Kisalföld, 1969. január (14. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-18 / 14. szám

1969. január 18., szombat KISAtrOfeB 7 Ménföcsanakiak figyelem I Televízió javítása háznál, gyors, szakszerű munka, bécsi hang, és Bécs II. beépítése. HIDI GÉZA műszerész. Bejelentéseket kérem Ménföcsanak, Rákóczi u. 69. és a Vasboltnál el­helyezett postaládákba bedobni. Szövő átképzősöket felveszünk 16 éves kortól. Leányotthont biztosítunk. Jelentkezés levélben: Hazai Pamutszövögyár, Budapest IV., Baross utco 99. Termelőszövetkezetek, állami gazdaságok, gápjavitó állomások, figyelem! Dobkosár­esztergályozást rövid határidőre VÁLLALUNK. Ar megegyezés szerint. „Győzelem” Mg. Tsz, SZIL. Január hóban esedékes a KÖTELEZŐ GÉPJARMŰ­­SZAVATOSSAGI BIZTOSÍTÁS 1969. évi dija. A hó végéig pótlékmen­tesen fizethető. Befizető­lappal, felvilágosítással szívesen áll rendelke­zésre az Állami biztosító. Köszönetnyilvánítás Mindazoknak. akik szeretett halottunk, Honti István temetésén részt vettek, sírjára virágot helyez­tek, vagy fájdalmunkat bármily módon enyhí­teni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszö­netét. HONTI CSALÁD Fájdalommal tudatjuk, hogy szereteti felesé­gem, testvérünk. Szabó Mihályné szül. Neubauer Erzsébet elhunyt. Temetése f. hó 20-án du. 74 4 órakor lesz az újvárosi temető­ben. A GYÁSZOLÓ CSALÁD Fájdalommal tudatjuk, hogy drága férjem, édes­apánk, testvérünk, sze­retett gyermekünk, Boda Kamilló volt abdai lakos 1968. december 16-án Kölnben, tragikus kö­rülmények között el­hunyt. Gyászoló Boda család. ÚJ RAJZFILMSOROZAT A „Mézga család" Nepp József Balázs Béla díjas rajzfilmrendező. a közkedvelt Gusztáv-sorozat szerzője tavaly nyáron új so­rozatba kezdett a Magyar Televízió részére. A .Mézga család.’’ epizódjai egyenkint 26 percesek lesznek. — A figurák realisztiku­sak — mondja a rendező —, mint például az „öt perc gyilkosság”-b-An. Sokat tépe­­lődtem, amíg ezt az ábrázo­lási formát választottam. A közönség már valami realisz­tikusabbra vágyódik a sok — túlságosan is — absztra­­hált figura után. Továbbá a téma kibontása, utópisztikus volta miatt meghökkentőbb kontrasztot kap a reális gra­fikával. Figuráim ugyanis kapcsolatba kerülnek XXX. századi leszármazottaikkal, akik különböző tanácsokkal látják el őket. Ebből adód­nak aztán a konfliktusok. Ezt a bizarr helyzetet még abszurdabbá teszik a rea­lisztikus figurák. Nepp Józsefet munkájá­ban három fiatal tervező se­gíti: Bánki Katalin, Koltai Jenő és Ternovszky Béla. A főcímet Gémes József készí­ti, akt Koncentissimó című filmjével Krakkóban elnyer­te az Arany Sárkány nagy­díjat. Koltai Jenő stábja nyolc­ezer rajzot készített a ,,Méz­ga r’-hez. Az epizódokat számokkal jelzik, a címek ugyanis kissé nyakatekertek, mert a szerző a fantasztiku­mot akarta velük kifejezni. A „Mézga 4” címe egyéb­ként: Meteoromutomotor. Ezt az időjárás irányító szer­kezetet XXX. századi leszár­mazott tanácsa szerint akar­ják használni a családi ki­ránduláson. Az ezer évvel későbbi találmány alaposan megtréfálja a hősöket. A tó partján borús, szeles az idő. Mézga Géza előveszi a kis szerkezetet, lenyomja a kart és máris meleg, sőt hőség támad. Olyannyira, hogy a tó vize felforr .. sült keszeget fog a horgász! Amikor azonban enyhíteni akarja a kánikulát, hófúvást, majd vihart varázsol. Sátru­kat a fa tetejére repíti az orkán... A filmet az örökké elégedetlenkedő, zsörtölődő Paula asszony sóhaja fejezi be a fa koronájáról: „Ha én akkor a Hufnágel Pistihez mentem volna feleségül...!” A Mézga-sorozat szövegét Romhányi József írta. A csa­lád tagjainak hangját Har­kányi Endre, Győri Ilona, Tomanek Nándor, Alfonzó, Somogyvári Rudolf, Hacser Józsa, Földesi Margit és Né­­methy Attila szólaltatja meg. Cs. K. — Küldök nektek egy meteoromutomotort leszármazott. mondja a MEGÚSZTA Éktelen ricsaj verte fel a kültelki bérház csendjét. A lakók kitódultak a gangra, és érdeklődve bámultak le az udvarra. A földszinti örök­lakó, bizonyos Urbanics Já­­,nos, húsüzemi csoportvezető kergette a nejét a porolóáll­vány körül. A harmadik kör után az asszonyka kimerültén, p i­­hegve támaszkodott neki a kazánajtónak. — Kegyelem, Urbanics! — nyöszörögte. — Kegyelem! Mindent megmagyarázok. A férj fenyegető tartásban állt meg előtte. — Halljuk! Ki volt az az alak, akivel összebújva feke­­téztél a Cirmos Cica presszó­ban? A szeretőd? Közepes méretű konyha­kést húzott elő az egyik zse­béből, a másikból fenőkövet, és pillantását le nem véve a feleségéről, szaporán fenni kezdte a kést. — Mit akar, az ég szerel­mére?! — kiáltott le az első emeleti folyosóról Szűcs Ka­rola, a mimózalelkű vénkis­asszony. — Börtönbe akar kerülni? Urbanics abbahagyta a Ze­nést, elgondolkozva nézeti Vadászat injekciós tűvel A különféle kábítószerek — az ópiumtól az LSD-ig — több ezer éves múltra tekint­hetnek vissza. A mákról már az i. e. 4000 környékéről származó régi szumér tábla­írások is megemlékeznek. Az ókori asszír, egyiptomi és gö­rög írások pedig az ópium széles körű elterjedését iga­zolják az antik világban. A kábító- és nyugtatósze­rek, érzéstelenítők nagy szol­gálatot tesznek napjainkban az orvostudománynak. Az éremnek azonban két oldala van. Ugyanakkor, amikor betegek milliói köszönhetik az enyhülést a fájdalomcsil­lapítóknak, a kábítószerek rendszeres használata külön­féle káros következményék­kel jár az ember egészségi állapotára. A GYÖR-SOPRON MEGYEI GÉPIPARI ÉS FINOMMECHANIKAI VÁLLALAT azonnali belépésre keres közgazdasági vagy gimnáziumi érettségivel rendelkező és gépelni tudó MUNKAERŐKET. Német nyelvet beszélők előnyben részesülnek. Ezen felül gyors- és gépírókat Fizetés a szaktudástól függően, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán, Győr, Jókai u. 7. Azonnali felvételre keres egy portást. Jelentkezés: Győr, Jókai u. 7. sz. alatt a munkaügyi osztályon. Keresünk továbbá lakatos szakmunkásokat, valamint segédmunkásokat. Jelentkezés: Győr, Babits Mihály u. 35. szám alatt, a vasszerkezeti üzemben. Bér megegyezés szerint. A besorolási béren felül 10 %-ig a teljesítés ará­nyában prémiumot fizetünk. Minden második szombat szabad. A kábítószerek alkalmazá­sa az állatorvoslásban, a re­zervátumokban és az állat­kertekben élő állatok befogá­sánál az utóbbi években kü­lönösen a távolról belőhető injekciós módszer kifejlesz­tése után kezdett elterjedni. A Palmer-féle puskának az a feladata, hogy az ember a nehezen kezelhető állatokba belője az injekciós fecsken­dőt, és közvetlenül csak ak­kor avatkozzék be, amikor az injekció hatására az állat már megnyugodott, és meg­­közeé ílése veszélytelenné vált. Az ilyen célt szolgáló „lő­fegyverek” használata elő­ször az amerikai kontinen­sen, a rezervátumokban élő állatok befogásánál terjedt el, napjainkban azonban kü­lönböző európai cégiek (bel­gák, franciák is) gyártanak injekciós puskákat. A me­­őiimizmus rendszerint há­rom fő részre osztható; ma­gára az injekciós fecskendőt kilövő fegyverre, az ehhez szükséges töltetre és még egy második töltetre, amely miután a fecskendő beleállt a kábítandó állat testrészé­be. annak dugattyúját hozza működésbe. Az injekciós ..lőfegyve rek” használata Európában is terjed. Az egyik lengye' rezervátumban nemrégiben igen nehéz feladatot oldottak meg Palmer-puskával. Egy 14 éves és 750 kg súlyú bi­valybikán sebészeti beavat­kozás vált szükségessé. Vad­sága miatt azonban a biká­hoz nem lehetett hozzáfér­kőzni. A kutatók ekkor 1 ml nikotin alkaloidát tartalmazó 10 ml-es automata fecskendőt lőttek bele a bikába, amely 6 perc leforgása alatt meg­nyugodott, úgyhogy a sebé­szeti beavatkozást veszélyte­lenül el lehetett végezni raj­ta. Az amerikai kutatók injek­ciós, töltetként rendszerint nikotin alkaloidát, barbitú­rái -készítményt használnak, amelyek általában 20—60 perc leforgása alatt gyengén elkábítják az állatokat A franciái? egy Flaxedil nevű készítménnyel értek el jó eredményeket dámvadak be­fogásánál. Nemcsak vadon élő álla­tok, de nagyobb testű halak megnyugtatását is el lehet érni az injekció-puskás mód­szerrel. Az amerikaiak a del­finekkel végzett kísérletek­nél is gyakran folyamodnák ehhez a módszerhez, amely nagy mértékben megköny­­nyíti a zoológusok, állatorvo­sok munkáját. fel Karolára s a többi szur­kolóra, aztán zsebre vágta a kést, a fenőkövet, majd né­hány lépést tett előre, meg­hajolt: — Tisztelt hölgyeim és uraim! Kedves lakótársak Itt most megszakítom a cse­lekményt, mert furdal a kí­váncsiság, hogy az én he­lyemben önök hogyan járná­nak el ebben a drámai szi­tuációban. — Olyan lesz ez — érdek lődött Medvegy bácsi a má­sodikról —, mint a tévében a Példázat, meg a Curd Jür­­gens-sorozat ? — Stimmt — bólintott megnyerő mosollyal Urba­nics. — Nos, ki szól hozzá elsőnek? — Elöljáróban azt kellene tisztáznunk — jelentkezett egy férfi a harmadik emelet liettöből —, hogy saját sze­mével látta-e az asszonyt a Cirmosban, vagy csak kósza mendemondákra alapítja a gyanúját? — Ezzel a két szememmel — mutatott Urbanics arra a két szemére —, ezzel láttam: — És ha látta?! — hajolt át a korláton Kalper Ferenc­­né, engedélyes piaci árus. — Azért nem kell mindjárt a vérét venni szenénynek! Én is megiszo’: íné ha egy-egy kupica kevertet a kollégák kai. Mi van abban?! Ma már nem olyan időket élünk! — Maga is jobban figyel hetne! — avatkozott a vitába Kelemen néni, a házfelügye­lő, és abbahagyva a sepre­­getést, előjött a kapualjból. — A konfliktus nem ott van. hogy Rózsika együtt fekete zett egy palival, hanem az a pláne, hogy összebújva fe­­ketézett vele. Érti? összebúj­va! Nagy difi! Ez Urbanics úr monológjában világosan benne volt. Ismét más vette át a szót: — Urbanics lakótárs he­lyében én mindenképpen tartózkodnék a brutalitások­tól. Különösen azok után. hogy félbeszakítva a cselek ményt, morális vitát nyitott, és ezzel elvesztette a rémé nyét arra, hogy tettét a bíró­ság mint hirtelen felindulás­ban, pillanatnyi elmezavar­ban elkövetett tettet vegye tekintetbe. — Hű, a keserűit! — va karta meg a kobakját ott alant Urbanics. — Tetszik látni, erre nem is gondol­tam! No, akkor, gyere, Ró­zsi. most az egyszer megúsz­­tad. Adj érte hálát a televí­ziónak — Felnézett a kar­zatra, meghajolt. — Köszö­nöm szíves közreműködésü­ket, a viszontlátásra, a vi­szonthallásra. Kürti András Felvételre keresünk FÉRFI MUNKAERŐKET textilfestő es kikeszitoi munkakörbe. Magos kereseti lehetőség Lakáslehetőséget óiztosítunk. lelentkezés levélben. Hazai Pamutszövögyár, Budapest IV., Baross u. 99 A teknősbéka „ismerte Napóleont" Ezúton mondunk há­lás köszönetét mind­azoknak, akik feiejthe­­teüen, drága, jó férjem. Kontár Ferenc temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszo­rút helyeztek, vagy fáj­dalmunkat bármily mó­don enyhíteni igyekez­tek. Külön köszönet a Vagongyár dolgozóinak. A gyászoló Kontár család. Január 20-án megnyílik a Hódmezővásárhelyi Háziipari és Majolikagyár boltja Sopron, Szent György utca 5. szám alatt. NAGY VÁLASZTÉK népművészeti és majolika ajándék- és használati tárgyakból. KERESSE FEL ON IS! Köszönetét mondunk férjem, édesapám, mindazoknak, akik drága, jó Szolinger Elemér temetésén részt vettek, vagy fájdalmunkat bármily módón enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mon­dunk a Győr megyei Állami Építőipari Vállalat veze­tőségének és dolgozóinak. a gyászoló csalAd Fagyálló hűtőfolyadék nagyobb mennyiségben is beszerezhető. XV. sz. Autójavító Vállalat, Győr, Wilhelm Pieck út 6. Szent Ilona szi­gete nem tűnt el a világ térképéről Napóleon halálá­val. bár általában csak akkor kerül szóba, amikor Na­póleon életének utolsó napjait em­legetik. Pedig az A tlan t i-óceánba n rejtőző' kis sziget él, s megvannak a maga gondjai és örömei. Csak gőzhajóval lehet ideutazni, amely havonta egyszer köt ki a szigeten. útban Angliából a Dél­afrikai Köztársa­ságba. De a part menti Jamestown­­ban, a sziget egyetlen városá­ban a vendégeket mindig szívélyesen fogadják az itteni, lakosok. Ünnepi ruhát öltenek és rögtönzött előadást rendeznek a hajó utasainak tisztele­tére. A városiban, ahol 1500 ember él, mindössze egyetlen utca van, amely a part men­tén húzódik, s egyetlen szálloda, egyetlen iskola és 15 rendőr. Vajon mivel fog­lalkozik a sziget ötezer főnyi lakos­sága? A fiatalok most többnyire Angliá­ba és a Dél-afrikai Köztársaságba mennek munkát keresni. A szigeten maradt lakosok csipkét készítenek, gyümölcsöt ter­mesztenek és más hasonló egyszerű foglalkozást űznek. Napóleont szinte teljesen elfeledték a szigeten. Szám­űzetésére és halá­lára csak a felirat nélküli kőlappal fedett sír emlékez­tet, amelyet rozs­dás vasrács vesz körül egy kihalt völgyben a sziget közepén, ezenkívül a Napóleon utca Jamestownbam. meg egy hatalmas kétszáz éves tek­nősbéka, amely az itteniek állítása szerint ..ismerte Napóleont” és most az angol fő­kormányzó villájá­nak parkjában él. Győr városi mezőgazdasági üzem gyakorlattal rendelkező gyors- és gépírónőt azonnali belépéssel felvesz. Fizetés megegyezés szerint. Ajánlatokat a Hirdetőbe, Győr, Kazinczy u. 16. „PERFEKT” jeligére.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék