Kisalföld, 1971. április (16. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

mMi fizikatanárok országos aokétja Országos jelentőségű, tudo­mányos eseménysorozat kez­dődik ma Győrött. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat győ­ri tagozata rendezi meg a kö­zépiskolai fizikatanárok or­szágos ankétjét a 700. évfor­duló ünnepségsorozatában. Az ankéton részt vesz Ko­vács István akadémikus, az Eötvös Loránd Fizikai Tár­sulat főtitkára, Sas Elemér, Háromnapos látogatásra és vendégszereplésre érkezik április 10-én Csornára, a Rá­baközi Áfész meghívására az obenpullendorfi, a drassbur­­gi es a kleinhöflini népi tánc- és tamburaegyüttesek 55 tagja. Tizedikén a Csornai Műve-Falusi népművelőknek Szakmai továbbképzést tar­tottak hétfőn és kedden Fer­tődön a soproni járás tiszte­letdíjas népművelőinek: könyvtárosoknak, művelődé­­si ház-vezetőknek, klubkönyv­­tárosoknak. Hétfőn Bodnár \ István, a Népművelési Inté­zet munkatársa a falusi nép­művelésről és az időszerű / tennivaiókról tájékoztatta a megjelenteket, az előadást vita követte. Este a fertoszép­­laki ifjúsági klubban baráti összejövetelt rendeztek és a hely-beli fiatalokkal együtt szórakoztak. Kedden Németh András, a megyei Népműve­lési Tanácsadó megbízott ve­zetője mondotta el, mit vár­nak a falusi népművelőktől, és mivel tudják a munkáju­kat segíteni. Beszámolt a ta­nácsadó idei terveiről. Végül tájékoztató hangzott el a könyvtárak és az ismeretter­jesztés gondjairól és gazdasá­gi tudnivalókról. Húsvéti előzetes A Győr-Sopron megyei Élelmiszer-kiskereskedelmi Vállalat áruforgalmi főosztá­lyán elmondották, hogy 200 mázsa füstölt sonkát, tarját, fehérpecsenyét és csánkot szállítottak a boltokba, 20 mázsával többet, mint tavaly ilyenkor. Beigliből 600 kilót kínálnak majd a boltokban, azonkívül 14 000 a tortalap. A győri Csemege ABC-áru­­ház is felkészült az ünnepi forgalomra: 24 mázsa füs­tölthús, 300 kiló beigli, 5000 tortalap és 50-féle finom bor várja a vevőket. A Györ-Sopron megyei Vendéglátó Vállalat központi cukrászüzemében három mű­szakban sütik a 20 mázsa beiglit, 6000 torialapot. Fagy­laltból az ünnepek alatt 40 mázsát szállít a győri cuk­rászdákba. Az Országos Söripari Vál­lalat győri kirendeltségén öröménél újságolták, hogy nem lesz hiány az ünnepek­ben sörből: 32 000 palack len­gyel s 360 000 palack ma­gyar sört szállítanak ki a bol-‘ tokba és a vendéglőkbe; 1800 hektoliter magyar és 360 hektoliter import hordás sört kapnak a vendéglátóipari egységek. A Győr—Vas megyei Élel­miszer- és Vegyiáru-nagyke­­reskedelmi Vállalattól kapott tájékoztatás szerint nem her­vadnak el lányaink és asz­­szonyaink húsvét hétfőn, ugyanis 19 hektoliter kölni­vizet 50 000 üvegben hoz for­galomba. A Vofán 19-es Vállalata személyforgalmi födiszpécse­­re elmondotta, hogy szomba­ton a vidéki autóbuszvona­lakon mentesítő járatokat in­dítanak. Az autóbuszok, ha megtelnek utassal, azonnal elindulnak, azért kérik az utazóközönséget, érdeklődjék a forgalmi irodában a jára­tok indulásáról. L a társulat főtitkárhelyettese, dr. Túri Istvánné, a MTESZ főtitkárhelyettese, továbbá Jánossy Lajos, Kónya Albert akadémikusok és néhány kül­földi szaktekintély. A rende­zőség 385 vendég megjelené­sére számít az ország összes középiskoláiból. Az előadások a Rába Mű­velődési Központban lesznek. Ma délelőtt az ünnepélyes lődési Központban önálló műsorral mutatkoznak be az együttesek, 11-én Farádra és Bogyoszlóra visznek színes táncaikból, dalaikból egy-egy csokorra valót. Tizenkettedi­kén Győrbe, Pannonhalmá­ra, Veszprémbe, Balatonfü­­redre, Badacsonyba látogat­nak a vendégek, és sor kerül a csornai szövetkezeti együt­tes népi tánc- és zenekará­nak tagjaival való baráti ta­lálkozókra is. Az osztrák együttesek lá­togatása viszontlátogatás; a csornai népi táncosok és ze­nészek tavaly novemberben töltöttek emlékezetes szép na­pokat Burgenlandban az obenpullendorfi, drassburgi és kleinhöflini amatőr együt­tesek és Ferdinand Zeltner burgenlandi polgármester meghívásának eleget téve. Varga Ernő, a győri Gar­dénia Csipkefüggönygyár üzemvezető-helyettese és fe­lesége, aki szintén a gyárban dolgozik, 1967-ben kötöttek házasságot. Mindkettőjüknek ez volt második frigyük, s mindegyikük első házasságá­ból is született gyermek. Varga Ernő 1970. december 30-án feljelentést tett a Győ­ri városi és járási Rendőr­főkapitányság bűnügyi osz­tályán ismeretlen tettes ellen, aki győrújfalui lakásukból 8200 forintot és egy ágyne­mű-garnitúrát ellopott. A fel­jelentésben volt feleségét és 15 éves fiát gyanúsította. A későbbiek során, amikor a rendőrség helyszíni szemlét tartott és kihallgatta a gya­núsítottakat, a Varga házas­pár látta, hogy bűnüldöző szerveink alapos nyomozást végeznek, és haragból eredő mindenféle vádaskodásnak nem adnak helyt, visszavon­ták a feljelentést. Azt állí­tották, hogy tőlük semmit sem loptak el. Ezután Varga Ernő első felesége tett feljelentést ha­megnyitót Marx György aka­démiai levelező tag előadása követi az anyag fejlődéstörté­netéről, majd dr. Balázs Béla, a fizikai tudományok kandi­dátusa tart előadást A 3 K- fokos háttérsugárzás és a for­ró univerzum címmel. Dél­után a vendégek megtekintik a pannonhalmi várat és meg­koszorúzzák Jedlik Ányos sír­emlékét. Pénteken délelőtt dr. Érdi Bálint, egyetemi tanársegéd vetítettképes előadását hall­gathatjuk meg a bolygó- és holdkutatás módszereiről és eddigi eredményeiről. Dr. Ladlik János, tudományos csoportvezető előadása Meny­nyiben alkalmazható a kvan­tummechanika a biológiára címmel elsősorban a bioló­gusok érdeklődésére tart szá­mot. Délután az előadások­kal kapcsolatos kísérleteket és filmeket mutatják be a Technika Házában, és meg­tekintik a fizikai eszközök ki­állítását a Révai Gimnázium­ban és Szakközépiskolában. Este a győri Ifjúsági Irodal­mi Színpad és a Rába tánc­­együttes Győri ének cimű összeállítását nézik meg, amely a 700. jubileum tiszte­letére készült. Szombaton délelőtt a mo­dern fizika filozófiai kérdé­seiről dr. Szabó János egye­temi tanár, a fizikai fogal­mak kialakításának problé­máiról Holies László gimná­ziumi vezetőtanár tart elő­adást, melyet vita követ. Dél­után a társulati díjak átadá­sával zárul a háromnapos program. mis vád miatt volt férje & jelenlegi felesége ellen. A Győr-Sopron megyei Fő­ügyészség nyomozó csoportja folytatta le az eljárást, s a következőket állapította meg: Az említett napon Varga Ernő fia valóban járt a győr­újfalui házban. Az édesanyja és az ő részére fenntartott kis szobából jogos tulajdonu­kat, egy kis kályhát vitt el. A fiú elmondotta azt is, hogy amikor megérkezett a ház­hoz, sókat zörgetett, de sen­ki sem nyitott ajtót. Ekkor egy téglával betörte az elő­szoba ablakát, majd bemá­szott a lakásba. Saját kul­csukkal kinyitotta szobájuk ajtaját, és egy zsákba csoma­golva a kályhát az ablakon keresztül az utcára dobta, és az ablakon át távozott. Sem­mi máshoz nem nyúlt, édes­anyja pedig nem is volt vele. December 30-án Varga Er­­nőné két gyermekével a déli órákban érkezett haza. Ami­kor látta az előszoba betört ablakát, azonnal telefonált a rendőrségre és férjének mun­kahelyére. A rendőrök ha­inaik helyezés a francia népi koméi ékért A múlt héten rendezték Pécsett az egyetemi és főis­kolai irodalmi színpadok há­romnapos, országos fesztivál­ját. A bemutatkozó hét iro­dalmi színpad között volt a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetemé is. Francia népi komédiákat adtak elő Víg Péter rendezésében. A szín­padon ravasz kópék, ki kapós menyecskék, nagy természe­tű, kortyondi asszonyok, min­den hájjal megkent tolvajok, hetvenkedő lovagok, nagybé­­lű, vidor papok, csalárd pró­kátorok, póruljárt szeretők, mulya férjek elevenedtek meg sikeresen, hiszen a har­madik helyezést hozták me­gyénknek. A bemutatókat előadás követte az európai diákszínjátszásról. A bemutató megrendezésé­vel a pécsieknek kettős cél­ja volt: megismertetni a helybeliekkel a diákszínját­­szás hagyományait, mai hely­zetét, másrészt szakmai elő­adásokkal és vitákkal hozzá­járulni a fejlődésnek, válto­zásnak indult egyetemi szín­játszás néhány gondjanak tisztázásához. A bemutatóso­rozatot ezentúl két évenként megrendezik. marosan megérkeztek. Fel­szólították Vargánét, nézzen körül, nem hiányzik-e vala­mi a lakásból. Az asszony azonnal megállapította, hogy az ő lakrészükben senki sem járt, de szemrebbenés nélkül bejelentette, hogy a konyha­­szekrény fűszeres fiókjából 6000, a szekrényben levő óra alól pedig 2200 forint hiány­zik, valamint egy ágynemű­­garnitúra. Közben megjött a férje, és vele titokban közöl­te, hogy semmit sem loptak el lakásukból. Varga ettől függetlenül megerősítette fe­lesége vallomását. Ezután a rendőrségi gépkocsival a ka­pitányságra ment, ahol felje­lentését írásba foglalták, a gyanúsított nevével együtt. Tehát tudatosan hamisan vá­dolt. Ugyanezt tette Vargáné is. A vádirat a hamis vád bűn­tette miatt elkészült Varga Ernő és felesége ellen, mert szocialista államrendünkben a törvényesség ap alapvető szempont, s nem lehet hamis vádakkal ártatlan emberek békességét és nyugalmát za­varni. Imre Béla Osztrák népi táncosok csornai látogatása p. A. FOROG A SZERENCSEKÉRE K. — Megfiatalodva várja látogatóit a budapesti Vidám Park. Kitűnő szórakozást kínálnak a vendégeknek a játékautomaták, és az új olasz dodzsem. Képünkön: Forog a szerencsekerék, a Vidám Park egyik újdonsága. (MTI Foto: Kovács Sándor felvétele — KS) A vád Hamis volt AHOQY ELNÉZEM... Ausztráliában törvényszék elé került William Benjamin Crawford, 56 éves banktisztviselő. — A vádirat szerint ön az itt jelenlevő hölgyet „kiállhatat­­lan, vén skatulyának” nevezte. Igaz ez? — Hogy egészen őszinte legyek — válaszolta tűnődve Craw­ford —, nem emlékszem egész pontosan. De ahogy így el­nézem, nem tartom valószínűtlennek. (Vimi) MA: 1971. április 8., csütörtök. Dénes napja. A Nap kél: 5.11, nyugszik: 18.23 órakor. A Hold kél: 16.14, nyugszik: 4.06 órakor. ★ százhuszonöt evvel ez­­előtt, 1846. április 8-án — 51 éves korában — halt meg Vásárhelyi Pál, a reformkor legjelentősebb vízi mérnöke, a Tisza-szabályozás tervezője, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Oklevelét a pesti tudomány ­­egyetem mérnöki intézettben szerezte 1816-ban. 1833-tól Szé­chenyi Istvánnak, mint Duna* szabályozási királyi biztosnak az irányítása alatt elkészítette az al-duiiai Vaskapu szabályozásá­nak tervét, majd megkezdte a később Széchenyiről elnevezett al-dunai út építését (1834—35), valamint a Vaskapu szabályozá­sát (1834—37), amit azonban a kormánytámogatás megvonása miatt nem sikerült befejeznie. 1837-ben a Vízügyi és Építésze­ti Főigazgatóság budai központ­jában osztották be mérnökként, ott 1841-től központi hajózási felügyelői minőségben részt vett az ország különböző részein fo­lyó vízi munkálatok ellenőrzé­sében és irányításában. 1843-ban készítette el egyik legfonto­sabb munkáját, a Dunának és mellékfolyóinak az Adriai-ten­ger szintjére vonatkoztatott ma­gasságmeghatározását. Fő müve a Tisza-szabályozás terve, ame­lyet végül is — hosszas vita után — teljesen Vásárhelyi el­gondolásai alapján hajtottak végre. ^ — A KISALFÖLDI IFJÚ­SÁG mára tervezett számá­nak megjelentetését az ese­ményeik torlódása miatt a jö­vő hétre kellett halasztanunlk. Addig türelmet kérünk ifjú olvasóinktól és segítőtársa­inktól. ★ DIVATHÁZ. A Győri „Di­vat” Ruházati Szövetkezet a megyeszékhelyen olyan di­vatház létrehozását tervezi, amelyben felsőruházati, fe­hérnemű, szűcs, bőr ruházati, cipész és bőrdíszműves sza­lonok kapnak helyet. MESEMONDÓK ÉS SZA­VALOK. A mosonmagyar­óvári járás kisdobosainak és úttörőinek szavalóversenyét a napokban rendezték meg Mosonmagyaróváron. A kis­dobosok mesemondóver­senyében Horváth Lilla (Lé­­bény) volt a legjobb, az úttö­rők közül prózában Babos István (Hanságiigei), vers­­mondásban pedig Komáromi Anna és Csordás Zsuzsa győ­zött. A szocialista brigádvetéi­­kedő elődöntőjébe jutott bri­gádoknak ma délután 3 óra­kor bemutatja a győri Xan­­tus János Múzeumot Dávid Lajos igazgató. Győrött a Corvin utcában az. idén 230 000 forintért ga­rázsokat építtet a városi ta­nács. A KISAUÖLDt Autójavító Kisipari Szövetkezet 22 000 forin­tot költ az idén dolgozóinak üdültetésére. Június 1-től augusz­tus 31-ig 18 dolgozó élvezi a Ba­laton szépségeit családtagokkal együtt. — Kulcsár János—Nagy Miklós: Csodaforrás című ze­nés mesejátékát ma és hol­nap délután 5 órakor mutat­ják be a győri iskolásoknak a Rába Művelődési Központ­ban. Igazságügyi vezetők értekezlete Dr. Korom Mihály igazságügy­­miniszter szerdán az ÉDOSZ- székházba-n országos értekezletet tartott a bírósági ülnökök, a minisztérium és a büntetés­­végrehajtás vezető munkatársai részére. Az értekezlet résztvevői megvitatták az MSZMP X. kong­resszusa határozatainak végre­hajtásából az igazságügyi szer­veikre háruló feladatokat. — Megkezdődött az isko­lai "kirándulások tavaszi idé­nye. Hatezer autóbusz 240 000 tanulót visz az ország leg-/ szebb tájaira. Az iskolák megfelelő tájékoztatására és a tanulmányi kirándulások szervezésének megkönnyíté­sére a Volán Tröszt „Iskolai kirándulások autóbusszal” cí­mű füzetet adott ki. Várható időjárás ma estig: Változóan felhős idő, szórvá­nyosan előforduló esővel, zi­vatarral. A mérsékelt, he­lyedként még élénk észak­­nyugati, északi szél, mára mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet má: 16 —21 fok között. (MTI) ■k AUSZTRIÁBAN a reggeli órákban párás idő, napköz­ben felhőátvonulások, csapa­dék nélkül. Déli, délnyugati szél. ★ A DUNA vízállása Duna­­remeténél szerdán 398 centi­méter volt, Győrött a RÁBA 263 centiméter, áradó jelle­gű. ★ — A Csongrád megyei Ta­nács mezőgazdasági osztályá­nak felkérésére a homoki burgonyatermesztésről ír ta­nulmányt a forráskúti Hala­dás Tsz elnöke, Sándor Tibov és főagronómusa, Ábrahám Vince. A tízezer holdas kö­zös gazdaság vezetői ugyanis már hét éve bizonyítják, hogy jó vetésszerkezet kiala­kításával, jó agrotechnikával, a kedvezőtlen adottságú ho­moki tájakon is eredménye­sen termeszthető a burgonya. Új halfajta A hazai vizekben eddig isme­retlen halfajtát fedeztek fel a Balatonban a Tihanyi Biológiát Intézet munkatársai. A neogobin» fiuviatilis néven ismert hal jobbára az Al-Dunán, és a Fe­kete-tenger kevésbé sós vizű öb­leiben található. A Dunán fel­úszva a Sió csatornán át jutott a Balatonba. Az új halfajta megjelenése a Balatonban meg­erősíti azt a megfigyelést, amely szerint 40 éve a Fekete-tenger környékéről megkezdődött egye« vízi állatok észak felé vándor­lása. — Az április 21. és május 2-a között sorra kerülő, az élelmiszereket és a háztartási cikkeket népszerűsítő brüsz­­szeli vásáron a magyar rész­vevők számára a HUNG­­EXPO kétszer akkora terüle­tet bérelt, mint a legutóbbi, két évvel ezelőtti bemutatko­zás alkalmával. Tizenegy ma­gyar külkereskedelmi válla­lat küldte el áruit: herendi porcelánokat, konyha- és fürdőszoba-berendezéseket, hűtőszekrényeket, VIDEO­TON tv-készülékeket, szalá­mit, kolbászféléket, konzer­­veket, sajtot, paprikát, bort, pálinkát. KISALFÖLD Az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizottság* és a Győr-Sopron megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: LÖNYAj SÁNDOE. Kiadja: a Győr megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó; UGRÖCZKY MIHÁLY* a vállalat igazgatója. Szerkesztőség. GYŐR. Tanács­­köztársaság útja 3.. n. emelet. Telefon: 11—234, 11—503. Délutáni szerkesztés. (5 órától) 12—271. Éjszakai szerkesztés: 11—167. SOPRON. Élők apu U.. telefoni 12—266. Kiadó; Győr, Tanácsköztársaság útja 3., n. emelet. Telefon? 12—104. Hirdetésfelvétel: 13—189. Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető a helyi postahivatalok­nál és a kézbesítőnél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Köz­ponti Hírlap Irodánál (Budapest, V.. József nádor tér l. sz.). Elő­fizetési díj egy hónapra 20 forint. Kéziratot nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Györ-Sopron megyei Nyomda­vállalat, Győr. Árpád út 39. Telefon: 12—026. 12—027. Fnyv.j Mentler Endre igazgató. INDEX: 25060. Kellemes, tavaszi idő

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék