Kisalföld, 1998. október (53. évfolyam, 230-255. szám)

1998-10-02 / 231. szám

2 Aktuális A tudás fája... Ádám és Éva a halhatatlan­ságukat adták a tudásért. A böl­csességért cserébe kiűzettek a paradicsomból és halandókká lettek. Mindezt cserébe egyetlen almáért... A tudás fája ismét szóbeszéd témája. Néhány hete látott napvilágot az a magát en­ciklopédiának nevező kiadvány, mely hétről hétre megjelenve ígér érdekes tudnivalókat... Nem kell kutatónak lenni ahhoz, hogy az olvasó az első szám átlapozá­­sa után keserű szájízzel állapít­sa meg: a tudás ezen táján he­lyenként kukacos az alma. A lefűzhető újság ötlete való­jában remek, hisz egyszerre ala­poz a gyerekek gyűjtőszenve­délyére, tudásvágyára és a szü­lők pénztárcájára. Első nekifu­tásra mégis olyan lap került az utcára, mely hemzseg a tévedé­sektől. Magyarország térképét átírták, Sopron átkerült Auszt­riába, Szeged határváros lett. Szigetköz és Csepel nincs fel­tüntetve, ellenben Újpestet vá­rossá léptették elő. Hozta a for­mát a tartalom is. Megtudtuk, hogy Magyarországon a ’90-es években ért véget a kommuniz­mus, Buda és Pest a Duna két ol­dalán fekszik. Három(!) mon­dattal jellemzett fővárosunk „információáradatában’’ az egyik fontos közismeret, hogy jelen van a cigány kultúra is. A kiadó nevében Kocsis At­tila terjesztési vezető magya­rázta a földrajzból elégtelen je­gyet a bizonyítványban. El­mondta, hogy „Magyarorszá­gon egy komoly fordítói és szer­kesztői csapat, valamint egy független tartalmi és nyelvi lektor dolgozik A Tudás Fája információinak helyességén. Azonban még ilyen komoly erő­feszítések mellett is előfordul­hatnak hibák. A 24. szám Vi­lágatlasz részében egy új, kor­rigált és hibáktól mentes Ma­­gyarország-térkép fog megje­lenni. ” Néhány hónap tehát és Sop­ron ismét a hűség városa lesz, s talán a Szigetköz újra felke­rül a térképre. Még az is lehet, hogy a kommunizmust is sike­rül megdönteni... Werner ­Tető alá hozzuk... ... hogy otthona szép és időtálló legyen, ami·MflM»a Ha már egyszer építkezik... LICHidkiviUi őszi akció! Lövő, Kőszegi út 1. Tel.: 99/366-354, 99/365-164 Sopron, Győri út 1/C Tel.: 99/323-098 __________• 80103988 •__________J Táncvilág filmen, ezúttal Győrből A Magyar Televízió Táncvi­lág című műsorának stábja for­gatott tegnap a megyeszékhe­lyen, hogy az egész ország nyil­vánosságát megismertesse a vá­ros három oktatási intézmé­nyét felölelő művészeti mun­kával. Közel száz növendék spiccelt a kamera előtt a Lep­ke Óvoda, a Tánctagozatos Ál­talános Iskola és a Győri Balett Művészeti Szakközépiskolájá­nak balett-termeiben. A nézők nyomon követhetik, hogy a bot­ladozó lépések hogyan tökéle­tesednek a balettrúd mellett. Januárban indult el a mű­sor, mely havonta egy alka­lommal, harminc percben szá­mol be a hazai táncélet esemé­nyeiről. - A Magyar Televízió kettes csatornáján október 11-én es­te negyed kilenckor kerül adás­ba a ma felvett anyag - mond­ta Csenterics Ágnes rendező. - A pécsi művészeti szakközép­­iskola mellett a győri tánctaní­tásról és két új bemutatóról számolunk be. Körülbelül hét­perces blokk készül a Győrött felvett anyagokból. -Milyen terv szerint építi fel a filmet? - Tulajdonképpen azt szeret­nénk bemutatni, hogy a balett­­intézeten kívül máshol is fog­lalkoznak táncművészeti okta­tással. Elámultam, amikor lát­tam az óvodásokat és megtud­tam, hogy négyéves kortól kez­dik a balettel való ismerkedést. Az óvónőtől megtudtuk, hogy a csoportot maguk a gyerekek hozták létre, akik látták a Győ­ri Balett egy előadását és meg­fogalmazták, milyen jó lenne, ha ők is táncolhatnának... Egy másik történetből megtudtam, hogy a Győri Balett kapcsola­tai segítették ahhoz az óvodát, hogy olyan profi balettpadlót kapjanak egy győri cégtől, me­lyen bármely felnőtt társulat is dolgozhatna. Hamar kikere­kedett, hogy a Győri Balett vé­dőszárnyai alatt nőnek fel a növendékek, s úgy élnek, dol­goznak, mint egy nagy család. - Önök is olyan otthonosan mozognak, mintha nem ez len­ne az első közös munka... - Valóban nagyon jó a kap­csolatunk Kiss János balett­igazgatóval. A májusi táncfesz­tiválon dolgoztunk utoljára együtt, annak a jó hangulata él tovább. Állandó munkakap­csolatban vagyunk, tudunk egymásról. A műsor szerkesztője, Far­kas László úgy érzi, hogy a Táncvilágnak biztos helye van a Magyar Televízió műsor­­struktúrájában. „Nem sok perccel, nem sok költséggel” hiányt pótol a kulturális maga­zin. Igaz, nincsenek számok a nézettségről, de a visszajelzé­sekből úgy ítélik, kedvelik a nézők. Ahhoz pedig igazán nem kell jósnak lenni, hogy a néző­szám rekordot dönt október­ben Győrött. W.K. A tánc tagozatos iskola 3. osztályosait Bodó János vette filmre. (9840m­79H/20a) Fotó: B. E. Csenterics Ágnes Nálunk már részletre is I vásárolhat, kedvező feltételekkel!­­ Közvetlenül a gyártótól, minta­m­­ 1 után is megrendelhető­k tölgyfa vázas bőrgarnitúrák. Florida 3-1-1 • 353­ 000 Ft • Ugyanitt felújított kárpitos ülőbútorok 70.000 Ft-tóL I • Bőr ülőbútorok 86.000 Ft-tóL Szekrények, kiegészítők széles választéka. Flamand Bútorház GYŐR, Bajcsy-Zs. út 24. Telefon: 96/322-291 Nyitva:­ b-p. 9-1730. sza 9-13-ig. 1 Járműalkatrészgyártó Gyár azonnali belépéssel, « Hl ■ ■Paa jó kereseti lehetőséggel felvételre keres. VARRNI TUDÓ MUNKATÁRSAKAT, valamint BETANÍTOTT SZERELŐKET. Érdeklődni lehet: telefonon: 96/213-144 (8-16 óra között), személyesen: Mosonszolnok, Szabadság u. 33.­­ Október 6-a: újra jelentkezik kedvelt iro­da-, számítástechnikai és híradás-tech­nikai mellékletünk, a Chipegeté. Ezúttal is híradás- és számítástechnikai cégek, vállalatok, szoftver-, hardverkereskedők; irodabútorokat, iroda- és híradás-techni­kai cikkeket forgalmazó cégek ajánlatát szeretnénk bemutatni, melyek verseny­­képességükkel piacra termettek. Hirdetési áraink kedvezményesek. Anyagleadási határidő: október 2 Hívja munkatársainkat 96/504-430, 504-432 üiwfyiiiJiiiiiPiii1 KISALFÖLD 1998. október 2., péntek A Montessori-pedagógia segít a sérült gyerekekért A Napsugár Alapítvány pályázatán nyert ösztöndíj segítségé­vel három fiatal megyei egészségügyi dolgozó egy évet töltött a müncheni fejlődés-rehabilitációs központban. Bajnóczky Katalin gyógytor­nász, Borbás Tiborné és Tar Szilvia védőnők szellemi és tes­ti fogyatékos gyerekek fejleszté­sével foglalkoztak, a külföldön elismert és elterjedt Montessori­­pedagógia alkalmazásával. Ta­pasztalataikat itthon is szeret­nék hasznosítani és úgy tűnik, erre rövid időn belül lehetősé­gük lesz. Hogy szakmájukban miként tudják felhasználni az új ismereteket, és hogyan tudnak segíteni a megyében élő sérült gyermekeknek? - A Montessori-pedagógia egyénre szabott, a gyermek ak­tivitására, önállóságára épül - mondta Borbás Tiborné. - A gyermekben létezik belső kész­tetés, ösztön arra, hogy mindent megismerjen. A nevelő, a pszichológus vagy az egészségügyi szakember per­sze jelen van a foglalkozásokon, de az általa összeválogatott esz­köztárból a gyermek maga vá­lasztja ki, melyikkel szeretne játszani. Önállóan tevékenyke­dik, sikerélményhez jut, miköz­ben testileg, szellemileg fejlő­dik és formálódik a személyisé­ge. A felhasználható eszköztár - amely rövidesen rendelkezé­sünkre áll a Napsugár Alapít­vány jóvoltából - öt csoportra osztható: a mindennapi élettel kapcsolatos, az érzékszervek fej­lesztésére épülő, a matematikai, a beszéd, írás, olvasás előkészí­tésére irányuló, valamint a koz­mikus nevelés (környezetis­meret) eszköztára. A védőnők ezentúl egész más szemmel fi­gyelik a gyermeket. A családi látogatások alkalmával fel tud­ják mérni, hol tart a kicsi.­­ A gyógytornában ugyan­csak hasznosítható a módszer - fűzte hozzá Bajnóczky Katalin. - Itt is az a cél, hogy lekössük a gyermek figyelmét, miközben észrevétlenül olyasmire hasz­nálja a kezét, ami a mozgását fejleszti. Az eszköztár rendkívül gaz­dag, így biztosan talál kedvére valót a kis páciens, akár a koor­dináció, akár a nagymozgások fejlesztéséről van szó - véli Ka­talin, aki a kórházi betegek kö­zött is alkalmazni tudja a ta­nultakat. A speciális foglalkozá­soknak a győri Türr István úti bölcsőde ad otthont, mihelyt megérkeznek az eszközök és el­készülnek a gyerekek által hasz­nálható bútorok. A bölcsődei integrált foglalkozásokról a program megkezdése után tájé­koztatjuk olvasóinkat. L. A. Érzékszervek fejlesztése geo­metriai formákkal. A szeretet háza A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány világszerte olyan házakat hoz létre, ahol a súlyos betegségben szenvedő gyer­mekek kórházi kezelésük alatt szüleikkel lehetnek. Október 3-án, szombaton a győri és a soproni McDonald’s éttermekben színészek, sportolók, közéleti személyiségek állnak a pult mögé. E napon min­den eladott Big Mac árából 100 forintot utalnak át az alapítvány­nak a súlyosan beteg gyerekek javára. Az így befolyt összeg hoz­zájárul ahhoz is, hogy hazánkban is felépüljön egy ház. Lelkisegély 1991. január 1-jétől állandó segélynyújtási lehetőséget biz­tosít az M-M Vonal a gondjukat nehezebben feldolgozó fiatalok­nak. A zöldszám bevezetésével lehetőség nyílt egy országosan hívható krízisügyelet működ­tetésére a nap 24 órájában. Az M-M Vonal telefonszáma (80) 50-50­0. A „Mikulás Posta Gyermekeinkért­ Alapítvány” társadalmi segítők jelentkezését várja, akik négy plusz két hóna­pos ingyenes képzést követően a három éve működő M­M Vo­nal Ifjúsági Telefonos Segítő Szolgálat ügyelői lesznek. Azok jelentkezését várják, akik a fia­talok iránti elkötelezettségük miatt szabadidejükből legalább két évig havi tizenhat órát ké­szek ellenszolgáltatás nélkül ál­dozni. Érdeklődni az alapítvány telefonszámán lehet: (96) 414- 503. A leveleket a Mikulás Pos­ta Gyermekeinkért­ Alapítvány 9002 Győr, Pf. 527 címre várják. Kiállítás Nagy Márta balassagyarma­ti festőművész Évszakok című kiállítása péntektől látható a Bezerédj-kastélyban. A tárla­tot dr. Alexay Zoltán fotómű­vész nyitja meg ma délután fél hatkor. Főszerkesztő­: Nyerges Csaba Kiadó és szerkesztőség: 9021 Győr, Újlak u. 4/a. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 28. Telefon: 96/504-444. Fax: 96/504-414 Titkárság: 96/504-411. Szerkesztőség: 96/504-455 Hirdetésszervezés: 96/504-433 Hirdetésfelvételi irodák: Győr, 9021 Újlak u. 4/a, valamint Kisalföld Pavilon, Győr, Baross út Hirdetésfelvétel telefonon: 96/504-422 Soproni Médiaközpont, Sopron, Frankenburg u. 2/a. Telefon: 99/511-388 Szerkesztőség: 99/511 -377. Fax: 99/511-366 Hirdetésfelvételi iroda: 99/511 -388. Fax: 99/511-384, 99/312-266. Mosonmagyaróvári szerkesztőség: Régi vámház tér 14. Telefon: 96/577-574. Fax: 96/214-266 Hirdetésfelvétel: 96/577-577 Rábaközi szerkesztőség és hirdetésfelvétel: Csorna, Laky Döme u. 1., Telefon: 96/263-172 KIADJA A KISALFÖLD KIADÓ KFT. Elektronikus szerkesztés: KISALFÖLD Kiadó Kft. Színes technika: KISALFÖLD Kiadó Kft. Grafikai Stúdiója Nyomás: PRESSPRINT Kft. 9021 Győr, Újlak u. 4/a. Központi telefonszám: 96/504-434 Ügyvezető igazgató: Dr. Stephen Chatt Index: 26-060-HU ISSN 0133-1507 . A Kisalföld a­z I/I­ATESZ tagja. Előfizetés : Győrben: 96/312-028 Sopronban: 99/328-289 Mosonmagyaróváron: 96/215-586 Csornán: 96/261-108-as telefonszámon ezen kívül a postahivatalokban, és a hírlapkézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 789, negyedévre 2277 forint Előfizetésben terjeszt a Magyar Posta Rt.. Árusítja a RÁBAHÍR Rt. és alternatív árusok. Kéziratot, fotót nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A Kisalföldben megjelent fotók megrendelhetők! Telefon: 96/504-461 KIMitOLD A CSALÁD NAPILAPJA

Next