélység 20—24 centiméter. Nem laza tala­jon, hanem elég erős földön­ kö­tött talajon. Ami a legérdekesebb, hogy a könnyű Zetot óránként 15 kilométeres sebeséggel vontatja. (összehasonlításul: az eddigi tem­pó 3,5—5 kilométer.) Megoldódott tehát a gyorsszántás problémája. Az eke, amely világviszonylatban jelentős találmány, tökéletesen fordítja a talaj felszínét, s nem forgat hantokat, aprítja is a föl­det. A szovjet küldöttségnek na­gyon tetszett az új típusú eke és jóideig elbeszélgettek a konstruk­ció feltalálójával, Szabó István­nal A küldöttség vezetője többek­ között megkérdezte tőle: kifogá­solná-e, ha szovjet gépszakértők megtekintenék az új típusú eké­ket? — Örülnék neki! — felelte Szabó István. — Remélem, hogy ez a 30—55 százalékos vonóerőt megtakarító eke nekik is tetszeni . Vállalnák-e, ha megbíz­nák önöket, hogy a Szovjetunió-­ ban, az ottani talajoknak, erőgé­peknek megfelelő új típusú okot konstruáljanak? Mert n­e­künk még fontosabbak az ilyen­ekek, mint önöknek. Képzeljék el mekkora a Szovjetunió! — örömmel fogad­nánk a megbízatást — felelte a feltaláló. — Akkor hívjuk és vár­juk önöket! A viszontlátásra! — búcsúzott Brezsnyev elvtárs. A küldöttség utána megtekintette a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyárat, amely az értékes, egyáltalán nem bonyolult (bizo­nyára a traktoriparra is kiható) ekéket elkészítette. Délután a szovjet tudósküldött­ség egy része elutazott Bada­csonyba, az ottani kísérleti inté­zet megtekintésére. A többi pedig visszatért a Mezőgazdasági Kísér­leti Intézetbe, s hosszas megbeszé­lést folytatott a növénytermelési­, a növénynemesítési, az agroké­miai és üzemszervezési részleg vezetőivel munkatársaival.. Szó volt a talaj­munkával folyó kísér­letekről a vidék köztes­ termesz­tésének legjobb módszereiről, az országban elterjedt óvári 5-ös hibrid-kukorica sikereiről és más, az intézet profiljába vágó mun­káról, kutatásról A megbeszélés az esti órákig tartott. Ekkor a szovjet vendégek szívélyes búcsút vettek az intézet vezetőitől mun­katársaitól s elutaztak a fővá­rosba • P. Z. Bevezetik az iskolákban a műhely és mezőgazdasági gyakorlatot A községi tanácsok dolgozóinak élet és munkakörülményeiről Levél Romániából A Mezőgazdasági Gépgyár bemutatta a világviszonylatban is jelentős gyorsanszántó eke prototípusát Tegnap Mosonmagyaróvárra látogatott a szovjet mezőgazdasági tudós-küldöttség

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék