Kisalföld, 2000. március (55. évfolyam, 51-76. szám)

2000-03-20 / 66. szám

4 Aktuális KISALFÖLD 2000. március 20., hétfő Mindent a szemnek Botos Gábor, városi főtanácsos, Mosonmagyaróvár „A valóság mindig sokszínű, mini amilyen sokfélék az emberek is. Véleményükből formálódhat az igazság.” Látványrádió lesz Győrött - nyilatkozta a frekvenciapályázat egyik nyertese, s a gyengébbek kedvéért el is magyarázta, hogy mi az. Egy kirakat mögött készül az adás, bárki megnézheti, hogy és mit csinálnak a műsorvezetők - és bár ezt már nem tette hoz­zá, gondolom, a műsorról alkotott véleményét a kíváncsiskodó azonnal meg is mutathatja az üvegen keresztül. Persze a gondo­lat nem új, hiszen működik már látványpékség - ahol nemcsak a szemnek, hanem a szájnak is dolgoznak, láttam már söröző mö­gött működő sörfőzdét, hallottam már „látvány-autószerviz­ről” is, amelyben a kedves megrendelő ellenőrizheti, hogy min­den visszakerült-e a motorba, sőt, egyik népszerű fürdőnkben már tervezik a látványkonyhát, az előzőekhez hasonló célzattal. Min­den ilyen újításnak a lényege, hogy saját szemünkkel is láthat­juk, amit nekünk főznek, sütnek, készítenek, és amit a végén ne­künk is kell elfogyasztani és megemészteni. Meg kell mondjam, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy mi­nél többen és többet lássunk az eddig az „Idegeneknek tilos a be­lépés” ajtók mögé rejtett munkákból. Sőt, jelentősen ki kellene terjeszteni az üvegfalú irodákat, a kíváncsi szemek számára is nyitott tárgyalótermeket. Képzeljük el, hogy egy ilyen látvány­irodában ül két ember, valahol a fővárosban, először nyugodtan beszélgetnek, később egyre hevesebben gesztikulálva hol az egyik, hol a másik ugrik fel a helyéről, nem sokkal később ismét lehiggadva udvarias kézfogással elbúcsúznak. Látvány van, hang nincs, de kis fantáziával hozzáképzelhetjük például a kö­vetkező párbeszédeket: „Józsi, te tényleg elnök akarsz lenni? ­­Én ugyan nem, de egyhangúan ezt követelik tőlem. - Hát te tu­dod, de lehet, hogy mi a szavazáskor éppen frakcióülést fogunk tartani.” Másik variáció: „János, én lemondok. - Ne mondd, ez teljesen váratlan bejelentés. - De Kálmán, fogadjuk meg, hogy soha, senkinek, sémimkor - és innen ketten egy szólamban foly­tatják - a miértről egy szót sem szólunk! ” Kis hazai látványpolitizálás mellett izgalmas lehetne egy kül­földi látványtárgyalóba is bekukkantani, például a nem túl tá­vok Karin fiából, ahol csokornyakkendős úr beszélget egy fiatal­emberrel. Csak látjuk őket, a fantáziánk viszont hangjukat is elő­varázsolhatja, talán ilyenformán: „Jörg, én azt ígértem, hogy eze­ket a kuruc szomszédainkat hamar felvesszük az unióba. - Nézd, Wolfgang, ezzel én is egyetértek, csak azt várjuk meg, míg a bé­reik elérik a mi jövedelmünket. - Na jó, akkor, ha az unokám lesz a kancellár, majd ő foglalkozik a kérdéssel.” Biztosan szórakoztató lenne a látványszerkesztőség, néhány bulvárlap vagy néhány tévécsatorna műsor-összeállítóinak mun­káját megnézni, egyes bankkölcsönök odaítélését tárgyaló igaz­gatóság ülésére bepillantani, és a sort folytathatnánk. Mindaddig azonban, míg a felsoroltak látványként csak a fantázia területén jelenhetnek meg, örüljünk, hogy legalább lát­ványrádiónk lesz, ahol a ’60-as, ’70-es, ’80-as és ’90-es évek slá­gerei mellett talán értelmes összekötő szöveg is elhangzik. ____Álláspont_____ Márciusi hó Erre nem nagyon van magyarázat. Hacsak az nem, hogy ele­ge lett belőlünk a márciusnak. Durcás lett, mint a megbántott gyerek, tett nagyot az ágaskodó hóvirágokra, a bimbózó arany­esőkre, s jól behavazta nekünk a már-már nyílni készülő kék fe­jű ibolyákat. Azt gondolta magában, hagyjuk csak a gyapjúza­kókat a szekrényekben, hadd hízzanak a molyok, vegyük inkább elő a lezsírozott hóekéket, tapossunk latyakot még néhány na­pig, ez jusson nekünk az ilyenkor már ugyancsak aktuális fény­­zuhogás helyett. így tudatta: ha rajta múlik, itt bizony még nem lesz tavasz. Mit tagadjam, meglehetősen barátságtalan lépésként értékel­tem az elmúlt napok történéseit. Nem tudtam mire vélni. Hiszen minden rendben volt március idusán, szónokok hangjától zeng­tek a terek. Elmondták szépen, pártra, nemre, felekezetre való tekintet nélkül, hogyan is értelmezik ők a sajtószabadságot meg a nemzeti összefogást. (Ez így volt rendjén, ennek volt itt az ide­je.) Közölve lett velünk az is, hogy tízéves demokráciánk rákfe­néje az összeférhetetlen pártok csatározásában keresendő, meg hogy a politikai vitákra pazarlódik a cselekvésre szükséges idő. (Ezzel megint csak mindenki egyetérthet.) Na jó, volt egy kis csen­des tüntetés a sajtószabadságért, de mint kiderült, a résztvevők puszta tévedésből mentek az utcára, ráadásul olyasmiért, ami már úgyis az övék. Aztán elhangzott még egy-két keresetlen elszó­lás a fenyegető bolsevizmusról, meg a nemzetet (félretájékoz­tató koszvadt partizánokról, de hát ez az ünnep már csak ilyen; ilyenkor, negyvennyolc ürügyén mindenki azt és arról beszél, amit és amiről akar, s ezen a rendszerváltás évein edződött országla­kók már régen nem csodálkoznak. Tehát a márciussal van a baj. A március ugyanis igazolhatóan ott volt a Pilvaxban a róla elnevezett ifjakkal, s mint ilyen, első kézből értesült az akkor történtekről. Veszélyes hónap tehát. Mindent úgy tud, ahogy az volt annak idején. S ez bizony már nyomós ok lehet arra, hogy a nemzeti ünnepen nálunknál sok­kal nehezebben viselje az ezredvégi süketeléseket. Gyanítom, ezért gorombult be ennyire. És ha ez így marad, márpedig miért ne ma­radna, akkor éljenek a hóekék(!), mert már most nagy bizton­sággal megjósolhatom, jövő márciusban ismét kapunk havat. Még­hozzá nem is keveset. Készéi L. András m Postabontás Olvasói levelek Várjuk leveleiket a következő címre: Kisalföld Kiadó Kft., 9002 Győr, Pf. 28. Fax: 96/504-414 Doni epilógus Máriakálnoki nyugdíjasok Ötvenhét éve már annak, hogy sok magyar katona esett el a doni harcmezőn. Égy hősi halott csontjait hazahozták Magyarországra. 1999 októbe­réig újra eltemették véglege­sen, de most már Pákozdon! Ott, ahol a legendás szabad­ságharcnak, egy győzelmének az emlékhelye van. Egyszerre lehet ott megemlékezni a győ­zelemről és a doni tragédiáról. Csak oda kell utazni Pákozdra! Budapesten, a magyar fővá­rosban nem jutott számára hely, mert már részben elfoglalták, vagy másoknak még fenntart­ják! A volt szovjet elesett kato­náknak Budapesten a Gellért­hegyen, a Kossuth téren és más temetőkben az elmúlt 57 év bi­zonysága szerint nagyobb tisz­teletet adnak, mint a volt ma­gyar hősi halott katonák­nak. Ahol a doni harcmezőn az elesett magyar katonákat elte­mették, ott nagyobb tiszteletet kapnak, mint a volt hazájuk­ban. Az ott élők tudják, hogy azok a katonák hősök voltak és magyarok. Ha tehetném, akkor az em­lékhelyüknek Magyarországon a legszebb, a leglátogatottabb emlékhelyet adnám, mert ők jobban megérdemlik, mint bár­ki más. Mit vétettek ők a hazájuk el­len, hogy ilyen mostoha kegye­letet kapnak? Tudom, hogy an­nak idején ha én is az ukrajnai fronton meghaltam volna, ezt a kegyeletet kapnám! Kalmár István 80 éves volt akkori katona Régi vágyuk teljesült a mária­kálnoki nyugdíjasoknak, mikor 75 fővel megalakult a Mária­kálnoki Nyugdíjasok Egyesü­lete. Az első összejövetel témá­ja a működési szabályzat meg­beszélése, elfogadása, tervek, javaslatok összefoglalása volt. A közvetlen hangulatú beszélgetés során sok értékes gondolat ve­tődött fel. Többek között ez az egyesület legyen nyitott, szere­tettel és szívesen fogadja mind­azokat, akik jól érzik magukat a nyugdíjasok között, értékelik az idősebbek tapasztalatát, kí­váncsiak a múlt szokásaira, szó­rakozásmódjára. Február 11-én farsangi bátyus bálra invitálta a meghívó a tagságot. A felhőt­len szórakozásé volt ez az este. Talpalávalóról Vass Nándor gondoskodott. Régi időkre em­lékeztetett a hangulat, amikor még volt idő beszélgetni, nótáz­­ni együtt, csak az együttlét örö­méért. Kedves színfoltja volt az estnek egy házaspár köszönté­se 51. házassági évfordulóju­kon, mikor is közel nyolcvan ember énekelt a tiszteletükre. Az egyesület létszáma mára 95- re gyarapodott. Ennek a közös­ségnek van és lesz ereje arra, hogy rohanó világunkban megálljon és képes legyen szót váltani egymással, emlékezni a múltra és óvni a jövőt. H. F.-né Máriakálnok „Az úton még...” Köszönet A 136 tagot számláló klub vidám együttléte bizonyította, hogy „az úton még poroszkál, nemde néhány korosztály”. A város és a megye nyugdíjas­szervezetének, valamint a test­vérklubok vezetőinek küldött­ségével voltunk együtt. Közü­lük most az öttevényi klub tíz tagjának részvétele volt szá­munkra a legkedvesebb. Klub­társaink - többen - a szervezés­ben, a beszerzésben, a fánksü­tésben, a bor biztosításában vettek részt, társadalmi mun­kában, önzetlenül. A jó han­gulatot jelmezes felvonulás, tombola és egyik klubtársunk fiai, a Péter testvérek zenéje fo­kozta. A klub már nem csoport, hanem közösség, mely a mun­kából, a kultúrából, a közélet­ből ugyanúgy kiveszi a részét, mint a szórakozásból. Pozsgai Vidáné dr. klubvezető Aranyeső Klub Győrszentiván Nagyon köszönjük az Elke Kincse Alapítványnak azt a nagy segítséget, melyet a sop­roni vakok és gyengénlátók ré­szére nyújtottak már két alka­lommal, ruhaneművel. Csoltói Józsefné csoportelnök ,A NAP MONDÁSA,A gytorna, Elismerés illeti őket Az elmúlt hetekben híradá­sok már közzétették, hogy a megyei közgyűlés befejezte az 1996-ban kezdett gyermekvé­­delmirendszer-átalakítási prog­ramját. Győr-Ménfőcsanakon és Töltéstaván két speciális la­kásotthon teljessé tette a Győ­ri Gyermekvédelmi Központ szakellátó rendszerét. Az átalakítás folyamata 1996-ban kezdődött a pályá­zatok benyújtásával, s 1999 de­cemberében a közgyűlés gyer­mekvédelmi intézményekről szóló határozatával fejező­dött be. Az ünnepélyes átadás során az intézmény vezetésének egy­behangzó döntése értelmében Maurer Jánosnak, a megyei köz­gyűlés alelnökének, Botos Gá­bornak, a megyei közgyűlés ko­rábbi elnökének és Markovszky Bélának, a Magyar Vöröske­reszt megyei titkárának elis­merő oklevelet és emlék­plakettet adományoztam. Maurer úr és Botos úr a köz­gyűlés támogatását biztosítva segítették az átalakulást, míg Markovszky úr az általa veze­tett szervezet támogatásával a tárgyi feltételek biztosítását se­gítette elő. Köszönet és elismerés illeti őket. Horváth Lajos mb. igazgató gyermekvédelmi központ Győr EX ' sajtolt cserepek a tetőtéri ablak A. A. A. A. A. A. A. A- A A. A. A. A. -A. A A. A. A. 9026 Győr, Bácsai út 25. • Tel.: 96/314-314,96/322-768, fax: 96/337-269 Az emberek nem egészségesek, hanem boldogok akarnak lenni. Karín thy Frigyes (1887-1938) író Melyik város nevezetes mu­latója a Moulin Rouge (Vö­rös Malom)? a) Moszkva b) Berlin c) Párizs (d :zsnjfA saÁpi{ y A megyében két éve sikeresen működő, nemzetközi bank tevékenységének bővítéséhez MUNKATÁRSAKAT | keres. § Előny: • kereskedelmi képviselői, tanári vagy biz­tosítási gyakorlat, • hajlandóság a munka vállalkozói for­mában történő végzésére, • nagyfokú önállóság. Azok jelentkezését is várjuk, akik élet­minőségükön szeretnének változtatni. Banki, pénzügyi gyakorlat nem előfeltétel. A szakmai önéletrajzokat 2000. március 25-éig a (96) 310-758-as faxszámra kérjük.--------WnWW.ALLASPONT.COM -------­MEGNYÍLT!!! A SCHÁBEL KFT. ITALÁRU KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS Csorna, Erzsébet királyné u. 92. sz. alatt megnyitotta új telephelyét (a Soproni Sörgyár helyén). Nyitási akciókkal mijük kedves jelenlegi és leendő vásárlóinkat! NYITVA TARTÁS: H-p: 7-15-ig, Szombat 7—11-ig. Tel.: 96/261-115 HA KELL FEJRE ÁLLUNK! 91-6 W9d-Q«9H :m«AN Wien* sa-2*s?sa-LE/990-tLC-96-90 •' |8i (ezey )jaiazaAJ3zs>|BZ$) ma n gj. jn eqesQ J0A9 a.«vvtom m jj$! >|9p>|njisuo>|8uizi| uajasa AuaS| •••qjs daBojiiupzs 'spzpjn 'daS 'jojnq 'spzo>||PjjPA 'ojnp 'zpq 'sp>|Pj :|j (zva ót xeui) opiuiPirq saBajozspi 'P1ZS3J S3ÁU3UIZ3Apa>J Műim ItHU ®<8)M 9023 Győr, Mester út 1. Tel.: 06-96/319-233 Lakások részletre már havi 8767 Ft-tól 2.5 millió Ft-os lakás 27 395 Ft / hó FH 103.» HHi T 5.30-9.00 Szentgáthi Csaba , ▼ 9.00-10.00 Bulizóna omar* M 10 q ▼ 10.00-16.00 Molnár Zsuzsanna 9023 Győr, Magyar u. 9. _____ .« « Telefon/fax: 96/444-222. T 16.00-17.00 Sportturmix Hirdetés: 96/444-222, ▼ 17.00-20.00 Bán Tímea 412-543,96/417-837. ▼ 20.00-21.00 Zenekrém E-mail: bmc@bmc.gyor.hu , ▼ 21.00—22.00 Zeneterápia http://www.bmcradio.gyor.hu f 22.00 órától Zenefolyam \ Biztonságtechnikai termékek teljes választéka! \ Azonnal raktárról’.Rendkívül kedvező árak! | \ VIDEX kaputelefon-készletek családi házakhoz gyári akciós áron! (Esztétikus, fém kaputáblával.) Kétéves garanciával! CSOMAGKÜLDÉS! Intercom Bt., Győr, Szent Imre út 62. • Tel.: 96/440-222,440-333 * E-mail: intercom@mail.matav.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék