Kisalföld, 1961. szeptember (6. évfolyam, 206-231. szám)

1961-09-09 / 213. szám

Új presszófőzőfej • magyar szabadalom Újfajta, hidraulikusan mű­ködő főzőfejek­kel ellátott presszókávéfőzőgépet gyárt a mosonmagyaróvári Fém­­feldolgozó Vállalat A fejek már 0,8 atmoszféra nyomás hatására működni kezdenek, kezelésük kevesebb erőt kí­ván, mint az eddig forga­lomba hozott típusoké. Ha­zánkban ezt a konstrukciót még nem gyártották. A Transelektro ezelőtt az olasz Decarli cégtől vásárolt né­hányat, de beszerzésük de­viza nehézségekbe ütközött. A MOFEM-ben gyártott hidraulikus főzőfej a Buda­pesti Belkereskedelmi Tröszt főkonstruktőrének tervei alapon készült. Még ebben a hónapban 100 négy csap­telepes gép, az utolsó ne­gyedévben pedig 600 készül export megrendelésre az új, magyar konstrukciójú kávé­főző gépekből. GYŐRI TANÁCSTAGOK FOGADÓÓRAI Szeptember 11-én: id. Belo­vicz Ferenc a Damjanich u. 11. sz. alatt, a pártszervezetben dél­után 6—7 óráig. Szeptember 12-én: Varga Pál a Katona József u. 37. sz. alatti lakásán délután 6—7 óráig, Ott József a nádorvárosi pártszer­vezetben (Bartók B. u. 7. sz.) délután 6—7 óráig, Danovits Lajos és Kempf Magda a Vö­rös Hadsereg úti iskolában dél­után 6—7 óráig. Szeptember 13-án: Michl Jó­zsef, Achim A. u. 11. sz. „Új Élet“ Tsz helyiségében délután 6—7 óráig. Szeptember 14-én: Dr. Mohá­csy Lajos a Megyei Bíróság I. em. 45. sz. szobájában délután óráig, dr. Kenderessy Nán­dor az Alkotmány u. 17. sz. alatti lakásán délután 5—6 óráig. Lukácsy István a Rózsa F. úti iskolában, délután 6—7 óráig. Tóth Márton a Kisfaludy u. 16. sz. alatti lakásán délután 6—7 óráig. Varga Ottó a Ságváry E. u.-i óvodában este 7—6 óráig Bánki Ágoston a Sztálin u. 16/b. alatti lakásán délután 5—7 óráig, Károlyi István és Károlyi Ist­vánná a Rába u. 68. sz alatti lakásán délután 6—7 óráig. Be­dőlt Lajos a Mákos dűlői isko­lában délután 6—7 óráig, Eszes István a Kertész u. 1­3. sz. alatti lakásán délután 5—7 óráig. Szeptember 16-án: Gaál Fe­renc, Kazinczy u. 3. sz. alatti lakásán délután 5—6 óráig. BESZÁMOLÓI Szeptember 11-én: Lang János a 28. sz. választókerület tanács­tagja a Liszt F. utcai iskolá­ban­, délután 5 órakor. Szeptember 14-én: Lukácsy István a 33. sz. választókerület tanácstagja a Rózsa F. utcai is­kolában délután 2 órakor. Szeptember 16-án: Horváth Emil a 87. sz. választókerület tanácstagja a szabadhegyi kul­­ttárházban délután 2 órakor Hat napig szerepel Győrött a Braziliana jevüegyüttes A Brasiliana művész­­együttes 1959-ben ala­kult Rio de Janeiróban. Kezdeményezője Miesio Askanasy író és újság­író. Hamarosan megala­pították a Brasiliana színházat. Az 1950-ben elkészült műsorral is nagy sikerrel szerepelt az együttes a brazil fő­városban, majd külföld­re ment vele. Az euró­pai körútból világkörüli út lett. Az együttes be­járta Ázsia, Ausztrália és Afrika nagyvárosait Most 30 tagú a társu­lat Júliusban London­ban szerepelt majd Ma­gyarországon járta az ország nagy­városait. Győrött szeptember 16- tól 21-ig vendégszerepel, majd Sopronba megy három napra. Magyar­­országi körútja után ok­tóber folyamán Bécsbe látogat. A revüegyüttes Győ­rött a Bem téren 16-án, szombaton este fél 8 órakor tartja első elő­adását a Budapest Nagycirkusz kétezer né­zőt befogadó sátrában. A műsorban táncos, ze­nés, énekes számok szerepelnek. A legtöbb számnak témája van. Például: „A kávéültet­vényen“ vagy­­Az ős­erdő rejtelmei“, „Hogyan született a szamba?“. Némelyik szám azonban már címében is egzoti­kus. Például: „Tropica­­na", vagy „Bayon-ok és jongók“. Ezekről majd az előadásban monda­nak el többet az együt­tes művészei a zene és a tánc nyelvén. Én + Te *, Mi ... Kü­lönös neve van annak a hí­res és népszerű prágai együt­tesnek, amely pénteken kezd­te meg egyhónapos vendég­­szereplését Budapesten, a Tarka Színpadon. A különös név: SZÍNHÁZ A KORLÁT­NÁL. S talán még különö­sebb annak a két pantomim játéknak a címe, amelyeket felváltva játszanak a buda­pesti közönség előtt. Az egyik (Én + Te­r Mi) há­rom részből áll (Etűdök, Aprócska történetek, Mate­­morfózisok) és a cseh művé­szek 24 képben, egyéni kife­jezési eszközeikkel mutatják meg kiváló pantomim művé­szetüket. A második (9 ka­lap Prágából) kilenc képben , kilenc történelmi kort ele­venít meg, s mindegyik kép­hez egy-egy sanzont énekel Ljuba Hermanova ... Már a bemutató előadásokon kide­rült, hogy a fiatal alkotó- és előadóművészekből álló együttes, amely sikert si­kerre halmozott a Szovjet­unióban, Kubában és a Skandináv országokban, most Budapesten is meghódítja a közönséget. Pantomim játé­kuk finom érzelemről, ízlés­ről, humorról és nagyszerű típusalkotásról tanúskodik. Méltán írt róluk a világ­sajtó a legnagyobb elisme­­­­rés hangján ... Egyébként­­ Ladislav Fialka, a pantomim­i játékok rendezője és sze­­­­replője egy beszélgetésen­­ így nyilatkozott: „A színház­­ alkotó és technikai együttese iól fáradhatatlanul azon mun­kálkodik, hogy új színházi új kifejezésmódok műhelyét­­ alakítsa ki.” ( Briet!« Hu Perccm­ ... ! Még egy Budapesten ven­­­­dégszereplő külföldi együ­t­­t­test ajánlunk a fővárosba *látogató olvasóink figyelmé­be... Szeptember hónapban­­a Fővárosi Nagycirkuszban­­ lép fel a Szenegál néger­i népi táncegyüttes (Baletts­­du Senegál). A szeptember­­ elsejei bemutatón egy min­­­­den ízében népi, ősi eredetű­­ művészetet ismerhetett meg­­a közönség, s bátran mond­­t­hatjuk, régen volt már oly 'forró és nagy siker a Cir­­i kvázban, mint a Szenegál­­ együttes előadásain ... A­­­ekete művészek februárban­­ indultak el hazájukból s bu­­­­dapesti fellépésük előtt töb­­­­bek között Belgiumban, Hol­­l­­andiában, Franciaországban , és a Német Demokratikus­­ Köztársaságban mutatkoztak­­ be. Budapest után Törökor­szág, Izrael, majd a Skandi­­­­náv országok következnek. 1­962-ben pedig az Egyesült­­ Államokba látogatnak el. • Sajtófogadásukon Amadou • Mustapha Sarr, az együttes­­ egyik tagja ezt mondta:­­ „Köztársasági elnökünk bú­­­csúztatott bennünket feb­­ruárban. Arra kért minket, úgy viselkedjünk külföldön, hogy most mi vagyunk a Szenegál kultúra nagyköve­tei ...” S a néger művészek híven teljesítik ezt a meg­bízatást. Ősi hangszereik ritmusa, dalaik a barátság­ról, aratás utáni örömtáncuk, az esőkérő tánc, a casaman­­kiak tánca a termékeny­ségért, a Harc és szerelem című életkép, az új Dakar üdvözlete a világ népeihez , mind-mind a szenegáli négerek folklorisztikus, ide­gen hatásoktól még mentes kultúrájából ad ízelítőt. Új TV játék . . . A Ma­gyar Televízióban egyszerre több televíziós játék előké­születei folynak. Az egyik­nek — előzetes címe: A Ve­réb­ utcai csata — már be­fejeződtek a külső felvételei s hétfőn megkezdték a mun­kát a stúdióban. A darabot Tarr Ferenc debreceni új­ságíró írta. Tartalmáról egyelőre annyit, hogy falusi környezetben játszódik a cselekmény s igen jó vígjá­téknak ígérkezik. Rendezője: Simon Zsuzsa. Szereplői kö­zött találjuk Gobbi Hildát és Görbe Jánost, Hacser Jó­­zsát és Szabó Gyulát. Mivel megkezdődött a színházi évad és ezért a színészek egyeztetése nehézségekbe üt­közik, a TV játék próbái és felvételei rendszeresen éj­szaka történnek. A filmopera 5*£r... So­kan nem tudják, hogy egy­­egy játékfilm, híradó-, ri­port- és­­ dokumentumfilm felvételei gyakran mily rend­kívüli munkát kívánnak az operatőrtől. Sokszor előfor­dul, hogy valamely „snitt” kedvéért háztetőre kell fel­másznia, vagy éppen robogó autó hűtőházán ülve készít­heti el a felvételt. Minap például a Televízió Élőúj­ságjának az egyik operatőre száz méteres kémény tetejé­re mászott fel, hogy megörö­kítse a kéményt építő mun­kásokat ... Nagy sikerrel játsszák a filmszínházak Ga­garin magyarországi útjáról készített riportfilmeket, amelynek egyes részeit heli­kopterről készítették. De ke­vesen tudják, hogy az ope­ratőrök a helikopterben tér­­denállva, sőt hasonfekve dol­goztak, hogy a lehető leg­jobb beállításban készíthes­sék felvételeiket. H. J. E. Fütyül a mozi Panaszkodnak a mosonszentmiklósi mozilátogatók, hogy gyönyörű mozijuk van, mégis kellemetlen benne a mű­or. A nagyterem parkettes, beépített, kénye­­es székekre ülhetnek, nehéz, földig érő függönyök, szép színpad, mutatós csillárok, csigás neonlámpák díszítik a termet. Egy mosonszentmiklósi lakos azt írja szer­kesztőségünknek, hogy „a Wenckheim-kastély volt csak ilyen szép, de mi abba nem mehettünk”. Televízió- és olvasóterem is épült. Csupán az a kár, hogy a nagyszerű, városias mozi produkciója az előadások nagy részén recseg, zúg és fütyül. Ha nem fütyül, akkor pedig a kép homályos, rontja a szemet és nem mutat úgyszólván semmit. A közönség némelykor hangosan zúgolódik, s akkor már íz is zavarólag hat. A közönség szerint, amikor az első filmet vetítették az új berendezéssel, kifogástalan volt az előadás. Valószínűleg azért, mert Győrből, a Moziüzemi Vállalattól is ott voltak és segítettek a gép­kezelőnek, neki az új berendezés kezelésében még nincs gyakorlata. A napokban valamicskét már javultak az előadások, de ahogy tegnap a termelőszövetkezet egyik könyvelője mondta, a játék még nem tökéletes. Az egyik győri dolgozó — Kiss Péter — rokonlátogatóban járt Moson­­szentmiklóson, s szerkesztőségünkhöz küldött levelében dicséri a nagyszerű mozit és azt ajánlja: Támogassa jobban a Moziüzemi Vállalat. Vagy hívja Győrbe ta­nulni a mozigép kezelőjét, vagy a helyszínen oktassa ki jobban. Szerinte jó a gép, csak a gépész n­e ért még hozzá. Leírja részletesen az egyik előadás lezaj­lását, akkor minden öt-tíz percben félbeszakadt a film, s a 350 mozilátogató bosszankodva hagyta el a helyi­séget. A Moziüzemi Vállalat minden valószínűség szerint gyorsan ki tudja javítani a hibát. Ezt kéri Moson­­szentmiklós filmkedvelő lakossága. ­zői­red ■ I 130 éve született Izsó Miklós szobrászművész, MA a magyar szobrászat kiemelkedő alakja. Kü- k­ü­lönösen értékesek a magyar nép életéből vett terrakotta vázlatai. 95 éve halt meg Csuczor Gergely költő. Riadó című köl­teménye miatt a szabadságharc után üldözték. Hosszú ideig a kufsteini várbörtönben sínylődött. Lángoló hazafias­ság és a népi hagyományok felhasználása jellemzik műveit. Mint bencés tanár huzamos ideig tanított Győrött is. 10 éve vonult be Lhasszába, Tibet fővárosába a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg. ★ Felhőátvonulások, több helyütt kisebb eső. Mérsé­kelt délnyugati, nyugati, ké­sőbb megélénkülő északnyu­gatira forduló szél. Várható legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet 8—12, legmaga­sabb nappali hőmérséklet ma 16—20 fok között Előrejelzés a Balaton terüle­tére: mérsékelt délnyugati, az esti órákban megélénkülő északnyugatira forduló szél. ★ — Franciaországi útjáról tart élménybeszámolót Erős Imre,­ a KISZ Győr városi bizottságának titkára, ma délután 3 órakor Győrött az Ifjúsági Házban a Köz­­gazdasági Technikum ipari tagozatának taggyűlésén. Megkezdődtek a kisipari termelőszövetkezetek vezető­ségeinek újjáválasztásai. Megyénkben 64 szövetkezet­ben kerül sor vezetőségvá­lasztásra. — Háromnapos találkozót rendez szeptember 9-én, 10-én és 11-én az Észak­dunántúli Áramszolgáltató Vállalat a fennhatósága alá tartozó öt megye KISZ szer­vezetei részére Balatonvilá­­goson. A találkozó célja a termelési feladatok, vala­mint az időszerű gazdasági és politikai kérdések meg­tárgyalása. Ez utóbbiról Bittman Ernő, a Győr városi pártbizottság titkára tart előadást . Tanévnyitó ünnepség lesz Győrött ma délelőtt 10 órakor az Apáczai Csere János Felsőfokú Tanítóképző Intézetben.­­ Próbaüzemeltetéssel el­­lenőrizték csütörtökön a mo­sonmagyaróvári Fémfeldol­gozó Vállalat 3 és félmillió forintos beruházással épült derítőjének gépi berendezé­seit, tartályait és víznyomá­sát A lottó nyerőszámai A 36. játékhéten 3 millió 928 609 lottószelvény érke­zett a Sportfogadási és Lot­tó Igazgatósághoz. Egy-egy nyerőosztályra ennek meg­felelően 1 millió 473 228 fo­rint nyeremény jut A Pe­­tőfibányai sporttelepen mintegy háromezer néző előtt megtartott sorsoláson az alábbi számokat húzták Élénkülő szél 7, 18, 24, 63, 70 ★ — Megérkezett tegnap Győrbe az első gépkocsinye­remény betétkönyv sorsolás győri nyertesének Moszk­vics gépkocsija. A nyertes a gépkocsit átvette, és azt rövid időre az Országos Ta­karékpénztár megyei fiókja rendelkezésére bocsátotta. Az OTP a kocsit Sopron­ban, Kapuvárott, Csornán és Győrött néhány napra kiállítja.­­ Hetvenöt éves a kun­szigeti önkéntes tűzoltó egyesület. Az évforduló tisz­teletére a községben szer­tárat építettek a községfej­lesztési alapból. A lakosság és a 36 tagú tűzoltó csapat 21 ezer forint értékű társa­dalmi munkát végzett az építkezésen.­­ A Győri Kötöttkesztyű­­­gyár ifjúsági szervezetének tevékenységéről tárgyal ma délelőtti ülésén a KISZ Győr városi bizottsága. A Cardó Bútorgyár, az ÉDÁSZ, az Öntöde- és Kovácsoló­gyár KISZ szervezeteinek vezetői beszámolnak az Ifjú­ság a szocializmusért próba eredményeiről. Mól sző­nhozzunc? Győr, Rába Filmszínház: Mat­róz a rakétában­ (angol), szep­tember 7—13-ig, fél 4, háromne­gyed 6, 8 órakor, korhatár nél­kül. Győr, Vörös Csillag, délelőtt: Bambi (amerikai), szeptember 7—9-ig, 9. 11 órakor, korhatár nélkül. Győr, Vörös Csillag, délután: Bambi (amerikai), szeptember 7 -13-ig, 3, negyed 6, fél 8 óra­kor, korhatár nélkül. Sopron, Vörös Csillag: A bú­csú (német), szeptember 7—10-ig, fél 4, háromnegyed 6. 8 órakor, 14 éven alul nem ajánlott. Sopron, Szabadság: A legény­lakás (amerikai­), szeptember 7— 13-ig, 3, negyed 6, fél 8 órakor, 18 éven felülieknek. Mosonmagyaróvár, Kossuth: Vigyázz nagymama (szovjet) szeptember 8—10-ig, fél 5, fél 7, fél 9 órakor, korhatár nélkül­. Mosonmagyaróvár, Dózsa: Montparnasse 19. (francia), szep­temb­er 7—10-ig, 6. 8 órakor, 18 éven­ felülieknek.­­ Csorna: A gyűlölet áldozata (angol), szeptember 8—10-ig, 6, 8 órakor, 10 éven alul nem ajánlott. Kapuvár: Kenyér és rózsák (szovjet), szeptember 8—10-ig, 6, 8 órakor, 10 éven alul nem ajánlott A budapesti televízió műsora 19­00: Megemlékezés a Bolgár Népköztársaság felszabadulásá­nak 17. évfordulójáról. 19.20: TV-híradó. 19.35: Hétről-hietre . . . 20.20: Már egyszer tetszett cí­mű zenés kabaré közvetítése a Vidám Színpadról. Kb. 22.40: Hírek. A bratislavai televízió műsora 18.00: Fecske. (Televíziós gyer­mekhíradó.) 18.55: Esti műsorismertetés*. 19 00: Televíziós újság. 19.30: Kommentárok a nem­zetközi eseményekhez. 19.50: Környező népek dalai. 20.00: Fiatal művészek a ka­mera előtt. 21.20: Napi kommentárok. 21.35: Csehszlovák filmvígjá­i Japán szövetkezők­ vezetők látogatása Magyarországon Dr. Tatár Kiss Lajos, a SZÖVOSZ elnöke csütörtö­kön a SZÖVOSZ székházá­ban fogadta Y. Kumahara és S. Oshima japán szövet­kezeti vezetőket, akik a SZÖVOSZ vendégeként a magyar szövetkezeti mozga­lom tanulmányozása cél­já­ból néhány napot hazánk­ban töltenek. A Győri Rádió műsora (Hullámhossz: 223­88 m., 1340 Ke.) 19.00—20.00 (vezetékes: 18.00— 19.00). — Nyugat-Dunántúl életéből — hírek, riportok, tudósítások. — Lehár: Cigányszerelem — nyitány. — Tájékoztató a vasárnapi sporteseményekről — jelentések Győrből, Szombathelyről és Sop­ronból. — Új tánclemezeinkből. — Ki mire kíváncsi? — mik­rofonnal öt győri üzemben — Müller Tibor riportja. A Győri Rádió a műsorvál­toztatás jogát fenntartja! KISALFÖLD A Magyar Szocialista Munkáspárt Győr-Sopron Megyei Végrehajtó Bizottsága és a Győr-Sopron Megyei Tanács lapja Szerkesztőség: Győr, Sztálin tv 3­, II. emelet. Telefon: 12-34, 22-71, 34-31. Sopron, Köztársaság utca A. Telefon: 22-66. Felelős szerkesztő: Lónyai Sándor Kiadója: Kisalföld Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Ugróczky Mihály, a Lapkiadó Vállalat igazgatója. Kiadóhivatal: Győr, Sztálin u. 3., II. emelet. Telefon: 21-04. A lapot árusításban és előfizetésben a Magyar Posta terjeszti. Előfizetési díj egy hóra 12 forint- Előfizethető bármely postahivatalnál és kézbesítőnél. Győr-Sopron megyei Nyomda­i Vállalat.

Next