Kisalföld, 1990. október (45. évfolyam, 230-255. szám)

1990-10-02 / 231. szám

ÍOMLFÖLB 1990. október 2., kedd Osztrák alkotmány Vranitzky javaslata Ausztria alkotmányának átdolgozását, újrafogalmazását javasolta tegnap Franz Vranitzky. Az osztrák kancellár a kormány ünnepi ülésén beszélt, amelyet abból az alkalom­ból tartottak, hogy most hetven éve, 1920. október 1-jén szavazta meg a parlament az ország mindmáig érvényben levő alaptörvényét. Évfordulós beszédében a kormányfő emlékeztetett arra, hogy ez az alkotmány Európában - a svájcit kivéve - a leg­régibb köztársasági alkotmány és az idők folyamán sok kiegészítés és módosítás folytán nehezen áttekinthetővé vált. Bush beszéde az ENSZ-ben Betiltani a vegyi fegyvereket! George Bush elnök tegnap méltatta az amerikai-szovjet együttműködés jelentőségét, egyúttal támadta Irakot az ENSZ Közgyűlés ülésszakán elmondott beszédében. Az amerikai elnök azonban nem vetette fel az Irak elleni katonai lépések lehetőségét. Az elnök megismételte azt a követelést, hogy Irak mara­déktalanul, feltétel nélkül vonuljon ki Kuvaitból. Hoz­zátette azonban, hogy az Egyesült Államok támogatja az Iraknak szóló humanitá­rius gyógyszer- és élelmi­szer-szállításokat, ha azokat megfelelően ellenőrzik. Ismét aláhúzta, hogy minden amerikai katonát hazahoznak Szaúd-Arábiá­­ból, ha már nem lesz rájuk szükség. „Valamennyien reméljük, hogy a katonai erők alkal­mazására soha nem kerül sor. Békés, diplomáciai megoldást keresünk. Irak kivonulása után lehetőség nyílik arra, hogy Irak és Kuvait rendezze nézeteltéré­seit, hogy új biztonsági rend­szer alakuljon ki az öböl tér­ségében, s rendezzék az arabok és Izrael konfliktu­sát” - mondotta az amerikai elnök.- Az Öböl-válság is meg­mutatta, hogy mennyire sürgős a vegyi fegyverek vi­lágméretű betiltása - közöl­te. - Ugyancsak növelni kell az erőfeszítéseket a nukleá­ris és a biológiai fegyverek elterjedése ellen. Az amerikai elnök végül javasolta, hogy az ENSZ ál­lítson fel egy szakértőkből álló bizottságot, amely segít­séget nyújt szabad választá­sok megrendezéséhez a vi­lágban. A választások előzetes eredménye Az első szabad önkor­mányzati választások előze­tes eredményeit tegnap este hirdette ki a Parlamentben az Országos Választási Bi­zottság. Az összesített ada­tokból kitűnik, hogy a pol­gármester-választás 94 szá­zalékban, a kislistás válasz­tás 93 százalékban, az egyé­ni választókerületi választás 19 százalékban és a listás választás 8 százalékban volt eredményes. A 7,852.267 választópolgár közül 3,153.345-en mentek el szavazni, ez 40,16 százalék országos átlagban. Jellemző, hogy míg a kistelepüléseken - a tízezer lakosnál kisebb községekben, városokban ­­a választópolgárok 50,95 százaléka szavazott, addig a tízezer lakosnál nagyobb városokban és a fővárosban csupán 33,09 százalékuk. A 2.930 tízezernél kisebb lakosú település közül 2.758-ban választottak pol­gármestert, közülük 2.288 független jelölt volt. Ugyané települések közül 2.727-ben volt eredményes az úgyneve­zett kislistás választás. Ösz­­szesen 19.264 önkormány­zati képviselőt választottak meg ily módon, közülük 13.767 ugyancsak független volt. A tízezer lakosnál nagyobb városokban, a 2.112 egyéni választókerületből csupán 403-ban volt eredményes a választás. A 162 tízezernél nagyobb lélekszámú telepü­lés közül csupán 13-ban volt eredményes a listák szerinti választás. Az eddigi adatok­ból is kitűnik, hogy az ország nagy részében meg kell tar­tani az önkormányzati vá­lasztások második forduló­ját. Közlekedésbiztonság és a közúthálózat Tudományos előadások, viták Ezen a héten - amint azt szombati lapszámunkban már jeleztük - ismét a köz­lekedés került a figyelem kö­zéppontjába. Az ENSZ illeté­kes bizottsága kezdeménye­zésére létrehívott Európai Közlekedésbiztonsági Hét alkalmával megyénkben is számos figyelemre méltó akció zajlik. Ezek egyike az a tudományos ülésszak, ame­lyet igen magas védnökség mellett rendez Győrben a TIT Pannon Egyesület ma és holnap. Hazai és külföldi neves szakemberek érdekes előadásaira kerül sor a vá­rosházán lezajló rendezvé­nyen, többek között a közle­kedésbiztonság helyéről és szerepéről az új magyar közlekedéspolitikai koncep­cióban, valamint a közleke­désbiztonság ausztriai ered­ményeiről és a biztonság növelését célzó ottani tenni­valókról. Neves tudósok szólnak a kérdés egészség­­ügyi vonatkozásairól, de elemzés alá kerülnek az or­szágos közúthálózat para­méterei és szó lesz a megyei úthálózat fejlesztésének ki­látásairól is. Fekete humornak is beil­lik, de sokkal inkább a hely­zet komolyságára utal az a két cím, amely a résztvevők­nek bemutatandó kiállítást és filmvetítést jelzi. A kiállí­tás címe ugyanis Halálutak, az igen tanulságosnak és sokkoló hatásúnak beha­rangozott filmé pedig: Halál­fejek. I-----------------------------------------------------------------------1 | SZÁMVITELBEN jártas, mérlegkészítésben, | < elemzésben gyakorlott nyugdíjasokat keresünk kampánymunkára. ’ Saját tulajdonú gépkocsi előnyben. ÉRDEKLŐDNI! | levélben: ECONOMIX-Számítástechnika | 1092 Budapest, Ráday u. 43-45. vagy telefonon Budavári Editnél munkaidőben | 117-7299. | *28972/1H* Ausztria lottó A 39. heti Ausztria lottó nyereményei az illetékek levonása után a következők: a 2 db 5 plusz 1-esre egyen­ként 1,788.729 schillinget fizetnek, az 5 találatosok 41.923, a négyesek 803, a hármasok 46 schillinget érnek. Harmincöt tanácselnök polgármester (Folytatás az 1. oldatról) Varga Kálmán, Bágyogszo­­vát: Knoll Gyula (KDNP­­FKgP), Bodonhely: Kiss Sándor, Bogyoszló: Varga László (FKgP), Jobaháza: Tóth Mihályné, Magyar­­keresztúr: Foki Tibor, Potyond: Molnár Vilmos, Bősárkány: Sipőcz Ernő (Demokrata Baráti Kör), Acsalag: Nagy József, Bar­­bacs: Kurcsics Ernő, Cakó­háza: Németh Vilmos, Mag­lóca: Gaál Imre, Rábcakapi: D. Szabó Gyula, Tárnokréti: Wimmer Lóránt, Egyed: Lőrincz Imre, Enese: Böcskei György, Győrsövényház: Varga Andrásné, Fehértó: Hajzer Marietta, Jánosso­­morja: dr. Nagy József (MDF-FKgP), Kóny: Aller Imre, Markotabödöge: Csete Lajos , Lébény: Wesztergom Viktor, Mecsér: Tóth Marian­na (FKgP), Mórichida: Ko­vács Tibor, Árpás: Feller Sándor, Rábaszentmiklós: Szabó Miklós, Mosonszent­­miklós: Nyerges József, Páli: Németh Imre, Rábacsanak: Telekesi József, Rábacsé­­csény: Lacsik Miklós, Rába­­szentmihály: Németh Béla, Kisbabot: Zsédely Zsigmond, Mérges: Dombi László, Rá­­bapatona: Kovács László, Rábapordány: dr. Balogh Károly, Dőr: Túri Lajos, Rábatamási: Varga József, Rábasebes: Ivék Ferenc, Rábaszentandrás: Balázs József (FKgP), Sobor: id. Vikidár András, Szany: Tóth Károly (MDF-FKgP-KDNP), Vág: Pálfi Attila, Sopronné­­meti: feöjtös József, Zsebe­­háza: Németh János, Szil: Székely József (KDNP), Szil­sárkány: dr. Egiy Csilla, Pásztori: Ónodi János, Ba­bót: ifj. Horváth Antal (FKgP), Beled: Gombás Lász­ló, Cirák: Koltai János, Dénesfa: Csűri László, Edve: Gacs Ferenc, Rábakecöl: Tuba Pál, Vásárosfalu: Mol­nár Sándor (FKgP), Fertőd: Fülöp Géza (KDNP), Agya­­gosszergény: Mentes Alajos (KDNP), Fertőendréd: Füc­­sök József, Sarród: Bors Emil, Fertöszentmiklós: Lakatos Tibor, Csapod: Bel­la János (MDF), Ebergőc: Both József, Petöháza: Mó­dos János, Fertöszéplak: Horváth Imre (KDNP), Hegy­kő: Eperjes Károly (KFgP), Fertőhomok: Horváth Attila, Hidegség: Völgyi Ferenc, Hövej: Horváth Istvánné, Iván: Linter Tibor, Csáford­­jánosfa: Pusztai József, Csér: Soós László, Répcesze­­mere: Balogh Antal, Lövő: Galavits Jenő, Nemeskér: Hajas Zoltán, Mihályi: Pap Lajosné, Kisfalud: Balogh István , Vadosfa: Rosta Lász­ló, Himód: dr. Pödör Pétemé, Gyóró: Bebes Sándor, Nagy­­cenk: Fekete Lajos, Fertő­höz: Blága Márton , Nagy­­lózs: dr. Horváth Csaba, Pereszteg: Csecserits Lajos (SZDSZ), Pinnye: Sebestyén Józsefné, Sopronkövesd: Egyházi István, Osli: Fodor József, Sopronhorpács: dr. Hetzer Tibor, Egyházasfalu: Som Ferenc, Und: if). Guz­­mits Ferenc, Völcsej: Nagy Gyula, Zsira: Dorogi Árpád, Szakony: Hajas Dezső, Gya­­lóka: ifj. Farkas János, Rép­­cevis: Horváth József, Szár­föld: Nagy László, Újkér: Fodor János, Veszkény: Nyerges Géza, Vitnyéd: id. Horváth Jenő (FKgP-MDF -KDNP), Ágfalva: Bartal József, Fertőrákos: Palkovits János (Fidesz-SZDSZ), Kópháza: Pilsits Mária, Harka: Matyi Istvánné. Várbalogon és Beziben második fordulóra, Puszta­családon és Röjtökmuzsajon időközi választásra kerül sor. Ami a városokat illeti, Győrött négy választókerü­letben lett érvényes és tizen­nyolcban érvénytelen a vá­lasztás. Mosonmagyaróvá­ron három választókerület­ben tudtak eredményt hir­detni, míg tizenegy helyen nem. Csornán hat jelölt ju­tott mandátumhoz, négy választókerületben érvényte­len lett a szavazás. Kapuvá­ron hat érvényes, s négy érvénytelen, Sopronban tíz érvényes és öt érvénytelen választókerületi szavazás volt. A tízezernél nagyobb lako­sú települések közül csak Sopronban és Kapuváron lett eredményes a listás vá­lasztás. Információink sze­rint Sopronban a szabad demokraták hat, a Fidesz és az MDF három-három, a Kereszténydemokrata Nép­párt és az MSZP egy-egy mandátumot nyert el. Kapu­várait listán az SZDSZ há­rom, az MDF kettő, a Vállal­kozók Pártja, az MSZP, a Fidesz és a Kisgazdapárt egy-egy képviselői helyet mondhat magáénak. Horváth Sándor EGÉSZSÉGES TALAJ, EGÉSZSÉGES NÖVÉNY, EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET, EGÉSZSÉGES EMBER! A NYUGAT-EURÓPÁBAN MÁR BEVÁLT ^ „ Ml CRO B1 O N-Q ^ ITTHON IS MEGVÁSÁROLHATJA! A Microbion-O, biológiai szerves és szervetlen talajjavító anyag. Felhasználható kertészetekben, gyümölcsösökben, kiskertekben, és mezőgazdasági üzemekben! Elősegíti a komposztálást, növeli a talaj termékenységét. Ä [M[l©iF8©®II©[NMÖ> ÉLETET WHSI Ä TALAJJEÄ! (A ss@fe®ini©wáiniy®[!s Is flmidpfe...) KAPHATÓ: RÁBCA ÁRUHÁZ GYŐR, GAZDABOLT (Vásárcsarnok) MOSONMAGYARÓVÁR, MEZŐGAZDASÁGI BOLT KAPUVÁR, MEZŐGAZDASÁGI BOLT CSORNA, KERTVÁROSI GAZDABOLT SOPRON. Kizárólagos hazai forgalmazó: SZÖVIN KFT. Győr, Aradi Vértanúk útja 13. Tel.: 96/27-354 96/21-782 2 A megyei tanács választási központjában. _ — _n_mil-7 KISALFÖLD. Politikai napilap. Szerkesztőség: 9022 Győr, Szent István üt 51. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 28. Központi telefonszám: 96/15-544. Fax: 96/13-042. Telex: 24-364. Főszerkesztő: DR. KLOSS ANDOR. Fő­­^0 szerkesztő-helyettesek: CSISZKA ANTAL, VARGA LAJOS. Titkársági telefon: 96/I3-042. Esti szerkesztés telefonja: 96/12-475. Kiadja a Gordiusz Lap- és Könyvkiadó Vállalat, 9022 Győr, Szent István út 51. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 28. Központi telefonszám: 96/15-544. Fax: 96/12-142. Telex: 24-364. Felelős kiadó: KUKORELLI KÁROLY igazgató. Titkársági telefon: 96/12-142. Hirdetésfelvétel: 96/16-313. Terjeszti a Magyar Posta Vállalat. Előfizethető a postahivatalokban, a hírlapkézbesítőknél és a hírlapüzletekben. Készül a Gordiusz Lap- és Könyvkiadó Vállalat elektronikus kép- és szövegszerkesztő üzemében. Nyomtatás: Széchenyi Nyomda. 9024 Győr, Kálvária u. 1/3. Központi telefon: 96/27-366. Felelős nyomdavezető: NAGY IVÁN igazgató. Index: 26-060-HU ISSN 0133-1507.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék