Kisalföld, 2001. április (56. évfolyam, 77-100. szám)

2001-04-02 / 77. szám

8 Kisrégiók www.kisalfold.hu 2001. április 2., hétfő Politika: Az SZDSZ harmadik erőként akar fellépni Kritikus vélemények a közgyűlési munkáról A Szabad Demokraták Szövetségének megyei elnöksége hétvégén Kapuváron tartotta kihelyezett ülését. Ennek apropóján Szentkuti Károly megyei és Varga Gyula kapuvári elnök tartott sajtótájékoztatót, melyen beszámoltak a párt jövőbeni terveiről és a megrendezendő eseményekről. Elöljáróban Szentkuti Károly megjegyezte, hogy mint liberális párt harmadik politikai erőként kívánnak fellépni a Fidesz és az MSZP mellett, egy szabad és tisztességes versenyt alakítva ki a választásokon. Politikai programjuk alapve­tő tétele az elesettek védelme és a kisebbségek esélyegyenlőségé­nek megteremtése. Az elnök vé­leménye szerint a jelenlegi or­szágvezetés a „haveri körnek” osztja szét az adófizetők pénzét és a politikát saját önös érdekei­nek rendeli alá. Ennek meg­szüntetése érdekében kell, hogy az SZDSZ megerősödjön és megfelelő erővel kerüljön ki a választásokból. Ezt célozzák meg azok a rendezvényeik, gyű­léseik is, melyek a közeljövőben lesznek a szűkebb régióban. A helyi eseményekről és prog­ramokról Varga Gyula, a kapuvári szervezet elnöke beszélt. Elmond­ta, hogy neki és társainak nem tet­szik az a folyamat, ahogy a politi­ka kilépett medréből. „Úgy érez­zük, hogy a politika túlment azo­kon a határokon, melyeken egy normális demokráciában nem lenne szabad. A mai állapotok a nyolcvanas éveket idézik, vagyis a politika mindenhol jelen van. A gazdaságban, a kultúrában, a vál­lalkozásokban, a munkahelyeken és a családokban.” Varga Gyula a bevezető után áttért a rendezvények ismertetésé­re. Kiderült, hogy júniusban, a szovjet hadsereg kivonulásának évfordulóján Fertődön fognak ünnepelni, ahol Magyar Bálint lesz a szónok. A kapuvári Polgári Kör rendezvényeinek keretén be­lül vendégül látják a városban Kó­­ródi Máriát, aki a nők helyzetéről fog beszélni, Fertődön pedig Kiss Zoltán lesz a meghívott, aki a me­zőgazdaság helyzetéről tart elő­adást. Szeretnének foglalkozni az oktatás és kultúra jövőjével is, mert úgy látják, hogy az Or­­bán-kormány adós maradt az ez­zel kapcsolatos ígéretek beváltásá­val. Ugyanígy fontos és megoldás­ra váró problémának tartják a közéleti korrupció ügyét is, mely - mint mondják - eddig soha nem látott méreteket öltött. Varga Gyula a Kisalföld kér­désére válaszolva beszélt arról, hogy milyen szabálytalanságo­kat talált a megyei közgyűlés működésében — melynek ő is tagja —, ezen belül pedig Ivanics Ferenc elnök ténykedésében. „Legnagyobb gondunk, hogy nem mindig jutunk a munkánk ellátásához szükséges informáci­ókhoz - mondta a kapuvári el­nök. - Látszólag apró dolgok azok, melyek feltűntek nekem, de mégis foglalkozni kell velük. A működésünket szabályozó rendeletünk leírja, hogy az év első közgyűlésén meg kell alkot­nunk munkatervünket. Ennek előterjesztése az elnök feladata, de ő nem tett eleget kötelességé­nek. Emellett az éves költségve­tésünkről szóló rendeletterveze­tet sem juttatta el időben hoz­zánk, így nem tudtunk alaposan felkészülni az anyagból. A prob­lémákkal a közigazgatási hiva­talhoz fordultam, és mindkét beadványomnak helyt adtak. Az imént felsoroltak jelzésértékű­­ek, és nekünk kell odafigyel­nünk arra, hogy senki ne lép­hesse át azokat a határokat, me­lyeket a törvény ír elő. Sem ki­csiben, sem nagyban” - fejezte be Varga Gyula. Cs. Kovács Attila áDÁS2 tav;isz*nyár Építtetők, felújítókI Beruházásánál együttműködő partnere az ÍDASZ Rt,, az ön áramizelgáltatója. Elektromos berendezések vásárlásánál, amennyiben Ön ÍDASZ Rt, fogyasztó, kittéle visszatérítést kaphat, A kedvezmény az ÉDASZ nyál kampány (2001, 04.01,=01,31.) Idején vagy a premóelós keretig vehető Igénybe, Vásároljon új generációs, energiatakarékos elektromos háztartási berendezéseket és vegye Igénybe az IdASZ Rt. támogatását, Villáméi bojler, klíma, alap- él kiegészítő villamos fűtés, mikrohullámú sütő, kenyérsütő, mosógép, mosogatógép, hűtő= és fagyasztószekrény, termékkörben bármilyen típusú és márkájú berendezést választhat, 1 kW = 2000 Ft vliuatérítéct kaphat vagy hltalkonstrukdót vehat Igénybe kamattámogatással! A kedvezményeket Igénybevevő fogyasztóinkkal 10 év»» egyedi szolgáltatási megállapodást kötünk, akik ÉDÁSZ Energiakártyát kapnak és folyamatos kedvezményeket élvezhetnek. Hol tájékozódhat személyesen? §i«mé!ye§ ianéméái ál Í0ÁS2 ’ nerg>===i.jevefl (@y9f, iMgrspsr Éentsf fehérvári át 3.) Kivel veheti fel a kapcsolatot telefonon? ÍBÁSZ ertSröi,vonal 6é 46126 226 KI aa aki tanácsadással személyesen Is felkeresi önt? Hívja vevStafiáaaáéjét, tifäleti Sépvisilsnket! Kecskét Árpáé 06 36 361 8012 Pethő Jóska bácsit Telekes József polgármester és Gulyás Gáborné óvodavezető is köszöntötte. Három évszázadot ismerhetett meg Belekóstolt a tizenkilencedik századba, végigélte a huszadikat, most pedig a huszonegyediket ízlelgeti Ráhacsanak legidősebb lakója, a 106 éves Pethő József. Pethő József G yórón látta meg a napvilágot, majd Rábacsanak­­ra költözött a család. Ezután édesapja Amerikába utazott és húsz év múlva tért haza. A ma­gával hozott négyezer dollár egy részéből a megélhetéshez szük­séges földet vásároltak, a többit „elvitte” a pénzromlás. Időköz­ben az akkor húszesztendős le­gény címére behívó érkezett és 1915-ben már a fronton találta magát. Hamarosan megsebe­sült, kilenc foga bánta a csatát, amelyeket azóta sem pótolta­tott. A „mulasztást” ekképpen magyarázza: .Akkoriban nem volt neki való anyag, később meg nem törődtem vele.” A frontról 1918-ban tért haza, azután családot alapított, három gyermekük született, Gyula, Emília és László. A második vi­lágháború idején is magára kel­lett öltenie az angyalbőrt, de a frontra nem vitték ki. A háborút követő évtizedekben a falusi emberek egyszerű, ám dolgos életét élte. Feleségét 1968-ban veszítette el. „Sohasem voltam kényes ember, a munkát soha­sem restelltem” — állítja meg­győző magabiztossággal, aztán diszkrét mosollyal hozzáteszi: „Ma is szívesen dolgoznék, de vigyázni kell a mozgással, mert az én korom olyan, hogy elesni könnyű, de felállni nehéz.” Jóska bácsi azt mondja, min­dig tudta a mértéket, ételből, ital­ból egyaránt. Naponta elfogyaszt egy kupica pálinkát - bár szerinte már olyan drága, hogy nem érde­mes meginni — és a bor sem ma­rad el. Azt menye, Anna asszony és fia, László is megerősíti - akik­kel együtt él -, hogy Jóska bácsi idős kora ellenére sem szed gyógyszert. „Nincs nekem semmi bajom, csak a lábaim ne fájná­nak” - jegyzi meg, amikor az or­vosságokról esik szó. Közben bő egy óra elteltével távozni készülünk, ám Jóska bá­csi marasztal bennünket, hisz még bőven lenne mondanivaló­ja. De miután sikerül meggyőz­nünk arról, hogy mennünk kell - csakúgy, mint tavaly -, ezúttal is a jövő évi találkozás reményé­ben bocsát utunkra bennünket. Haszonits József ROHANÓ ÉLET: - Most telefonáltak a Sportminisztériumból, hogy a nyilatkozata jól sikerült, de az események önre nézve másként alakultak. A múzeum nyitva tartása A Csornai Múzeum értesíti láto­gatóit, hogy nyitva tartása április 1-jétől a következőképpen módo­sul: hétfőn és kedden szünnapot tart az intézmény, szerdától va­sárnapig délelőtt tíz órától este hat óráig várják az érdeklődőket. Kiszállásos véradás Kedden kiszállásos véradás lesz Veszkényben a sportcsarnokban, délután háromtól öt óráig. Délután fél hattól este hétig pe­dig Szárföldön, az általános isko­lában várják mindazokat, akik szívesen nyújtják karjukat rászo­ruló embertársaikért. __________v*Z't fíítés szer elvé nyelj__________ HIRDETÉSFELVÉTEL CSORNA, Korona Üzletközpont ♦ Tel./fax: 96/264-403 a Rábaközi- TERMO ÖV, VAILLANT, BUDERUS, FÉG, CHAFFOTEAUX SzerlÉCSZtOSégbeil! kazánok, bojlerek i r«nrnn- DUNAFERR, VOGEL NOOT, STAR radiátorok MórtiroWm fi- PADLÓFŰTÉSI OSZTÓ, GYŰJTŐ ÉS SZERELVÉNYEI 8 ............ mártíron ICre ...... INGYENES ÁRAJÁNLAT-KÉSZÍTÉS. HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS! § I4CA A Állandó akciók! 5 JIQI /Villa 1 Qli KIVITELEZŐKNEK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK! — W Wl 1 Legolcsóbban a gyarlótól:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék