Kisalföld, 2005. november (60. évfolyam, 256-280. szám)

2005-11-05 / 259. szám

Szombat, 2005, november 5 KISALFÖLD www.kisalfold.hu Aktuális 3 Mérgezett magot ettek a galambok Csávázott, növényvédő szer­rel kezelt búzát ettek azok a ga­lambok, melyek csütörtökön hullottak el Győrben. A Kisal­föld tegnap számolt be arról, hogy több mint húsz galamb te­temét szedték össze a Rába ket­tős híd közelében a gyepmeste­rek. Az elhullott madarakat az­óta a hatósági állatorvos felbon­colta, s megállapította, nem jár­vány végzett velük.- Egyértelművé vált a bonco­lásnál, hogy a városból csapatos­tul kirepülve, valamelyik szántó­földből csávázott magokat ka­­pirgáltak ki és ettek meg az el­pusztult galambok. A begyük pi­rosra festett búzavetőmaggal volt tele. így mindenféle betegség ki­zárt, ezért nem is küldjük el to­vábbi vizsgálatra a tetemeket ­­tájékoztatta lapunkat dr. Szabó Tamás, a megyei állat-egészség­ügyi és élelmiszer-ellenőrző állo­más igazgatója. Tóth A vidéket képviselik Nincs baloldali disznó és jobboldali tehén. A falvakban, községekben élőket pedig nem érdekli senki a mai parlamentben. Okét akarja képviselni a Magyar Vidék és Polgári Párt - mondták a párt vezetői a Kisalföldnek. Az FKGP egykori parlamenti frakcióvezetője, Bánk Attila vezette Vidék Párt (MVPP) vezetői tájé­koztatták törekvéseikről tegnap a Kisalföldet Győrött. Kinyilvání­tották, ők nem valamelyik kisgaz­dapárt, de a kisgazdák egykori bá­zisát jelentő parasztság, a vidéken élők érdekei szerint politizálnak. Céljaik eléréséhez, azaz az él­hető falu, az élhető vidék felté­teleinek kialakításához a mostani kormányzati technika is átalakí­tásra szorul. Vidékfejlesztési mi­nisztériumot kell létrehozni, amely nem csupán a mezőgazda­ság termelésének segítését, szabá­lyozását végezné, hanem a vidék fejlesztésével összefüggő többi feladatot is ellátná. Sok függ a 2007-tel kezdődő EU-s ciklus szabályzóitól, támoga­tási rendszerétől. A Vidék Párt ál­láspontja szerint a hazai gazdák ak­kor járnának a legjobban, ha meg­szűnne az összes támogatás az unióban. Most ugyanis a nyugati országokban jóval nagyobb támo­gatással előállított termékekkel kénytelen versenyezni a magyar gazda. Ha ez a különbség meg­szűnne, piacképességük nőne. A párt célja egyfajta visszaálla­mosítás is. Az első hallásra radikális lépés lényege: a nagy feldolgozó­­üzemeket az állam vásárolja vissza, és adja tovább a mezőgazdasági termelésben érdekeltek által alakí­tott társulásoknak, szövetkezetek­nek, akik néhány év alatt törleszte­­nék az adásvétel költségeit. A Vidék Párt arra készül, hogy az ország összes egyéni választóke­rületében állít jelöltet a jövő évi parlamenti választásokon. Ehhez jó úton haladnak, megyénkben még egy hely van függőben, a többi hatra már megtalálták a szá­mukra alkalmas jelöltet. S. G. Egy éve: Sorkatonát nem hívnak be, mégis elegen szolgálnak Ónként bújnak angyalbőrbe Lakatos István Folytatás az 1. oldalról. Az önkéntes haderőre való át­állásról a 12. légvédelmi rakéta­dandár parancsnokhelyettese, Lakatos István ezredes elmondta, mire a sorkatonák leszereltek, már megtörtént az átállás.- Megszűnt a laktanya őrzé­se, azt - a kapuügyeletesi szol­gálat kivételével -, valamint a laktanya külső karbantartását és a takarítást külső szolgáltatók végzik. Katonáink ténylegesen a légvédelmi szakkiképzésre, a lö­vészetekre való felkészítésre összpontosíthattak, a szolgála­tok ellátására készülhettek ­­magyarázta Lakatos ezredes. A parancsnokhelyettes az egy év alatt tapasztaltakból úgy lát­ja, hogy vonzó a katonai pálya, s nemcsak a kihívás, hanem a pénz miatt is. Egy kezdő szerző­déses katona fizetése bruttó 105-110 ezer forint körül van. így folyamatosan van jelentkező szerződéses katonának. — A szerződéses katonák há­rom hónapos felkészítése köz­ponti kiképzőbázison történik, utána kerülnek hozzánk, s a konkrét beosztástól függően fo­lyik tovább a kiképzésük. Ez mindenképpen célszerűbb és gazdaságosabb a korábbinál, amikor két hónaponként mindig mindent újra kellett kezdeni, de a végére soha nem jutottunk el, mert kevés volt az idő - ismerteti a két rendszer közötti különbséget Lakatos István. A Mistral rakétaosztály sze­mélyügyi tisztje, Cseszreginé Csekei Judit százados elmondta, hogy folyamatosan érkeznek hozzájuk a civil életből.- Osztályunk mintegy negy­ven százaléka szerződéses. Az ön­kéntes haderőre áttérés óta csak pozitív változást tapasztalok. Fluktuációval persze lehet szá­molni, mert sokan akkor szem­besülnek a követelményekkel, amikor idekerülnek. Miután a toborzóirodák egy kicsit rózsa-Cseszreginé Csekei Judif Szalai Tibor szín képet festenek, vannak, akik a próbaidő letelte után másként gondolják, s elmennek. De a le­járó szerződéseket sokan szeret­nék meghosszabbítani - magya­rázta a személyügyi tiszt. Az első légvédelmi rakétaüteg parancsnokhelyettese, Szalai Tibor főhadnagy öt éve hivatá­sos tiszt, így van tapasztalata a sorállományú időszakból. — Sokkal jobb a szerződésesek hozzáállása a kiképzéshez, s ők nem csak rövid időre veszik át a technikát, jobban vigyáznak rá. Ugyanakkor a kiképzések, s a szolgálatok ritmusához is jobban igazodnak, s viszonylag biztos az anyagi háttér is — mondta a fő­hadnagy. Besorozták, de a váltás után nem vonultatták be a 21 éves nyergesújfalui Németh Gábor honvédet. — Ki szerettem volna próbálni a katonaságot, ezért mivel nem vonultattak be, a toborzóirodán jelentkeztem. Hat hónapja kato­na vagyok, kezdetben szokatlan volt a fegyelmezés, de jó dönté­sem volt. Civilben is dolgoztam egy évet, de még mindig ez a leg­jobb fizető állás - vallotta a Mistral légvédelmi lövész. A megyei hadkiegészítő pa­rancsnokság toborzóirodájának vezetője, Kovács Ferenc őrnagy tájékoztatása szerint az önkén­tes haderőre való átállás óta a toborzómunka elsősorban a mi­nőségi toborzás felé tolódott. — Egyre képzettebb szerződéses állományt tudunk a katonai szer­vezetek részére biztosítani. A hon­védség ma már e tekintetben is a munkaerőpiac kiemelt szereplője. Hangsúlyozottabbá vált a honvé­delemmel, a honvédséggel kap­csolatos információk mind széle­sebb körben való megismertetése, hiszen egyre több fiatal lesz, aki nem volt sorkatona. Számukra a különböző toborzórendezvénye­­ken tudjuk elsősorban megmu­tatni a haza védelmével kapcsola­tos feladatokat. A katonai pályá­ban rejlő lehetőségeket, követel­ményeket és szépségeket - mond­ta el Kovács Ferenc. Tóth Gyula Németh Gábor FOTÓ; SZŐ. A Széchenyi-egyetem hallgatói, akik az Universitas - Győr Alapítvány ösztöndíjasai lettek. Ösztöndíjak az Universitastól Hetedik ösztöndíjpályázatát hirdette meg a tanév elején az Universitas - Győr Alapítvány. A minapi átadáson húszán kaptak ösztöndíjat a Széchenyi-egyetemen abból a pénzből, amit a személyi jövedelemadó 1 százalékából az alapítványnak felajánlottak az adózók. Hétmillió-hatszázharmincháromezer forint folyt be az Universitas - Győr Alapítvány számlájára az adó­zóknak a személyi jövedelemadó felajánlható egy szá­zalékából. Erre hirdette meg az alapítvány idei ösztön­díjpályázatát, melyet a Széchenyi-egyetemen és az EL­TE győri tagozatán tanuló ötödéves joghallgatók nyer­hettek el. Feltétel volt a kiemelkedő tudományos, mű­vészeti teljesítmény, a kiváló tanulmányi előmenetel. Az adományozó a tanév időtartamára, tíz hónapra ha­vi 20 ezer forintot juttat a pályázók legjobbjainak. A joghallgatók közül öten lenek az alapítvány ösz­töndíjasai, s öten az egyetemi szintű közgazdász-gaz­dálkodási szakon tanulók közül is kiérdemelték a tá­mogatást. De nyertek pályázataikkal a nemzetközi kapcsolatok, a nemzetközi kommunikációs szakok hallgatói, illetve a mérnök és zenetanár szakosok kö­zül is. Az alapítvány egy önzeden támogatónak kö­szönhetően harmadik alkalommal hirdette meg az intézmény egykori legendás oktatóiról elnevezett ösz­töndíjakat. A Dr. Klatsmányi Tibor-ösztöndíjat épí­tészmérnöki egyetemi szakos, míg a Dr. Varga Lász­­ló-ösztöndíjat építőmérnöki egyetemi szakos hallgató érdemelte ki. A tizenkét hónapra szóló anyagi elisme­résük havi összege huszonötezer forint. A múlt héten tizenöt zenetanár szakos hallgató az Universitas Zenekari Ösztöndíj azonnali elnye­réséről szóló oklevelet vehetett át. A fél évre szóló, havi tizenháromezer forintos támogatást jelentő el­ismerést a Győri Egyetemi Zenekar tíz, a Győri Symphonie Band öt tagja érdemelte ki. F. J. Együttműködés: A gazdaság az összefogás nyertese Kamarai kapcsolatépítés A megyei kereskedelmi és iparkamara együttműködési megállapodást kötött a Junior Chamber International (JCI) győri szervezetével és a Kohézió Közalapítvánnyal az eddigi kapcsolatok továbbfejlesztése érdekében. A Kohézió Közalapítványt a megyei közgyűlés hozta létre, hogy információkat biztosítson a lako­soknak az uniós lehetőségek kihasználásához. Azokra pedig a kamara tagjainak is szükségük van, és a nemrégiben megújult szervezet egyébként is bővíteni szeretné tagjainak nyújtott szolgáltatása­it. Emellett az együttműködés - amit Kaproncai Ferenc, a kamara alelnöke, szolgáltatási tagozatá­nak elnöke és Orbán Zoltán, a Kohézió Közalapít­vány kuratóriumának elnöke írt alá - közös ren­dezvények szervezésére is kiterjed. Ivanics Ferenc, a megyei közgyűlés alelnöke leszögezte: ha egy nonprofit szervezet összefog a kamarával, a gazda­ság a nyertes. A másik megállapodást a JCI Győr elnöke, L3- rincz Attila és a kamara elnökségének tagja, Sáhó László látta el kézjegyével. A két szervezetnek kö­zös érdeke tagságuk hazai és nemzetközi képvise­lete, szakmai tájékoztatása. Kiemelt cél az érde­keltségükbe tartozó vállalkozói réteg jövedelem­termelő képességének növelése, az üzleti kapcso­latok építésének elősegítése. Az OTP TRAVEL ajánlata: Síeljen az OTP Travellel! ■ Ausztria, Ferienpark Kreischberg - St. Loren­­zen, pályaszállás, 2-5 személyes apartmanok önellátással................4.900 Ft-töl/fö/éjszaka- Szlovákia, Panzió Zornicka - Donovaly ***-0$ pályaszállás, szauna, fitnesz, saját parkoló ...............30.600 Ft/6 nap/5 éj/fó félpanzióval Szilveszterezzen velünk! • Hajdúszoboszló - Thermal Hotel Viktória*** 3 nap/2 éj, szilveszteri műsoros vacsorával, gyógymedence, szauna ..............................37.300 Ft/fö/éj félpanzióval Télen is Egyiptom a sláger! 25"C-os tenger! • Hotel*** (helyi****) félpanzióval, chartergép­pel, 8 nap/7 éjszaka ...............................................79.900 Ft-tól/fö/éj • Hotel*** (tengerparti), all inclusive ellátással chartergéppel ............................................119.900 Ft-tól/fö/éj Lepje meg szeretteit, munkatársait OTP Travel-utazási utalvánnyal! A legjobb ajándék! 2 évig bármely szolgáltatásunkra beváltható. OTP Travel Utazási Iroda 9022 Győr, Teleki Lu. 51. • Tel.: 94/311 249 __ Email: gyoraotptravel.hu A dán tulajdonban lévő, csomagolóanyagokat gyártó Hartmann Hungary Kft. FINANCIAL ASSISTANT MANAGER munkatársat keres. Elvárások: ^ felsőfokú közgazdasági (számviteli vagy pénzügyi) végzettség, o biztos PC ismeret /Word, Excel/, tárgyalóképes angolnyelv-tudás, •a» pontosság, nagy teherbíró képesség, önállóság, kezdeményező készség, határozottság. Előnyt jelent: ^ nemzetközi vállalatnál szerzett gyakorlat, németnyelv-tudás. A pályázó számíthat: & nemzetközi nagyvállalat biztos hátterére, az elvárásokhoz igazított bérezésre, *5* jó munkahelyi légkörre, & magas szintű szakmai együttműködésre a vállalat külföldi szakértőivel, o szakmai kihívásokkal teli feladatokra. Jelentkezni 2005.11.11-ig lehet írásban az alábbi címre: Hartmann Hungary Kft., H-2941 Ács, Ipar u. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék