Kisalföld, 1971. április (16. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

1971. április 8., csütörtök KISAtFOtn Kezdőink a kézilabdaidény Április 11-én. ismét bajnoki pontokért küzdenek kézilabda­­csapata ink. kezdődik az idei szabadtéri idény. A pályák fel­újítva, kicsinosítva várják a csapatokat és a szurkolóikat, örömmel említjük meg ezzel kapcsolatban, hogy a hónap vé­gére valószínűleg befejeződnek a Rába ETO Tanácsköztársaság úti kis stadionjának a munkála­tai. Tatabánya és Székesfehérvár után ez lesz az ország 3. mű­anyag borítású kézilabda-pályá­ja. A tervek szerint a körlelátó­val és világítóberendezéssel el­látott létesítményt május 5-én a Bp. Honvéd elleni találkozóval avatják fel. ^ át .W B B B w Az áldozatkész vezetők erőfe­szítése nyomán korszerű bitu­menes pályán kezdik meg az idényt a Győri Magasépítők együttesei is. Az MK5Z határo­zata szerint ebben a bajnoki év­ben már csak 20x40 m-es pályán lehet lebonyolítani a mérkőzése­ket. A bajnokság kezdete előtt kör­kérdést intéztünk a csapatok edzőihez. Tájékoztatásuk alap­ján a következőkben számolunk be a csapatok felkészüléséről, a játékosállományban bekövetke­zett változásokról és a célokról. Női csapatok A GYŐRI TEXTILES NB I-es csapatát Látó Kálmán készítette fel az idényre. Legfontosabb feladatának a védőmunka meg­javítását tekintette. A csapat j1©­­lenlegi nehéz helyzetében ugyan­is csak a vjól megszervezett vé­­dekezés biztosíthatja bentmara­­dásukat. Az új edző meglehető­sen borúsan ítéli meg esélyeiket. Szekeres, az első számú kapus­­jelölt pőrém űtéten esett át és csak az ősszel állhat csapata rendelkezésére. Így aztán Somo­gyi mellett a cserekapus szemé­lye egvelőre még teljesen bi­zonytalan, Makrainéra sem szá­míthatnak a bajnokság idején, mivel a kitűnő játékos anyai örömök előtt áll. Üj játékos a csapatban" a Gy, Lenszövőből át­igazolt Túri Erzsébet. Ismét ed­zésbe állt Pintérné Molnár Emmi és Viszló is vállalta a játékot. Első mérkőzésüket Szombat­helyen az újonc Savaria ellen játsszák. Látó edző szerint, "ha az első 5, aránylag könnyű mérkőzésen sikerül 7—8 pontot szerezni, akkor már esélyeik le­hetnek a kiesés elkerülésére. A RÄBA ETO igen lelkiisme­retesen készült, az idényre. A Gy. Magasépítőkből átigazolt Sze­­menyeivel erősödött. Üj játékos még Csiszár, a Kazinczy Gim­názium volt játékosa. Komoly problémát okoz Fiamné Cser Er­zsébet, a kitűnő kapus hosszan tartó betegeskedése, örömmel újságolta viszont Tompa Zol­tán edző, hogy sokat fejlődtek a fiatalok, főleg Klics és Oláh. Szorgalmas munkál uk alapján a tavalyi 6. helyüknél előbbre szeretnének végezni és a csapat edzője nem tartja reménytelen­nek a 4. hely megszerzését sem. Április 1—6-ig Balatonalmádi­ban fejezik be a bajnoki előké­születeiket. Első mérkőzésüket szombat délután az MTK ellen vívják Budapesten. CSORNA együttese, az NB I. újonca igen lelkiismeretesen készült az idényre, bár edzés­munkájuk koránt sem volt za­vartalan. Hollósi hosszú beteges­kedése miatt jóval kevesebbet edzhetett társainál. Szabó kapust porccal operálták. Horváth M. pedig jelenleg is Budapesten van gyógykezelésen. Ül iátékos a Kónyból átigazolt Böcskei. Keretük a következő: Kiss, Könczöl (kapusok), Hollósi. Né­meth, Kovács, Gulyás (átlövők), Élő, Horváth E. Horváth Gy., (szélsők). Családi, Földesi (be­állók), közülük kerül majd ki a kezdősor. A csapatnak elsősor­ban taktikailag keli igen sokat javulnia ahhoz, hogy sikerüljön megkapaszkodnia az NB I-ben. Az együttes vezetői és játékosai türelmet és lelkes biztatást vár­nak a szurkolótól. Ez annál is fontosabb, mivel a tavaszi sor­solásuk rendkívül nehéz, a Ba­kony Vegyész elleni mérkőzés után az FTC együttesét fogadják hazai pályán. A GYŐRI RICHARDS edzései­nek vezetését Ajtony Ákos, a Rába ETO egykori kitűnő já­tékosa vette át. Felkészülésüket néhány játékos bétegeskedése és hivatali elfoglaltsága nehezítette. Éppen ezért az új edző kissé óvatosan ítéli meg csapata esé­lyeit. Ebben bizonyára szerepet játszik az a körülmény is. hogy még nem volt alkalma felmérni az NB H-es mezőny játékerejét. Szeretnék megtartani tavalyi 4. helyüket. Erre a gondos felké­szülés alapján minden remé­nyük megvan, sőt akár 1—2 heiy­­lyel előbbre is léphetnek. A GYŐRI MAGASÉPÍTŐK fiatal együttese Szűcs László irá­nyításával heti 5 edzéssel készült a bajnoki idényre. Az összeál­lítás még meglehetősen bizony­talan. Roll, a kitűnő induló já­­tékos hónapok óta térdsérüléssel bajlódik, Baloghra vállsérülése miatt kb. 6 hétig nem számíthat­nak. Lajos kapus pedig porc­­műtéten esett át. A lelkes, fia­tal edző a sok nehézség ellenére bizakodóan ítéli meg a csapat esélyeit. Reméli, hogy Józsa Zsuzsa, aki atlétikára tért át, a sérültek felénüléséig segítségére lesz társainak. Kedvező a csa­pat tavaszi sorsolása, a táblázat első felében végzett ellenfeleiket ugyanis idehaza fogadják. Ennek alapján a harmadik helyre várja csapatát az edző. Férficsapatok A RÁBA ETO minden eddigit felülmúló, igen nagy terb''14*'*'** járó edzésmunkával készült fel a bajnoki idényre. Joósz Attila edző és Kránitz István szakta­nácsadó irányításával heti 6—7 edzésen vettek részt a játéko­sok. Felkészülésük utolsó szaka­széban nehézségeket okozott a saját pálya hiánya. A győri egyesületek, különösen pedig a Győri Textiles megértő támoga­tásával azonban némiképp sike­rült enyhíteni gondjainkon. Az edzőmérkőzéseken egyre jobban összefkovácsolódott az együttes. A két új játékos. Samodai és Böröczky már összeszokott tár­saival. A múlt héten a tatai ed­zőtáborban készülő Tátrán Pre­­<sov-val, az egyik legjobb cseh­szlovák együttessel mérték össze tudásukat és biztos győzelmet arattak. A játékosok a lelkiis­meretesen végzett munka és az előkészületi mérkőzéseken mu­tatott formájuk alapján egész­séges önbizalommal várják a bajnoki rajtot. A szakosztály ve­zetői az első öt közé várják csa­­putukat. Első mérkőzésükre szombat délután a TFSE ellen kerül sor Budapesten. Erre és a soron következő találkozókra ápr. 4—10-ig a tatai edzőtábor­ban készülnek fel. Sok új arcot fedezhetnek fel a szurkolók a GYŐRI TEXTILES csapatában. Néhány héttel ez­előtt már beszámoltunk az együt­tes nehézségeiről. Azóta annyi­ban változott a helyzet, hogy Gyűrű meggondolta magát, ezen­kívül Szekendi és Blaskovits személyében két új játékos is erősíti a csapatot. Az* edzőmér­kőzéseken egyre biztatóbb ered­ményeket értek el, és ma , már Stanitz László edző is derűseb­ben látja a csapat várható tel­jesítményét. Biztosak, vagyunk abban, hogy lelkes szurkolóik támogatásával a bronzéremért is versenyben lehetnek. A sikeres bemutatkozás mindenesetre nagy önbizalmat adna az átszervezett együttesnek. Vasárnap azonban igen nehéz feladat előtt állnak a csömöri ,,oroszlánbarlangban”. Számos nehézség gátolta a GYŐRI MAGASÉPÍTŐK nyugodt felkészülését. Néhány játékos a visszavonulás gondolatával fog­lalkozott, végül azonban csupán Fenyő és Harsányi tartott ki az elhatározása mellett. Helyes és Tóth ka dús betegsége miatt nem állhat Kóh Zoltán edző rendel­kezésére. Ennek ellenére biza­kodva készülnek a rajtra, és szeretnék megtartani tavalyi 7. helyüket. Április 4-én Simontor­­nyán négy csapat, köztük az NB I-es Szondi SE. részvételé­vel rendezett tornán feiezték be bajnoki előkészületeiket. Az 1971-i bajnoki idény kez­dete alkalmával eredményes já­tékot, sok sikert kívánunk me­gyénk valamennyi csapatának. K. I. Kosárlabda MOGAAC—FŰZFŐI AK H. 85:77 (42:29) NB Iü-as férfi mérkőzés. Jó játékkal 13 pontos vezetést szerzett a MOGAAC Krassói tá­voli és Bácskai indításos dobá­saival. Az emberfogásos védeke­zést játszó egyetemisták a máso­dik félidő elején tovább növelték előnyüket, de az ellenfél nem adta fel és fokozatosan ledolgoz­ta hátrányát. Az utolsó percek­ben jobb hajrájával biztosította végső győzelmét a MOGAAC. A MOGAAC kosárdobói: Bács­kai (15), Krassói (26), Vanhall (13), Pócza (11), Halm ősi (13). Csere: Beke (4), Bujdosó (3). MOGAAC—NAGYKANIZSAI BÁNYÁSZ 72:62 (34:30) NB in-as férfi mérkőzés. Izgalmakban bővelkedő, magas színvonalú rangadón- a moson­magyaróváriak higgadt és takti­kai fegyelmezettsége döntött. Eddigi légi óbb teliesítményét nyújtotta a MOGAAC és meg­őrizte veretlenségét a bajnoki táblázat élén. Kosárdobók: Pócza (19). Kras­sói (16). Bácskai (15), Wanhall (8), Halmos! (6), Odor (4), Beke (2), Zatykó (2), Gergely, Buj­dosó. Sportlövészet Pannónia-kupa nemzetközi lövészverseny A Magyar Honvédelmi Szövet­ség Győr-Sopron megyei szerve­zete és a KISZ Győr-Sopron megyei bizottsága április 3-án és 4-én rendezte meg a Pannónia­­kupa nemzetközi sportlövész­versenyt. EREDMÉNYEK: Férfi, sportpisztoly (60 lövés): L Ungvári Béla (MHSZ kapos­vári lövészklub) 541 köregységgel, 2. Szebelédy Lajos (MHSZ, Győr Rába Lk.). 3. Melka Jan (BEZ. Bratislava). Ifjúsági, sportpisztoly (30 lö­vés): 1. Poki Attila (MHSZ Köz­ponti LK. Bp.) 26S kőregységgel, 2. Varga Gyula (MHSZ Kapos­vár). 3. Sarkad! András (MHSZ KLK. Bp.). Kisöbű, sportpuska (3x20 lö­vés): 1. Erős Itetván (MHSZ Esztergomi LK) 556 köregységgel, 2. Jurik Juraj (BEZ. Bratislava), 3. Raj tár János (BEZ, Bratisla­va). Standard puska, női (3x20 lö­vés): 1. Gyuris Katalin (MHSZ Gyöngyöni LK). 555 köregység­gel, 2. Nagy Sándomé (KLK. Bp.). 3. Urbán Erzsébet (Egye­sült ízzé LK). Standard puska, ifjúsági (3x20 lövés): 1. Nemeskéri Ferenc (MHSZ KLK. Budapest) 554 kör­egységgel. 2. Schönvalder Mik­lós (Esztergom). 3. Tóth József (Gyöngyös). Csapatban: 1. MHSZ Központi Lövészklub. Budapest 30 ponttal, és ezzel elnyerte a Pannónia­­kupát. valamint az SZMT által adományozott ..Győr 700 éves város” tiszteletére kiírt serle­get is. 2. MHSZ Kaposvári Lövészklub 21 ponttal. 3. BEZ, Bratislava Lövészklub 16 ponttal. Modellezés Április 4-én hazánk felszaba­dulásának évfordulója tisztele­tére a hagyományokhoz híven Mosonmagyaróváron rendezte meg az Ifjúsági Ház MHSZ Mo­­delelzőklubja az idény kezdő ha­­jómodellező versenyt. Megyénk négy model Jezőklub­­jából 75 versenyző rajtolt négy vitorlás hajómodell-kategóriában. Az orkánszerű szél erősen pró­bára tette a versenyzőket és mo­delleket egyaránt. A rendezés kitűnő volt. és jók az eredmé­nyek. Üttörő kategória: 1. Pajor Gyula, Győr, „Mayer L.” klub, 90 pont, 2. Szűcs József, Győr, „Mayer L.” ki.. 78 pont. 3. Var­ga Attila, Móvár. 78 pont. „DX” kategória: 1. Kreischer József, Győr, „Mayer L.” MHSZ Mod. klub. 90 p„ 2. Molnár La­jos. Móvár. MHSZ Mod. klub. 90 p., 3. Nagy Tibor, Sopron, „Ady E.” MHSZ Mod. klub, 78 P. „DL” kategória: 1. Varga Já­nos, Győr. „Mayer L.” MHSZ Mod. klub, 90 pont, 2. ifj. Huj­­ber Ferenc, Móvár. MHSZ Mod. klub. 84 p.. 3. id. Huj bér Ferenc, Móvár. MHSZ Mod. klub. 78 p. „DM” kategóriául. Kreischer József. Győr, „Mayer L.” MHSZ Mod. klub, 78 p„ 2. Tölti József, Sopron. „Ady E.” MHSZ Mod. klub. 78 p„ 3. Zicg Sándor, Móvár. MHSZ Mod. klub.^ 72 p. A felszabadulási csapatkupa győztese a Győri „Mayer Lajos” MHSZ Modellezőklub, 258 pont­tal. Második: a mosonmagyar­óvári Ifjúsági Ház MHSZ Mo­dellezőklubja. 246 p. Harmadik: a soproni „Ady Endre” Műve­lődési Otthon MHSZ Modellező­klubja. 192 pont. A versenyt számos néző is megtekintette. Színesítette a programot a Kapuvári Gimná­zium MHSZ Modellezőklubja rá­dióirány ításos haj ómodellező-be­mutatója. B. K. Holnap Budapesten Bp. Vasas - Rába ETO Horváth László helyett Nagy Gyula Támadni fogunk — Földes bokája rendbe jön ? A Bp. Vasas labdarúgó-csapata arról értesítette a Rába E'í j iao­­dairúgó-szaikosztályát, hogy az április 11-ére kisorsolt bajnoki mérkőzését pénteken, 9-én sze­retné megrendezni. Kérte a győri csapat vezetőségét, hogy az idő­­pontváltozáshoz járuljon hozzá. A Rába ETO laddarúgó-szaik­­osztálya teljesítette a Bp. Vasas kérését, ezért Budapesten, a Fáy utcában pénteken délután bo­nyolítják le a Bp. Vasas—Rába ETO, NB I-es labdarúgó-mérkő­zést. Az időpont-módosítás meg­változtatta a Rába ETO heti fel­készülését is. A szokásos szer­dai edzőmérkőizés helyett kedden Kőszegen, a helyi NB III-as csa­pat elllen játszott előkészületi mérkőzést a Rába ETO csapata. 9:l-ire győztek a győriek, és Dom­bos Ágoston edző aininaik örült a legjobban, hogy a második fél­időben ontották a gólokat a zöld-fehér csatárok. — Hogyan használta fel a bajnoki szünetet a Rába ETO csapata? — kérdeztük Dombos Ágoston edzőt. — A múlt héten naponta két edzéssel készültünk a Bp. Vasas elleni mérkőzésire. Közben Zala­egerszegre kirándultunk, ahol 3:1 arányban győztünk a helyi NB I/B-s csapat ellen. Szomba­ton tartalékcsapatunkkal ját­szottunk előkészületi mérkőzést, 6:0 voi az eredmény. Pénteken legjobb összeállitásunílcbam vesz­­szük fel a küzdelmet a Fáy ut­cában. — Mi újság a játékosok be­osztásában, tervez-e változ­tatást? — Egy kényszerű változtatás lesz az összeállításban, Horváth László ugyanis az ifjúsági válo­gatott tagjaként jelenleg Cannes­­ban tartózkodik. Nagy Gyula he­lyettesíti. Földes az ZTE-mérkő­­zésen megsérült, kifordult a bo­kája. Povázsán dr., a szakosztály Orvosa kezeskedik azért, hogy a Vasas elleni mérkőzésre rendbe jön a kapus. Keglnvich is sérü­léssel bajlódott, de bízom abban, hogy rendelkezésre áll pénte­ken. — Milyen eredményt vár a Bp. Vasas ellen? — Ugyanúgy fogunk küzdeni és játszani, mint az emlékezetes őszi, Ferencváros elleni mérkő­zésünkön. Nem állunk be véde­kezni. Mindent elkövetünk az eredményes szereplésért. Lehet, hogy taktikai elkéipzeléseink kí­vülről úgy tűnnek, - mintha vé­dekező hadrendet választanánk. Nem így van. Pécsett sem áll-*. . tunk be védekezni, ott az volt a baj, hogy csatáraink keveset mo­zogtak, még pontosabban, nem játszottak olyan jól, mint ahogy azt elvárhattuk volna tőlük. A jelenlegi formákat figyelembe vé­ve úgy tűnik, hogy nagy . haro lesz és megálljuk a helyünket. Az biztos, hogy a Bp. Vasas el­len a Pécsett mutatott játék ke­vés lenne. Ezt jól tudják a fiuk is, és bízom abban, hogy telje­sítményük ezen a mérkőzésen sokkal jobb lesz, mint legutóbb volt. Pintér István TEKE Tovább tart NB-s csapataink jó tormája A legutóbbi tékéhíradónk óta két fordulót bonyolítottak le az NB-ban és a megyei bajnokság­ban is. A két hét alatt a Rába ETO és a SFAC mindkét talál­kozóján diadalmaskodott, a Gy. Richards csapatai pedig egy-egy győzelemmel, illetve vereséggel végeztek. A Rába ETO kettős sikerével a táblázat élére verek ed te magát, s az egyetlen csapat a férfiak me­zőnyében, amely eddig mind a négy mérkőzését megnyerte. EREDMÉNYEK: Rába ETO—Ikarusz 6:2 (5208: 50.05). — Pontszerzők: Varga 947 fa, Kiss 884 fa, Juhász 878 fa és Kovács 866 fa. Nagykanizsa—Gy. Richards 7:1 (2355:2272). — NB I-es női mérkő­zés. — Pontszerző: Vaj dáné 413 fa. Gy. Richards—Dorog 7:1 (2741: 2643). — NB II-<es férfi mérkőzés. — Pontszerzők: Mohai 484 fa, Boros 457 fa, Jankó 456 fa, Len­gyel 451 fa és Járeb 450 fa. SFAC—Beloiannisz 6:2 (2641: 2583). — NB H-es férfi mérkőzés. Gy. Richards—FTC 6:2 (2678: 2430). — NB I-es női mérkőzés. — Pontszerzők: Vajdáné és Gyö­­möreiné 451—451 fa. Aignemé 433 fa és Lórin ez M. 424 fa. Rába ETO—Pápai Vasas 7:1 (5006:5040). — NB I-es férfi mér­kőzés. — Pontszerzők: Kiss 881 fa, Juhász 880 fa, Varga 873 fa, Len ez 871 fa és Kovács 854 fa. SFAC—Kistext 5:3 (2586:2572).— NB II-es férfi mérkőzés. — Pont­szerzők: Mayer Z. 466 fa, Hoűu­­bák 448 fa és Mayer A. 436 fa. Ganz Villany—Gy. Richards 5:3 (2618:2613). — NB II-es férfi mér­kőzés. — Pontszerzők: Boros 485 fa, Jankó 439 fa és Kovács 430 AZ S. VASAS AZ ÉLEN A MEGYÉBEN A megyei bajnokságban az S. Vasas folytatta jó szereplését: legyőzte a Rába ETO tartalék­gárdáját és a MOFÉM-együttes, s az egyetlen száz százalékos a mezőnyben. Felzárkózott mellé­je a MÁVDAC. A 3. forduló eredményei: Rába ETO B)—S. Vasas 2:6 (2259 2332). — Ld.: Soós 409, il­letve Tomsitz 408. Gy. Cairdó—Gy. Richards B) 6:2 (2370 2200) — Ld.: Gácsfalvi 407, illetve Bénikéi 394. S. Textiles—Gy. Kinizsi 5:3 (2409:2363). — Ld.: Köves 428, il­letve Töreki 432. MÁVDAC-Gy. Lenszövő 5:3 (2478:2406). — Ld.: Péter 428, il­letve Marsi 427. M. Kötöttárugyár—S. MEDOSZ 1:7 (23712470). — Ld.: Nagy 459. illetve Tar 422. S. Téglagyár—MOFÉM Huher­­tusz 1:7 (2271:242a). — Ld.: Hajdú 417, illetve Artner 436. A 4. hét mérkőzései: M. Kötöttárugyár—S. Téglagyár 5:3 (2437 2280). Ld.: Da.llos 446, il­letve Dollmayer 409. S. MEÖOSZ—SVSE 3:5 (2499: 2512). — Ld.: Gölti 448, illetve Keszeg 471. S. Kinizsi—MÁVDAC Ifi (2516: 2685.) — Ld.: Tóth 450, illetve Pé­ter 459. Gy. Lenszövő—S. Textiles 5:3 (2490:2390). — Ld.: Koczor 436, il­letve Papp 422. Gy. Kinizsi—Gy. Cardó 6:2 (2551:2421). Ld.: Mráz 456, illetve Járeb 430. Gy. Richards B)—Rába ETO B) 6:2 (2598 2476). — Ld.: Gyomoréi 449, illetve Horváth 428. S. Vasas—MOFÉM Hubert usz 5:3 (2518:2424). Ld.: Horváth 457, illetve Balogh 421. A BAJNOKI TÁBLÁZ AT: < 1. S. Vasas 4 *22 11* 8 $ 2. MÁVDAC 4 20 9 6 3. S. MEDOSZ 4 19 1« 4 j 4. Gy. Kinizsi 4 18 6 4 5. MOFÉM Hubert. 4 17 12* 4 6. Gy. Lenszövő 4 16 6 4 Jjj 7. Gy. Cardó 4 16 4 4 >. 8. SVSE 3 13 8 4 9. M. Kötöttárugyár 4 12 T 4 ?.v 10. Rába ETO B) 4 13 5 2 Ji 11. S. Téglagyár 4 11 5 2 12. S. Textiles 3 11 5 2 it 13. Gy. Richards B) 3 10 4 2 14. S. Kinizsi 3 10 2 2 1 Sopron labíarvgó-baiHokságábaB alaposan „keresztbeverték” egy­mást a csapatok. A SFAC tarta­lékok, miután otthonukban sú­lyos vereséget szenvedtek Ágfal­­vától, idegenben legyőzték az Asztalosárugyárat. Az AFIT vál­tozatlanul az élen áll, javuló formát mutatnak az erdész egye­temisták. Eredmények: Fertőrákos—Kópháza 1:1, Sike­tek—Asztalosárugyár 2:4. SFAC H.—Ágfalva 0:4. S. Vasas n.— AFIT 1:2. SVSE II.—SMAFC 1:2, Magyarfalva—Fertőrákos 5:0, S. Kinizsi—Kópháza 4:0. Asztalosáru­gyár—SFAC II. 1:3. Ágfalva— SVSE II. 3:1, SMAFC—S. Vasas H. 4:0. mmmmw Apróhirdetés Fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy drága jó édesanyánk, nagyanyánk és nagynénink, özv. Sermon Mihólyné 78 éves korában, türelemmel viselt, hosszú szenvedés után, április 6-án elhunyt. Temetése április 9-én, délután négy órakor lesz a győr-szigeti temetőben. A gyászoló család Jól idomított, hat­hónapos, drótszőrű, német kan vizsla el­adó. vagy megbízha­tó kotorékkutyáért elcserélhető. Balázs Dezső. vadőr, Ik­­rény._________________ NATIONAL pénz­tárgép eladó. Győr, Rát Mátyás tér 7. Tennyák műszerész. NDK gyártmányú, sport gyermekkocsi és egy gyermekágy eladó. Győr. Gyár­város. Stadion u. 5., I.. 3._________________ Keveset használt, nagyméretű reka­­mié eladó. Győr, Szátoolcska u. 24„ EL em.. 6.________________ ,,, , . , . Köszönetét mondunk Fajdalommal tudatjuk, mindazoknak, akik hogy ' , , x özv. Faltusz Bntalné ld. Szalay IStVán , Bisztrák Krisztina elhunyt. Temetése áprl- temetésén megjelentek, lis 8-án délután négy sírjára virágot, koszorút helyeztek. Külön köszö­­órakor lesz a ménfői új- net a Győri Szeszgyár temetőben. Vezetőségének és Dolgo­zóinak. A gyászoló család A gyászoló csalad Garazsírozott Tra­bant 500-as (műszaki vizsgával) eladó. Győr, Nagy Sándor U. 20.________________ Jó állapotban lévő, összecsukható, cseh­szlovák sportkocsi eladó. Nagybácsa, István király u. 63. Két db nagymére­tű. kétszárny as ab­lak, redőnnyel együtt, olcsón el­adó. Ménfőcsanak. Győri u. 20._________ Saját termésű solt­­vadkerti fehérbor ál­landóan kapható. Győr, Dugonits u. XA..„ Angol 1-es málna­tő eladó. Győr- Szentiván, Kossuth u. 16. Négy—ötéves gyer­meknek való kerék­pár eladó. Ménesi, Győr, Irányi Dániel u. 13/a.__________ CH-s Wartburg sze­mélygépkocsi eladó. Győr. Közép u. 13„ Takács, du. 4-től. Körösi, mély gyer­mekkocsi eladó. Tóth, Győr, Zombor u. 27. Sport gyermekko­csi olcsón eladó. Sár­­közy. Győr. Felsza­badulás u. 84._______ Jó állapotban lévő FIAT 500-as sürgő­sen eladó. Megte­kinthető: Fertőszent­­miklós. Szabadság u. 54. Szombaton órától. vasárnap egész nap.___________ Motorkerékpár-jo­gosítvánnyal vezet­hető. 250 köbcentis BMW Isetta eladó. Veszkény. Mező u. 1.. Németh. Érdeklő­­«U«, vftéáman. Üj kötőgép 10 500 Ft-ért eladó. Győr, Lázár Vilmos utca 30. Érdeklődés: bármi­kor. ___ Háromajtós szek­rény. sezlon, kombi­nált szekrény, asztal, konyhabútor eladó. Győr, Köztársaság tér 13. Kármelitákkal szemben. Fejeskáposzta (nyolc mázsa) 350 fo­rintért eladó. Pér. Temető u. 34., id. Cseri István.______ Négyhónapos puli szuka, törzskönyve­zett. eladó. Győr. Tárna utca 32.. Szít­­tér.___________________ Két. szerződött, ki­­lenchónapos vemhes üsző eladó. Győr- Szentiván, I. sz. Üt­­örház, Bálint Imre. Vennék RS—09-as traktort üzemképes állapotban, vagy ke­vés hibával. Kuti Fe­renc, Egyed, Rózsa u. 5. óra ja vitás garan­ciával. Használt órát. antik órát is veszek. Gerwald, Győr. Jed­­lik u. 11._____________ Rekamié, bútor vétel, eladás. Győr, Káposztás köz 6. Jó állapotban lévő, modem. kék-fehér, mély gyermekkocsi eladó. Győr, Ipar u. OS­Diófa hálószobabú­tor. rekamié. garni­túra, egyéb bútorok eladók. Győr, JCisfa­­ludy u. 25. INGATVÁN Nádorvárosi, két­szobás, negyedik emeleti, kályhafűté­­ses szövetkezeti la­kás igényjogosultnak eladó. Leveleket „Augusztus” jeligére a Kiadóba. Győr, Tanácsköztársaság u. 3. ______ Kertes családi ház mellékhelyiségekkel 30C00 Ft-ért eladó. Érdeklődés: Duna­szeg. Fő u. 56. szám. Zúglóban nagyobb családi ház 1/» része eladó. Szoba-kony­­hás cserelakással be­költözhető. Petőháza, vasútállomás. Fertőrákoson be­költözhető lakás (160 négyszögöl telekkel) szob a-kony ha- élés­kamra 25 <060 forintért eladó. „Kőbánya sor 10.” jeligére a sopro­ni Hirdetőbe. Balatonfüreden Arad utcában ötszo­bás -f- garázsos tár­sasházrész családi okok miatt sürgősen eladó. Erdei István. Bálát onfüred. Arad *i 336. Balatonalmádi, öreghegyen 165 négyszögöl üdülőte­lek eladó. Gárdos, Veszprém, Stadion u. 24 ÜZEMKÉPES CSEPEL D—350 típusú, fix platós tehergépkocsi eladó Érdeklődni lehet: SOPRON! RUHAGYÁR Sopron, Rákóczi utca 8., Telefon: 13-135. Lakást vennék készpénzért + tör­lesztéssel ..Szövetke­zeti előnyben” jel­igére a Kiadóba. Győr, Tanácsköztár­saság u. 3. Ü2ES3&3 Adyvárosi, I. em., kétszob a-hallos. köz­ponti fűtéses lakáso­mat elcserélném két­szer egyszoba-kony­­hás lakásért. Érdek­lődni lehet: Vízmű V., Győr. Gorkij u. 34„ I. em.. Major Mária, (hét órától 12 óráig.) Gyermekgondozást lakásomon vállalok. Győr, Gyárváros, Nagy S. u. 42.. I. «m.. 2. Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága Édesanyánk, Nagyikánk, özv. Vida Ferencné Pós Teréz életének 76. évében, 1971. április 2-án, hosszú szenve­dés után elhunyt. Április 7-én délután 4 órakor he­lyeztük örök nyugalomra a miskolci Deszka-temetőben, özv. dr. Diószeghy Dánielpé és családja, Miskolc, Fel­szabadítók útja ?4. Mindazoknak, akik fe­leségem, édesanyánk el­hunyta alkalmával mély fájdalmunkat bármiféle részvétükkel enyhíteni igyekeztek, a magam és gyermekeim nevében há­lásan köszönöm. Dr. Horváth Zsigmond, Fertőssentmiklós __ 7 '

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék